Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

                 BELASTINGEN

  1. Directe belastingen

    Personen

  -  Aanbeveling van de Commissie betreffende belastingen op bepaalde
    inkomsten die door niet-ingezetenen verworven zijn in een andere
    Lid-Staat dan die waarvan zij ingezetene zijn
    (Opheffing van de discriminaties die degenen die in een andere
    Lid-Staat wonen dan die waar zij werken zwaar treffen (Zie P(93)63).
    Voor 1994, het volgen van de door de Lid-Staten genomen maatregelen
    om aan de aanbeveling te voldoen en een begin 1995 in te dienen
    rapport.

    De ondernemingen

  -  Voorstel voor een richtlijn betreffende een  gemeenschappelijke
    fiscale regeling voor uitkeringen van rente en royalty's tussen
    moedermaatschappijen  en dochterondernemingen  uit  verschillende
    Lid-Staten

    Het gaat hier om de afschaffing van de bronheffing op de betalingen
    tussen  moeder- en dochterondernemingen. Het voorstel  zal  de
    financiële lasten voor deze ondernemingen gezien de omvang van de
    betrokken stromen aanzienlijk verminderen door hun te verzekeren van
    de opheffing van alle dubbele belastingheffing op deze betalingen.

    In het kader van de werkzaamheden in de ECOFIN-Raad van december 1993
    kon  een akkoord worden bereikt over vrijwel alle  technische
    vraagstukken.

    Er moeten nog drie problemen worden geregeld: ten eerste  de
    afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn, d.w.z. van de
    betrokken ondernemingen. Vervolgens hebben Griekenland en Portugal
    verzocht om een vrij lange afwijkingsperiode ten einde ermee rekening
    te houden dat deze twee landen netto-importeurs van kapitaal en
    technologie zijn.

    Tenslotte verlangt het merendeel der Lid-Staten dat de richtlijn niet
    van toepassing is op betalingen aan ondernemingen die in de staat
    waar zij gevestigd zijn een gunstige fiscale behandeling genieten, en
    met name de ondernemingen die gevestigd zijn in het International
    Financial Service Centre te Dublin.

    Overeenkomstig de conclusies van de Ecofin-Raad van 13 december 1993
    zal  het voorstel aan de Raad moeten worden voorgelegd  voor
    goedkeuring in maart 1994.

  -  Voorstel voor een richtlijn betreffende een regeling voor het in
    rekening brengen door ondernemingen van de verliezen van hun in
    andere   Lid-Staten   gevestigde  vaste   inrichtingen   en
    dochterondernemingen

    Dit voorstel heeft ten doel, een van de hindernissen op te heffen die
    de activiteiten van ondernemingen op een gemeenschappelijke markt met
    dezelfde kenmerken als een nationale markt kunnen beletten. Het
    voorstel beoogt de Lid-Staten te verplichten maatregelen te treffen
    waardoor wordt verzekerd dat hun ondernemingen de door hun vaste
    inrichtingen en dochterondernemingen in een andere Lid-Staat geleden
    verliezen kunnen aftrekken van hun winst.

    Deze maatregel zal niet alleen gunstige gevolgen hebben voor grote
    concerns,  doch met name ook voor de kleine  en  middelgrote
    ondernemingen die zich thans dikwijls gesteld zien tegenover een
    fiscaal obstakel, waardoor hun grensoverschrijdende activiteiten
    ernstig worden belemmerd.

    Het voorstel is van toepassing op de verliezen van vaste inrichtingen
    en dochterondernemingen. In de loop van de onderhandelingen in de
    Raad in 1992 spraken de meeste delegaties zich echter uit voor een
    limiet van de verliezen van vaste inrichtingen.

    De werkzaamheden van de werkgroep van de Raad zijn na  1992
    onderbroken.  Deze  werkzaamheden  zullen  onder  het  Griekse
    voorzitterschap worden hervat ten einde in staat te kunnen zijn een
    compromistekst aan de ministers voor te stellen tegen het eind van
    het eerste halfjaar van 1994 in overeenstemming met de door mevrouw
    Scrivener voorgestelde agenda.

  -  Voorstel  voor een richtlijn van de Raad tot  wijziging  van
    Richtlijn 90/453/EEG  van  de  23 juli 1990  betreffende  de
    gemeenschappelijke fiscale regeling voor moederondernemingen  en
    dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten (zie IP(93)637)

    In haar mededeling van 26 juni 1992 aan de Raad en het Europees
    Parlement in aansluiting op de conclusies van het comité-Ruding met
    betrekking tot de richtsnoeren op het gebied van de belastingheffing
    op het bedrijfsleven in het kader van de uitdieping van de interne
    markt, heeft de Commissie medegedeeld dat zij van oordeel is dat de
    uitbreiding  van  het  toepassingsgebied  van  de  richtlijn
    moeders-dochters, aan de hand van de door het comité in zijn rapport
    aangegeven lijnen(1) uiterst gewenst is ten einde de  dubbele
    belastingheffing  waardoor  de  internationale  activiteit  van
    ondernemingen het sterkst wordt gehandicapt, nog verder  wordt
    verminderd.

  
  (1) Rapport  van het Comité van Onafhankelijke Deskundigen  inzake
    Belastingen op ondernemingen van maart 1992.

    Het lijkt immers niet gerechtvaardigd van het toepassingsgebied van
    de richtlijn bepaalde vennootschapsvormen uit te sluiten die door een
    aantal Lid-Staten niet is toegevoegd aan de lijst welke bij de
    richtlijn is gevoegd, doch die aan alle andere voorwaarden voldoen.
    Bij voorbeeld hebben niet alle Lid-Staten rekening gehouden met
    coöperatieve vennootschappen of openbare spaarbanken.

    Het  Europees Parlement en het Economisch en  Sociaal  Comité
    onderwerpen dit voorstel thans aan een onderzoek en zullen begin 1994
    advies uitbrengen.

  -  Voorstel  voor een richtlijn van de Raad tot  wijziging  van
    Richtlijn 90/434/EEG   van   23 juli 1990   betreffende   de
    gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng
    van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit
    verschillende Lid-Staten (zie IP(93) 637)

    Het Comité-Ruding heeft eveneens aanbevolen dat het toepassingsgebied
    van deze richtlijn wordt uitgebreid tot alle ondernemingen die
    onderworpen  zijn aan de vennootschapsbelasting,  ongeacht  hun
    rechtsvorm. Dit voorstel is soortgelijk aan dat met betrekking tot
    het toepassingsgebied van de richtlijn "moeders-dochters".

    Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité behandelen
    thans dit voorstel en zullen begin 1994 advies uitbrengen.

  -  Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijk stelsel
    van bronheffing op rente (belasting op spaaropbrengsten)

    Dit voorstel beoogt een minimum-belasting op spaaropbrengsten voor
    alle inwoners van de Gemeenschap te waarborgen. De werkzaamheden die
    in 1993 werden hervat, hebben geleid tot het geven van een mandaat
    aan  de  Commissie  op de zitting  van  de  Ecofin-Raad  van
    13 december 1993 om na te gaan of derde landen bereid zijn tot
    deelneming aan een communautaire oplossing. Een interimrapport van de
    Commissie wordt in maart 1994 verwacht, het eindrapport in juni 1994.

    Intussen zullen de werkzaamheden met betrekkin tot bepaalde reeds
    geïdentificeerde vraagstukken (b.v. het stelsel van de tot betaling
    geboden persoon, toepassing van een inhouding op de verschillende
    typen obligaties, enz.) worden voortgezet.

  2. Indirecte belastingen

    B.T.W.

  -  Voorstel van de Commissie voor een reeks vereenvoudigingen van het
    nieuwe BTW-stelsel zonder grenzen

    De maatregelen ter vereenvoudiging van het BTW-overgangsstelsel
    zullen  in  twee  fasen worden  voorgesteld.  De  eerste  zal
    geconcretiseerd worden door de indiening van een eerste voorstel in
    de loop van het eerste kwartaal 1994.

    Dit  behelst  maatregelen  die  met  name  beogen  bepaalde
    vereenvoudigingsmaatregelen  in te stellend  (kettingtransacties,
    nationaal gedeelte van een intracommunautair transport) ten einde de
    werking van het BTW-overgangsstelsel te vergemakkelijken.

    In de tweede fase zal de Commissie een tweede richtlijnvoorstel
    indienen per eind van het eerste halfjaar 1994. Dit zal in hoofdzaak
    betrekking  hebben  op  de fiscale  vertegenwoordiging  en  de
    werkzaamheden inzake roerende lichamelijke zaken.

    Er zij hieraan herinnerd dat reeds in 1992 een eerste reeks
    vereenvoudigingen is aangebracht (zie IP(92)878).

  -  Voorstel betreffende het definitieve BTW-stelsel:

    Mevrouw Scrivener zal de Commissie in de loop van het tweede halfjaar
    1994  de nadere modaliteiten van het  toekomstige  definitieve
    BTW-stelsel voorstellen.

  -  Voorts hecht mevrouw Scrivener grote betekenis aan de vaststelling
    door de Raad van bepaalde richtlijnvoorstellen:

    - het personenvervoer
    - de regeling voor goud

    Deze voorstellen zijn, afgezien van het feit dat zij deel uitmaken
    van de harmonisatie van het gemeenschappelijke BTW-stelsel o.a.
    noodzakelijk voor de goede werking van de interne markt.

    De goedkeuring in dit jaar van het voorstel voor een achttiende
    richtlijn/bis (opheffing van bepaalde BTW-vrijstellingen door de
    Lid-Staten)  dat  beoogt het gemeenschappelijk  BTW-stelsel  te
    vervolledigen, is eveneens noodzakelijk.

  -  De bijzondere regeling voor kleine en middelgrote ondernemingen heeft
    tot  doel,  de  op het  MKB  rustende  BTW-verplichtingen  te
    vereenvoudigen. Onlangs is een studie in opdracht gegeven over dit
    onderwerp, waarvan de conclusies eind maart 1994 worden verwacht, op
    grond waarvan de Commissie wellicht haar richtlijnvoorstel dat in
    behandeling is bij de Raad zou kunnen herzien (22e richtlijn).
    Mevrouw Scrivener is eveneens voornemens nieuwe initiatieven te
    lanceren zoals: de instelling van een keuzerecht inzake het tarief
    van  de  vennootschapsbelasting  voor  kleine  en  middelgrote
    ondernemingen die geen kapitaalvennootschappen zijn; de verlichting
    van de belastingheffing en grensoverschrijdende opvolgingen van
    ondernemingen;  de  verlichting  van  de  belastingheffing  op
    risicodragend kapitaal.

                 * * * * *

                  ACCIJNZEN

  -  Biomotorbrandstoffen (voorstel voor een richtlijn COM(92) 36 def. van
    28.2.1992) Zie P(92)38.

    Het voorstel beoogt op communautair niveau een vermindering van de
    accijnstarieven welke van toepassing zijn op motorbrandstoffen van
    agrarische oorsprong vast te stellen. Dit voorstel beantwoordt aan
    verschillende  doelstellingen op het gebied van  energie,  het
    landbouwbeleid en het milieu.

    Thans wordt de fiscale behandeling van biomotorbrandstoffen geregeld
    door artikel 8, lid 2, sub d) van Richtlijn 92/81/EEG. Volgens de
    bepalingen van dit artikel kunnen de Lid-Staten alleen vrijstellingen
    of tariefverminderingen van accijnsrechten op biomotorbrandstoffen
    toepassen in het kader van proefprojecten die gericht zijn op de
    technologische ontwikkeling van minder verontreinigende produkten.

    Het zou gewenst zijn het voorstel zo spoedig mogelijk vast te
    stellen, opdat de Lid-Staten een rechtsgrondslag wordt gegeven voor
    een algemene fiscale aanmoediging van biomotorbrandstoffen, die niet
    alleen beperkt is tot proefprojecten. Het Europees Parlement moet
    zich in februari 1994 uitspreken.

  - Vereenvoudiging van de nieuwe accijnsregeling

    Door mevrouw Scrivener zal in het eerste kwartaal van 1994 een
    voorstel worden ingediend, dat gericht is op de invoering van
    vereenvoudigingen in het algemene stelsel voor het verkeer van en de
    controle op accijnsplichtige produkten alsmede in de structuur van
    minerale oliën. Deze vereenvoudigingen hebben met name betrekking op:

    -   de ontheffing van de borgstelling op het gebied van het
       intracommunautaire  handelsverkeer voor  erkende  aardolie-
       entrepots aan de hand van de gebruikte wijze van vervoer;

    -   de doorzending per fax van het terugzendingsexemplaar van het
       geleidedocument;

    -   de fiscale behandeling voor brandstoffen die zich in andere
       brandstofreservoirs dan de gewone tanks van bedrijfsvoertuigen
       bevinden;

    -   de inkorting van het toepassingsgebied van accijnzen  op
       minerale oliën ten einde het "accijns"-stelsel niet toe te
       passen  op  produkten  die  nooit  als  brandstoffen  of
       motorbrandstoffen zullen worden gebruikt;

    -   de verplichte prijsstelling voor in hoogovens geïnjecteerde
       minerale oliën met het oog op de vermindering van chemische
       bestanddelen, enz.

  -  Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het merken van
    oliën voor fiscale doeleinden

    Het gaat om de vaststelling van gemeenschapsregels betreffende het
    kleuren  en merken van minerale oliën waarop  een  verminderd
    accijnstarief van toepassing is.

    Met de opheffing van de controles aan de grenzen per 1.1.1993 is het
    risico dat de gemerkte dieselolie van een Lid-Staat naar een andere
    wordt overgebracht voor frauduleuze doeleinden toegenomen. Derhalve
    wordt voorgesteld dat de Lid-Staten een gemeenschappelijke norm voor
    het merken vaststellen voor alle typen dieselolie die binnen de
    Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, nadat daarop een andere
    accijnstarief dan het normale op dieselolie toepasselijke tarief is
    toegepast.

    Deze tekst is op 16 december 1993 door de Commissie goedgekeurd. De
    Commissie zal zo spoedig mogelijk een besluit moeten nemen.

                 * * * * *

                ANDERE HEFFINGEN

  -  CO2/Energieheffing

    Het voorstel voor een heffing maakt deel uit van het algemeen
    communautair beleid met het oog op een beperking van CO2-emissies.

    Het ECS heeft zich gunstig over deze heffing uitgesproken, terwijl
    het Europees Parlement nog geen advies heeft uitgebracht, hoewel het
    door de Commissie voor het milieu ingediende rapport eveneens gunstig
    lijkt te zijn.

    Op de Ecofin-Raad van 13.12.1993 is besloten dat de groep ad hoc zijn
    werkzaamheden voortzet op basis van het richtlijnvoorstel,  de
    conclusies van de Europese Raad en de door de Lid-Staten naar voren
    gebrachte standpunten.

  -  Jaarlijkse verkeersheffing op motorvoertuigen

    Het doel van dit voorstel dat door de Commissie wordt overwogen, is
    rekening te houden met milieucriteria om de heffingsgrondslag voor
    voertuigen vast te stellen en de structuur daarvan te harmoniseren.
    Er worden thans studies verricht, die het mogelijk zouden moeten
    maken gemeenschappelijke noemers te vinden voor de integratie van
    deze ecologische criteria.

                 * * * * *

                  DOUANE

  1. Namaakartikelen - Fraudebestrijding

  -  In het voorstel voor een verordening van de Raad worden maatregelen
    vastgesteld ten einde het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer en
    het douanevervoer van namaakartikelen en illegaal gereproduceerde
    goederen te voorkomen (zie P(93)31)

    Dit voorstel heeft ten hoofdzaak tot doel om in het licht van de
    verkregen ervaring, het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr.
    3842/86 uit te breiden tot andere rechten van intellectuele eigendom
    door een bescherming aan de buitengrenzen te bieden voor goederen die
    bestreken worden door een auteursrecht of naburig recht alsmede door
    een recht betreffende een tekening of model. Ook versterkt het de
    mogelijkheden voor het blokkeren van goederen door de douanebeambten.

    Het Europees Parlement, dat facultatief is geraadpleegd, zou zijn
    advies moeten uitbrengen op zijn zitting van 7 tot 11 februari 1994.

    De Lid-Staten zijn van mening dat de grote lijnen van het project het
    onderwerp zouden kunnen vormen van een consensus en dat de tekst van
    de  verordening wellicht op de eerste Raad Interne Markt  op
    10 maart 1994 zou kunnen worden vastgesteld. Mevrouw  Scrivener
    herinnert eraan dat deze goedkeuringsprocedure snel is verlopen, daar
    het voorstel in juli 1993 bij de Raad is ingediend.

  -  Ontwikkeling van het programma van bestrijding van fraude in de
  textielsector
    TAFI (zie IP(94)1)

  2. Delokalisatie: het passieve veredelingsverkeer textiel

    De Commissie heeft op 13 juli 1993 bij de Raad een voorstel voor een
    verordening  ingediend houdende wijziging van  Verordening  nr.
    636/82/EEG van de Raad houdende instelling van een regeling voor
    economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde
    textielprodukten en kledingartikelen die in de Gemeenschap worden
    wederingevoerd na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen
    (zie P(93)32).

    Het gaat hier om de voorwaarden waaronder deze produkten naar de
    Gemeenschap kunnen worden heringevoerd na bewerking in fabrieken in
    een derde land. De passieve veredelingsregeling beantwoordt aan een
    behoefte van de textielindustrie, met name in de kledingsector waarin
    veel arbeidskrachten werkzaam zijn. Om het mededingingsvermogen van
    deze sector te handhaven staat de passieve veredeling deze industrie
    toe een gedeelte van haar produktie te verleggen naar derde landen
    waar de loonkosten minder hoog zijn, zonder de controle over de
    produktie te verliezen, door met materialen uit de Gemeenschap te
    werken met handhaving van een aanzienlijk deel van de produktie in de
    Gemeenschap.

    Dit voorstel stelt duidelijk vast, welke band voor de begunstigden
    bestaat  tussen  de  invoer  uit  hoofde  van  de  passieve
    veredelingsregeling en de produktie in de Gemeenschap. De produktie
    in de Gemeenschap zal in beginsel 50% van de totale omzet van de
    ondernemingen moeten uitmaken.

  3. Versterking van de samenwerking op douanegebied en de wederzijdse
    bijstand: versterking van het informatiesysteem S.I.D., MATTHAEUS-
    Programma,  programma's  voor  uitwisseling  en  opleiding  van
    douanepersoneel, samenwerking met de douanebeambten van de Verenigde
    Staten.

  4. Nieuw voorstel inzake de harmonisatie van het douanestrafrecht in het
    kader van de door de Commissie in de loop van 1994 goed te keuren
    douanewetboek.

                 * * * *

                CONSUMENTENBELEID

  1. De voorstellen voor richtlijnen

  -  Het voorstel voor een richtlijn inzake de "Timeshare" vormt het
    onderwerp van een politiek akkoord met het oog op de vaststelling van
    een gemeenschappelijk standpunt in de Raad op 19 november 1993. Nadat
    dit gemeenschappelijk standpunt zal zijn bepaald, zal het voorstel de
    medebeslissingsprocedure met het Parlement ingaan.

  -  De Raad van 19 november 1993 heeft geen beleidsrichtsnoeren gegeven
    over het voorstel voor een richtlijn "Verkoop op afstand". De
    discussiepunten zijn echter verhelderd en vanaf het begin van het
    Griekse voorzitterschap kan een compromis worden verwacht.  De
    vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt zou in de loop van
    het eerste halfjaar mogelijk moeten zijn.

  -  De ontwerp-richtlijn inzake de vergelijkende reclame (naar aanleiding
    van het advies van het Parlement van november 1992), waarin rekening
    wordt gehouden met de richtsnoeren van de Raad van Edinburgh zal in
    1994 kunnen worden vastgesteld.

  2. Raadpleging en overleg

    Januari-juni 1994 : uitwerking met de banken en de consumenten van
    een gemeenschappelijk handvest voor grensoverschrijdende betalingen.

    Juni 1994 : bijeenkomst van het eerste Europese forum voor de
    consument welke de toegang van de consumenten tot rechterlijke
    instanties en de garanties en dienstverlening na verkoop betreft.
    Voor  het overige worden in de beide over  deze  onderwerpen
    bekendgemaakte Groenboeken (IP(93)1004 en 897) als uiterste data voor
    het  indienen  van opmerkingen respectievelijk  31 mei 1994  en
    30 april 1994 aangegeven.

  3. Informatie

  -  Bekendmaking in maart 1994 van de Gids voor de consument op de grote
    markt.

  -  Ontwikkeling van grensoverschrijdende informatiecentra

  -  Gemeenschappelijk systeem van toezicht op ongevallen thuis en in de
    vrije tijd (EHLASS)

    Een nieuw voorstel voor een besluit zal door de Commissie voor de
    periode 1994-1998 worden opgesteld. Het zou door de Commissie in het
    eerste kwartaal van 1994 kunnen worden goedgekeurd en vervolgens aan
    de Raad worden toegezonden. De rechtsgrondslag van het voorstel zal
    gebaseerd zijn op artikel 139A van het Verdrag inzake de Europese
    Unie dat de medebeslissingsprocedure met het Parlement inhoudt.

                   * * *

Side Bar