Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 3. mai 2012

9487/1/12 REV 1

PRESSE 188

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt 3. mail 2012, ülemaailmsel ajakirjandusvabaduse päeval, Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus

„Sõnavabadus on inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud põhiõigus, mille kohaselt on igaühel õigus takistamatult oma veendumustest kinni pidada ja vabadus informatsiooni ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiirist sõltumata. Ülemaailmsel ajakirjandusvabaduse päeval meenutab Euroopa Liit neid põhimõtteid veelkord, pidades meeles kõiki, kes võitlevad sõnavabaduse ning vaba pluralistliku ajakirjanduse ja muu meedia eest.

Toimetajate, autorite, ajakirjanike ja veebipäeviku pidajate tsensuur ja ahistamine, nende suhtes vägivalla kasutamine ning nende vahistamine on vastuvõetamatu. EL tunnustab neid ajakirjanikke, kes jätkavad sõltumatu teabe edastamist ka väga ohtlikes tingimustes. EL esitab kõikidele riikidele üleskutse tagada ajakirjanike turvalisus ja võimaldada neil täita oma tähtsat rolli edastada sõltumatult teavet ja kommentaare sündmuste kohta, ilma et nad peaksid kartma vägivalda ja vastutusele võtmist.

Sõnavabadus kehtib ka interneti ja muude massiteabevahendite suhtes. EL on vankumatult vastu mis tahes massiteabevahenditele juurdepääsu ja nende kasutamise põhjendamatule ja ebaproportsionaalsele piiramisele.”

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA liikmesriigid Liechtenstein ja Norra, ning Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar