Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT EL

               B E S K A T N I N G

  1.  Direkte beskatning

   Personer

  - Kommissionens henstilling om beskatning af visse indkomster oppebåret i
   en anden medlemsstat end bopælsstaten
   Afskaffelse af diskrimination, der rammer de personer hårdt, som er
   bosiddende i en anden stat end den, hvori de udøver deres virksomhed
   (Meddelelse P(93)63). I 1994 skal det kontrolleres, hvilke foranstalt-
   ninger medlemsstaterne har truffet for at efterkomme henstillingen. Der
   skal fremlægges en rapport i begyndelsen af 1995.

   Virksomhederne

  - Direktivforslag om en fælles ordning for beskatning af renter og
   royalties, der betales mellem moder- og datterselskaber fra forskellige
   medlemsstater

   Der er tale om afskaffelse af kildeskat på sådanne betalinger mellem
   moderselskaber og datterselskaber. Forslaget vil resultere i en mærkbar
   reduktion af selskabernes finansielle byrde i betragtning af den
   pengestrøm, der er tale om, idet selskaberne garanteres, at enhver
   dobbeltbeskatning af disse betalinger afskaffes.

   Arbejdet i ECOFIN-Rådet i december 1993 førte til en aftale om næsten
   alle de tekniske spørgsmål.

   Tilbage er endnu tre problemer, der skal løses: for det første at få
   fastlagt direktivets anvendelsesområde, dvs. de virksomheder, der er
   omfattet heraf. Dernæst har Grækenland og Portugal anmodet om en ret
   lang overgangsperiode for at tage hensyn til det forhold, at disse to
   lande er nettoimportører af kapital og teknologi.

   Endelig anmoder de fleste medlemsstater om, at direktivet ikke finder
   anvendelse på betalinger til virksomheder, der i deres etableringsstat
   nyder godt af en favorabel skattemæssig behandling, dvs. navnlig
   virksomheder der er etableret i International Financial Services Centre
   i Dublin.

   I overensstemmelse med konklusionerne fra ECOFIN-Rådets møde den
   13.12.1993 vil forslaget blive forelagt Rådet med henblik på vedtagelse
   i marts 1994.

  - Direktivforslag om regler for virksomhedernes medregning af underskud i
   faste driftssteder og datterselskaber i andre medlemsstater

   Formålet med dette forslag er at eliminere en af de forhindringer, der
   kan vanskeliggøre virksomheders aktiviteter i et fælles marked, der har
   samme karakteristika som et nationalt marked. Forslaget tager sigte på
   at forpligte medlemsstaterne til at indføre bestemmelser, der sikrer,
   at deres virksomheder i deres overskud kan fradrage underskud i deres
   faste driftssteder og i datterselskaber, der er beliggende i en anden
   medlemsstat.

   Denne foranstaltning vil have gunstige virkninger ikke alene for store
   koncerner, men i særdeleshed også for de små og mellemstore virksom-
   heder, som i dag ofte støder på skattemæssige hindringer, der i
   alvorlig grad vanskeliggør deres grænseoverskridende aktiviteter.

   Forslaget finder anvendelse på tab i faste driftssteder og datter-
   selskaber. Under forhandlingerne i Rådet i 1992 udtalte de fleste
   delegationer sig dog til fordel for en begrænsning af tabet i de faste
   driftssteder.

   Arbejdet i Rådets arbejdsgruppe blev afbrudt efter 1992. Dette arbejde
   skal genoptages under Grækenlands formandskab, således at man kan
   foreslå en kompromistekst til ministrene ved udgangen af første halvår
   af 1994 i overensstemmelse med den tidsplan, som Christiane Scrivener
   har foreslået.

  - Rådets direktivforslag om ændring af direktiv 90/435/EØF af 23. juli
   1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra
   forskellige medlemsstater (Meddelelse IP(93)637)

   Som opfølgning til Ruding-udvalgets konklusioner vedrørende retnings-
   linjerne for virksomheders beskatning inden for det indre marked har
   Kommissionen i sin meddelelse af 26. juni 1992 til Rådet og Europa-
   Parlamentet  oplyst,  at  den  finder,  at  en  udvidelse  af
   anvendelsesområdet   for  moder-datterselskabsdirektivet  -   i
   overensstemmelse  med de retningslinjer, som Ruding-udvalget  har
   angivet i sin rapport1) - er yderst ønskelig for yderligere at
   reducere den dobbeltbeskatning, som virksomhedernes internationale
   aktiviteter rammes af.

   Det synes nemlig ikke berettiget, at man fra direktivets anvendelses-
   område udelukker visse former for selskaber, som nogle medlemsstater
   ikke har medtaget i den til direktivet vedlagte liste, men som opfylder
   alle de øvrige betingelser. F.eks. har ikke alle medlemsstaterne med-
   taget kooperative selskaber eller offentlige sparekasser.

  
  1)  Ruding-udvalgets rapport om virksomhedsbeskatning fra marts 1992.

   Europa-Parlamentet  og Det Økonomiske og Sociale Udvalg er  for
   øjeblikket ved at behandle dette forslag og vil afgive deres udtalelse
   i begyndelsen af 1994.

  - Rådets direktivforslag om ændring af direktiv 90/434/EØF af 23. juli
   1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel
   af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige
   medlemsstater (Meddelelse IP(93)637)

   Ruding-udvalget  har  også  anbefalet,  at  dette  direktivs
   anvendelsesområde udvides til at omfatte alle virksomheder, der er
   underlagt selskabsbeskatning, uanset deres juridiske form.  Dette
   forslag svarer stort set til forslaget om anvendelsesområdet for
   direktivet om moder/datterselskaber.

   Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg er således for
   øjeblikket ved at behandle dette forslag og vil afgive deres udtalelse
   i begyndelsen af 1994.

  - Direktivforslag  om en fælles ordning for kildeskat  af  renter
   (beskatning af opsparing)

   Dette forslag tager sigte på at garantere en minimumsbeskatning af
   afkast af opsparing til fordel for alle EF-borgere.

   Det arbejde, der blev genoptaget i 1993, resulterede i et mandat til
   Kommissionen under ECOFIN-Rådets møde den 13.12.1993 med henblik på at
   undersøge muligheden for tredjelandes deltagelse i en fællesskabs-
   løsning. Kommissionen forventes at fremkomme med en foreløbig rapport i
   marts 1994 og med en endelig rapport i juni 1994.

   I mellemtiden vil man videreføre arbejdet med en række spørgsmål, der
   allerede er nævnt (f.eks. systemet med agentbetaling, tilbageholdelse
   af afkast på forskellige former for obligationer osv.).

  2.  Indirekte beskatning

   Moms

  - Kommissionens forslag til en række forenklinger inden for den nye
   momsordning uden grænser

   Foranstaltninger til forenkling af momsovergangsordningen vil blive
   foreslået i to etaper. Den første etape udmøntes i fremlæggelsen af et
   første forslag i løbet af første kvartal 1994.

   Dette omfatter bestemmelser navnlig med henblik på at indføre visse
   forenklende  foranstaltninger  (tilbagevendende  transaktioner,  en
   national del af en transport inden for EU) med henblik på at lette
   administrationen af momsovergangsordningen.

   Under den anden fase skal Kommissionen vedtage et direktivforslag nr. 2
   ved udgangen af første halvår af 1994. Dette forslag skal primært
   vedrøre fiskal repræsentation og arbejdet vedrørende materielt løsøre.

   Den første række forenklinger fandt som bekendt allerede sted i 1992
   (Meddelelse IP(92)878).

  - Forslag til den endelige momsordning:

   Christiane Scrivener vil foreslå Kommissionen nærmere retningslinjer
   for den fremtidige endelige momsordning i løbet af det andet halvår af
   1994.

  - Endvidere tillægger Christiane Scrivener det stor betydning, at Rådet
   vedtager en række direktivforslag:

   - personbefordring
   - ordningen vedrørende guld.

   Ud over den omstændighed, at disse forslag bidrager til harmoniseringen
   af den fælles momsordning, er de desuden nødvendige, for at det indre
   marked kan fungere.

   Det er også nødvendigt, at man i år vedtager forslaget til 18. direktiv
   (afskaffelse af visse medlemsstaters momsfritagelse), der tager sigte
   på at supplere den fælles momsordning.

  - Den særlige ordning for små og mellemstore virksomheder tager sigte på
   at forenkle disse virksomheders momsforpligtelser. Der er for nylig
   blevet igangsat en undersøgelse vedrørende dette spørgsmål, og konklu-
   sioner heraf ventes i slutningen af marts 1994 og vil kunne foranledige
   Kommissionen til at revidere sit direktivforslag, der er blevet
   forelagt Rådet (22. direktiv). Endvidere har Christiane Scrivener til
   hensigt  at lancere nye initiativer såsom: små  og  mellemstore
   virksomheder, der ikke har status som kapitalselskaber, får mulighed
   for at vælge, om de vil selskabsbeskattes; lettelse af beskatningen ved
   grænseoverskridende  overdragelse  af  virksomheder;  lettelse  af
   beskatningen af risikovillig kapital.

                  * * * *

              P U N K T A F G I F T E R

  - Biobrændstof (direktivforslag KOM(92)36 endelig udg. af 28.2.1992)
   Meddelelse P(92)38.

   Formålet med forslaget er på EU-plan at indføre en reduktion af punkt-
   afgiftssatsen på biobrændsel. Dette forslag opfylder flere formål inden
   for områderne energi, landbrugspolitik og miljø.

   For øjeblikket er den skattemæssige behandling af biobrændstof under-
   kastet reglerne i artikel 8, stk. 2, litra d), i direktiv 92/81/EØF. I
   henhold til bestemmelserne i denne artikel kan medlemsstaterne ikke
   indrømme afgiftsfritagelse fra eller nedsættelse af de punktafgifter,
   der  hviler  på  biobrændstof, medmindre det sker  som  led  i
   pilotprojekter, der tager sigte på teknologisk udvikling af mindre
   forurenende produkter.

   Der bør hurtigst muligt vedtages forslag med henblik på at give med-
   lemsstaterne et retsgrundlag, der skal give et generelt skattemæssigt
   incitament til fordel for biobrændstof, og hvor det ikke er begrænset
   til pilotprojekter alene. Europa-Parlamentet skal tage stilling i
   februar 1994.

  - Forenkling af den nye punktafgiftsordning

   Christiane Scrivener vil i løbet af første kvartal 1994 fremlægge et
   forslag. Formålet med dette forslag er at indføre forenklinger i den
   generelle ordning for omsætning af og kontrol med punktafgiftsbelagte
   produkter såvel som forenklinger i strukturen for  mineralolier.
   Forenklingerne skal primært gå ud på følgende:

  - afhængigt af det benyttede transportmiddel, fritagelse for garanti ved
   omsætning inden for Fællesskabet til fordel for godkendte indehavere af
   mineralolielagre

  - fremsendelse via telefax af det eksemplar af ledsagedokument, der skal
   tilbagesendes

  - skattemæssig behandling af brændstof, der befinder sig i lastbilers
   reservetanke og ikke i de normale tanke

  - indsnævring af anvendelsesområdet for punktafgifter på mineralolier for
   ikke at anvende punktafgiftsordningen på produkter, der aldrig vil
   blive benyttet som brændsel eller brændstof

  - obligatorisk afgiftsfritagelse for mineralolier, der indsprøjtes i
   højovne med henblik på kemikalienedsættelse, osv.

  - Rådets direktivforslag om afgiftsmærkning af gasolie

   Der skal vedtages EU-regler om farvning og mærkning af mineralolier,
   der pålægges en reduceret punktafgiftssats.

   Efter afskaffelsen af grænsekontrollen den 1.1.1993 er der en øget
   risiko for, at mærket gasolie transporteres fra én medlemsstat til en
   anden i svigagtigt øjemed. Det foreslås derfor, at medlemsstaterne
   vedtager en fælles mærkningsnorm for alle typer gasolier, der er blevet
   bragt i omsætning med henblik på forbrug inden for Fællesskabet efter
   at være blevet beskattet med en anden punktafgiftssats end den normale
   sats, der gælder for diesel.

   Kommissionen vedtog denne tekst den 16. december 1993. Rådet bør træffe
   en beslutning så hurtigt som muligt.

                  * * * *

             A N D R E A F G I F T E R

  - Energi/CO2-afgiften

   Afgiftsforslaget er en del af Fællesskabets globale strategi med
   henblik på at begrænse CO2-udslippet.

   Det Økonomiske og Sociale Udvalg har udtalt sig til fordel for denne
   afgift, mens Europa-Parlamentet endnu ikke har afgivet sin udtalelse,
   selv om Miljøudvalget i sin rapport også synes at gå ind for forslaget.

   På ECOFIN-Rådets møde den 13.12.1993 blev det besluttet, at ad hoc-
   gruppen skulle videreføre sit arbejde på grundlag af direktivforslaget,
   Det Europæiske Råds konklusioner og på grundlag af medlemsstaternes
   udtalelser.

  - Årsafgifter på bilkørsel

   Formålet med dette direktiv, som Kommissionen har til hensigt at
   fremsætte, er at tage hensyn til miljømæssige kriterier for derved at
   fastlægge et beskatningsgrundlag for biler og harmonisere strukturen.

   Der er for øjeblikket ved at blive foretaget undersøgelser, som skulle
   give mulighed for at finde fællesnævnere, der kan integrere disse
   økologiske kriterier.

                  * * * *

                  T O L D

  1.  Kopiering - bekæmpelse af misbrug

  - Rådets forslag til forordning om foranstaltninger med henblik på at
   forbyde overgang til fri omsætning, udførsel og forsendelser af
   varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (Meddelelse P(93)31)

    Formålet med dette forslag er primært - på baggrund af de indhøstede
    erfaringer - at udvide anvendelsesområdet for forordning (EØF)
    nr. 3842/86 til også at omfatte andre intellektuelle ejendomsrettig-
    heder ved at indføre en beskyttelse ved de ydre grænser af varer,
    der er beskyttet ved ophavsret eller ved en beslægtet rettighed
    eller ved mønsterret. Forslaget øger også mulighederne for at
    tilbageholde varerne ved toldstederne.

    Europa-Parlamentet, der høres rent fakultativt, skulle kunne afgive
    sin udtalelse på samlingen den 7.-11. februar 1994.

    Medlemsstaterne finder, at de store retningslinjer i udkastet bør
    kunne acccepteres, og at forordningen skulle kunne vedtages af Rådet
    (det indre marked) den 10. marts 1994. Christiane Scrivener frem-
    hævede, at vedtagelsen ville være meget hurtig, da forslaget var
    blevet forelagt Rådet i juli 1993.

  - Udviklingsprogram til bekæmpelse af bedrageri på tekstilområdet TAFI
   (Meddelelse IP(94)1)

  2.  Genindførsel: passiv forædling af tekstiler

   Kommissionen forelagde den 13. juli 1993 Rådet et forordningsforslag om
   ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 om indførelse af en
   procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og
   beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejd-
   ning i visse tredjelande (Meddelelse P(93)32).

   Der  er tale om de betingelser, hvorunder disse produkter  kan
   genindføres til Fællesskabet efter at være blevet forarbejdet på fabrik
   i et tredjeland. Ordningen vedrørende passiv forædling opfylder et
   behov hos tekstilindustrien, navnlig beklædningssektoren, som anvender
   betydelig arbejdskraft. For at opretholde konkurrenceevnen inden for
   denne sektor giver passiv forædling denne industri mulighed for at
   overføre en del af deres produktion til tredjelande med billigere
   arbejdskraft uden at miste kontrollen med produktionen, idet der
   arbejdes med EU-materialer samtidig med at man beholder en betydelig
   del af produktionen inden for Fællesskabet.

   I dette forslag har man klart etableret forbindelsen mellem indførsel i
   henhold til ordningen med passiv forædling og produktionen i Fælles-
   skabet til fordel for de begunstigede. Produktionen i Fællesskabet skal
   i princippet tegne sig for 50% af virksomhedernes samlede omsætning.

  3.  Styrkelse af toldsamarbejdet og af den gensidige bistand:
    styrkelse af edb-systemet S.I.D., MATTHAEUS-programmet, udveksling
    og uddannelse af toldpersonale, samarbejde med De Forenede Staters
    toldmyndigheder.

  4.  Nyt forslag vedrørende harmonisering af sanktionerne på toldområdet
    som led i den toldkodeks, som Kommissionen skal vedtage i løbet af
    1994.

                  * * * *

            F O R B R U G E R P O L I T I K

  1.  Direktivforslag

  - Der er opnået politisk enighed om direktivforslaget om timeshare med
   henblik på Rådets vedtagelse af en fælles holdning den 19. november
   1993. Når først denne fælles holdning er vedtaget, vil forslaget blive
   gjort til genstand for en fælles beslutningsprocedure med Parlamentet.

  - Den 19. november 1993 havde Rådet ikke givet politiske retningslinjer
   vedrørende direktivforslaget om fjernsalg. Debatten blev dog konkre-
   tiseret, og man kan forvente et kompromis i begyndelsen af det græske
   formandskab. Vedtagelsen af en fælles holdning skulle være mulig i
   løbet af det første halvår.

    Direktivudkastet vedrørende sammenlignende reklame (på foranledning
    af en udtalelse af Det Europæiske Parlament i november 1992), der
    bygger på retningslinjerne fra rådsmødet i Edinburgh, skulle kunne
    vedtages i løbet af 1994.

  2.  Konsultation og koordination

   Januar-juni 1994: Udarbejdelse sammen med bankerne og forbrugerne af et
   fælles charter for grænseoverskridende betalinger.

   Juni 1994: Møde i det første europæiske forbrugerforum vedrørende
   forbrugernes domstolsadgang, garantier og eftersalgsservice. I de to
   grønboger, der er offentliggjort vedrørende disse emner (IP(93)1104 og
   897) er der tidsfrister for eventuelle kommentarer fastsat  til
   henholdsvis den 31.5.1994 og 30.4.1994.

  3.  Information

  - i marts 1994 offentliggøres en forbrugervejledning vedrørende enheds-
   markedet

  - udvikling af grænseoverskridende informationscentre

  - EF-system for information om ulykker i hjemmet og i fritiden (EHLASS)

    Kommissionen vil i perioden 1994-1998 udarbejde et nyt forslag til
    beslutning. Beslutningen bør være vedtaget af Kommissionen i første
    kvartal  1994  for  derefter at blive  forelagt  for  Rådet.
    Retsgrundlaget for forslaget vil være artikel 139A i traktaten om
    Den  Europæiske  Union,  hvilket  indebærer  en   fælles
    beslutningsprocedure med Parlamentet.

                   * * *

Side Bar