Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

                  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  1. Άμεσοι φόροι

  - Σύσταση της Επιτροπής για το φόρο εισοδήματος των προσώπων σε κράτος
   μέλος διαφορετικό του τόπου διαμονής τους.
   (Κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των προσώπων που διαμένουν σε ένα
   κράτος διαφορετικό από αυτό των δραστηριοτήτων τους (Σημείωμα Ρ(93)
   (63)). Για το 1994, παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη
   μέλη για να συμμορφωθούν στη σύσταση και έκθεση που θα υποβληθεί στις
   αρχές του 1995.

   Οι επιχειρήσεις

  - Πρόταση οδηγίας σχετικά με ένα κοινό κοινωνικό καθεστώς για τις
   πληρωμές  επιτοκίου  και  τις  δαπάνες  εκμετάλλευσης  προνομίου
   ευρεσιτεχνίας μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών διαφορετικών
   κρατών μελών.

   Πρόκειται για την κατάργηση της κράτησης στην πηγή όσον αφορά τις
   πληρωμές μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών. Η πρόταση θα
   οδηγήσει σε μια αξιοσημείωτη μείωση της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης
   για τις εταιρίες λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των σχετικών ροών
   εξασφαλίζοντας την κατάργηση κάθε διπλής φορολογίας των εν λόγω
   πληρωμών.

   Οι εργασίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου ECOFIN το Δεκέμβριο του 1993
   επέτρεψαν να επιτευχθεί συμφωνία για το σύνολο σχεδόν των τεχνικών
   θεμάτων.

   Απομένει να ρυθμιστούν τρία προβλήματα : καταρχήν να προσδιοριστεί το
   πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δηλαδή οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
   Στη συνέχεια, υπάρχει το αίτημα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας για
   μια αρκετά μακροχρόνια περίοδο παρέκκλισης, προκειμένου να ληφθεί
   υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω δύο χώρες είναι καθαρώς εισαγωγείς
   κεφαλαίων και τεχνολογίας.

   Τέλος, η πλειονότητα των κρατών μελών ζήτησε να μην εφαρμοσθεί η
   οδηγία στις πληρωμές προς τις εταιρίες οι οποίες απολαμβάνουν στο
   κράτος της έδρας τους ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης, ιδίως τις
   επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο International Financial
   Services Centre στο Δουβλίνο.

   Βάσει των πορισμάτων του Συμβουλίου Ecofin στις 13.12.1993, η πρόταση
   θα πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο για να εγκριθεί το Μάρτιο του
   1994.

  - Πρόταση οδηγίας σχετικά με καθεστώς συνυπολογισμού από τις εταιρείες
   των ζημιών που υφίστανται οι μόνιμες εγκαταστάσεις και οι θυγατρικές
   τους σε άλλα κράτη μέλη

   Η εν λόγω πρόταση έχει ως στόχο να εξαλείψει ένα φραγμό που ενδέχεται
   να παρεμποδίζει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων σε μια κοινή αγορά
   που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια εθνική. Η πρόταση αποσκοπεί στο
   να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις διατάξεις που θα
   επιτρέψουν στις επιχειρήσεις τους να αφαιρούν από τα κέρδη τους τις
   ζημίες που υφίστανται οι μόνιμες εγκαταστάσεις και οι θυγατρικές τους
   σε άλλο κράτος μέλος. Το εν λόγω μέτρο θα επηρεάσει ευνοϊκά όχι μόνο
   τους μεγάλους ομίλους αλλά, ιδίως, και τις μικρές και μεσαίες
   επιχειρήσεις οι οποίες, προς το παρόν, αντιμετωπίζουν συχνά ένα
   φορολογικό  φραγμό  που παρεμποδίζει  σοβαρά  τις  διασυνοριακές
   δραστηριότητές τους.

   Η πρόταση εφαρμόζεται στις ζημίες των μόνιμων εγκαταστάσεων και των
   θυγατρικών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του
   Συμβουλίου του 1992, η πλειονότητα των αντιπροσωπειών εκφράστηκε
   ευνοϊκά υπέρ του καθορισμού ορίου των μόνιμων ιδρυμάτων.

   Οι εργασίες στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου διακόπηκαν
   μετά το 1992. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να επαναληφθούν υπό την
   ελληνική προεδρία με σκοπό να καταστεί δυνατή η πρόταση συμβιβαστικού
   κειμένου στους υπουργούς κατά τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 1994
   σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε η κυρία Scrivener.

  - Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
   90/435/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό
   καθεστώς για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών
   μελών. (Σημείωμα ΙΡ(93) 637)

   Στην ανακοίνωσή της στις 26 Ιουνίου 1992 προς το Συμβούλιο και το
   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τα πορίσματα της επιτροπής Ruding σχετικά
   με τους προσανατολισμούς στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων
   στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή δήλωσε
   ότι κατά την άποψή της η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας
   για  τις  μητρικές  και θυγατρικές εταιρίες,  σύμφωνα  με  τις
   κατευθυντήριες γραμμές που χάραξε η Επιτροπή στην έκθεσή της(1) είναι
   ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι διπλοί φόροι
   που επιβαρύνουν κυρίως τη διεθνή δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

   Όντως, δεν δικαιολογείται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της
   οδηγίας ορισμένων μορφών εταιριών, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν από
   ορισμένα κράτη μέλη στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην οδηγία, οι
   οποίες όμως πληρούν όλους τους άλλους όρους. Για παράδειγμα, ορισμένα
   κράτη μέλη δεν έλαβαν υπόψη τους συνεταιρισμούς ή τα  δημόσια
   ταμιευτήρια.

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
   εξετάζουν την εν λόγω πρόταση και θα εκφέρουν γνώμη στις αρχές του
   1994.

  
  (1)  Έκθεση της επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη
     φορολογία των επιχειρήσεων το Μάρτιο του 1992.

  - Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
   90/434/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό
   καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και
   ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών
   (Σημείωμα ΙΡ(93) 637)

   Η επιτροπή Ruding πρότεινε επίσης το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής
   να διευρυνθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο φόρο
   εταιριών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Η πρόταση αυτή είναι
   ανάλογη με αυτή που αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις
   μητρικές και θυγατρικές εταιρίες.

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
   εξετάζουν την πρόταση αυτή και θα εκφέρουν γνώμη στις αρχές του 1994.

  - Πρόταση οδηγίας σχετικά με κοινό καθεστώς για την κράτηση στην πηγή
   όσον αφορά τα επιτόκια (φορολόγηση της αποταμίευσης).

   Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ελάχιστη φορολογία των
   αποταμιευτικών εισοδημάτων για το σύνολο των υπηκόων της Κοινότητας.

   Οι εργασίες που επαναλήφθηκαν το 1993 κατέληξαν σε μια εντολή που
   δόθηκε στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου
   Ecofin στις 13.12.1993 για να εξετάσει κατά πόσο οι τρίτες χώρες είναι
   διαθέσιμες να συμμετάσχουν σε μια κοινοτική λύση. Προσωρινή έκθεση της
   Επιτροπής αναμένεται το Μάρτιο του 1994, η τελική έκθεση τον Ιούνιο
   του 1994.

   Εν τω μεταξύ οι εργασίες θα συνεχιστούν όσον αφορά ορισμένα θέματα που
   έχουν ήδη προσδιοριστεί (για παράδειγμα το σύστημα του φορέα πληρωμής,
   την εφαρμογή κράτησης στα διαφορετικά είδη ομολογιών κ.λπ.).

  2. Έμμεσοι φόροι

   Φ.Π.Α.

  - Πρόταση της Επιτροπής για μια σειρά απλουστεύσεων του νέου καθεστώτος
   ΦΠΑ χωρίς σύνορα

   Τα μέτρα απλοποίησης του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ θα προταθούν σε
   δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο θα συγκεκριμενοποιηθεί με την υποβολή
   πρώτης πρότασης κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 1994.

   Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν κυρίως ως στόχο τη
   θέσπιση ορισμένων μέτρων απλοποίησης (αλυσιδωτές συναλλαγές, εθνικό
   τμήμα μιας ενδοκοινοτικής μεταφοράς) προκειμένου να διευκολυνθεί η
   λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ.

   Η δεύτερη φάση προβλέπει την έγκριση από την Επιτροπή μιας δεύτερης
   πρότασης οδηγίας κατά το τέλος του 1ου τριμήνου του 1994. Η εν λόγω
   πρόταση θα αφορά κυρίως τη φορολογική εκπροσώπηση και τις εργασίες για
   τα ενσώματα κινητά αγαθά.

   Υπενθυμίζουμε την έγκριση μιας πρώτης σειράς απλουστεύσεων ήδη το 1992
   (Σημείωμα ΙΡ(92) 878)

  - Πρόταση σχετικά με το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ :

   Η κυρία Scrivener θα προτείνει στην Επιτροπή τις ακριβείς ρυθμίσεις
   του μελλοντικού οριστικού συστήματος ΦΠΑ κατά τη διάρκεια του δεύτερου
   εξαμήνου του 1994.

  - Επιπλέον, η κυρία Scrivener θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την έγκριση από
   το Συμβούλιο ορισμένων προτάσεων οδηγίας :

   - τη μεταφορά προσώπων
   - το καθεστώς χρυσού

   Οι εν λόγω προτάσεις, πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουν στην
   εναρμόνιση του κοινού συστήματος ΦΠΑ, είναι μεταξύ άλλων απαραίτητες
   για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

   Η έγκριση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους της πρότασης 18ης
   οδηγίας α) (κατάργηση ορισμένων απαλλαγών ΦΠΑ από τα κράτη μέλη), με
   σκοπό  την ολοκλήρωση του κοινού συστήματος ΦΠΑ, είναι  εξίσου
   απαραίτητη.

  - Το ιδιαίτερο καθεστώς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ως στόχο να
   απλοποιήσει τις υποχρεώσεις ΦΠΑ που επιβαρύνουν τις ΜΜΕ. Για το θέμα
   αυτό έχει δρομολογηθεί μελέτη, της οποίας τα πορίσματα αναμένονται
   μέχρι το τέλος του Μαρτίου 1994, βάσει των οποίων η Επιτροπή ενδέχεται
   να αναθεωρήσει την πρόταση οδηγίας που εξετάζεται επί του παρόντος από
   το Συμβούλιο (22η οδηγία). Επίσης, η κυρία Scrivener έχει την πρόθεση
   να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, όπως : την εγκαθίδρυση δικαιώματος
   επιλογής για το συντελεστή του φόρου εταιριών για τις ΜΜΕ που δεν
   αποτελούν εταιρίες κεφαλαίων· μείωση του φόρου των διασυνοριακών
   πράξεων των επιχειρήσεων· μείωση του φόρου επιχειρηματικού κεφαλαίου.

              ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

  - Βιοκαύσιμα (πρόταση οδηγίας COM(92) 36 τελικό της 28/2/92) Σημείωμα
   Ρ(92) 38.

   Η πρόταση αφορά την εγκαθίδρυση σε κοινοτικό επίπεδο μείωσης των
   συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα καύσιμα
   από γεωργικές πηγές. Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται σε διάφορους
   στόχους στους τομείς της ενέργειας, της γεωργικής πολιτικής και του
   περιβάλλοντος.

   Επί του παρόντος, η φορολογική μεταχείριση των βιοκαυσίμων καθορίζεται
   από το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ. Σύμφωνα
   με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να
   εφαρμόζουν απαλλαγές ή μειώσεις των συντελεστών των ειδικών φόρων
   κατανάλωσης για τα βιοκαύσιμα μόνο στο πλαίσιο πειραματικών σχεδίων
   που έχουν ως στόχο την τεχνολογική ανάπτυξη προϊόντων που ρυπαίνουν
   λιγότερο το περιβάλλον.

   Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό προκειμένου τα κράτη
   μέλη να αποκτήσουν μια νομική βάση για την προσφορά φορολογικών
   κινήτρων όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, που δεν θα περιορίζεται μόνο στα
   πειραματικά σχέδια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκφέρει γνώμη
   το Φεβρουάριο του 1994.

  - Απλούστευση του νέου καθεστώτος ειδικών φόρων κατανάλωσης

   Η κυρία Scrivener θα παρουσιάσει νέα πρόταση κατά τη διάρκεια του
   πρώτου τριμήνου του 1994. Η εν λόγω πρόταση έχει ως στόχο την εισαγωγή
   απλουστεύσεων στο γενικό σύστημα κυκλοφορίας και ελέγχων των προϊόντων
   που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης καθώς και τη διάρθρωση
   των ορυκτελαίων. Οι εν λόγω απλουστεύσεις αφορούν κυρίως :

   - την κατάργηση της εγγύησης στο θέμα της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας
     για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές ορυκτελαίων ανάλογα με τον
     χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς·

   - τη διαβίβαση με τηλεομοιοτυπικό του αντίτυπου προς επιστροφή του
     συνοδευτικού εγγράφου·

   - τη  φορολογική μεταχείριση των καυσίμων που μεταφέρονται  σε
     βοηθητικές δεξαμενές εκτός των συνήθων δεξαμενών των οχημάτων
     επαγγελματικής χρήσης·

   - τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης
     στα ορυκτέλαια, προκειμένου το εν λόγω καθεστώς να μην εφαρμόζεται
     στα προϊόντα που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ ως καύσιμα·

   - την υποχρεωτική απαλλαγή για τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούνται
     στις υψικαμίνους για σκοπούς χημικής αναγωγής, κ.λπ.

  - Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη φορολογική σήμανση του
   πετρελαίου εσωτερικής καύσης

   Πρόκειται για την έγκριση κοινοτικών κανόνων όσον αφορά το χρωματισμό
   και τη σήμανση των ορυκτελαίων που υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό
   συντελεστή.

   Με την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων από την 1/1/93, έχει αυξηθεί ο
   κίνδυνος παράνομης μεταφοράς σημασμένου πετρελαίου εσωτερικής καύσης
   από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Για το λόγο αυτό, προτείνεται τα κράτη
   μέλη να εγκρίνουν ένα κοινό πρότυπο σήμανσης για όλους τους τύπους
   πετρελαίου εσωτερικής καύσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό
   της Κοινότητας με φορολογικό συντελεστή διαφορετικό από τον συνήθη που
   ισχύει για το ντήζελ.

   Το κείμενο αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 1993. Το
   Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση το ταχύτερο δυνατό.

                 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ

  - Φόρος CO2/ενέργεια

   Η πρόταση για τον εν λόγω φόρο αποτελεί μέρος της συνολικής κοινοτικής
   στρατηγικής με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών CO2.

   Η ΚΟΕ έχει εκφραστεί ευνοϊκά υπέρ του εν λόγω κειμένου, ενώ το
   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη εκφέρει γνώμη, αν και η έκθεση
   που υπέβαλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι επίσης ευνοϊκή.

   Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ecofin στις 13/12/93, αποφασίστηκε ότι η
   ομάδα ad hoc θα συνεχίσει τις εργασίες της βάσει της πρότασης οδηγίας,
   των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις γνώμες των κρατών
   μελών.

  - Ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων

   Στόχος της πρότασης αυτής, που αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής,
   είναι να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια για τον καθορισμό
   της βάσης φορολογίας των αυτοκινήτων και την εναρμόνιση της διάρθρωσής
   τους.

   Το θέμα είναι υπό μελέτη με σκοπό την εξεύρεση των κοινών συντελεστών
   που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση των εν λόγω οικολογικών κριτηρίων.

                  ΤΕΛΩΝΕΙΑ

  1. Απομιμήσεις - Καταπολέμηση της απάτης

  - Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου ορίζει μέτρα με στόχο  να
   απαγορευθεί η ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγή και διαμετακόμιση των
   εμπορευμάτων απομίμησης και των πειρατικών εμπορευμάτων (Σημείωμα
   Ρ(93) 31)

   Η εν λόγω πρόταση έχει ως κύριο στόχο να διευρύνει, λαμβάνοντας υπόψη
   την αποκτηθείσα πείρα, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
   3842/86 σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέποντας την
   προστασία στα εσωτερικά σύνορα των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το
   δικαίωμα του δημιουργού ή από ένα συγγενές δικαίωμα καθώς και από ένα
   δικαίωμα σχετικό με το σχεδιασμό ή τα μοντέλα. Η εν λόγω πρόταση
   ενισχύσει επίσης τις δυνατότητες αποκλεισμού των εμπορευμάτων από τους
   τελωνειακούς.

   Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο κλήθηκε να γνωματεύσει  σε
   προαιρετική βάση, θα πρέπει να εκφέρει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια
   συνόδου που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 11 Φεβρουαρίου 1994.

   Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι γενικές κατευθύνσεις του σχεδίου πρέπει
   να αποτελέσουν το αντικείμενο ευνοϊκής υποδοχής και ότι το κείμενο του
   κανονισμού πρέπει να εγκριθεί στο πλαίσιο του πρώτου Συμβουλίου για
   την  εσωτερική αγορά στις 10 Μαρτίου 1994. Η κυρία  Scrivener
   υπενθυμίζει την ταχύτητα της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης, δεδομένου
   ότι η πρόταση υποβλήθηκε στο Συμβούλιο τον Ιούλιο του 1993.

  - Ανάπτυξη του προγράμματος καταπολέμησης της απάτης στον τομέα της
   κλωστοϋφαντουργίας, ΤΑFI (Σημείωμα ΙΡ(94) 1)

  2. Η  διακίνηση  της  τελειοποίησης  προς  επανεισαγωγή  στον
   κλωστοϋφαντουργικό τομέα

   Στις 13 Ιουλίου 1993 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση
   κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 636/82 του
   Συμβουλίου  σχετικά  με την εγκαθίδρυση  οικονομικού  καθεστώτος
   τελειοποίησης για ορισμένα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που
   επανεισάγονται στην Κοινότητα μετά από επεξεργασία ή μεταποίηση σε
   ορισμένες τρίτες χώρες (Σημείωμα Ρ(93) 32).

   Πρόκειται για τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατή η επανεισαγωγή
   των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα μετά την επεξεργασία τους σε
   εργοστάσιο τρίτης χώρας. Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή
   ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας,
   κυρίως  στον  τομέα της ένδυσης που απαιτεί σε  μεγάλο  βαθμό
   χειρωνακτική εργασία. Για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του εν
   λόγω τομέα, η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή επιτρέπει στην εν λόγω
   βιομηχανία να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της σε τρίτες χώρες με
   χαμηλότερο κόστος χειρωνακτικής εργασίας χωρίς απώλεια του ελέγχου
   παραγωγής, χρησιμοποιώντας κοινοτικά υλικά και διατηρώντας σημαντικό
   τμήμα της παραγωγής της στην Κοινότητα.

   Η εν λόγω πρόταση αναγνωρίζει ρητά της υπάρχουσας σύνδεσης μεταξύ των
   εισαγωγών υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και  της
   παραγωγής στην Κοινότητα για τους ενδιαφερόμενους. Η παραγωγή στην
   Κοινότητα πρέπει να αντιπροσωπεύει καταρχήν το 50% του συνολικού
   κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.

  3. Ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας και της αμοιβαίας βοήθειας :
   ενίσχυσης  του συστήματος πληροφορικής S.I.D.  του  προγράμματος
   MATTHAEUS, των ανταλλαγών και της κατάρτισης του προσωπικού των
   τελωνείων, της συνεργασίας με τα τελωνεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

  4. Νέα πρόταση για την εναρμόνιση των τελωνειακών κυρώσεων στο πλαίσιο
   του τελωνειακού κώδικα που πρόκειται να εγκρίνει η Επιτροπή κατά τη
   διάρκεια του 1994.

             ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

  1. Οι προτάσεις οδηγίας

  - Η πρόταση οδηγίας για το "Timeshare" αποτέλεσε το  αντικείμενο
   πολιτικής συμφωνίας ενόψει της έγκρισης κοινής θέσης στο Συμβούλιο
   στις 19 Νοεμβρίου 1993. Μόλις εγκριθεί η εν λόγω κοινή θέση, θα
   κινηθεί διαδικασία συναπόφασης με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την
   πρόταση αυτή.

  - Το  Συμβούλιο  της  19ης Νοεμβρίου 1993  δεν  έδωσε  πολιτικές
   κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρόταση οδηγίας "Πωλήσεις εξ
   αποστάσεως".  Ωστόσο,  έχουν αποκρυσταλλωθεί τα  προβλήματα  και
   αναμένεται η επίτευξη συμβιβασμού μετά την έναρξη της ελληνικής
   προεδρίας. Η έγκριση κοινής θέσης πιθανολογείται για το πρώτο εξάμηνο.

   Το σχέδιο οδηγίας σχετικά με τη συγκριτική διαφήμιση (συνέχεια γνώμης
   του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Νοέμβριο του 1992), που λαμβάνει υπόψη
   τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου του Εδιμβούργου θα πρέπει να
   εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 1994.

  2. Διαβούλευση και εναρμόνιση

   Ιανουάριος-Ιούνιος 1994 : κατάρτιση σε συνεργασία με τις τράπεζες και
   τους καταναλωτές κοινού Χάρτη για τις διασυνοριακές πληρωμές.

   Ιούνιος 1994 : σύγκλιση του πρώτου Ευρωπαϊκού Forum κατανάλωσης
   αφιερωμένου στην πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και στις
   εγγυήσεις και υπηρεσίες μετά την πώληση. Εξάλλου, οι δύο πράσινες
   Βίβλοι που δημοσιεύθηκαν για τα θέματα αυτά (ΙΡ(93) 1004 και 897)
   ορίζουν προθεσμίες για την υποβολή παρατηρήσεων, αντίστοιχα στις
   31/05/1994 και 30/04/1994.

  3. Πληροφορίες

  - Δημοσίευση το Μάρτιο 1994 του Οδηγού καταναλωτών στη μεγάλη αγορά.

  - Ανάπτυξη διασυνοριακών κέντρων πληροφοριών.

  - Κοινοτικό σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά ατυχήματα και τα
   ατυχήματα ψυχαγωγίας (EHLASS)

   Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί νέα πρόταση απόφασης για την περίοδο 1994-
   1998. Η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή κατά τη
   διάρκεια του πρώτου τριμήνου 1994 για να διαβιβαστεί στο Συμβούλιο. Η
   νομική βάση της πρότασης θα στηριχθεί στο άρθρο 139 Α της Συνθήκης για
   την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρει έμμεσα τη διαδικασία συναπόφασης με
   το Κοινοβούλιο.

                   * * *

Side Bar