Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 15 september 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton
på Europeiska unionens vägnar om politiska fångar i Eritrea
på 10-årsdagen av deras frihetsberövande

Europeiska unionen är fortfarande djupt oroad över att Eritreas regering fortsätter att bryta mot de mänskliga rättigheterna, i strid mot såväl nationell som internationell rätt. EU hänvisar särskilt till kvarhållandet utan rättegång av en grupp med elva framstående parlamentsledamöter och medlemmar av Folkfronten för demokrati och rättvisa sedan
den 18 september 2001, och av tio oberoende journalister, bl.a. den eritreanska och svenska medborgaren Dawit Isaak, sedan den 23 september 2001. Trots upprepade vädjanden från det internationella samfundet, inklusive Europeiska unionen, har dessa personer suttit fängslade under de senaste tio åren utan någon kontakt med världen utanför och utan att åtnjuta några rättigheter.

Den fortsatta bristen på information om var fångarna befinner sig och om deras hälsotillstånd är ett uppenbart brott mot flera av de mänskliga rättigheterna, exempelvis förbudet mot godtyckligt frihetsberövande och rätten för den som berövats sin frihet att behandlas på ett människovärdigt sätt. Dessa rättigheter fastställs i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Eritrea har ratificerat.

Europeiska unionen uppmanar enträget Eritreas regering att villkorslöst frige dessa fångar, liksom andra personer som fängslats på grund av sina politiska åsikter. Europeiska unionen begär att Eritreas regering ska offentliggöra all information om var dessa fångar befinner sig och ge dem möjlighet att träffa sina familjer och advokater, inte minst av humanitära skäl.

Kandidatländerna Turkiet, Kroatien*, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Island+, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina och Serbien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar