Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 13 juli 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2011/332/GBVB en bij Uitvoeringsbesluit 2011/345/GBVB van de Raad tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

De Raad heeft op 7 juni 2011 Besluit 2011/332/GBVB van de Raad vastgesteld1. Dit besluit van de Raad behelst een wijziging van de in bijlage IV bij Besluit 2011/137/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

De Raad heeft op 16 juni 2011 Uitvoeringsbesluit 2011/345/GBVB van de Raad vastgesteld2. Dit uitvoeringsbesluit van de Raad behelst een wijziging van de in bijlage IV bij Besluit 2011/137/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

Met deze verklaring wordt gemeld dat de volgende landen hebben verklaard de doelstellingen van Besluit 2011/332/GBVB van de Raad en Uitvoeringsbesluit 2011/345/GBVB van de Raad te onderschrijven:

de kandidaat-lidstaten Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Servië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Armenië en Georgië.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met deze besluiten van de Raad overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 8.6.2011 (PB L 149, blz. 10).

2 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17.6.2011 (PB L 159, blz. 93).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar