Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 15. september 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus Eritrea poliitvangide kohta seoses nende kinnipidamise kümnenda aastapäevaga

Euroopa Liit on jätkuvalt sügavalt mures selle pärast, et Eritrea Riigi valitsus ei täida endiselt oma siseriiklikust õigusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevaid inimõiguste alaseid kohustusi. EL viitab eelkõige sellele, et jätkuvalt peetakse ilma kohtumõistmiseta kinni alates 18. septembrist 2001 Eritrea parlamendi ja poliitilise partei „Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest” 11 silmapaistvat liiget ning alates 23. septembrist 2001 kümmet sõltumatut ajakirjanikku, sealhulgas Eritrea-Rootsi kodanikku Dawit Isaaki. Hoolimata rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas Euroopa Liidu korduvatest üleskutsetest on neid isikuid kinni peetud viimased kümme aastat, ilma et neile võimaldataks kontakti välismaailmaga, ning neilt on ära võetud kõik õigused.

Jätkuv teabe puudumine kinnipeetavate asukoha ja tervisliku seisundi kohta rikub selgelt mitmeid inimõiguste alaseid kohustusi, nagu omavolilise kinnipidamise keeld ning iga vabadusest ilma jäetud isiku õigus inimväärsele kohtlemisele. Need kohustused on sätestatud ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste paktis, mille Eritrea on ratifitseerinud.

Euroopa Liit kutsub Eritrea Riigi valitsust tungivalt üles vabastama tingimusteta kõnealused vangid ja ka teised isikud, keda peetakse kinni nende poliitiliste vaadete tõttu. Euroopa Liit nõuab, et Eritrea Riigi valitsus avalikustaks kogu teabe nende vangide asukoha kohta ning võimaldaks neil kohtuda oma perekonna ja advokaatidega, seda ka humanitaarsetel põhjustel.

Kandidaatriigid Türgi, Horvaatia*, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Island+, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, ning Ukraina ja Moldova Vabariik ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar