Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 17. mája 2011

(OR. en)

10302/1/11 REV 1

PRESSE 139

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene EÚ pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii 17. mája 2011

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň proti homofóbii. Rada by som znovu pripomenula pevný záväzok Európskej únie, ako aj môj vlastný voči právu všetkých osôb uplatňovať si bez diskriminácie ľudské práva v plnom rozsahu.

Rodová identita a sexuálna orientácia sa všade vo svete naďalej zneužíva ako zámienka na závažné porušovanie ľudských práv. Lesbičky, homosexuáli, bisexuáli, transrodové osoby a intersexuáli (LGBTI) sú stále vystavení prenasledovaniu, diskriminácii a hrubému zaobchádzaniu, ktoré často zahŕňajú extrémne formy násilia. Transrodové a intersexuálne osoby sú v rámci LGBTI osobitne zraniteľnou skupinou. V približne 80 štátoch sa dobrovoľné sexuálne vzťahy dospelých osôb rovnakého pohlavia stále považujú za trestný čin, v siedmich štátoch sa za ne udeľuje trest smrti. To nie je zlučiteľné s ľudskými právami podľa medzinárodného práva.

EÚ vyzýva všetky štáty, aby ukončili skutky násilia a trestné sankcie voči jednotlivcom na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a porušovanie ich ľudských práv. V tento deň vzdávame tiež poctu Davidovi Katovi a Johnovi Edisonovi Ramirezovi, významným aktivistom LGBTI, ktorí boli zavraždení minulý rok, a chceli by sme oceniť voľbu ugandskej aktivistky LGBT Kashe Jacqueline Nabageserovej za laureátku uznávanej Ceny Martina Ennalsa, ktorá sa udeľuje obhajcom ľudských práv.

EÚ v rámci svojho záväzku podporovať a ochraňovať ľudské práva v júni 2010 prijala „súbor nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb“. EÚ tiež prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva podporuje niekoľko organizácií obhajujúcich ľudské práva LGBTI alebo poskytujúcich ochranu obhajcom ľudských práv LGBTI.

Európska únia v tomto kontexte vrelo uvítala spoločné vyhlásenie s názvom „Ukončiť skutky násilia a súvisiace porušovanie ľudských práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity“, ktoré prijalo 85 krajín zo všetkých kontinentov na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva 22. marca 2011. Súčasťou skupiny, ktorá pracovala na príprave tohto vyhlásenia, bolo 15 členských štátov EÚ a všetky členské štáty EÚ vyjadrili tejto iniciatíve plnú podporu. V spoločnom vyhlásení sa preukázalo stále rastúce odhodlanie medzinárodného spoločenstva podporovať a ochraňovať ľudské práva všetkých osôb bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Arménsko a Gruzínsko.

* :

Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

:

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar