Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 12. února 2009

6350/1/09 REV 1 (Presse 37)

P 19

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne proti využívání dětských vojáků (12. února)

V den, který byl vyhlášen Mezinárodním dnem proti využívání dětských vojáků, Evropská unie zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit na všech úrovních úsilí, jehož cílem je chránit děti před dopady války, mimo jiné před únosy za účelem jejich zneužívání jako bojovníků, sexuálních otroků nebo sloužících. EU zdůrazňuje, že je třeba řešit krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé dopady ozbrojených konfliktů na děti účinným, udržitelným a komplexním způsobem.

EU je i nadále hluboce znepokojena situací, které jsou na celém světě vystaveny děti v ozbrojených konfliktech. Třináct let po zveřejnění průkopnické studie Graçy Machelové „Dopad ozbrojených konfliktů na děti“ je pokrok pro desítky tisíc dětí, které i v současné době bojují v ozbrojených silách v různých zemích nebo se stávají oběťmi v ozbrojených konfliktech, stále ještě příliš pomalý. Děti jsou i nadále unášeny, zabíjeny, zmrzačovány, znásilňovány či jinak pohlavně zneužívány. I nadále se útočí na školy a nemocnice pečující o děti a ani v současnosti se dětem nedostává humanitární pomoci. V důsledku měnícího se charakteru konfliktů, kdy dochází k situacím, při nichž není zajištěna bezpečnost životů civilního obyvatelstva, je utrpení dětí stále větší. Především dívky jsou postiženy rostoucím používáním sexuálního násilí jako válečné zbraně.


V souladu se svými obecnými zásadami týkajícími se dětí a ozbrojených konfliktů EU opětovně potvrzuje, že pevně podporuje činnost OSN, zejména činnost Úřadu zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro otázky dětí v ozbrojených konfliktech a mechanismus pro sledování a podávání zpráv v souvislosti s problematikou dětí a ozbrojených konfliktů, který byl zřízen na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1539 (2004) a 1612 (2005), a rovněž potvrzuje svou pevnou podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1820 o sexuálním násilí během konfliktů. EU opětovně potvrzuje svou plnou podporu činnosti Mezinárodního trestního soudu v boji proti beztrestnosti za nábor a využívání dětských vojáků.

EU dále vyjadřuje svou podporu pařížským závazkům a zásadám týkajícím se dětí spojených s ozbrojenými silami a s ozbrojenými skupinami; první navazující ministerské zasedání, zaměřené na konkrétní dlouhodobá opatření směřující k znovuzačlenění bývalých dětských vojáků, se konalo v září roku 2008 v New Yorku. V této souvislosti naléhavě vyzývá jednotlivé strany účastnící se procesu demobilizace, odzbrojení a znovuzačlenění, aby věnovaly náležitou pozornost dětem, zejména dívkám. EU rovněž i nadále podporuje iniciativy organizací občanské společnosti, jejichž cílem je prosazovat práva dětí v ozbrojených konfliktech.

„K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovin a Černá Hora a Srbsko  a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.“

 


Side Bar