Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 17 april 2012

(OR. en)

8861/12

PRESSE 156

Uttalande från den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2012/150/Gusp om ändring av rådets
beslut 2011/872/Gusp om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

Den 13 mars 2012 antog rådet beslut 2012/150/Gusp1. Genom rådets beslut ändras förteckningen över personer och enheter som återges i bilagan till rådets beslut 2011/872/Gusp.

Det anslutande landet Kroatien, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-landet Liechtenstein liksom Republiken Moldavien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 14 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 74, s. 9.

:

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.


Side Bar