Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 19. aprill 2012

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus:
ELi toetus ühisoperatsioonide keskusele Joseph Kony Issanda Vastupanuarmee vastu võitlemiseks

Euroopa Liit (EL) toetab täiel määral rahvusvahelisi jõupingutusi, millega püütakse lõpetada Joseph Kony ja Issanda Vastupanuarmee (LRA) pikaajaline hirmukampaania ning aidata LRA tegevuse tõttu kannatanud elanikkonda. EL toetab Aafrika Liidu piirkondliku koostöö algatust, mille eesmärk on tugevdada LRA vastu võitlemiseks tehtavaid piirkondlikke jõupingutusi. Euroopa Liit annab rahalist abi LRA küsimustes Aafrika Liitu nimetatud eriesindaja büroole ning samuti ühisoperatsioonide keskuse loomisele, et Ugandast, Kongo Demokraatlikust Vabariigist, Kesk-Aafrika Vabariigist ja Lõuna-Sudaanist pärit 5000-meheline piirkondlik erirühm saaks tegutseda LRA vastu kiiresti ja tulemuslikult.

EL on andnud rahalist abi LRA tegevuse tõttu kannatanud elanikkonnale ning pakkunud kahepoolset abi neljale LRA tegevusest mõjutatud riigile, et ergutada LRAst lahkumist, kaitsta külasid, tugevdada õigusriiki, parandada valitsemistava ning soodustada LRA tegevuse tõttu ümberasustatud isikute tagasipöördumist ja nende toetamist. Rahvusvahelise LRA töörühma kaaseesistujana on EL eestvedajaks diplomaatilistes jõupingutustes, mille eesmärk on hoida LRA küsimust rahvusvaheliste kohtumiste päevakorras. EL mõistab teravalt hukka Issanda Vastupanuarmee poolt toime pandud hirmuteod ning nõuab Joseph Kony ja teiste Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt süüdistatavate LRA juhtide vahistamist. EL võtab kohustuse selle küsimusega jätkuvalt tegeleda seni, kuni kõnealune nähtus on lõplikult kõrvaldatud.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA liikmesriigid Liechtenstein ja Norra, ning samuti Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad kõnealuse avaldusega

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik.

Märkused toimetajatele

EL on andnud neljale LRA tegevusest mõjutatud riigile järgmist kahepoolset abi:

  • ELi liikmesriigid on andnud olulise panuse programmidesse, mille eesmärk on LRAst lahkumise ergutamine ning külade varustamine varajase hoiatamise raadiosüsteemidega nende kaitse eesmärgil;

  • EL ja selle liikmesriigid rakendavad LRA tegevusest mõjutatud riikides mitmeid arenguabiprogramme, mille eesmärk on õigusriigi tugevdamine, kohaliku juhtimissuutlikkuse loomine ning LRA endiste liikmete taasintegreerimine oma kodukogukondadesse;

  • EL on viie aasta jooksul toetanud 87,6 miljonit eurot maksvat konfliktijärgset arenguprogrammi, mis on aidanud hõlbustada enamike LRA tegevuse tõttu ümberasustatud elanike tagasipöördumist;

Euroopa Liit annab oma piirkondliku humanitaarabiprogrammi osana abi praegu LRA tegevuse tõttu kannatanud elanike põhivajaduste rahuldamiseks. 2011. aastal eraldas EL sel eesmärgil 9 miljonit eurot.

EL toetab mitmetahulist lähenemisviisi ning on soovitanud Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil ja Aafrika Liidul koostada LRA tegevuse vastu võitlemiseks tervikliku strateegia.


Side Bar