Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 28. aprill 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2011/235/ÜVJP, mis käsitleb teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu nõukogu otsuse 2011/235/ÜVJP1. Nõukogu otsusega kehtestatakse piiravad meetmed isikute suhtes, kes vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

Käesoleva avaldusega teatatakse, et järgmised riigid on teinud avalduse, mille kohaselt nad jagavad nõukogu otsuse 2011/235/ÜVJP eesmärke: kandidaatriigid Horvaatia*, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Island*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina ja Moldova Vabariik.

Nad tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja tunneb selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 14. aprillil 2011 Euroopa Liidu Teatajas nr L 100, lk 51.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar