Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 13. júla 2011

(OR. en)

12853/11

PRESSE 244

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2011/376/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu slonoviny

Rada 27. júna 2011 prijala rozhodnutie Rady 2011/376/SZBP1. Uvedeným rozhodnutím Rady sa zo zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia, vypúšťajú subjekty.

Účelom tohto vyhlásenia je oznámiť, že s cieľmi rozhodnutia Rady 2011/376/SZBP sa na základe svojich vyhlásení stotožňujú tieto krajiny:

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Turecko, Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Arménsko a Gruzínsko.

Zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

____________

1 :

Uverejnené 28. júla 2011 v Úradnom vestníku Európskej únie L 168, s. 11.

* Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EVZO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar