Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 3 maj 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Uttalande på Europeiska unionens vägnar av
den höga representanten Catherine Ashton med anledning av Internationella dagen för pressfrihet den 3 maj 2011

"Åsikts‑ och yttrandefriheten är varje människas grundläggande rättighet och en oskiljbar del av människans värdighet. Den är även en hörnsten i demokratin och har avgörande betydelse för det informationsflöde som alla har rätt till. Med anledning av Internationella dagen för pressfrihet erinrar Europeiska unionen om dessa grundläggande principer, som stadfästs i internationell rätt, och den vitala roll som spelas av press och medier som är oberoende och fria. EU ger i synnerhet sitt erkännande till de många journalister och yrkesverksamma inom medierna i hela världen som utför ett ovärderligt arbete och som hängivet och modigt bidrar till att få fram sanningen om olika händelser.

Såsom framgår av händelserna på senare tid i grannländer till EU är det inte bara tack vare det professionella engagemanget från journalister och andra yrkesverksamma inom medierna, utan även tack vare bloggande privatpersoner, som världen får kunskap om läget på fältet och människornas strävan efter frihet och social rättvisa. Men många journalister – särskilt i konfliktområden – utsätter sig ständigt för fara, ibland med livet som insats, när de förmedlar förstahandsuppgifter. I många fall blir de måltavlor för dem som inte tycker om det de avslöjar, och de kan gripas eller kidnappas, torteras eller mördas. EU uppmanar alla regeringar att följa de internationella normerna för skydd av pressens och mediernas frihet och att utan dröjsmål släppa alla journalister och bloggare som olagligen frihetsberövats.

Censur och trakasserier mot journalister kan inte accepteras. Det finns tyvärr fortfarande alldeles för många länder där tillgången till information och den journalistiska friheten begränsas. Internet och de sociala medierna har blivit ett viktigt sätt att främja yttrandefrihet; de erbjuder tillgång till information och ett medel för att kommunicera med största möjliga antal människor på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Därför motsätter sig EU bestämt alla oberättigade begränsningar av internet och andra nya medier.

EU uppmanar alla stater att proaktivt främja åsikts‑ och yttrandefrihet samt mediepluralism och oberoende medier."

Kandidatländerna Turkiet, Kroatien*, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Island+, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings‑ och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina och Serbien samt Efta‑ och EES‑länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings‑ och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar