Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Otázky a odpovědi – Iniciativa Komise zajišťující občanům bezpečný přístup k jejich zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

Brusel 6. února 2019

.

Co je účelem tohoto doporučení?

Doporučení by mělo občanům EU usnadnit přístup k jejich zdravotním záznamům ve všech členských státech Unie. Jeho účelem je zejména vytvořit celoevropský systém, díky němuž bude možné sdílet elektronické zdravotní záznamy bezpečným způsobem a současně dodržovat pravidla ochrany údajů.

Členské státy již učinily první kroky k tomu, aby byly některé zdravotní údaje interoperabilní – například zdravotní záznamy o pacientech a elektronické předpisy. V doporučení se navrhuje, aby členské státy rozšířily tuto činnost na tři nové oblasti: laboratorní testy, propouštěcí zprávy z nemocnice, snímky a lékařské nálezy. Navíc jsou v něm stanoveny základní principy pro nezbytné technické parametry, které by měly být při výměně zdravotních záznamů použity.

Cílem iniciativy je rovněž stanovit jasný rámec pro pokračování činnosti v této oblasti stanovením zásad výměny zdravotních informací mezi zeměmi EU. Rovněž chce zavést proces správy za účasti Komise, členských států a příslušných zúčastněných stran.

Jaký přínos bude mít doporučení pro občany a pro lékaře?

Možnost výměny zdravotních záznamů mezi zeměmi Unie umožní občanům získat lepší zdravotní péči také v dalších zemích na území EU. V případě nehody či jiné neplánované zdravotní péče během pobytu v zahraničí získá například ošetřující lékař okamžitý přístup ke zdravotním záznamům pacienta. Po návratu pacienta domů mohou být záznamy z léčby v zahraničí začleněny do jeho zdravotního záznamu doma.

Velkou pomocí pro systémy zdravotní péče bude také možnost výměny zdravotních záznamů – např. přístup k posledním laboratorním vyšetřením nebo radiologickým testům pacienta. Nemocnice v jiném členském státě tak nebude muset dělat stejná vyšetření znovu, což znamená úsporu času a snížení nákladů na nemocniční péči. Výrazně se tím také zvýší účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče.

Díky přeshraniční interoperabilitě elektronických zdravotních záznamů bude navíc k dispozici více zdravotních údajů, jež umožní integraci umělé inteligence, která může lékařům pomáhat při rozhodování o volbě léčby. To by mělo mít pozitivní dopad jak na kvalitu zdravotní péče, tak na účinnost systémů zdravotní péče.

Jaké výhody má přístup k elektronickým zdravotním záznamům v reálném životě?

Vezměme si konkrétní příklad: Davidovi je 59 let a v posledních 30 letech bydlel a pracoval v zahraničí. Trpí onemocněním srdce a chtěl by, aby lékaři v jeho rodné zemi měli přístup ke kompletní lékařské dokumentaci ze zahraničí za posledních 30 let. Díky novému doporučení to bude možné.

Dalším příkladem může být občan, který hledá v jiné zemi Unie odborné lékařské centrum specializující se na vzácné onemocnění, kterým trpí, nebo na léčbu pokročilého karcinomu. Výměna elektronických zdravotních záznamů mezi zeměmi může i v tomto případě vše usnadnit.

Jakým způsobem doporučení chrání údaje o zdravotním stavu pacienta?

Bezpečnost a soukromí mají zásadní význam k zajištění důvěry mezi pacientem a lékařem. Tvoří proto jádro tohoto doporučení, které vyzývá země EU k tomu, aby zajistily, že si občané budou moci vybrat, komu a ke kterým údajům o svém zdravotním stavu poskytnou přístup.

Výměna elektronických zdravotních záznamů musí navíc probíhat v plném souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které stanoví přímo použitelná pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně údajů o zdravotním stavu.

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací zase stanoví řadu opatření, která mají členské státy přijmout k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů, včetně těch zdravotních.

Přístup, bezpečnost a důvěra v systémy elektronických zdravotních záznamů by měly být rovněž posíleny využitím prostředků zabezpečené elektronické identifikace a autentizace.

Doporučení navrhuje, aby země EU vytvořily vnitrostátní digitální zdravotnické sítě, které by mimo jiné posílily bezpečnost vnitrostátních systémů zdravotní péče a napomohly bezpečné výměně zdravotních údajů mezi zeměmi.

Zabývá se doporučení používáním zdravotních údajů pro výzkumné účely?

Účelem doporučení je vytvořit takové systémy, které občanům usnadní získání zdravotní péče v zahraničí. Zlepšením interoperability elektronických zdravotních záznamů se také podpoří zdravotnický výzkum (jakož i diagnostika a prevence), a to využitím pokročilých technologických řešení, jako je umělá inteligence a vysoce výkonná výpočetní technika.

Co ještě Komise dělá pro to, aby si země EU vyměňovaly elektronické zdravotní záznamy o pacientech?

Budování infrastruktury pro výměnu údajů o zdravotním stavu probíhá jak na úrovni členských států, tak na celoevropské úrovni. Existuje značné množství poznatků a zkušeností získaných zejména prostřednictvím infrastruktury digitálních služeb elektronického zdravotnictví (eHDSI) zřízené v rámci programu CEF. Řada členských států EU[1] se dohodla na výměně elektronických lékařských předpisů a zdravotních záznamů o pacientech mezi zdravotnickými pracovníky. Některé z nich již tyto výměny zahájily. V současné době Finsko umožňuje vyzvednout si lék na elektronický lékařský předpis vydaný na jeho území také v zahraničí a Estonsko přijímá tyto předpisy pocházející z jiné evropské země. Lucembursko bude již brzy akceptovat zdravotní záznamy o pacientech z jiných evropských zemí a Česká republika zpřístupní tyto záznamy také v zahraničí. Ostatní země se připojí později.

Elektronické lékařské předpisy (ePrescription) umožňují občanům EU vyzvednou si léky v lékárně, která se nachází v jiné zemi Unie, díky tomu, že se elektronický předpis odešle online ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje. Země, kde je pacient usazen, je poté informována o tom, jaký lék si pacient v zemi, kam cestoval, vyzvedl (eDispensation). Zdravotní záznamy o pacientech poskytují informace o důležitých stránkách zdravotního stavu pacienta, jako jsou alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, významné operace za posledních 6 měsíců, implantáty, zdravotnické prostředky, případně těhotenství, sociální historie, fyzikální nálezy, diagnostické testy apod. Účelem digitálního záznamu o pacientovi je poskytnout lékařům podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU a může existovat jazyková bariéra. Ne všechny výše uvedené informace však musí být v záznamu uvedeny, být známy či přeloženy do jiného jazyka.

Tyto prvky představují části elektronických zdravotních záznamů. Sjednané dohody umožní v konečném důsledku výměnu elektronických zdravotních záznamů v celé Evropské unii a přístup občanů k nim.

Komise rovněž předkládá nové prováděcí rozhodnutí o řízení a fungování sítě pro elektronické zdravotnictví.

Bude formát pro výměnu elektronických zdravotních záznamů dále rozvíjen?

Parametry celoevropského formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů by měly být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, aby se dala lépe stanovit rozčlenitelnost údajů o zdravotním stavu a reagovat na technologický vývoj. Na této činnosti se budou podílet příslušné zainteresované strany.

Na čem jsou založeny technické parametry?

Parametry zahrnují počáteční soubor kategorií informací z oblasti zdravotní péče, k nimž by členské státy měly zajistit přeshraniční digitální přístup.

Technické parametry byly stanoveny na základě infrastruktury digitálních služeb elektronického zdravotnictví (eHDSI), přičemž celý proces realizovala Evropská komise společně s členskými státy. Několik služeb pro přeshraniční výměnu zdravotnických údajů je proto v současné době poskytováno v rámci tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF). eHDSI využívá zavedené průmyslové parametry, které byly přijaty zúčastněnými členskými státy EU.

Formát výměny údajů je navržen tak, aby umožňoval flexibilitu jak z hlediska technologických možností, tak pokud jde o připravenost jednotlivých členských států se do výměny zapojit. Flexibilita je rovněž nutná vzhledem k dynamické povaze technických parametrů a rychlému tempu pokroku v oblasti digitálních technologií.

Jaké jsou parametry formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů?

Doporučení obsahuje dvě počáteční kategorie:

  1. výměna informací o zdravotním stavu, které zahrnují mimo jiné zdravotní záznamy o pacientech, elektronické lékařské předpisy, zprávy o výsledcích laboratorních výsledků, zprávy o lékařském zobrazování, snímky a propouštěcí zprávy z nemocnice
  2. parametry pro výměnu údajů v rámci těchto informací

Čím se bude řídit vlastní realizace výměny elektronických zdravotních záznamů v rámci EU?

Formát výměny bude třeba pravidelně revidovat prostřednictvím společné koordinace s členskými státy a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Díky tomu by měl být celý proces i nadále aktuální, udržitelný a neustále se rozvíjet způsobem, který uspokojuje potřeby občanů, systémů zdravotní péče i celé společnosti.

Rozvoj výměny elektronických zdravotních záznamů v rámci EU by měl probíhat prostřednictvím společné koordinace. Ta by měla vycházet ze společného plánu, v němž jsou stanoveny dohodnuté priority a úkoly, které je třeba vzít do budoucna v úvahu. 

Kromě dalších zlepšení interoperability systémů elektronických zdravotních záznamů by měla společná koordinace rovněž sledovat a hodnotit dosažený pokrok i další možnosti, pokud jde o technologické a metodické inovace a jejich začlenění do těchto systémů.

Síť pro elektronické zdravotnictví, zahrnující úřady elektronického zdravotnictví v jednotlivých členských státech a koordinující výměnu elektronických lékařských předpisů a zdravotních záznamů o pacientech prostřednictvím infrastruktury digitálních služeb elektronického zdravotnictví, bude hrát zásadní úlohu při dotváření celého formátu, a to vypracováním konkrétních pokynů a monitorováním jeho realizace.

Další informace

Tisková zpráva: Iniciativa Komise zajišťující občanům bezpečný přístup k jejich zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

Commission Recommendation on a European electronic Health Record exchange format

Infographic Impact of European Exchange format of Electronic Health Records

Souhrnná zpráva o veřejné konzultaci týkající se budování evropské ekonomiky založené na datech

Veřejná konzultace o zdravotní a jiné péči v rámci jednotného digitálního trhu

Obecné nařízení o ochraně údajů

Pravidla o soukromí a elektronických komunikacích

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Digitální výměna elektronických lékařských předpisů a zdravotních záznamů o pacientech

[1] 22 členských států: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

MEMO/19/853

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar