Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

Brusel 3. mája 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti svetového dňa slobody tlače 3. mája 2011

„Sloboda názoru a sloboda prejavu sú základnými právami každého človeka a neoddeliteľnou súčasťou ľudskej dôstojnosti. Predstavujú aj základný kameň demokracie a sú mimoriadne dôležité pre voľný tok informácií, na ktorý má každý nárok. Európska únia pri príležitosti svetového dňa slobody tlače pripomína tieto základné zásady zakotvené v medzinárodnom práve i významnú úlohu, ktorú zohrávajú nezávislé a slobodné médiá a tlač. EÚ osobitne oceňuje neoceniteľnú prácu mnohých novinárov a odborníkov z oblasti médií na celom svete, ktorí s odhodlaním a odvahou prispievajú k odhaľovaniu pravdy o prebiehajúcich udalostiach.

Ako už preukázali nedávne udalosti v krajinách susediacich s EÚ, nielen vďaka profesionálnemu záväzku novinárov a iných odborníkov z oblasti médií, ale aj vďaka mnohým súkromným bloggerom sa svet dozvedá o situácii v teréne a o túžbe ľudí po slobode a sociálnej spravodlivosti. Mnohí novinári, najmä v oblastiach postihnutých konfliktom, však čelia neustálemu nebezpečenstvu pri sprostredkúvaní informácií z prvej ruky, niekedy aj za cenu ohrozenia vlastného života. V mnohých prípadoch sa na nich zameriavajú tí, ktorým sa nepáči povaha informácií, ktoré novinári odhaľujú, pričom sú vystavení zatýkaniu alebo únosom, mučeniu či zabíjaniu. EÚ vyzýva všetky vlády, aby dodržiavali medzinárodné normy v oblasti ochrany slobody tlače a médií a aby ihneď prepustili všetkých novinárov alebo bloggerov, ktorí sú nezákonne väznení.

Cenzúra a obťažovanie novinárov sú neprijateľné. Nanešťastie stále existuje príliš veľa krajín, v ktorých sú prístup k informáciám a novinárska sloboda obmedzované. Internet a sociálne médiá sa stali dôležitým prostriedkom na presadzovanie slobody prejavu; poskytujú bezprecedentný prístup k informáciám a predstavujú prostriedok komunikácie s čo najväčším možným publikom. Práve preto EÚ rozhodne namieta proti akémukoľvek neodôvodnenému obmedzovaniu internetu a ďalších nových médií.

EÚ vyzýva všetky štáty, aby aktívne podporovali slobodu názoru a slobodu prejavu, ako aj mediálny pluralizmus a nezávislosť.“

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Turecko, Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Azerbajdžan a Gruzínsko.

* Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar