Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ESEUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 4 januari 2010

17762/1/09 REV 1 (Presse 391)

P 143 (OR. en)

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om de senaste morden i Honduras

Europeiska unionen fördömer de senaste morden på företrädare för det civila samhället och medierna eller på deras släktingar i Honduras och uttrycker sin solidaritet med deras familjer. Det är viktigt att en utredning om dessa mord genomförs omgående och på ett öppet och grundligt sätt. Gärningsmännen måste ställas inför rätta.

Europeiska unionen erinrar särskilt om mordet på Walter Tróchez som arbetade som försvarare av homosexuella, bisexuella och transsexuella människors mänskliga rättigheter och som medlem i Frente Nacional de Resistencia i Honduras den 13 december, liksom om mordet på Katherine Nicolle Rodríguez Cabrera, den sextonåriga dottern till journalisten Karol Cabrera den 17 december.

Europeiska unionen erinrar om de honduranska myndigheternas skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, inklusive yttrandefriheten, och den personliga säkerheten för alla människor i Honduras, och uppmanar alla politiska grupper i Honduras att avstå från våldshandlingar. I detta avseende uppmanar EU de honduranska myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att garantera skyddet av människorättsförsvarare, i enlighet med FN:s deklaration om individers, gruppers och samhällsorgans rättigheter och ansvar när det gäller att främja och försvara universellt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Europeiska unionen understryker också principen om icke‑diskriminering, som kräver att mänskliga rättigheter ska tillämpas i samma utsträckning på alla människor, oberoende av bland annat sexuell läggning eller könsidentitet i enlighet med FN: deklaration om sexuell läggning och könsidentitet.

" Kandidatländerna Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings‑ och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien samt Efta‑ och EES‑länderna Island, Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien och Armenien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings‑ och associeringsprocessen."


Side Bar