Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
P/08/89
Brusel 24. července 2008
12148/08 (Presse 218) (OR. fr)
Prohlášení předsednictví jménem EU o nebezpečí, že bude ukamenováno devět Íránců

Evropská unie, jež nedávno Íránu opětovně potvrdila svůj bezpodmínečný nesouhlas s trestem smrti, je hluboce znepokojena odsouzením osmi íránských žen a jednoho íránského muže k trestu ukamenování a nebezpečím, že poprava bude v nejbližší době vykonána.

Připomíná, že se Íránská islámská republika zavázala začít uplatňovat na kamenování moratorium.

Evropská unie Írán naléhavě vyzývá, aby dodržoval své závazky a mezinárodní normy týkající se lidských práv.
Evropská unie naléhavì vyzývá íránskou vládu a íránský parlament, aby v právních pøedpisech i v praxi zrušily používání krutých a ponižujících trestù, zejména používání kamenování jako zpùsobu popravy, a to v souladu s aktuální rezolucí Valného shromáždìní Organizace spojených národù týkající se situace lidských práv v Íránské islámské republice, pøijatou v prosinci roku 2007.
Dùraznì žádá, aby Írán od tìchto poprav okamžitì ustoupil a aby právì vynesené tresty smrti ukamenováním zmírnil.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru i Ukrajina a Moldavsko.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar