Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

Brüssel, 13. juuli 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2011/332/ÜVJP ja nõukogu otsusega 2011/345/ÜVJP, millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

Nõukogu võttis 7. juunil 2011 vastu nõukogu otsuse 2011/332/ÜVJP1. Nimetatud nõukogu otsusega muudetakse loetelusid isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse otsuse 2011/137/ÜVJP IV lisas sätestatud meetmeid.

Nõukogu võttis 16. juunil 2011 vastu nõukogu otsuse 2011/345/ÜVJP2. Nõukogu otsusega muudetakse loetelusid isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse otsuse 2011/137/ÜVJP IV lisas sätestatud meetmeid.

Käesoleva avaldusega teatatakse, et järgmised riigid on teinud avalduse, mille kohaselt nad jagavad nõukogu otsuste 2011/332/ÜVJP ja 2011/345/ÜVJP eesmärke:

Kandidaatriigid Horvaatia*, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Island+, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ja Serbia ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

Nad tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja tunneb selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 8. juunil 2011 Euroopa Liidu Teatajas nr L 149, lk 10.

2 :

Avaldatud 17. juunil 2011 Euroopa Liidu Teatajas nr L 159, lk 93.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar