Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 13. júla 2011

(OR. en)

12854/11

PRESSE 245

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2011/357/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

Rada 20. júna 2011 prijala rozhodnutie Rady 2011/357/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa zavádza zbrojné embargo a embargo na vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, pričom sa ním mení a dopĺňa zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe v prílohe IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP.

Cieľom tohto vyhlásenia je oznámiť, že na základe svojich vyhlásení sa s cieľmi rozhodnutia Rady 2011/357/SZBP stotožňujú tieto krajiny:

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 21. júla 2011 v Úradnom vestníku Európskej únie L 161, s. 25.

* Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EVZO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar