Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 28. dubna 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se ukládají omezující opatření vůči osobám odpovědným za závažná porušení lidských práv v Íránu.

Následující země prohlásily, že sdílejí cíle rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP: kandidátské země Chorvatsko*, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Island+ , země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Moldavská republika.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Zveřejněné dne 14. dubna 2011 v Úředním věstníku Evropské unie L 100, s. 51.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar