Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT PT EL

Voorwoord

Op zijn bijeenkomst van 22 december 1994 in Bonn heeft het Uitvoerend Comité
van de Schengen-groep besloten de Overeenkomst van Schengen op 26 maart 1995
verkort uit te voeren.

Met dit document wordt beoogd, beknopte feitelijke informatie te verschaffen
over de draagwijdte en de gevolgen van deze beslissing.

Samenvatting

Voor een goed begrip van  het besluit tot tenuitvoerlegging  van de
Overeenkomst van Schengen dient kort te worden ingegaan op de geschiedenis
en de achtergrond van het Schengen-initiatief (punt A).
Vervolgens zal de draagwijdte van de beslissing van het Uitvoerend Comité
van Schengen van 22 december 1994 worden geanalyseerd (punt B).

Ook zullen de belangrijkste gevolgen van de tenuitvoerlegging van de
Overeenkomst van Schengen zowel voor de burgers (punt C) als voor de
betrekkingen met Lid-Staten die hetzij geen deel uitmaken van de Schengen-
groep, hetzij er wel deel van uitmaken zonder dat zij de Overeenkomst in dit
stadium hebben uitgevoerd (punt D) worden beschreven.

A. De geschiedenis van Schengen

- Het akkoord van Schengen van 1985

1. Op 14 juni 1985 heeft de Commissie haar Witboek over de voltooiing van de
interne markt goedgekeurd dat met name de afschaffing van controles aan de
binnengrenzen beoogt, een doelstelling die later door de Europese Akte in
artikel 8A (nu artikel 7A) van het EG-Verdrag is opgenomen.

Eveneens op 14 juni 1985, hebben België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en
Nederland het Akkoord van Schengen betreffende de geleidelijke afschaffing
van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (hierna het "Schengen-
akkoord" genoemd) ondertekend.  In de overwegingen werd vermeld dat dit
Akkoord aansluit op het streven om de controles aan de binnengrenzen van de
Gemeenschap af te schaffen.

De staten die partij zijn bij het akkoord wilden "indien mogelijk vóór 1
januari 199O" (artikel 30) komen tot een volledige afschaffing van alle
controles aan hun gemeenschappelijke binnengrenzen zowel ten aanzien van
personen als ten aanzien van goederen.  Enerzijds beoogde het Schengen-
akkoord maatregelen ter  vergemakkelijking van de controles,  die van
toepassing vanaf de ondertekening zouden zijn; anderzijds werd een lijst
opgesteld van begeleidende maatregelen die voor de volledige afschaffing van
de controles aan de grenzen moesten worden uitgewerkt ten einde een hoog
niveau van veiligheid in de ruimte zonder grenzen te handhaven. Deze lijst
kwam overeen met het programma in het Witboek van de Commissie : er zouden
begeleidende maatregelen moeten komen op het gebied van de controle op de
immigratie, op het gebied van het visumbeleid en het asielrecht, op het
gebied van de politiële samenwerking, de drugsbestrijding, enz.

- De Uitvoeringsovereenkomst van 1990

2. Omdat de kwesties die moesten worden geregeld politiek gevoelig lagen en
juridisch ingewikkeld waren namen de onderhandelingen lange tijd in beslag;
de ontwikkelingen in en met  de DDR eind 1989  veroorzaakten nieuwe
vertragingen.  Maar op 19 juni 1990 ondertekenden de vijf betrokken Lid-
Staten, opnieuw in Schengen, de Overeenkomst ter uitvoering van  het
Schengen-akkoord (hierna genoemd de "Overeenkomst van Schengen").  In de
inleiding wordt verklaard dat "in het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen, zoals aangevuld door de Europese Akte, is bepaald dat de
interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat" en dat "het door de
overeenkomstsluitende partijen  beoogde  doel  met  deze  communautaire
doelstelling overeenstemt, onverminderd de maatregelen die ter uitvoering
van de bepalingen van het Verdrag worden getroffen".

Deze Overeenkomst  bevestigt het beginsel van  de afschaffing van de
personencontrole aan de binnengrenzen en bevat alle wezenlijke begeleidende
maatregelen om personen in staat te stellen vrij de gemeenschappelijke
grenzen te overschrijden; ze bestrijkt met name:

- het toezicht aan de buitengrenzen,
- de harmonisatie van het visumbeleid,
- het recht op reisverkeer van vreemdelingen,
- criteria die  bepalen welke Lid-Staat  verantwoordelijk is voor de
 behandeling van asielverzoeken,
- politiële samenwerking,
- wederzijdse rechtshulp in strafzaken,
- uitlevering,
- de overdracht van tenuitvoerlegging van strafvonnissen, 
- verdovende middelen,
- vuurwapens en munitie, en
- het Schengen-informatiesysteem (SIS).

Aanvankelijk wilde de Schengen-groep tevens voorschriften opstellen op het
gebied van de afschaffing van de controle op bagage en, meer in het algemeen
op goederen.  De Schengen-overeenkomst bevat echter nauwelijks bepalingen
hierover omdat de  Schengen-groep van oordeel was dat  deze kwesties
ongetwijfeld onder de communautaire bevoegdheid vallen en er op communautair
niveau voldoende vooruitgang werd geboekt.

- Werkzaamheden sedert de ondertekening van de Overeenkomst van Schengen

3.  Na  de ondertekening  van de  Uitvoeringsovereenkomst hebben  de
werkzaamheden van Schengen zich geconcentreerd op twee thema's:

- de voorbereiding  van de  bepalingen tot  tenuitvoerlegging van de
 Uitvoeringsovereenkomst,
- de uitbreiding van de Schengen-groep.

3.1.  Bij dit laatste punt dient te worden opgemerkt dat de toetreding tot
het Akkoord en de Overeenkomst van Schengen alleen is voorbehouden aan Lid-
Staten van de Unie. Lid-Staten die ondertussen zijn toegetreden zijn:

- Italië, op 27 november 1990,
- Spanje en Portugal, op 25 juni 1991
- Griekenland, op 6 november 1992.

Tot op heden zijn, van de twaalf Lid-Staten, alleen Denemarken, Ierland en
het Verenigd Koninkrijk niet toegetreden tot de Schengen-akkoorden.  In
maart 1994 heeft Denemarken de Schengen-groep echter om het statuut van
waarnemer verzocht met het oog op zijn toetreding.  Dit verzoek wordt
momenteel onderzocht.

Door de werkzaamheden met het oog op de uitbreiding van de Unie kunnen
eventuele nieuwe Lid-Staten toetreding tot Schengen overwegen.  Op 27 juni
1994 werd Oostenrijk het statuut van waarnemer verleend en de instrumenten
voor toetreding van dit land tot de Schengen-akkoorden zullen de komende
weken worden ondertekend.

3.2.  Sedert de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst hebben de
Lid-Staten  van  de  Schengen-groep  de  toepassingsbepalingen van  de
Overeenkomst en de invoering van de door de Overeenkomst beoogde mechanismen
en vormen van samenwerking, met inbegrip van het Schengen-informatiesysteem
voorbereid.

Een van de belangrijkste uitvoeringsbepalingen is het gemeenschappelijk
handboek inzake  de buitengrenzen en de  gemeenschappelijke consulaire
instructie.  Problemen bij de instelling van een operationele SIS hebben
voor vertraging verzorgd bij de toepassing van de Overeenkomst van Schengen.

- Inwerkingtreding/tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Schengen

4. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de inwerkingtreding en de
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Schengen.

4.1. Wat de inwerkingtreding betreft, bevat de Overeenkomst van Schengen
een bepaling van traditionele aard: de inwerkingtreding hangt af van de
neerlegging van de vereiste akten van bekrachtiging en geschiedt automatisch
(artikel 139). Voor de vijf ondertekenende partijen van de Overeenkomst van
Schengen trad deze in werking op 1 september 1993 en voor Spanje en
Portugal, twee toetredende partijen, op 1 maart 1994.

Juridisch gezien is het Uitvoerend Comité dan ook slechts samengesteld uit
de Ministers van deze 7 landen; de besluiten worden echter met eenparigheid
van stemmen van alle landen, met inbegrip van Italië en Griekenland,
genomen.

4.2.  Om te voorkomen dat de Lid-Staten als gevolg van dit automatisme de
controles aan de binnengrenzen moeten afschaffen zonder dat alle in de
Overeenkomst voorziene begeleidende maatregelen zijn genomen, hebben de Lid-
Staten in de Slotakte een verklaring opgenomen die er met name toe strekt
dat "de Overeenkomst [niet in werking] wordt (...) gesteld dan nadat aan de
voorwaarden voor de toepassing van de Overeenkomst in de ondertekenende
Staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen effectief zijn".

Omdat niet tijdig aan deze voorwaarden was voldaan moest de streefdatum voor
de uitvoering van de Overeenkomst van Schengen driemaal worden uitgesteld
(achtereenvolgens door de Schengen-groep vastgestelde data: 1 juli 1993,
1 december 1993 en 1 februari 1994).

Op zijn bijeenkomst van 14 december 1993 in Parijs stelde het Uitvoerend
Comité vast dat aan alle voorwaarden was voldaan behalve die met betrekking
tot een operationele SIS. Deze technische moeilijkheden bij het SIS waren
voor de Schengen-groep aanleiding in februari 1994 de uitvoering van de
Overeenkomst ditmaal sine die uit te stellen. Dank zij de aanhoudende en
vastbesloten inspanningen van het Duitse voorzitterschap van de Schengen-
groep (in de loop van het gehele jaar 1994) konden deze technische
moeilijkheden worden overwonnen  zodat het Uitvoerend Comité  op zijn
bijeenkomst van 22 december 1994 in Bonn een besluit kon nemen over de
uitvoering van de Schengen-Overeenkomst.

- Schengen en de EG-Gemeenschappen (en de Unie)

5. Alvorens dit besluit over de uitvoering van de Overeenkomst van Schengen
te analyseren moet het volgende worden gezegd over enerzijds het standpunt
dat wordt ingenomen door de instellingen van de Gemeenschap ten aanzien van
het Schengen-initiatief  en anderzijds over  de verhouding tussen  de
Overeenkomst van Schengen en de instrumenten van de Gemeenschap, van de Unie
en die welke intergouvernementeel onder de Twaalf zijn tot stand gekomen.

5.1. Sedert het begin heeft de Commissie het initiatief van de Schengen-
groep verwelkomd, dat zij als een stimulans en een testcase voor de
Gemeenschap beschouwt met het oog op de afschaffing van de personencontroles
aan  de  binnengrenzen.   Dit  positieve  standpunt  betreffende  dit
intergouvernementele initiatief valt met name te verklaren door het feit dat
de Commissie op het niveau van de Gemeenschap steeds een pragmatische aanpak
heeft gevolgd waarbij zij aanvaardde dat de begeleidende maatregelen ter
afschaffing  van  de  personencontroles  werden  uitgewerkt  in  een
intergouvernementeel kader en niet door de communautaire Instellingen.

Door haar deelneming als waarnemer aan de werkzaamheden van de Schengen-
groep heeft de Commissie ervoor gezorgd dat bij de ontwikkeling van het
Schengen-initiatief de communautaire doelstellingen en het Gemeenschapsrecht
werden nageleefd.  Zij heeft er met name op toegezien dat de Overeenkomst
van Schengen geen enkele discriminatie inhoudt tussen "ingezetenen" van de
Schengen-landen en ingezetenen van de andere Lid-Staten (zie beneden).

5.2. Wat de uitwerking van de begeleidende maatregelen ter afschaffing van
de personencontroles op het niveau van de Gemeenschap betreft dient te
worden vastgesteld dat de Schengen-groep in het intergouvernementele kader
van de Twaalf over het algemeen geen kartel heeft gevormd dat de andere Lid-
Staten dwingend het acquis van Schengen oplegt. De in de op 14 juni 1990
door de Twaalf ondertekende Overeenkomst van Dublin aangehouden criteria om
te bepalen welke Lid-Staat verantwoordelijk is voor het onderzoek van een
asielaanvraag  zijn  bij voorbeeld  niet dezelfde  als  die  van het
desbetreffende hoofdstuk van de Overeenkomst van Schengen.

5.3.  Dit houdt niet in dat de door de Schengen-Staten overeengekomen
teksten geen gevolgen hebben gehad voor de begeleidende maatregelen van de
Twaalf. Het oorspronkelijke voorstel voor een richtlijn met betrekking tot
de controle op de aankoop en het bezit van wapens dat door de Commissie werd
ingediend beoogt bij voorbeeld niet de nationale wetgeving inzake wapens te
harmoniseren.   De Schengen-groep was daarentegen van mening dat een
dergelijke harmonisatie (verboden wapens, wapens waarvoor een vergunning of
een verklaring is vereist) een essentiële begeleidende maatregel vormde. De
Commissie heeft een gewijzigd voorstel voor deze richtlijn ingediend waarin
de bepalingen van de Overeenkomst van Schengen met betrekking tot deze
harmonisatie zijn opgenomen; deze tekst is door de Raad goedgekeurd.

Bij haar voorstel voor een verordening waarin een lijst is vervat van de
derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen
van de Lid-Staten in het bezit moeten zijn van een visum (artikel 100 C, lid
1 van het EG-Verdrag) heeft de Commissie de "negatieve" lijst overgenomen
die is opgesteld door de Schengen-groep. Tevens heeft de Commissie bij haar
voorstel voor een verordening tot vaststelling van het visummodel (artikel
100 C, lid 3 van het EG-Verdrag) het visumvignet overgenomen dat was
vastgesteld door de Schengen-groep (die er bij de uitwerking van zijn
visummodel op heeft toegezien dat dit model ook benut kan worden op het
niveau van de Unie).

Daar staat tegenover dat de Schengen-groep de uitvoeringsbepalingen die op
het niveau van de Unie zijn voorbereid voor de Overeenkomst van Dublin, als
toepassingsbepalingen van het "asiel-hoofdstuk" van de Overeenkomst van
Schengen heeft overgenomen.

5.4.  Wat de verhouding betreft tussen de Overeenkomst van Schengen en de
instrumenten om de doelstelling van de afschaffing van de personencontroles
op het niveau van de Unie te verwezenlijken betreft is hierboven uiteengezet
dat het Schengen-initiatief  moet worden gezien in het kader van de
doelstelling  van  artikel  7A  van  het  EG-Verdrag,  en  dat  de
Schengen-Overeenkomst niet vooruitloopt op de maatregelen die ter uitvoering
van de bepalingen van het Verdrag worden of zullen worden getroffen.

Twee bepalingen van de Schengen-overeenkomst staan hier voor in:

- een bepaling waarin het beginsel van de voorrang van het Gemeenschapsrecht
 is neergelegd (artikel 134), met betrekking tot de verhouding tussen de
 Overeenkomst en communautaire besluiten, bij voorbeeld op het gebied van
 wapens (verhouding tussen de bovengenoemde richtlijn en artikel 77 e.v.
 van de Overeenkomst);
- een andere bepaling die inhoudt dat de overeenkomsten die tussen de Lid-
 Staten van de Unie worden gesloten eveneens voorrang hebben op de
 Overeenkomst van Schengen (artikel 142);

- indien tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen overeenkomsten
 worden gesloten met het oog op de totstandbrenging van een ruimte zonder
 binnengrenzen, komen de overeenkomstsluitende partijen overeen onder welke
 voorwaarden de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst, in het licht
 van de daarmee overeenkomende bepalingen van bedoelde overeenkomsten,
 worden vervangen of aangepast;

- de overeenkomstsluitende partijen houden daartoe rekening met het feit,
 dat de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst een verdergaande
 samenwerking dan die ingevolge de bepalingen van dergelijke overeenkomsten
 kunnen behelzen;

- de bepalingen die in strijd zijn met de door de Lid-Staten van de Europese
 Gemeenschappen overeengekomen bepalingen worden in elk geval aangepast.

In toepassing van deze bepaling heeft het Uitvoerend Comité van Schengen
reeds een protocol goedgekeurd waarin wordt bepaald dat het asiel-hoofdstuk
van de Overeenkomst van Schengen zal worden vervangen door de Overeenkomst
van Dublin wanneer deze in werking zal treden.

B. Het besluit over de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Schengen

1.  Op 22 december jongstleden heeft het Uitvoerend Comité van Schengen
besloten tot de onverkorte toepassing van de Overeenkomst van Schengen met
ingang van 26 maart 1995: op die datum was voldaan aan alle voorwaarden voor
de afschaffing van de personencontrole aan de binnengrenzen - met inbegrip
van een operationeel Schengen-informatiesysteem.

De keuze van  deze datum maakt  de gelijktijdige  invoering van  de
Schengen-regeling aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht
mogelijk (bij de luchthavens is dit de datum van de seizoensveranderingen in
de dienstregeling en het vluchtschema).

Met ingang van deze datum zal de Overeenkomst worden toegepast door zeven
van de negen ondertekenende landen van Schengen : B, D, ESP, FR, Lux, NL en
PT (Italië en Griekenland hebben nog niet aan alle voorwaarden voldaan : nog
niet  alle  nationale  parlementen  hebben  de  toetredingsinstrumenten
bekrachtigd; het SIS is nog niet opgezet; ...).

2.  De periode van 22 december tot 25 maart is een voorbereidende periode
waarin op het vlak van  de organisatieschema's en het  personeel de
maatregelen die nodig zijn met het oog op de volledige toepassing van de
Schengen-voorschriften zullen worden geïntensiveerd (met name op het gebied
van de consulaire, gerechtelijke en politiële samenwerking; voltooiing van
de aanpassing van de luchthaveninfrastructuur).

3.  Met ingang van 26 maart vangt een eerste toepassingsfase van drie
maanden aan waarin deze toepassing nauwlettend zal worden gevolgd om
eventuele problemen op te sporen en onverwijld te verhelpen.

Met ingang van deze datum zullen de Schengen-partners de controles aan hun
binnengrenzen volledig opheffen hetgeen met name merkbaar zal zijn op de
luchthavens.

De toepassing van de Overeenkomst en met name de afschaffing van de
controles zal ressorteren onder elk van de Overeenkomstsluitende Partijen.

Tevens is een toezichtstructuur opgezet om er zorg voor te dragen dat
eventuele technische problemen worden opgelost.

De kerngroep zal aan het eind van de eerste fase een eerste verslag
uitbrengen aan het Uitvoerend Comité over de werking van het SIS, de
doelmatigheid van de controles aan de buitengrenzen, de doeltreffendheid van
de drugsbestrijding en de resultaten van de politiële en gerechtelijke
samenwerking.

C. De toepassing van de Schengen-overeenkomst en de burgers

1.  De toepassing van de Schengen-overeenkomst zal een belangrijke stap
voorwaarts betekenen voor de burgers : zij zullen volledig kunnen profiteren
van het vrije verkeer van personen in een belangrijk deel van de interne
markt :

- iedereen, ongeacht zijn nationaliteit (met inbegrip derhalve van de
 ingezetenen van derde landen) zal op deze wijze kunnen profiteren van de
 afschaffing van de controles aan de binnengrenzen; binnen de ruimte zonder
 grenzen zal er bovendien geen enkele discriminatie bestaan tussen de
 "Schengen"-ingezetenen en de ingezetenen van de andere Lid-Staten;

- alle burgers van de Unie zullen aan de buitengrenzen van Schengen alleen
 worden onderworpen aan een controle van de identiteitskaart of het
 paspoort, overeenkomstig het vigerende Gemeenschapsrecht; ook daar is er
 geen enkele discriminatie  tussen de  "Schengen"-ingezetenen en  de
 ingezetenen van de andere Lid-Staten.

2. Voorts zal de toepassing van de Overeenkomst van Schengen met name voor
de ingezetenen van derde landen die woonachtig zijn in een Schengen-Lid-
Staat belangrijke voordelen met zich brengen: zij zullen zich met hun
verblijfsvergunning zonder enige visumverplichting naar de andere Schengen-
landen kunnen begeven.

Er dient te worden opgemerkt dat dit principe van de equivalentie van de
verblijfsvergunning en het visum alleen van toepassing is op ingezetenen van
derde landen die woonachtig zijn in een Lid-Staat waar de Overeenkomst van
Schengen ten uitvoer is gelegd.  De ingezetenen van een derde land die
woonachtig zijn in Italië en Griekenland of in een van de niet-Schengen-Lid-
Staten zullen "gediscrimineerd" worden.  Op grond van hun nationaliteit
zullen zij een visum nodig hebben om het Schengen-grondgebied (of dat van
een of meer van de Schengen-Lid-Staten) te kunnen betreden.

3. Voor ingezetenen van derde Lid-Staten die niet woonachtig zijn in een
van de zeven Lid-Staten waar de Overeenkomst van Schengen ten uitvoer is
gelegd en die zich voor een verblijf van korte duur hiernaar toe willen
begeven, is de Schengen-visumregeling van toepassing.

Vergeleken met de bestaande situatie omvat deze geharmoniseerde regeling in
principe dat een visum dat is afgegeven door een Schengen-Lid-Staat geldig
zal zijn voor het gehele Schengen-grondgebied, doch dat daartegenover elke
Lid-Staat het visum zal weigeren aan iemand die op de gemeenschappelijke
lijst van ongewenste  vreemdelingen van een andere  Schengen-Staat is
opgenomen.

D.  De tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Schengen in de Europese
Unie

1. De oprichting van een ruimte zonder binnengrenzen gaat gepaard met de
invoering van doeltreffende controles aan de buitengrenzen.  Het ontbreken
van een Overeenkomst inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de
Lid-Staten is een van de redenen waarom de controles op het niveau van de
Unie nog steeds niet zijn opgeheven. Op basis van dezelfde gedachtengang zal
de  Schengen-groep  haar  "buitengrenzen"-regeling  toepassen  op  haar
buitengrenzen die binnengrenzen zijn van de Unie. De vraag is of dit tot
een versterking van de controles aan deze grenzen zal leiden.  Hiervoor is
zowel op theoretisch als op praktisch niveau een genuanceerd antwoord
vereist.

Op theoretisch niveau kunnen met behulp van het vigerende Gemeenschapsrecht
(afgezien van artikel 7A) systematische controles worden uitgevoerd ten
aanzien van burgers van de Unie en hun gezinsleden.  Toch moeten de Lid-
Staten personen toelaten op  hun grondgebied na overlegging  van hun
identiteitskaart of paspoort zonder meer (eventueel voor de leden van het
gezin die de nationaliteit bezitten van een derde land, voorzien van een
visum).   De Overeenkomst  van  Schengen  neemt  op  dit punt  het
Gemeenschapsrecht volledig in acht.

Op  praktisch niveau  zijn de  systematische  controles aan  bepaalde
binnengrenzen inderdaad reeds verdwenen.  De invoering van systematische
controles aan deze grenzen naar aanleiding van de uitvoering van de
Overeenkomst van Schengen zou een stap terug betekenen vergeleken met de
huidige situatie. 

Dit probleem moet echter worden teruggebracht tot zijn ware dimensie :
systematische controles op luchthavens en in zeehavens zijn tot op heden
gehandhaafd voor passagiers van intracommunautaire vluchten en veerboten.
De toepassing van de Overeenkomst van Schengen zal dus geen stap achteruit
betekenen voor wat betreft de lucht- en zeeverbindingen tussen enerzijds de
zeven Schengen-landen waar de Overeenkomst ten  uitvoer is gelegd en
anderzijds de andere Lid-Staten.  Er kan alleen een stap achteruit worden
gedaan wat betreft de buitengrenzen te land van Schengen die binnengrenzen
zijn van de Unie. Concreet gaat het alleen om de grens tussen Frankrijk en
Italië (tot het moment waarop de toepassing van de Overeenkomst van Schengen
zal worden uitgebreid tot Italië) en de grens tussen Duitsland en Denemarken
(Denemarken heeft om het statuut van waarnemer bij Schengen verzocht).

2.  Wat de toepassing betreft van de Schengen-regeling voor met name de
luchthavens kan de situatie vanaf 26 maart 1995 als volgt worden samengevat
:

in principe zullen op de (grote) luchthavens van Schengen twee zones worden
ingevoerd waar de beide passagiersstromen fysiek gescheiden zullen kunnen
worden - enerzijds passagiers van binnenlandse vluchten en intra-Schengen-
vluchten, anderzijds passagiers van vluchten naar en vanuit niet-Schengen-
landen (d.w.z. andere Lid-Staten en derde landen).  Op deze wijze zullen
beide passagiersstromen overeenkomstig de Schengen-bepalingen kunnen worden
verwerkt:

- de  passagiers  van  intra-Schengen-vluchten,  zullen,  ongeacht hun
 nationaliteit noch bij vertrek noch bij aankomst worden gecontroleerd (zij
 kunnen alleen onderworpen worden aan veiligheidscontroles zoals deze
 worden of  kunnen worden verricht ten  aanzien van passagiers van
 binnenlandse vluchten);
- de passagiers van "internationale" vluchten (van of naar een niet-
 Schengen-Staat) zullen worden afgehandeld in de "internationale" zone en
 zullen indien nodig worden onderworpen aan controles bij vertrek wanneer
 zij het Schengen-grondgebied verlaten en controles bij aankomst wanneer
 zij het grondgebied van Schengen willen betreden.

Passagiers van vluchten uit Londen en New-Delhi die in Parijs aankomen
zullen bij voorbeeld worden onderworpen aan controles bij aankomst.  Voor
alle burgers van de Unie (en van de EER, alsmede voor de gezinsleden van
deze beide categorieën personen) zullen deze controles worden beperkt tot de
overlegging van het paspoort of het identiteitsbewijs;  ingezetenen uit
derde landen zullen worden onderworpen aan strengere controles.

Zoals momenteel op de luchthavens, zullen  op de Schengen-luchthavens
speciale gangpaden worden ingevoerd in de "internationale" zone voor burgers
van de Unie (en anderen die onder het Gemeenschapsrecht vallen) om de
wachttijden voor hen te verkorten.
* * *

Side Bar