Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 28 april 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Uttalande från den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers
anslutning till rådets beslut 2011/235/Gusp om
restriktiva åtgärder mot vissa personer och
enheter med hänsyn till situationen i Iran

Den 12 april 2011 antog rådet rådets beslut 2011/235/Gusp1. Genom rådets beslut införs restriktiva åtgärder mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran.

Detta uttalande görs för att meddela att följande länder har förklarat sig dela målen i
rådets beslut 2011/235/Gusp: kandidatländerna Kroatien*, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Island+, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Efta- och
EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 14 april 2011 i Europeiska unionens officiella tidning
nr L 100, s. 51.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas
även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar