Navigation path

Left navigation

Additional tools

Брюксел, 28 април 2011 г. Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение за изпълнение 2011/236/ОВППС на Съвета за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

European Council - PESC/11/112   28/04/2011

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL RO

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 28 април 2011 г.

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение за изпълнение 2011/236/ОВППС на Съвета за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

На 12 април 2011 г. Съветът прие Решение 2011/236/ОВППС на Съвета1. Решението на Съвета изменя списъците на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, поместени в приложения I, II, III и IV към Решение 2011/137/ОВППС.

С настоящата декларация се съобщава, че следните държави са заявили, че споделят целите на Решение 2011/236/ОВППС на Съвета: страните кандидатки Хърватия*, бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Исландия+, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Сърбия, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Грузия.

Те ще гарантират съответствието на националните си политики с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства

1 :

Публикувано на 14.4.2011 г. в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ L 100, стр. 58.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website