Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 28 Април 2011 г.

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2011/235/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

На 12 април 2011 г. Съветът прие Решение 2011/235/ОВППС на Съвета1. Решението на Съвета налага ограничителни мерки срещу лицата, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека в Иран.

С настоящата декларация се съобщава, че следните държави са заявили, че споделят целите на Решение 2011/235/ОВППС на Съвета: страните кандидатки Хърватия*, бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Исландия+, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна и Република Молдова.

Те ще гарантират съответствието на националните си политики с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 14.4.2011 г. в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ L 100, стр. 51.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar