Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 28 kwietnia 2011 r.

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2011/235/WPZiB1. Decyzja Rady nakłada środki ograniczające skierowane przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

Niniejsze oświadczenie wydaje się w celu ogłoszenia, że następujące państwa zadeklarowały, iż zgadzają się z celami decyzji Rady 2011/235/WPZiB: kraje kandydujące: Chorwacja*, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii*, Czarnogóra i Islandia+; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina i Republika Mołdowy.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje i przyjmuje z zadowoleniem to zobowiązanie.

1 :

Opublikowana 14 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L 100, s. 51.

* :

Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Czarnogóra nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ :

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar