Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 11 maja 2011 r.

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy przypadającego 3 maja 2011 r.

„Wolność poglądów i wypowiedzi jest jednym z praw podstawowych przysługujących każdemu człowiekowi i nieodłącznym atrybutem ludzkiej godności. Jest również podstawą demokracji i ma kapitalne znaczenie dla swobodnego przepływu informacji, z którego każdy człowiek ma prawo korzystać. Z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy Unia Europejska przypomina o tych podstawowych wartościach zapisanych w prawie międzynarodowym, a także o kluczowej roli odgrywanej w tym względzie przez niezależne i wolne prasę i media. UE wyraża uznanie dla nieocenionej pracy wielu dziennikarzy i przedstawicieli mediów na całym świecie, którzy z poświęceniem i odwagą uczestniczą w ukazywaniu prawdy o bieżących wydarzeniach.

Jak pokazały niedawne wydarzenia w krajach sąsiadujących z UE, to dzięki nie tylko zawodowemu zaangażowaniu dziennikarzy i innych przedstawicieli mediów, ale również wielu zwykłych blogerów świat dowiaduje się o sytuacji w danym miejscu i o dążeniach ludzi do wolności i sprawiedliwości społecznej. Jednak wielu dziennikarzy, zwłaszcza w strefach konfliktu, przekazując informacje z pierwszej ręki, znajduje się w obliczu stałego zagrożenia, niejednokrotnie z narażeniem życia. W wielu przypadkach stają się oni celem dla sił, które sprzeciwiają się charakterowi ujawnianych przez nich informacji – są aresztowani, porywani, torturowani lub zabijani. UE wzywa wszystkie rządy do dostosowania się do międzynarodowych norm dotyczących ochrony wolności prasy i mediów oraz do niezwłocznego uwolnienia wszystkich bezprawnie przetrzymywanych dziennikarzy i blogerów.

Cenzura i nękanie dziennikarzy są niedopuszczalne. Niestety wciąż jeszcze zbyt wiele jest krajów, gdzie dostęp do informacji i wolność dziennikarska są ograniczone. Internet i media społeczne stały się ważnym środkiem promowania wolności wypowiedzi: umożliwiają bezprecedensowo swobodny dostęp do informacji i są kanałami przekazu docierającymi do najszerszego grona odbiorców. To z tego powodu UE zdecydowanie sprzeciwia się nakładaniu nieuzasadnionych ograniczeń na internet i inne nowe media.

UE wzywa wszystkie państwa do aktywnego promowania wolności poglądów i wypowiedzi oraz pluralizmu i niezależności mediów”.

Kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja*, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii*, Czarnogóra* i Islandia+; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdowy, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Czarnogóra nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar