Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 17. apríla 2012

(OR. en)

8861/12

PRESSE 156

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/150/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2011/872/SZBP, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom

Rada 13. marca 2012 prijala rozhodnutie 2012/150/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa menia a dopĺňajú zoznamy osôb a subjektov uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/872/SZBP.

K tomuto rozhodnutiu sa pripájajú pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko* , Čierna Hora* a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko, krajina EZVO Lichtenštajnsko, ktoré je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika, Azerbajdžan a Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 14.3.2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 74, s. 9.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.


Side Bar