Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 23. června 2009

11280/09 (Presse 192)

P 70 (OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie u příležitosti 150. výročí bitvy u Solferina

U příležitosti 150. výročí bitvy u Solferina Evropská unie připomíná mimořádný význam, který má soucítění a solidarita s lidmi postiženými ozbrojenými konflikty a jinými násilnými událostmi.

Z tragédie hrůzné bitvy, která se odehrála dne 24. června 1859 u Solferina, vzešel díky snahám, v jejichž čele stál Henri Dunant, významný humanitární počin lidstva, jehož výsledkem bylo založení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (dále jen „hnutí“), dnes největší humanitární organizace, která působí téměř ve všech zemích světa. Tato bitva byla rovněž důvodem, který vedl mezinárodní společenství států k tomu, aby vytvořilo a přijalo nástroje mezinárodního humanitárního práva a pravidla mezinárodního práva použitelná v době ozbrojeného konfliktu. Jednalo se zejména o čtyři Ženevské úmluvy z roku 1949, jejichž 60. výročí si letos připomínáme.

Hnutí, jež tvoří společně Mezinárodní výbor Červeného kříže, 186 národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, se opírá o sedm základních principů. Tyto principy byly na základě dlouhodobé a ustálené praxe formálně uznány a definovány na mezinárodní konferenci Červeného kříže, která se konala v roce 1965 ve Vídni a které se zúčastnily všechny státy, jež jsou smluvními stranami Ženevských úmluv. Jde o principy humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovolné služby, jednoty a univerzality, jimiž je toto hnutí jedinečné a jež představují funkční nástroje pro veškeré jeho činnosti.

EU připomíná závazek států za všech okolností respektovat, že všechny složky hnutí ctí těchto sedm základních principů.

Sto padesát let po památné bitvě u Solferina zůstává EU, která byla sama vytvořena na troskách strašného konfliktu, oddána činnosti směřující ke zmírňování utrpení obětí ozbrojených konfliktů po celém světě.

Evropská unie vysoce oceňuje práci, kterou hnutí vykonalo uvnitř EU i mimo ni, a je pevně odhodlána je podporovat.

„K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.“


Side Bar