Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 13. júla 2011

(OR. en)

12851/11

PRESSE 242

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2011/367/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

Rada 23. júna 2011 prijala rozhodnutie Rady 2011/367/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa menia a dopĺňajú zoznamy osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedené v prílohe v prílohe k rozhodnutiu 2011/273/SZBP.

Cieľom tohto vyhlásenia je oznámiť, že na základe svojich vyhlásení sa s cieľmi rozhodnutia Rady 2011/367/SZBP stotožňujú tieto krajiny:

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 24. júna 2011 v Úradnom vestníku Európskej únie L 164, s. 14.

* Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EVZO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar