Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT

  På forslag af RANIERO VANNI d'ARCHIRAFI, kommissionsmedlem med ansvar for
  det indre marked, vedtog Kommissionen i dag et forslag til rådsforordning
  om EF-mønstre og et forslag til rådsdirektiv om indbyrdes tilnærmelse af
  medlemsstaternes lovgivninger om retlig beskyttelse af industrielle
  mønstre.

  Det er nødvendigt at have to retsinstrumenter på samme tid (dvs. et
  direktiv og en forordning) af følgende grunde:

  - for det første ville en harmonisering af de nationale lovgivninger ikke
   være tilstrækkelig, eftersom selv harmoniserede nationale love kun
   ville have retsvirkning inden for det land, hvor registreringen har
   fundet sted.

  - for det andet ville den legitime indsigelse om, at registrering kun har
   fundet sted i én medlemsstat, men ikke en anden, føre til en
   opsplitning af Fællesskabet i forskellige nationale markeder, hvilket
   er uforeneligt med skabelsen af et indre marked.

  - for det tredje kan EF's beskyttelsesordning ikke fra den ene dag til
   den anden fortrænge eksisterende nationale ordninger: de vil i hvert
   fald for en tid eksistere side om side og blive indbyrdes forenelige
   via harmoniseringen af mønsterlovgivningernes vigtigste elementer og
   også forenelig med EF's kommende beskyttelsesordning.

  I forbindelse med beslutningen kom RANIERO VANNI d'ARCHIRAFI med følgende
  kommentar: "Det forslag, der blev fremlagt i dag, er et meget vigtigt
  skridt  hen imod etableringen af et indre marked for  industriel
  ejendomsret ved at sikre en vidtgående beskyttelse af industrielle EF-
  mønstre. Det vil bidrage til at forhindre mønsterkrænkelse og dermed
  styrke den merværdi, som mønstre repræsenterer for Fællesskabet. Jeg er
  overbevist om, at de kommende drøftelser vil bekræfte dette forslags
  betydning, og jeg håber det vil bidrage til en yderligere forbedring
  heraf".

  Forslaget er blevet udarbejdet på grundlag af omfattende konsultationer
  med de berørte kredse, der omfatter industrierne, folk der beskæftiger
  sig  med  intellektuel  ejendomsret,  forbrugerorganisationer  og
  regeringseksperter.

  INDHOLDET AF FORSLAGENE

  I. Hvorfor er Fællesskabets initiativ nødvendigt?

  1. Inden for det seneste år er spørgsmålet om retlig beskyttelse af
  industrielle mønstre blevet af stadig større betydning. Designprodukter
  indtager nu en vigtig plads i økonomien og omfatter overordentlig mange
  og  forskelligartede produkter. Kunstgenstande,  smykker,  maskiner,
  værktøj, elektronik og forbrugerelektronik, biler og deres komponenter,
  yachter, møbler og kontorudstyr, sportsartikler, mode og beklædning samt
  husholdningsartikler, emballage og udstyr er blot få eksempler inden for
  det område, hvor typisk nutidig designvirksomhed spiller ind.

  2. Et godt design er et vigtigt instrument for de europæiske industrier,
  når de skal konkurrere med industrier fra tredjelande, der har lavere
  produktionsomkostninger. Det er er designet (mønstret) der i mange
  tilfælde er udslagsgivende for et produkts kommercielle succes, og det
  giver således de EF-virksomheder, der investerer betydelige beløb i
  udvikling af mønstre og design, mulighed for fremgang.

  3. Men findes der ikke nogen effektiv beskyttelse, er det let at tilegne
  sig mønstre uretmæssigt. Reproduktion af designprodukter vil ofte ikke
  forudsætte  nogen  speciel knowhow i henseende til  en  avanceret
  produktionsproces. Det er derfor vigtigt, at der indføres adækvate
  foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af eventuel piratvirksomhed i
  forbindelse med designprodukter.

  4. På nationalt plan har mønsterbeskyttelse eksisteret siden industria-
  liseringen, og en beskyttelsesordning baseret på registrering findes
  således  i 11 medlemsstater (Grækenland har ikke  nogen  specifik
  mønsterbeskyttelseslov).  Men der er en ulempe ved den  nationale
  beskyttelse, der er baseret på mønstres registrering inden for et bestemt
  land - nemlig det forhold, at beskyttelsen territorialt er begrænset til
  den stat, hvor beskyttelsen er blevet givet. Beskyttelsen har ingen
  retsvirkninger i andre stater. Fællesskabet er dermed splittet op i
  særskilte nationale markeder. En sådan situation er helt klart uforenelig
  med realiseringen af det indre marked.

  5. Hertil kommer, at beskyttelsen af industrielle mønstre på nationalt
  plan varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat i henseende til
  beskyttelsesbetingelserne, beskyttelsens omfang, indhold og varighed (se
  bilag I).

  II. Hvad vil Fællesskabet opnå med sit initiativ?

  6. Formålet med Kommissionens forordningsforslag er først og fremmest at
  indføre mønsterbeskyttelse på EF-plan, dvs. en beskyttelse som er gyldig
  i alle 12 medlemsstater. En designer kan således opnå en EF-dækkende
  rettighed ved at indgive én enkelt mønsteransøgning. Herved undgår man
  konflikter i form af, at der eksisterer en eneret i en medlemsstat, men
  eventuelt  ikke  i  andre.  Med  EF-forordningen  skabes  der
  hjemmemarkedsvilkår for designprodukter. Nationale mønsterrettigheder
  afskaffes ikke, men vil komme til at eksistere side om side med EF-
  mønstret. Men designere (mønsterfrembringere) samt dem, til hvem deres
  rettigheder er overgået, vil formodentlige i de fleste tilfælde vælge et
  EF-mønster, som derfor gradvist vil fortrænge nationale rettigheder.

  III.  Hvad er de karakteristiske elementer i et EF-mønster?

  7. De vigtigste karakteristika ved EF-mønstret er følgende:

  7.1.  Det registrerede EF-mønster
  Formålet med mønsterbeskyttelsen er at give rettighedshaveren en eneret
  til sit mønster, herunder ret til at anvende mønstret på et hvilket som
  helst  produkt.  Retten  indtræder  efter  en  simpel  og  billig
  registreringsprocdure ved Fællesskabets Mønsterkontor, og beskyttelsen
  varer i 5 år. Beskyttelsen kan forlænges for perioder af 5 år ad gangen
  op til 25 år.

  7.2.  Det ikke-registrerede EF-mønster
  Nogle industrisektorer producerer ofte et betydeligt antal mønstre med
  kort levetid, og sådanne sektorer finder måske registreringsproceduren
  uhensigtmæssig, uanset hvor billig og ukompliceret den end måtte være.
  De har ej heller behov for en lang beskyttelsesperiode. For at imødekomme
  disse sektorers (navnlig tekstil- og modeindustrien) ønsker, at der
  derfor blev indført mulighed for en ikke-registreret mønsterret, der
  varer  maksimalt tre år. Et ikke-registreret EF-mønster  indtræder
  automatisk, når mønstret er blevet gjort offentligt tilgængeligt.

  Mens det registrerede EF-mønster giver rettighedshaveren en reel eneret
  med hensyn til brugen af mønstret, giver det ikke-registrerede mønster
  kun rettighedshaveren en beskyttelse mod uautoriseret  reproduktion
  (forsætlig kopiering) af hans mønster.

  Det er ikke nødvendigt, at man straks fra starten af vælger mellem de to
  former for beskyttelse. Et ikke-registreret mønster kan inden for de
  første tolv måneder ændres til et registreret mønster.

  IV. Mønsterbegrebet

  8. Mønstre kan beskyttes, hvad enten de er af "æstetisk" eller "funk-
  tionel" karakter.

  Af samme grund er også karakteren af det produkt, hvorpå mønstret skal
  anvendes, uden betydning. Men edb-programmer og halvlederprodukters
  topografi anses ikke som "produkter" med henblik på mønsterbeskyttelse.
  Dette  skyldes, at disse produkter er blevet tillagt  henholdsvis
  ophavsretlig  beskyttelse  og  specifik  mønsterbeskyttelse  ved
  rådsdirektiver, der fornyligt er blevet vedtaget, og den herved opnåede
  balance skal ikke forrykkes ved at kumulere sådan beskyttelse med andre
  former for beskyttelse.

  V. Det registrerede EF-mønster. En brugervenlig beskyttelsesordning

  9.1 Det registrerede EF-mønster indtræder, når mønstret registreres ved
  EF-Mønsterkontoret.  Efter  ønske  fra de  fremtidige  brugere  af
  beskyttelsesordningen er registreringen ikke afhængig af, at man forud
  for registreringen undersøger, hvorvidt beskyttelseskravene er opfyldt.
  Erfaringerne fra nationale registreringsordninger synes at vise, at en
  sådan undersøgelse i bedste fald er af beskeden værdi og i værste fald
  formålsløs og som regel kun giver en falsk og dermed farlig følelse af
  retssikkerhed.

  9.2 Men det er dog også vigtigt, at man med en rimelig grad af sikkerhed
  kan fastslå gyldigheden af registrerede mønstre. Registreringen vil
  derfor blive overvåget af et rådgivende udvalg, der nedsættes af
  Kommissionen. Hvis registreringen ikke opfylder beskyttelseskravene (se
  punkt 11.2 nedenfor), kan Kommissionen indlede en ugyldighedsprocedure
  ved Mønsterkontoret eller domstolene.

  VI. Mønsterbeskyttelse og konkurrence

  10.1  Ligesom  alle andre intellektuelle  ejendomsrettigheder  får
  rettighedshaveren ved det registrerede mønster en eneret - nemlig retten
  til at bruge mønstret og til at forhindre andre i at gøre det, medmindre
  der foreligger særlig tilladelse.

  Det er således vigtigt at lovgive på en sådan måde, at konkurrencen på
  markedet  for generiske produkter ikke  undermineres.  Forordningen
  indeholder  en række bestemmelser, der har til formål  at  sikre
  konkurrencen.

  10.2  For det første er det hensigten, at beskyttelseskravene skal
  udgøre en høj tærskel, som et mønster skal nå op på for at kunne
  beskyttes. Navnlig skal et mønster for at kunne beskyttes være af
  individuel karakter i den forstand, at det mærkbart adskiller sig fra
  andre mønstre på markedet, hvorimod banale mønstre anses for at være
  offentlighedens fælleseje.

  10.3  For det andet omfatter definitionen på et mønster ikke mønster-
  elementer, som ikke er arbitrære, men nødvendige for at opnå en bestemt
  teknisk funktion. Men hvis mønsterfrembringeren har et valg med hensyn
  til, hvordan den samme tekniske funktion kan opnås, kan mønstret
  beskyttes.

  10.4  For det tredje falder sammenkoblinger uden for definitionen på et
  mønster. Dette betyder, at mønsterelementer, der nødvendigvis skal repro-
  duceres i deres nøjagtige udformning og dimension, for at produkter af
  forskellig udformning kan sammenkobles med hinanden, skal nægtes enhver
  form for mønsterbeskyttelse. Sådanne sammenkoblinger skal derfor også
  lades ude af betragtning, når man skal tage stilling til, hvorvidt
  mønstret har tilstrækkeligt individuel karatker.

  Fra denne regel er der gjort en undtagelse af begrænset rækkevidde,
  nemlig for så vidt angår såkaldte modulopbyggede produkter, hvor mønstret
  specielt er udformet således, at et ubegrænset antal produkter kan
  sammenkobles med hinanden. Modulopbyggede møbler og visse typer legetøj
  er eksempler, hvor denne undtagelse kan bringes i anvendelse.

  At sammenkoblinger er undtaget fra definitionen på et mønster, jf.
  forordningen, er af stor betydning og er en konkret udmøntning af
  Kommissionens ønske om at sikre produkters indbyrdes kompatibilitet.
  Denne bestemmelse vil afskære muligheden for at monopolicere hele
  markedet, hvilket ville kunne have fundet sted, dersom der ikke gjaldt en
  sådan bestemmelse.

  Følgelig kan reservedele til en række langvarige forbrugsgoder produceres
  af andre end den oprindelige producent, forudsat at forbrugeren ikke
  tillægger produktets udseende nogen betydning, f.eks. hvis reservedelen
  ikke kan ses. F.eks. kan udstødningsrør under en bil fremstilles, uden at
  der tages hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder.

  VII.  Reparationsklausul

  10.5  Men i visse tilfælde er udseendet af en reservedel, der bruges
  til reparation, af betydning for forbrugeren. I disse tilfælde ville
  forbrugerens  valg med hensyn til konkurrerende  reservedele  være
  udelukket, hvis der kunne opnås mønsterret til den nødvendige reservedel.
  Men  da  beskyttelsestærsklen er høj, ville mønsterret  kun  rent
  undtagelsesvis kunne komme på tale i dette tilfælde, selv om et sammensat
  produkts udseende naturligvis kan beskyttes. Men visse tilstrækkeligt
  distinktive reservedele, som tidligere kunne gøres til genstand for
  mønsterret i overensstemmelse med visse nationale love, kunne eventuelt
  også fremover beskyttes som EF-mønstre. Forbrugerne og selvstændige
  producenter af reservedele har derfor anført, at det var nødvendigt med
  en bestemmelse, hvorefter fremstilling og køb af sådanne reservedele er
  lovlige som en undtagelse fra eneretten.

  10.6  Kommissionen drøftede sagen indgående og nåede derefter til den
  beslutning, at der skulle gælde en "reparationsklausul" og en sådan er
  blevet indføjet i forordningen. Klausulen giver tredjemand ret til - tre
  år efter et sammensat produkts markedsføring - at reproducere designet på
  en del af det sammensatte produkt, hvis den pågældende dels design er
  dikteret af det sammensatte produkts udseende. Undtagelsen kaldes for
  "reparationsklausulen",  fordi den kun omfatter reparation  af  et
  sammensat produkt, således at man kan opretholde dets oprindelige
  udseende. Rettigheden indtræder tre år efter den første markedsføring af
  det produkt, hvorpå det beskyttede mønster anvendes. Dette indebærer
  således, at producenten kan opnå beskyttelse af mønstret på en reservedel
  som sådan, forudsat at beskyttelseskravene er opfyldt, og at han kan nyde
  eneret i en kort periode efter at det sammensatte produkt er blevet
  lanceret på markedet. For den selvstændige producent af reservedel
  indebærer det, at han på et senere tidspunkt kan konkurrere på en del af
  markedet. For forbrugerne betyder klausulen, at de kan vælge mellem
  konkurrerende reservedele for en lang periode af et produkts levetid.

  10.7  Retten til at reproducere skal dog udøves på en sådan måde, at
  forbrugeren ikke vildledes med hensyn til det konkurrerende produkts
  oprindelse.

  VIII.  Harmonisering af de nationale mønsterbeskyttelseslove

  11.1  EF-mønstret vil give designere og producenter en EF-omfattende
  beskyttelsesordning. Men ordningen kan dog ikke fra den ene dag til den
  anden  fortrænge nationale mønsterbeskyttelsesordninger, som  derfor
  fortsat vil bestå.

  11.2  Nationale mønsterbeskyttelseslove divergerer i høj grad fra
  hinanden i henseende til beskyttelseskrav, beskyttelsens omfang og
  indhold samt varighed.

  11.3  For at skabe hjemmemarkedsvilkår i tilfælde, hvor national
  beskyttelse benyttes, og for at sikre, at national beskyttelse er
  forenelig  med  EF-mønstret,  har Kommissionen  også  vedtaget  et
  direktivforslag med henblik på indbyrdes tilnærmelse af de nationale
  mønsterbeskyttelseslove.

                   * * *

Side Bar