Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT

  De Commissie heeft vandaag een voorstel voor een verordening van de Raad
  betreffende het Gemeenschapsmodel en een voorstel voor een richtlijn van
  de Raad tot onderlinge aanpassing van de wetgeving van de Lid-Staten
  inzake de rechtsbescherming van modellen van nijverheid aangenomen. Deze
  voorstellen waren haar voorgelegd door de heer VANNI d'ARCHIRAFI, het lid
  van de Commissie tot wiens bevoegdheid de interne markt behoort.

  Er bestaat om de volgende redenen behoefte aan twee rechtsinstrumenten
  (namelijk richtlijn en verordening) tegelijk :

  - ten eerste zou een harmonisatie van de nationale wetgeving alleen niet
   volstaan, want ook na harmonisatie behoudt de wet van het land waar
   een model is ingeschreven haar strikt territoriale werking;

  - ten tweede zouden, doordat modellen in de ene Lid-Staat wel maar in de
   andere  niet zijn ingeschreven en dus niet  overal  wettelijke
   bescherming genieten, binnen de Gemeenschap afgescheiden nationale
   markten ontstaan, hetgeen onverenigbaar is met de totstandbrenging van
   de interne markt;

  - ten derde kan het communautaire beschermingsstelsel niet van de ene op
   de andere dag de bestaande nationale stelsels ter zijde stellen; ze
   zullen althans tijdelijk naast elkaar bestaan; door harmonisatie op de
   belangrijkste  punten  zullen de  nationale  stelsels  onderling
   verenigbaar en ook verenigbaar met het communautaire stelsel worden.

  De heer VANNI d'ARCHIRAFI verklaarde naar aanleiding van het besluit van
  de Commissie : "Met het voorstel van vandaag, waarmee een  brede
  bescherming van modellen van nijverheid in de Gemeenschap wordt beoogd,
  wordt een belangrijke stap gezet op de weg naar de totstandbrenging van
  de interne markt voor intellectuele eigendom. Het zal helpen namaak te
  voorkomen  en daardoor meer toegevoegde waarde in de  Gemeenschap
  genereren. Ik twijfel er niet aan dat tijdens de komende discussie zal
  blijken hoe waardevol het voorstel is, en ik hoop dat het nog zal worden
  verbeterd".

  De  voorstellen  zijn uitgewerkt na uitvoerig  overleg  met  alle
  belanghebbende kringen, waaronder het bedrijfsleven, practici op het
  gebied  van de intellectuele eigendom,  consumentenorganisaties  en
  overheidsdeskundigen.

  INHOUD VAN DE VOORSTELLEN

  I. Waarom is een initiatief van de Gemeenschap noodzakelijk ?

  1. De rechtsbescherming van modellen van nijverheid is de laatste jaren
  een steeds belangrijker thema geworden. Design-produkten zijn heden ten
  dage van groot economisch belang. Het betreft een uiterst brede waaier
  van  goederen. Kunstvoorwerpen, juwelen,  machines,  gereedschappen,
  elektronika en consumentenelektronika, motorvoertuigen en onderdelen,
  jachten, meubelen en kantooruitrusting, sportartikelen, mode en kleding,
  huishoudapparaten, de verpakking en presentatie van produkten zijn, om
  maar enkele voorbeelden te noemen, typische terreinen van de hedendaagse
  industriële vormgeving.

  2. Superieure design is voor het Europese bedrijfsleven een belangrijk
  wapen in de concurrentiestrijd met ondernemingen in derde landen waar de
  produktiekosten lager zijn. Vaak hangt het van de vorm en het uitzicht
  van een produkt af of het bij het publiek aanslaat, en het commerciële
  succes van hun produkten is bepalend voor de bloei van Europese bedrijven
  die zwaar in design investeren.

  3.  Zonder doeltreffende rechtsbescherming kunnen  modellen  echter
  gemakkelijk het voorwerp van oneerlijke praktijken worden. In vele
  gevallen kunnen design-produkten worden nagemaakt zonder dat kennis van
  verfijnde fabricagetechnieken is vereist. Daarom moeten maatregelen
  worden getroffen om piraterij op het gebied van design-produkten tegen te
  gaan.

  4. De bescherming van modellen van nijverheid op nationaal niveau dateert
  van het begin van de industrialisering. Er bestaan dan ook in elf
  Lid-Staten op inschrijving gebaseerde beschermingssystemen (Griekenland
  kent geen specifieke wetgeving ter zake). Deze nationale bescherming op
  basis van inschrijving van het model in een bepaald land heeft echter het
  nadeel dat ze uitsluitend in dat land en niet in andere landen geldt. Het
  gevolg is dat er in de Gemeenschap afgescheiden nationale markten
  ontstaan. Dit is duidelijk onverenigbaar met de werking van de interne
  markt.

  5. Bovendien bestaan er op het vlak van de nationale modellenbescherming
  aanzienlijke verschillen tussen de Lid-Staten wat de voorwaarden voor
  bescherming,  de  omvang  en inhoud van  de  bescherming  en  de
  beschermingsduur (zie bijlage 1) betreft.

  II. Wat is het doel van het initiatief van de Gemeenschap ?

  6. Doel van het voorstel van de Commissie voor een verordening is in de
  eerste plaats een modellenbescherming op communautair niveau in het leven
  te roepen, d.w.z. een bescherming die in alle twaalf Lid-Staten geldt.
  Een ontwerper kan aldus door middel van één depot een in de gehele
  Gemeenschap werkzaam recht verkrijgen. Er zullen geen conflicten meer
  kunnen ontstaan doordat hij in een bepaalde Lid-Staat wel en in andere
  Lid-Staten mogelijkerwijs niet over een exclusief recht beschikt. De
  verordening zal voor design-produkten de voorwaarden van de interne markt
  scheppen. Nationale modelrechten zullen niet worden afgeschaft, maar
  zullen naast het Gemeenschapsmodel blijven bestaan. Ontwerpers en hun
  rechtsopvolgers zullen echter waarschijnlijk in de meeste gevallen voor
  het Gemeenschapsmodel kiezen, dat bijgevolg geleidelijk in de plaats van
  de nationale rechten zal treden.

  III. Belangrijkste kenmerken van het Gemeenschapsmodel

  7.  De belangrijkste kenmerken van het Gemeenschapsmodel zijn  de
  volgende :

  7.1. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel

  Doel van de modellenbescherming is de houder een exclusief recht op zijn
  model te verlenen, dat het recht omvat het model om op het even welk
  produkt toe te passen. Dit recht komt tot stand na een eenvoudige en
  goedkope inschrijvingsprocedure bij het Modellenbureau van de Gemeenschap
  en geldt gedurende vijf jaar. Het kan telkens voor vijf jaar worden
  vernieuwd, tot ten hoogste 25 jaar.

  7.2. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

  In sommige sectoren van de industrie worden vaak grote aantallen modellen
  met een korte economische levensduur voortgebracht. De ondernemingen in
  die sectoren zijn doorgaans geen voorstander van inschrijvingsprocedures,
  hoe goedkoop en eenvoudig ook. Zij hebben evenmin behoefte aan een
  langdurige bescherming. Om aan de verlangens van deze bedrijfstakken
  (vooral textiel en mode) tegemoet te komen, wordt een niet-ingeschreven
  modelrecht met een maximale geldigheidsduur van drie jaar in het leven
  geroepen. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel komt automatisch tot
  stand op het ogenblik waarop het model voor het publiek beschikbaar wordt
  gesteld.

  Terwijl de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel daaraan een
  werkelijk exclusief recht op het gebruik van het model ontleent, biedt
  het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel de houder enkel bescherming tegen
  het ongeoorloofd reproduceren (bewust kopiëren) van zijn model.

  Er behoeft niet per se van het begin af tussen de twee vormen van
  bescherming te worden gekozen. Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
  kan  gedurende  de  eerste twaalf  maanden  in  een  ingeschreven
  Gemeenschapsmodel worden omgezet.

  IV. Het begrip "model"

  8.  Modellen zijn voor bescherming vatbaar, onverschillig  of  ze
  "esthetisch" dan wel "functioneel" van aard zijn.

  Het doet evenmin ter zake op welk soort produkt het model wordt
  toegepast. Computerprogramma's en halfgeleiderprodukten worden evenwel in
  het  kader van de modellenbescherming niet  als  "voortbrengselen"
  beschouwd. De reden is dat overlapping moet worden vermeden met de
  recente richtlijnen van de Raad ingevolge welke computerprogramma's door
  het  auteursrecht  en topografieën van  halfgeleiderprodukten  door
  specifieke wetgeving worden beschermd, want daardoor zou het systeem uit
  zijn evenwicht worden gebracht.

  V. Het  ingeschreven  Gemeenschapsmodel.  Een  gebruikersvriendelijk
   inschrijvingssysteem

  9.1. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel komt tot stand door inschrijving
  bij het Modellenbureau van de Gemeenschap. Overeenkomstig de wens van de
  toekomstige gebruikers van het beschermingsstelsel is de inschrijving
  niet afhankelijk van een aan de inschrijving voorafgaand onderzoek naar
  het vervuld-zijn van de voorwaarden voor bescherming. De met nationale
  inschrijvingssystemen opgedane ervaring leert dat een dergelijk onderzoek
  in het beste geval van beperkte waarde en in het slechtste geval
  waardeloos is en meestal alleen maar een vals en daarom gevaarlijk gevoel
  van rechtszekerheid geeft.

  9.2. Het is echter ook belangrijk dat er een redelijke mate van zekerheid
  ten aanzien van de geldigheid van de ingeschreven modellen bestaat.
  Daarom is voorzien in toezicht van een door de Commissie opgericht
  Adviescomité op de inschrijvingen. Voldoet een inschrijving niet aan de
  voorwaarden voor bescherming (zie punt 11.2 infra), dan kan de Commissie
  een procedure tot nietigverklaring bij het Bureau of bij de rechter
  instellen.

  VI. Modellenbescherming en mededinging

  10.1. Zoals dit bij alle andere intellectuele eigendomsrechten het geval
  is, verleent de inschrijving als Gemeenschapsmodel de houder  een
  exclusief recht, namelijk het recht om het model te gebruiken en om
  anderen aan wie daartoe geen toestemming is verleend, te verbieden het te
  gebruiken.

  De regeling moet bijgevolg zo worden opgezet dat de mededinging met
  betrekking  tot generieke produkten niet wordt  uitgeschakeld.  De
  verordening bevat een aantal bepalingen die op handhaving van de
  mededinging zijn gericht.

  10.2. Ten eerste zijn de beschermingsvoorwaarden van dien aard dat een
  hoge  drempel moet worden overschreden vooraleer een  model  voor
  bescherming vatbaar is. Om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen
  moet een model meer bepaald eigenheid vertonen, d.w.z. in belangrijke
  mate van andere op de markt beschikbare modellen verschillen. Alledaagse
  modellen worden daarentegen geacht tot het openbaar domein te behoren.

  10.3. Ten tweede vallen kenmerken ten aanzien waarvan de noodzaak om een
  bepaalde technische functie te verwezenlijken de ontwerper zijn vrijheid
  ontneemt, buiten de definitie van model. Beschikt de ontwerper echter
  over verschillende mogelijkheden om dezelfde technische functie te
  verwezenlijken, dan is het model vatbaar voor bescherming.

  10.4. Ten derde vallen ook voorzieningen voor samenvoeging of verbinding
  buiten  de definitie van model. Dit betekent dat  kenmerken  die
  noodzakelijkerwijze in juist dezelfde vorm en afmetingen moeten worden
  gereproduceerd om produkten van verschillende makelij met elkaar te
  kunnen samenvoegen of verbinden, met het oog op bescherming als model
  volledig buiten beschouwing moeten worden gelaten. Met  dergelijke
  voorzieningen mag evenmin rekening worden gehouden om te beoordelen of
  het model voldoende eigenheid vertoont.

  De enige uitzondering op deze regel betreft zogenoemde  modulaire
  produkten, d.w.z. produkten die speciaal zo zijn ontworpen dat zij
  onbeperkt met elkaar kunnen worden samengevoegd of verbonden. Onder deze
  uitzondering kunnen bij voorbeeld modulaire meubelen en sommige soorten
  speelgoed vallen.

  De uitsluiting van voorzieningen voor samenvoeging of verbinding uit de
  definitie van model in de verordening is belangrijk. De Commissie geeft
  hiermee uiting aan haar vaste wil om de compatibiliteit van produkten te
  verbeteren.  Deze bepaling zal voorkomen dat hele markten  worden
  gemonopoliseerd, hetgeen zonder zo'n bepaling niet denkbeeldig zou zijn.

  Als gevolg hiervan kunnen vervangingsonderdelen voor een aantal duurzame
  goederen  door  anderen dan de  oorspronkelijke  fabrikant  worden
  geproduceerd, zolang het uiterlijk van het produkt voor de consument niet
  van belang is, bij voorbeeld wanneer het een niet-zichtbaar onderdeel
  betreft. Zo zouden uitlaten, bestemd om aan de onderkant van een auto te
  worden bevestigd, kunnen worden geproduceerd zonder hinder te ondervinden
  van intellectuele eigendomsrechten.

  VII. Reparatieclausule

  10.5. In sommige gevallen evenwel is het uiterlijk van voor herstelling
  gebruikte onderdelen voor de consument van belang. Is in dergelijke
  gevallen  het  benodigde vervangingsonderdeel door  een  modelrecht
  beschermd, dan zou er in zoverre geen concurrentie en bijgevolg geen
  keuzevrijheid  voor  de  consument  bestaan.  Gezien  de  strenge
  beschermingsvoorwaarden zal dit waarschijnlijk slechts uitzonderlijk
  voorkomen, ook al is het uiterlijk van het samengestelde produkt
  uiteraard vatbaar voor bescherming. Het is echter mogelijk dat sommige
  voldoende onderscheiden onderdelen waarop in het verleden overeenkomstig
  het nationale recht van bepaalde Lid-Staten modelrechten kunnen hebben
  gerust, ook in de toekomst voor bescherming als Gemeenschapsmodel in
  aanmerking blijken te komen. Daarom is zowel van de zijde van consumenten
  als van onafhankelijke producenten van vervangingsonderdelen de roep
  opgegaan om een bepaling in de verordening in te schrijven die in
  afwijking van het exclusieve recht het produceren en aankopen van
  dergelijke onderdelen toestaat.

  10.6. De Commissie heeft na ampel beraad besloten dat er inderdaad
  behoefte aan een "reparatieclausule" bestond en zo'n clausule in de
  verordening opgenomen. Ze houdt in dat derden drie jaar nadat een
  samengesteld produkt in het verkeer is gebracht, een op een onderdeel van
  het samengestelde produkt toegepast model mogen reproduceren, indien het
  uiterlijk van het samengestelde produkt bepalend is voor het model van
  het  onderdeel. De uitzonderingsbepaling  wordt  "reparatieclausule"
  genoemd, omdat ze uitsluitend betrekking heeft op de herstelling van het
  samengestelde produkt, waarmee daaraan zijn oorspronkelijk uiterlijk
  wordt teruggegeven. Het recht ontstaat drie jaar nadat het produkt waarop
  het beschermde model is toegepast, voor het eerst in het verkeer is
  gebracht. Voor de oorspronkelijke producent betekent dit dat hij, mits
  aan de beschermingsvoorwaarden is voldaan, bescherming voor het model van
  een onderdeel als zodanig kan verkrijgen en gedurende een korte periode
  na de introductie van het samengestelde produkt op de markt over een
  exclusief recht kan beschikken. Voor onafhankelijke producenten van
  vervangingsonderdelen brengt de clausule met zich dat zij op  de
  vervangingsmarkt kunnen concurreren. Voor de consument heeft ze tot
  gevolg dat hij gedurende het grootste gedeelte van de levensduur van het
  produkt tussen concurrerende onderdelen kan kiezen.

  10.7. Het recht tot reproduktie moet echter zodanig worden uitgeoefend
  dat de consument niet omtrent de oorsprong van het concurrerende produkt
  wordt misleid.

  VIII. Harmonisatie van de nationale wetgeving inzake modellenbescherming

  11.1. Dank zij het Gemeenschapsmodel zullen ontwerpers en producenten
  over een beschermingsstelsel met communautaire omvang beschikken. Dit
  stelsel kan echter niet van de ene op de andere dag de nationale stelsels
  van modellenbescherming ter zijde stellen. Deze zullen dan ook blijven
  bestaan.

  11.2. Er bestaan tussen de nationale wetten inzake modellenbescherming
  grote verschillen wat de beschermingsvoorwaarden, de omvang en inhoud van
  de bescherming en de beschermingsduur betreft.

  11.3. De Commissie heeft ook een voorstel tot onderlinge aanpassing van
  de nationale wetgeving inzake modellenbescherming aangenomen. Doel is de
  voorwaarden van de interne markt te scheppen in gevallen waarin een
  beroep op nationale bescherming wordt gedaan, en ervoor te zorgen dat de
  nationale  bescherming met het stelsel van  het  Gemeenschapsmodel
  verenigbaar is.
                   * * *

Side Bar