Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 15. septembra 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie o politických väzňoch v Eritrei pri príležitosti 10. výročia ich zadržania

Európska únia je naďalej hlboko znepokojená skutočnosťou, že vláda štátu Eritrea pokračuje v porušovaní svojich záväzkov v oblasti ľudských práv vyplývajúcich z vnútroštátneho a medzinárodného práva. EÚ poukazuje konkrétne na pokračujúce zadržiavanie bez súdneho konania – od 18. septembra 2001 – skupiny jedenástich významných poslancov parlamentu a členov Ľudového frontu za demokraciu a spravodlivosť a tiež – od 23. septembra 2001 – desiatich nezávislých novinárov vrátane švédsko-eritrejského občana Dawita Isaaka. Títo ľudia sú napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie zadržiavaní už desať rokov bez toho, aby mali kontakt s vonkajším svetom, pričom boli dočasne pozbavení všetkých práv.

Pretrvávajúci nedostatok informácií o mieste pobytu a zdravotnom stave zadržaných znamená jasné porušenie viacerých záväzkov v oblasti ľudských práv, ako napríklad zákazu svojvoľného zadržiavania alebo práva každého, kto bol pozbavený slobody, aby sa pri zaobchádzaní s ním zachovávala ľudská dôstojnosť. Tieto práva sú zakotvené v Medzinárodnom pakte OSN o občianskych a politických právach, ktoré Eritrea ratifikovala.

Európska únia nalieha na vládu štátu Eritrea, aby bezpodmienečne prepustila všetkých politických väzňov spolu s ostatnými osobami zadržiavanými pre svoje politické názory. Európska únia žiada vládu štátu Eritrea, aby zverejnila všetky informácie o mieste pobytu týchto väzňov a aby im umožnila stretnúť sa s ich rodinami a právnikmi, a to nielen z humanitárnych dôvodov.

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Turecko, Chorvátsko*, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina a Moldavská republika.

* Chorvátsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar