Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 28. apríla 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa ukladajú reštriktívne opatrenia voči osobám zodpovedným za hrubé porušovanie ľudských práv v Iráne.

Účelom tohto vyhlásenia je oznámiť, že na základe svojich vyhlásení sa s cieľmi rozhodnutia Rady 2011/235/SZBP stotožňujú tieto krajiny: kandidátske krajiny Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko, Bosna a Hercegovina, krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina a Moldavská republika.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia tento záväzok berie na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 14. 4. 2011 v Úradnom vestníku Európskej únie L 100, s. 51.

* :

Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar