Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Frågor och svar – EU-kommissionen gör det lättare för medborgarna att få tillgång till sina hälsouppgifter över nationsgränserna

Bryssel den 6 februari 2019

.

Vad är rekommendationens syften?

Rekommendationen kommer att göra det enklare för EU-medborgarna att få säker tillgång till sina patientjournaler i andra EU-länder. Målet är att skapa ett europeiskt format som gör det möjligt att utbyta elektroniska patientjournaler på ett säkert sätt och som samtidigt är helt förenligt med dataskyddsbestämmelserna.

EU-länderna har redan tagit de första stegen för att göra vissa hälsouppgifter interoperabla, såsom patientöversikter och e-recept. Rekommendationen är en fortsättning på detta och föreslår att EU-länderna ska utvidga det här arbetet till tre nya hälsoområden, nämligen laboratorietester, rapporter om utskrivning från sjukhus samt bilddiagnostik och rapporter från bilddiagnostik. Texten lägger också grunden för de tekniska specifikationer som krävs för utbyten av patientjournaler.

Initiativet syftar också till att upprätta en tydlig ram för den framtida utvecklingen genom att fastställa principerna för utbyte av hälsouppgifter över nationsgränserna i EU och en styrningsprocess med deltagande av EU-kommissionen, EU-länderna och berörda parter.

Hur kommer rekommendationen att vara till nytta för medborgare, läkare och annan vårdpersonal?

Möjligheten att utbyta patientjournaler över nationsgränserna kommer att förbättra medborgarnas vård när de förflyttar sig inom EU. Exempelvis kommer man att kunna förmedla viktig information om en persons medicinska bakgrund i samband med olyckor eller andra behov av oplanerad sjukvård under utlandsvistelser. När personen sedan återvänder hem kan uppgifterna från behandlingen i utlandet föras in i den befintliga patientjournalen.

Utbytet av patientjournaler kommer också att förbättra hälso- och sjukvårdssystemen, tack vare tillgången till färska laboratorietester eller röntgenresultat för patienterna. Därmed kommer sjukhus i andra EU-länder att slippa upprepa sådana tester, vilket sparar tid för patienterna och sänker sjukhuskostnaderna. Detta kan öka hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet och hållbarhet.

I takt med att de elektroniska patientjournalerna blir mer interoperabla över nationsgränserna kommer fler hälsouppgifter att finnas tillgängliga för att underbygga system med artificiell intelligens som kan bistå vårdpersonalen i medicinska beslut. Det bör ha en positiv inverkan på både vårdkvaliteten och hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet.

Hur kan tillgång till elektroniska patientjournaler vara till nytta i praktiken?

Låt oss ta ett konkret exempel: Davide är 59 år och har bott och arbetat i utlandet de senaste 30 åren. Han lider av en speciell hjärtåkomma och skulle vilja att hans läkare i hemlandet får tillgång till hans fullständiga patientuppgifter som har byggts upp i utlandet de senaste 30 åren. Den nya rekommendationen kommer att göra detta möjligt.

Ett annat exempel är en medborgare som vill få remiss till en specialist i ett annat EU-land, exempelvis för en ovanlig åkomma eller för behandling mot långt gången cancer. Möjligheten att utbyta personens patientjournaler över nationsgränserna kommer att vara till stor hjälp.

Hur ger rekommendationen ett fullgott skydd av hälsouppgifter?

Säkerhet och personlig integritet är en förutsättning för förtroende och är centrala aspekter för den här rekommendationen. Den uppmuntrar EU-länderna att ge medborgarna möjlighet att välja vem som ska få tillgång till deras elektroniska hälsouppgifter och vilka hälsouppgifter som ska delas.

Utbytet av elektroniska patientjournaler måste också genomföras i full överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen. Den är vår ram för skyddet av personuppgifter och omfattar direkt tillämpliga bestämmelser för behandlingen av personuppgifter, inklusive hälsouppgifter.

Direktivet om nät- och informationssäkerhet omfattar också ett antal åtgärder för EU-länderna som ska tillhandahålla en viss säkerhetsnivå i nätverks- och informationssystem, inklusive hälsoinformationssystem.

Säkerheten i och förtroendet för de elektroniska patientjournalsystemen bör också stärkas med hjälp av säkra metoder för elektronisk identifiering och autentisering.

Rekommendationen föreslår att EU-länderna ska inrätta nationella nätverk för digital hälsa för att bland annat se till att de nationella hälsosystemens säkerhet förbättras och för att stödja ett säkert utbyte av hälsouppgifter över nationsgränserna.

Omfattar rekommendationen användning av hälsouppgifter i forskningssyfte?

Syftet med rekommendationen är att utveckla system som kan stödja medborgarna och den vård som de får när de reser i EU. Genom ökad interoperabilitet för de elektroniska patientjournalerna stöds också forskning på hälso- och sjukvårdsområdet (liksom diagnostik och förebyggande arbete), i och med att det möjliggör avancerade tekniska lösningar som artificiell intelligens och högpresterande datorsystem.

Vad gör EU-kommissionen mer för att främja ett utbyte av elektroniska patientjournaler i EU?

Arbete pågår både inom EU-länderna och på europeisk nivå för att bygga upp infrastrukturer för utbyte av hälsouppgifter. Det finns mycket kunskap och erfarenheter som vi kan bygga vidare på, i synnerhet inom infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI) som inrättats med stöd av Fonden för ett sammanlänkat Europa. Ett antal EU-länder[1] har kommit överens om att utbyta patientöversikter och e-recept mellan vårdpersonal över nationsgränserna. Några av dem har redan inlett sådana utbyten: i dagsläget har Finland gjort sina e-recept tillgängliga från utlandet och Estland har börjat godta e-recept från andra europeiska länder. Luxemburg kommer snart att goda patientöversikter från andra europeiska länder och Tjeckien kommer att göra sina patientöversikter tillgängliga från utlandet. Övriga länder kommer så småningom att ansluta sig till dessa utbyten.

E-recept (och e-expediering) innebär att europeiska medborgare kan hämta ut sina läkemedel i apotek i andra europeiska länder, eftersom deras elektroniska recept överförs online från det land där de är sjukförsäkrade till det land som de besöker. Bosättningslandet underrättas om de läkemedel som patienten hämtar ut i det besökta landet (e-expediering). Patientöversikten kan ge information om viktiga hälsorelaterade aspekter, t.ex. allergier, aktuell medicinering, tidigare sjukdomshistoria, större operationer under det senaste halvåret, implantat, medicintekniska produkter, graviditeter (om relevant), sociala förhållanden, fysiska resultat och diagnostester. Den digitala patientöversikten ska ge läkare viktig information om patienten på deras eget språk, i de fall då patienten kommer från ett annat EU-land och det kan finnas språkliga hinder. Det är dock inte obligatoriskt att alla ovannämnda uppgifter finns, är kända eller kan översättas.

Det är aspekter som ingår i elektroniska patientjournaler. Dessa överenskommelser ger en stadig grund och kommer så småningom att ge medborgarna tillgång till och möjlighet att dela sina fullständiga elektroniska patientjournaler i hela EU.

EU-kommissionen lägger också fram ett nytt genomförandebeslut om förvaltningen och driften av nätverket för e-hälsa.

Kommer specifikationerna för EU:s format för utbyte av elektroniska patientjournaler att vidareutvecklas?

Specifikationerna för det europeiska formatet för utbyte av elektroniska patientjournaler kommer regelbundet att ses över och uppdateras för ytterligare definition av hälsouppgifternas detaljnivå och anpassning till den tekniska utvecklingen. Berörda parter kommer att delta i revideringen och uppdateringen av specifikationerna.

Baserat på vilka principer fastställs de tekniska specifikationerna?

Specifikationerna omfattar en första uppsättning kategorier av vårdinformation som EU-länderna bör sträva efter att ge säker digital tillgång till över nationsgränserna.

De tekniska specifikationerna har tagits fram på grundval av det arbete som gjorts inom infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI), och processen har genomförts av EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna. Därför byggs flera tjänster för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter ut inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster använder etablerade branschspecifikationer som antagits av de deltagande EU-länderna.

Det utbytesformat som föreslås har utformats för att ge flexibilitet när det gäller både tekniska val och de enskilda EU-ländernas beredskap att delta. Flexibilitet krävs också på grund av de tekniska specifikationernas dynamiska natur och den snabba utvecklingen på detta digitala område.

Vilka är specifikationerna för formatet för utbyte av elektroniska patientjournaler?

Rekommendationen omfattar i ett första steg följande två kategorier:

  1. Hälsoinformationsområden som ska utbytas, bl.a. patientöversikter, e-recept, laboratorieresultat, bilddiagnostik och rapporter om utskrivning från sjukhus.
  2. Specifikationer för utbytet av data inom dessa hälsoinformationsområden.

Hur kommer införandet av ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler att styras?

Formatet utgör en baslinje som periodiskt ska granskas inom en gemensam samordningsprocess där EU-länderna och andra berörda parter deltar. Målet är att processen ska vara uppdaterad, hållbar och under kontinuerlig utveckling på ett sätt som motsvarar behoven hos medborgarna, hälso- och sjukvårdssystemen och samhället i stort.

Processen för att vidareutveckla det europeiska formatet bör styras genom en gemensam samordningsprocess. Den bör baseras på en gemensam färdplan med fastställda prioriteringar och uppgifter avseende ytterligare specifikationer att ta ställning till under de kommande åren. 

Vid sidan av ytterligare förbättringar av interoperabiliteten för systemen för utbyte av elektroniska patientjournaler bör den gemensamma samordningsprocessen också övervaka och utvärdera framstegen och hålla koll på tekniska och metodologiska innovationer och hur sådana kan användas i systemen.

Nätverket för e-hälsa, som består av e-hälsomyndigheter i EU-länderna och som samordnar utbytet av patientöversikter och e-recept genom infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster, kommer att ha en viktig roll när det gäller att utveckla formatet. Det ska ta fram särskilda riktlinjer och övervaka genomförandet.

Läs mer

Pressmeddelande EU-kommissionen gör det lättare för medborgarna att få säker tillgång till sina hälsouppgifter över nationsgränserna

Commission Recommendation on a European electronic Health Record exchange format

Infographic Impact of European Exchange format of Electronic Health Records

Sammanfattande rapport om det offentliga samrådet om skapandet av en europeisk dataekonomi

Offentligt samråd om vård och omsorg på den digitala inre marknaden

Den allmänna dataskyddsförordningen

Bestämmelser om integritet och elektronisk kommunikation

Elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster över gränserna

Digitalt utbyte av e-recept och patientöversikter

[1] 22 EU-länder: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

MEMO/19/853

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar