Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 17. aprill 2012

(OR.en)

8861/12

PRESSE 156

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/150/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2011/872/ÜVJP, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4

Nõukogu võttis 13. märtsil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/150/ÜVJP1. Nõukogu otsusega muudetakse isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, mis on esitatud nõukogu otsuse 2011/872/ÜVJP lisas.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA liikmesriik Liechtenstein, samuti Moldova Vabariik, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad kõnealuse otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 14. märtsil 2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 74, lk 9.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.


Side Bar