Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

BG

Брюксел, 13 юли 2011 г.

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз във връзка с присъединяването на някои трети държави към Решение 2011/332/ОВППС на Съвета и Решение 2011/345/ОВППС на Съвета, с които се прилага Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

На 7 юни 2011 г. Съветът прие Решение 2011/332/ОВППС на Съвета1. С него се изменят списъците на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съгласно приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС.

На 16 юни 2011 г. Съветът прие Решение 2011/345/ОВППС на Съвета2. С него се изменят списъците на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съгласно приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС.

С настоящата декларация се съобщава, че следните държави са заявили, че споделят целите на Решение 2011/332/ОВППС на Съвета и на Решение 2011/345/ОВППС на Съвета:

страните кандидатки Хърватия*, бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Исландия+, държавите от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Сърбия и държавите от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членки на Европейското икономическо пространство, както и Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 8.6.2011 г. в Официален вестник на Европейския съюз № L 149, стр. 10.

2 :

Публикувано на 17.6.2011 г. в Официален вестник на Европейския съюз № L 159, стр. 93.

* Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да е членка в ЕАСТ и на Европейското икономическо пространство.


Side Bar