Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 28. aprill 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu rakendusotsusega 2011/236/ÜVJP, millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu nõukogu otsuse 2011/236/ÜVJP1. Nõukogu otsusega muudetakse otsuse 2011/137/ÜVJP I, II, III ja IV lisas osutatud nende isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Käesoleva avaldusega teatatakse, et järgmised riigid on teinud avalduse, mille kohaselt nad jagavad nõukogu otsuse 2011/236/ÜVJP eesmärke: kandidaatriigid Horvaatia*, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Island+, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ja Serbia ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ja Gruusia.

Nad tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja tunneb selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 14. aprillil 2011 Euroopa Liidu Teatajas nr L 100, lk 58.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar