Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 17. dubna 2012

(OR. en)

8861/12

PRESSE 156

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/150/SZBP, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/872/SZBP, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

Dne 13. března 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/150/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se mění seznam osob a subjektů uvedený v příloze rozhodnutí 2011/872/SZBP.

K tomuto rozhodnutí se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Ázerbájdžán a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 14. března 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 74, s. 9.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar