Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT EL

Forord

Pa mødet den 22. december 1994 i Bonn traf Schengen-gruppens eksekutivkomité
beslutning om, at Schengen-konventionen definitivt skulle træde i kraft den
26. marts 1995.

I det følgende gives en kort faktuel orientering om denne beslutnings
rækkevidde og konsekvenser.

For at lette  forstaelsen af beslutningen om at iværksætte Schengen-
konventionen gives her først en kort opsummering af den historiske baggrund
for og udviklingen i Schengen-initiativet (afsnit A).

Derefter  analyseres  indholdet  af  den beslutning,  Schengen-gruppens
eksekutivkomité traf den 22. december 1994 (afsnit B).

Endelig beskrives  de vigtigste  konsekvenser af Schengen-konventionens
ikrafttrædelse, savel for borgerne (afsnit C) som for forholdet til de
medlemsstater, der enten ikke er med i Schengen-gruppen, eller som ganske
vist er med, men endnu ikke har iværksat Schengen-konventionen (afsnit D).

A. Den historiske baggrund

- Schengen-aftalen fra 1985

1. Den 14. juni 1985 vedtog Kommissionen sin hvidbog om gennemførelsen af
det indre marked, der bl.a. tog sigte pa at afskaffe al kontrol ved de indre
grænser, hvilket senere, med vedtagelsen af Fællesakten, kom til at  indga
som en malsætning i EF-traktaten (artikel 8A, nu artikel 7A).

Pa samme dato undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og
Nederlandene Schengen-aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de
fælles  grænser  (i  det  følgende  benævnt  "Schengen-aftalen").  I
betragtningerne til denne aftale blev det slaet fast, at aftalen indgik i et
videre perspektiv og skulle bane vej for ophævelse af al kontrol ved de
indre grænser i EF.

De lande, der undertegnede Schengen-aftalen, ønskede dermed "sa vidt muligt
senest den 1. januar 1990" (art. 30) at fa afskaffet enhver kontrol ved
deres fælles grænser, savel af personer som af varer. Schengen-aftalen
indeholdt bestemmelser om lempelse af kontrollen umiddelbart efter aftalens
undertegnelse og om de ledsageforanstaltninger, der skulle træffes forud for
den fuldstændige afskaffelse af enhver grænsekontrol og tog sigte pa at
opretholde et højt sikkerhedsniveau i det omrade, hvor der ikke længere
skulle findes nogen grænser. Disse ledsageforanstaltninger svarede til det
program, der var indeholdt i Kommissionens hvidbog, og drejede sig om
kontrol  med  indvandring, visumpolitik  og  asylret, politisamarbejde,
narkotikabekæmpelse osv.

- Gennemførelseskonventionen fra 1990

2. Forhandlingerne pa dette politisk ømtalelige og juridisk komplicerede
omrade blev meget langvarige, og de blev yderligere forsinket af udviklingen
i DDR i slutningen af 1989. Men den 19. juni 1990 undertegnede de fem
Schengen-lande  igen i Schengen gennemførelseskonventionen til Schengen-
aftalen (herefter benævnt "Schengen-konventionen"). I præamblen til denne
konvention henvises der til, at "EF-traktaten, som ændret ved Den Europæiske
Fællesakt, fastsætter, at det indre marked omfatter et omrade uden indre
grænser", og at "de kontraherende parter forfølger samme mal, uden at det
griber ind i de foranstaltninger, der matte blive truffet i henhold til
traktatbestemmelserne".

Denne  konvention  fastholder  princippet  om  afskaffelse  af  enhver
personkontrol  ved  de  indre  grænser  og  indeholder  alle  de
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at enhver uhindret
kan passere de fælles grænser. Der er bl.a. tale om bestemmelser pa følgende
omrader:

-  overvagning af de ydre grænser
-  harmonisering af visumpolitikken
-  udlændinges ind- og udrejse
- kriterier for, hvilket land der skal behandle en asylansøgning
- politisamarbejde
- gensidig bistand i straffesager
- udvisning
- overførsel af fuldbyrdelsen af straffedomme
- euforiserende stoffer
- vaben og ammunition
- Schengen-informationssystemet (SIS)

Oprindeligt ville Schengen-gruppen ogsa have vedtaget regler om afskaffelse
af kontrollen af bagage og af varer i bred forstand. Konventionen indeholder
dog praktisk taget ingen bestemmelser herom, eftersom Schengen-landene
fandt, at disse spørgsmal helt klart faldt ind under EF's kompetence, og at
udviklingen allerede gik i den rigtige retning pa EF-plan.

- Udviklingen siden Schengen-konventionens undertegnelse 

3. Siden konventionens undertegnelse har Schengen-gruppen  koncentreret
arbejdet om:

- udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelser til konventionen
-  udvidelse af Schengen-gruppen.

 3.1. Hvad det sidstnævnte punkt angar, bemærkes, at kun unionslandene kan
optages i Schengen- aftalen og Schengen-konventionen. I mellemtiden er
følgende lande kommet med:

- Italien, den 27. november 1990
- Spanien og Portugal, den 25. juni 1991
- Grækenland, den 6. november 1992.

Danmark, Irland  og Det Forenede Kongerige  er de eneste  af de 12
medlemsstater, der endnu ikke har tiltradt Schengen-aftalen. I marts 1994
anmodede Danmark dog om at matte deltage som observatør i Schengen-gruppen,
med henblik pa senere tiltrædelse. Denne anmodning er for øjeblikket til
behandling.

Efter udvidelsen af Unionen er ogsa de nye medlemsstater begyndt at overveje
tiltrædelse af Schengen-aftalen. Den 27. juni 1994 fik Østrig status som
observatør, og tiltrædelsesdokumenterne ventes undertegnet i løbet af de
kommende uger.

3.2. Siden  undertegnelsen af Schengen-konventionen har deltagerlandene
arbejdet med at udarbejde gennemførelsesbestemmelser hertil og indføre de
samarbejdsmekanismer og -ordninger, der er forudset i konventionen, bl.a.
Schengen-informationssystemet.

Blandt de vigtigste gennemførelsesforanstaltninger kan nævnes en fælles
handbog angaende de ydre  grænser og konsulatsamarbejde. Det er især
problemerne med indførelsen af et funktionsdygtigt informationssystem, der
har skabt forsinkelser i gennemførelsen af Schengen-konventionen.

- Schengen-konventionens ikrafttrædelse/iværksættelse

4. Der ma skelnes mellem ikrafttrædelsen og iværksættelsen af Schengen-
konventionen.

4.1. Med hensyn til ikrafttrædelsen indeholder Schengen-konventionen den
traditionelle bestemmelse om, at konventionen automatisk træder i kraft, nar
det  sidste  af  de  krævede  ratificeringsinstrumenter  er  deponeret
(artikel 139). For de  fem oprindelige kontraherende lande  skete det
den 1. september 1993, og for Spanien og Portugal den 1. marts 1994.

Rent juridisk bestar eksekutivkomitéen saledes kun af disse syv landes
ministre, men beslutningerne træffes dog altid enstemmigt, med deltagelse af
Italien og Grækenland.

4.2. For at undga den situation, at medlemsstaterne automatisk skal afskaffe
kontrollen  ved  de  indre  grænser,   før  alle  konventionens
ledsageforanstaltninger er kommet pa plads, blev der i slutakten indføjet en
erklæring, hvori det bl.a. fastsættes, at "konventionen først iværksættes,
nar forudsætningerne for dens anvendelse er opfyldt i de kontraherende
stater og der er indført en effektiv kontrol ved de ydre grænser".

Da disse forudsætninger ikke var opfyldt pa det fastsatte tidspunkt, matte
tidspunktet for konventionens iværksættelse udskydes tre gange (Schengen-
gruppen havde i første omgang sat datoen til den 1. juli 1993, derefter til
den 1. december 1993, og endelig til den 1. februar 1994).

Pa mødet den 14. december 1993 i Paris konstaterede eksekutivkomitéen, at
alle de krævede forudsætninger nu var opfyldt, med undtagelse af den, der
drejede sig om et funktionsdygtigt informationssystem. Det var de tekniske
vanskeligheder i forbindelse med SIS, der fik Schengen-gruppen til i
februar 1994 at  udskyde iværksættelsen af Schengen-konventionen  endnu
engang, denne gang pa ubestemt tid. Men takket være de bestræbelser,
Schengen-gruppens tyske formandskab udfoldede, lykkedes det derefter at
overvinde disse tekniske vanskeligheder, saledes at eksekutivkomitéen kunne
træffe  beslutning  om  Schengen-konventionens  iværksættelse pa  mødet
den 22. december 1994 i Bonn.

- Schengen og EF (og Unionen)

5. Før man giver sig til at analysere denne beslutning om iværksættelse af
Schengen-konventionen,  ma man se  nærmere dels pa EF-institutionernes
holdning til Schengen-initiativet og dels pa Schengen-konventionens forhold
til EF, Unionen og regeringssamarbejdet mellem de tolv unionslande.

5.1. Lige fra starten stillede Kommissionen sig positivt over for Schengen-
initiativet, der kunne virke som en drivkraft og samtidig ogsa som en
prøvebænk for hele EF's afskaffelse af personkontrollen ved de indre
grænser. Kommissionens positive holdning over for dette initiativ hang bl.a.
ogsa sammen med, at Kommissionen pa EF-plan havde lagt sig fast pa en
pragmatisk fremgangsmade  og accepterede,  at ledsageforanstaltninger i
tilknytning til afskaffelsen af personkontrollen blev udarbejdet i et
samarbejde mellem regeringerne og ikke af EF-institutionerne.

Via sin  deltagelse som  observatør i  Schengen-gruppens arbejde  har
Kommissionen sikret, at man under videreudviklingen af dette initiativ hele
tiden tilgodesa EF's mal og EF-retten. Den har bl.a. forvisset sig om, at
Schengen-konventionen  ikke  indeholder  nogen  diskrimination  mellem
statsborgere i Schengen-lande og statsborgere i andre EF-lande (se nærmere
herom nedenfor).

5.2. Med hensyn til udarbejdelsen af ledsageforanstaltninger i tilknytning
til afskaffelsen af personkontrollen inden for EF er det vigtigt at bemærke,
at Schengen-gruppen ikke i regeringssamarbejdet inden for EF har optradt som
en fasttømret blok, der tvang de andre medlemsstater til uden videre at
overtage Schengen-aftalen. F.eks. er de kriterier for afgørelsen af, hvilket
land der skal behandle en asylansøgning, som blev fastlagt i Dubling-
konventionen, der blev undertegnet af de 12 EF-lande den 14. juni 1990, ikke
de samme som dem, der er fastlagt i Schengen-konventionens bestemmelser
herom.

5.3. Det betyder ikke, at de regler, Schengen-landene har vedtaget, ikke har
haft nogen indvirkning pa de ledsageforanstaltninger, de 12 EF-lande har
vedtaget. F.eks. tog det direktivforslag, Kommissionen har fremlagt angaende
kontrol med erhvervelse og besiddelse af vaben, ikke sigte pa at harmonisere
de nationale vabenlovgivninger. Schengen-gruppen fandt derimod, at en sadan
harmonisering   (forbudte   vaben,   godkendelsespligtige   vaben,
anmeldelsespligtige  vaben)  var  en  nødvendig  ledsageforanstaltning.
Kommissionen  fremlagde derefter  et ændret  direktivforslag med samme
harmoniseringsbestemmelser som i Schengen-konventionen, og denne tekst blev
godkendt i Radet.

Da Komissionen fremlagde forslag til forordning om opstilling af en liste
over de tredjelande, hvis statsborgere skal have visum for at kunne rejse
ind i EF-landene (EF-traktatens artikel 100 C, stk. 1), overtog den den
"negativliste", Schengen-landene havde opstillet. Pa samme made gælder, at
da Kommissionen fremlagde sit forslag til forordning om udformningen af
dette visum  (EF-traktatens  artikel 100 C, stk. 3),  overtog den  den
udformning, som Schengen-gruppen havde vedtaget (som i den forbindelse havde
lagt vægt pa at finde frem til en model, der kunne bruges i hele Unionen).

Omvendt har Schengen-gruppen ogsa overtaget de gennemførelsesbestemmelser,
der blev vedtaget pa unionsplan i Dublin-konventionen - de indgar nu i
Schengen-konventionens asylbestemmelser.

5.4. Med hensyn til forholdet mellem Schengen-konventionen og bestræbelserne
pa at fa afskaffet personkontrollen i hele Unionen  indgik Schengen-
initiativet som nævnt ovenfor i bestræbelserne pa at gennemføre malene i EF-
traktatens artikel 7A, og den berørte ikke de foranstaltninger, der er
truffet eller vil blive truffet i henhold til traktaten.

Dette sikres af to bestemmelser i Schengen-konventionen:

- den ene gentager princippet om fællesskabsrettens forrang (artikel 134) i
 relation til forholdet mellem konventionen og EF's retsakter, f.eks. med
 hensyn til vaben (forholdet mellem ovennævnte direktiv og konventionens
 artikel 77 ff.)

- den anden fastsætter, at de konventioner, der indgas mellem unionslandene,
 ogsa har forrang for Schengen-konventionen (artikel 142):

 - nar der indgas overenskomster mellem EF-landene om gennemførelse af et
   omrade uden indre grænser, skal de kontraherende parter aftale, pa
   hvilke betingelser bestemmelserne i Schengen-konventionen ændres eller
   erstattes af bestemmelserne i sadanne overenskomster

 - de  kontraherende parter tager med henblik herpa hensyn til, at
   bestemmelserne  i  Schengen-konventionen kan  indebære  et tættere
   samarbejde end det samarbejde, der følger af sadanne overenskomster

 - de bestemmelser, der er i strid med bestemmelser i overenskomster
   indgaet mellem EF-landene, tilpasses under alle omstændigheder hertil.

I henhold hertil har Schengen-landenes eksekutivkomité allerede vedtaget en
protokol, hvori  det fastsættes,  at Schengen-konventionens afsnit  om
asylbestemmelser skal erstattes af Dublin-konventionen, nar denne træder i
kraft.

B. Beslutningen om iværksættelsen af Schengen-konventionen

1. Den 22. december 1994 traf Schengen-gruppens eksekutivkomité beslutning
om Schengen-konventionens definitive iværksættelse pr. 26. marts 1995. Alle
forudsætningerne for at afskaffe personkontrollen ved de indre grænser -
herunder ogsa et funktionsdygtigt informationssystem - var nu opfyldt.

At netop denne dato blev valgt, skyldtes ønsket om at indføre Schengen-
reglerne ved alle grænser (til lands, til søs og i luftrummet) pa én gang -
i lufthavnene faldt denne dato  sammen med overgangen fra vinter- til
sommerfartplanen.

Konventionen skal fra denne dato anvendes af syv af de ni Schengen-lande,
nemlig Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og
Portugal (for Italiens og Grækenlands vedkommende er ikke alle de krævede
forudsætninger opfyldt -ikke alle de nationale parlamenter har ratificeret
aftalen, og informationssystemet er endnu ikke bragt pa plads).

2. Perioden  fra  22. december  1994  til 25. marts 1995  var  en
overgangsperiode, i løbet af hvilken alle de foranstaltninger, som skulle
til for at sikre en fuldstændig anvendelse af alle Schengen-reglerne (bl.a.
om konsulatsamarbejde,  retsligt  samarbejde og  politisamarbejde  samt
infrastrukturer i lufthavne), skulle bringes pa plads i organisatorisk og
personalemæssig henseende.

3.  Efter  den  26. marts 1995  var  der  tale  om  en  indledende
tremanedersperiode, i løbet af hvilken udviklingen skulle følges særlig
nøje, saledes at  man omgaende kunne skride ind over for eventuelle
problemer.

Efter denne dato har Schengen-landene saledes afskaffet enhver kontrol ved
deres indre grænser, hvilket især vil kunne mærkes i lufthavnene.

Anvendelsen af konventionen og herunder ogsa afskaffelsen af al kontrol
sorterer under hvert enkelt Schengen-land.

Der er ogsa nedsat et staende udvalg, der skal tage sig af de tekniske
problemer, der kan opsta. Det skal forelægge eksekutivkomitéen en rapport om
de første erfaringer efter den indledende tremanedersperiodes udløb, bl.a.
om,  hvordan  SIS-systemet,  kontrollen  ved  de  ydre  grænser,
narkotikabekæmpelsen og samarbejdet mellem de enkelte landes domstole og
politi fungerer.

C. Schengen-konventionen og den enkelte borger

1. Iværksættelsen af Schengen-konventionen er en væsentlig landvinding for
borgerne, som herefter vil kunne fa det fulde udbytte  af den frie
bevægelighed pa en stor del af det indre marked:

- enhver borger - uanset nationalitet (og altsa ogsa statsborgere i lande
 uden for Schengen-omradet) - vil herefter nyde godt af, at kontrollen ved
 de indre grænser er blevet afskaffet; heller ikke inden for Schengen-
 omradet foretages der nogen diskrimination  mellem statsborgere fra
 Schengen-lande og statsborgere fra andre medlemsstater

- ved Schengen-omradets ydre grænser vil enhver unionsborger herefter kun
 blive underkastet kontrol af pas eller identitetsbevis, jf. gældende EF-
 ret - heller ikke her foretages der nogen diskrimination mellem Schengen-
 borgere og andre medlemsstaters borgere.

2. Desuden indebærer Schengen-konventionen betydelige fordele for udlændinge
fra tredjelande, der er bosat i  et Schengen-land - de behøver kun
opholdsbevis for at rejse til de andre Schengen-lande og er altsa ikke
underlagt visumpligt.

Det bemærkes, at den principielle ligestilling mellem opholdsbevis og visum
kun gælder for de tredjelandsborgere, der er bosat i en medlemsstat, som har
iværksat Schengen-konventionen. For tredjelandsborgere bosat i Italien og
Grækenland eller i EF-lande uden for Schengen-omradet gælder der andre
regler - alt efter deres nationalitet, vil de fortsat skulle have visum ved
indrejse til et Schengen-land (eller til en eller flere EF-medlemsstater).

3. For de tredjelandsborgere, der ikke er bosat i et af de syv lande, som
har iværksat Schengen-konventionen, og som ønsker at tage kortere ophold i
et af disse syv lande, gælder Schengen-konventionens regler om visum.

I forhold til den hidtidige situation indebærer denne harmoniserede ordning,
at et visum udstedt af et Schengen-land i princippet gælder for hele
Schengen-omradet, men omvendt vil ethvert Schengen-land nægte at udstede
visum til en person, der er opført pa et andet Schengen-lands liste over
uønskede personer.

D. Schengen-konventionen og Den Europæiske Union

1. Etableringen af et stor omrade uden indre grænser forudsætter en effektiv
kontrol med de ydre grænser. At der ikke er indgaet nogen konvention om de
ydre grænser, er en af arsagerne til, at det endnu ikke er lykkedes at fa
afskaffet enhver kontrol pa unionsplan. Netop derfor anvender Schengen-
landene reglerne for ydre grænser pa Schengen-omradets ydre grænser, som er
indre grænser i Unionen. Spørgsmalet er da, om det vil afstedkomme en
skærpelse af kontrollen ved disse grænser, og det kan der ikke gives noget
helt entydigt svar pa.

Rent teoretisk abner den gældende EF-ret (bortset fra artikel 7A) mulighed
for  systematisk kontrol af  unionsborgere og disses familiemedlemmer.
Medlemsstaterne skal dog give dem indrejsetilladelse, nar de kan forevise
gyldigt identitetsbevis eller pas (eventuelt forsynet med visum, nar der er
tale om familiemedlemmer med statsborgerskab i et tredjeland). Schengen-
konventionen overholder til punkt og prikke EF-retten i den henseende.

Rent praktisk er det rigtigt, at den systematiske kontrol allerede var
ophævet ved visse indre grænser. Indførelsen af systematisk kontrol ved
disse grænser efter Schengen-konventionens ikrafttrædelse vil saledes være
et tilbageskridt i forhold til den nuværende situation.

Problemet ma imidlertid ses i sin rette sammenhæng: i lufthavne og havne er
der  hidtil fortsat blevet foretaget systematisk  kontrol af fly- og
færgepassagerer,  der  rejser  mellem  EF-lande.  Schengen-konventionens
ikrafttrædelse fører derfor ikke til noget tilbageskridt, hverken for fly-
og færgerejser mellem de syv Schengen-lande, som har iværksat Schengen-
konventionen, eller mellem de andre EF-lande. Der er kun tale om et
tilbageskridt ved Schengen-omradets ydre landegrænser, som er indre grænser
i Unionen. Helt konkret drejer det sig kun  om grænsen mellem Frankrig og
Italien (indtil Schengen-konventionen ogsa iværksættes i Italien) og mellem
Tyskland og Danmark (som netop har anmodet om observatørstatus i Schengen-
gruppen).

2. Specielt med hensyn til Schengen-ordningens anvendelse i lufthavne kan
situationen efter 26. marts 1995 opsummeres saledes:

I princippet vil der i (de store) Schengen-lufthavne blive indført to zoner
for at skabe  fysisk adskillelse mellem to typer passagerer - dels
passagerer pa indenrigsflyvninger og flyvninger inden for Schengen-omradet,
og dels passagerer pa flyvninger til og fra lande uden for Schengen-omradet
(dvs. de øvrige EF-lande samt tredjelande). Det abner mulighed for at
behandle de to passagerkategorier i overensstemmelse med Schengen-reglerne:

- uanset deres nationalitet vil passagerer pa flyvninger mellem Schengen-
 lande ikke blive underkastet nogen kontrol, hverken ved udrejse eller ved
 indrejse (de vil kun kunne underkastes sikkerhedskontrol, pa samme made
 som i indenrigstrafikken)

- passagerer pa "internationale" flyvninger (til eller fra et land uden for
 Schengen-omradet) vil blive ledt ind i den "internationale zone" og alt
 efter omstændighederne  underkastet udrejsekontrol,  nar de forlader
 Schengen-omradet, og indrejse-kontrol, nar de ankommer til Schengen-
 omradet.

F.eks. vil passagerer, der ankommer til Paris fra London og New Delhi, blive
underkastet indrejsekontrol. For alle borgere i unionslandene (og i EØS-
landene, samt disses familiemedlemmer) vil denne kontrol være begrænset til
krav om fremvisning af pas eller identitetsbevis, medens statsborgere fra
tredjelande underkastes mere indgaende kontrol.

Ligesom det for øjeblikket er tilfældet i lufthavnene inden for EU, vil der
i Schengen-omradets lufthavne blive indført særlige  korridorer i den
"internationale zone" til unionsborgere (og andre, der er omfattet af EF-
reglerne), for dermed at afkorte ventetiden for disse passagerer.

***

 

Side Bar