Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 26. října 2009

14961/1/09 REV 1 (Presse 307)

P 119 (OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v oblasti lidských práv v Íránu po prezidentských volbách

Evropská unie pozorně sleduje vývoj situace v Íránu po prezidentských volbách, které se uskutečnily dne 12. června.

EU znovu potvrzuje svůj závazek v oblasti lidských práv a demokratických hodnot a zejména pak v oblasti svobody projevu a sdružování. Uvedené hodnoty a svobody patří k všeobecným lidským právům a EU připomíná, že Írán se jakožto smluvní strana Mezinárodního paktu o občanských a politických právech zavázal je dodržovat. Evropská unie vyjadřuje politování nad porušováním svobody projevu a svobody tisku – domácího i mezinárodního – v souvislosti s událostmi po volbách. Nadále jsou uplatňována omezení, a to ještě přísnější než před volbami.

EU je vážně znepokojena tím, že v povolebním Íránu jsou nadále vězněni novináři, zastánci lidských práv a političtí aktivisté, například Mohsen Mirdamadi a Behzad Nabavi Mezi vězněnými novináři jsou Mohammad Ghouchani, Ahmad Zeidabadi a Bahman Ahmadi Amouie. V celé zemi bylo po volbách zatčeno nejméně 4 000 lidí. Někteří byli propuštěni, jiní jsou však stále zadržováni. Zatýkání bylo často doprovázeno brutálním násilím, například v případě novináře Issy Saharkhize a právníka specializovaného na oblast lidských práv Shadiho Sadra. EU je otřesena alarmujícími zprávami o špatném zacházení a mučení ve vězeních a vazebních zařízeních. EU vyzývá íránské orgány, aby důkladně prošetřily výpovědi, které byly v této souvislosti učiněny.

EU je vážně znepokojena hromadnými procesy – v současnosti je jich vedeno 5 – s přibližně 150 vězni obviněnými ze zločinů proti národní bezpečnosti. Mezi obviněnými je i vysokoškolský profesor Kian Tajbakhsh odsouzený k 12 až 15 letům odnětí svobody. EU považuje dosud vynesené rozsudky za znepokojivé, protože podle některých zdrojů nejsou zadržované osoby informovány o důvodech obvinění a není jim umožněn přístup k nezávislému obhájci. Ve výše uvedených případech nejsou dodržovány mezinárodní normy týkající se spravedlivého procesu, k jejichž respektování se Írán zavázal, a v mnoha případech jsou rovněž hrubě porušovány íránské ústavní a právní předpisy. Evropská unie vyzývá íránské orgány k propuštění novinářů a osob zadržovaných z politických důvodů.

EU odsuzuje všechny tresty smrti, zejména ty, které byly uděleny za politické trestné činy. EU je vážně znepokojena tím, že v jednom z pěti hromadných procesů byly nejméně čtyři osoby odsouzeny k trestu smrti. Tyto osoby byly zřejmě zatčeny ještě před červnovými prezidentskými volbami, ale byly odsouzeny v rámci zinscenovaných procesů a v rozporu s právem na spravedlivý proces, které je stanoveno normami obsaženými v mezinárodních právních předpisech týkajících se lidských práv.

EU je rovněž znepokojena výrazným nárůstem počtu trestů smrti v Íránu a připomíná, že EU je dlouhodobě a za všech okolností proti jeho používání. EU dále připomíná, že justiční omyly nebo selhání justice při uložení trestu smrti představují nenapravitelnou a nezvratnou ztrátu lidského života.

Evropská unie znovu vyzývá íránské orgány, aby zrušily trest smrti a do doby, než bude zrušen, vyhlásily moratorium na popravy, jak naléhavě vyzývají rezoluce Valného shromáždění OSN 62/149 a 63/168.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Moldavská republika.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar