Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 28. apríla 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2011/236/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie Rady 2011/236/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa menia a dopĺňajú zoznamy osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedené v prílohe I, II, III a IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP.

Účelom tohto vyhlásenia je oznámiť, že na základe svojich vyhlásení sa s cieľmi rozhodnutia Rady 2011/236/SZBP stotožňujú tieto krajiny: kandidátske krajiny Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Srbsko, krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia tento záväzok berie na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 14. 4. 2011 v Úradnom vestníku Európskej únie L 100, s. 58.

* :

Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar