Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Комисията опростява сигурния трансграничен достъп на гражданите до здравни данни — въпроси и отговори

Брюксел, 6 февруари 2019 r.

.

Какви са целите на препоръката?

Целта на препоръката е да даде на гражданите на ЕС възможност по-лесно да осъществяват сигурен достъп до здравните си досиета във всички държави членки. По-конкретно неговата цел е създаването на европейски формат, който дава възможност за обмен на електронни здравни досиета по сигурен начин, като същевременно се спазват правилата за защита на данните.

Държавите членки вече са предприели първите стъпки в тази насока, осигурявайки оперативна съвместимост за част от съдържащата се в здравните досиета информация, като например обобщена здравна информация за пациента и електронни рецепти. В препоръката се предлага тази практика да се разшири допълнително, като държавите членки включат в обхвата ѝ три нови вида данни от здравните досиета: лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и разчитане на тези резултати. Освен това в текста е заложена основата за необходимите технически спецификации, които трябва да се използват при обмена на здравни досиета.

Инициативата също така си поставя за цел да осигури ясна рамка за бъдещата работа в тази област, като определи принципите за обмен на здравна информация през границите на ЕС, както и процеса за управлението на този обмен с участието на Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни.

Как препоръката ще бъде от полза за гражданите, лекарите и другите медицински специалисти?

Възможността за обмен на здравни досиета през граница ще помогне на гражданите да получават по-добри здравни грижи, където и да се намират в Европейския съюз. Благодарение на този обмен може да се осигури достъп до важна медицинска история за дадено лице в случай на инцидент или при необходимост от спешни здравни грижи в чужбина по друга причина. След завръщането на лицето у дома информацията за проведеното в чужбина лечение може да бъде записана в здравното му досие.

Обменът на здравни досиета ще бъде от съществена полза и за здравните системи, тъй като благодарение на него ще бъде възможен достъпът до неотдавнашни лабораторни или радиологични изследвания на пациента. По този начин дадена болница в друга държава членка ще може да избегне повторното извършвана на такива изследвания, което ще спести време на пациента и разходи на болницата. Това би могло да повиши ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване.

Освен това с нарастването на оперативната съвместимост на електронните здравни досиета през граница, ще бъдат налични все повече здравни данни, въз основа на които да се изградят системите с изкуствен интелект (ИИ), които да са в помощ при вземането на медицински решения. Това би следвало да окаже положително въздействие върху качеството на здравните грижи и ефективността на системите на здравеопазване.

По какъв начин достъпът до електронните здравни досиета може да бъде от полза в реални житейски ситуации?

Нека вземем конкретен пример: Давиде е на 59 години и през последните 30 години е живял и работил в чужбина. Той страда от специфично сърдечно заболяване и би желал неговите лекари в родната му страна да имат достъп до пълния набор от медицински данни в досието му от последните 30 години. Благодарение на новата препоръка това ще бъде възможно.

Друг пример: лице, което желае да се насочи към специализиран медицински център в друга държава членка, например във връзка с рядко заболяване или за лечение на рак в напреднал стадий. Възможността за обмен на неговото електронно здравно досие през граница ще му бъде от голяма полза.

Как в препоръката се гарантира, че здравните данни са напълно защитени?

Сигурността и неприкосновеността на личния живот са от съществено значение за осигуряването на доверие и са в основата на тази препоръка. В нея държавите членки се призовават да гарантират, че гражданите са в състояние да решат на кого да предоставят достъп до своите електронни здравни данни и кой вид здравна информация да бъде споделяна.

Освен това обменът на електронни здравни досиета (ЕЗД) трябва да се прилага в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той представлява нормативната уредба за защита на личните данни и в него са определени пряко приложими правила за обработката на лични данни на физически лица, включително на здравни данни.

Освен това в Директивата за мрежова и информационна сигурност (директивата за МИС) са установени редица мерки, чрез които държавите членки да гарантират определено ниво на сигурност на мрежите и информационните системи, включително на системите за здравна информация.

Достъпът, сигурността и доверието в системите за ЕЗД също би следвало да бъдат засилени чрез използването на сигурни средства за електронна идентификация и електронно удостоверяване на самоличността.

В препоръката се предлага държавите членки да създадат национални цифрови мрежи за здравеопазване с цел, наред с другото, да се гарантира подсилване на сигурността на националните здравни системи, както и подкрепа за осъществяването на сигурен трансграничен обмен на здравни данни.

В препоръката засегнато ли е използването на здравните данни за научни цели?

Целта на препоръката е разработването на системи, които могат да бъдат в подкрепа на гражданите и на здравните грижи, които те получават, когато пътуват в рамките на ЕС. Чрез подобряването на оперативната съвместимост на ЕЗД тя ще бъде в подкрепа и на научните изследвания в областта на здравеопазването (както и диагностиката и превенцията), тъй като ще даде възможност за използването на модерни технологични решения, като например изкуствен интелект и високопроизводителни изчислителни технологии.

Какво друго прави Комисията, за да насърчи обмена на електронни здравни досиета в рамките на ЕС?

Понастоящем се работи както в държавите членки, така и на европейско равнище за изграждането на инфраструктура за обмен на здравни данни. Натрупани са много знания и опит, които могат да се използват, по-специално чрез инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI), изградена по програмата МСЕ.Редица държави членки[1] са се споразумели за обмен на обобщена здравна информация за пациента и електронни рецепти между здравните специалисти през граница. Някои от тях вече са пристъпили към този обмен: към настоящия момент Финландия вече направи своите електронни рецепти налични в чужбина, а Естония приема електронни рецепти, издадени в друга европейска държава. Люксембург скоро ще започне да приема обобщена здравна информация за пациенти от други европейски държави, а Чехия предостави достъп до такава обобщена информация към чужбина. Останалите държави ще се присъединят към този обмен на по-късен етап.

Електронните рецепти (и електронното отпускане на лекарства) дават възможност на гражданите в Европа да получат лекарството си в аптека, намираща се в друга европейска държава, благодарение на онлайн изпращането на електронните рецепти от държавата на осигуряване в държавата, в която лицето пътува. Държавата на пребиваване бива информирана за получаването на лекарството от пациента в държавата, в която той пътува (електронно отпускане на лекарства). Обобщената здравна информация за пациента може да бъде източник на важни данни за неговото здраве, например във връзка с алергии, текущ прием на медикаменти, предишни заболявания, тежки хирургични операции през последните 6 месеца, импланти, медицински изделия, бременност, социална история, физически данни, диагностични изследвания и т.н. Целта на дигиталната обобщена здравна информация за пациента е да предостави на лекарите важна информация на собствения им език, отнасяща се до пациент, който идва друга държава от ЕС и поради това е възможно да има езикова бариера. Не е задължително обаче цялата изброена по-горе информация да бъде налична, известна или да има възможност да бъде преведена.

Тези елементи представляват части от електронните здравни досиета. Тези споразумения осигуряват солидна основа и в крайна сметка ще дадат възможност на гражданите да имат достъп и да извършват обмен на своите пълни електронни здравни досиета в целия Европейски съюз.

Комисията предвижда също така ново Решение за изпълнение относно управлението и функционирането на мрежата за електронно здравеопазване.

Ще бъдат ли доразработени спецификациите за Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета?

Спецификациите за Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета следва да се преразглеждат редовно и да се актуализират, за да се определи допълнително степента на подробност на здравните данни, както и за привеждането им в съответствие с технологичните промени. Преразглеждането и актуализирането на спецификациите ще се извършва с участието на съответните заинтересовани страни.

На какви принципи се основават техническите спецификации?

Спецификациите включват първоначален набор от съдържаща се в няколко категории здравна информация, по отношение на която държавите членки следва да се стремят да осигурят сигурен цифров достъп през граница.

Техническите спецификации са изготвени съвместно от Европейската комисия и държавите членки въз основа на дейността в рамките на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI). Затова някои услуги за трансграничен обмен на здравни данни в момента се въвеждат по линия на програмата Механизъм за свързване на Европа (МСЕ). eHDSI използва добре установени в сектора спецификации, които са приети от участващите държави членки.

Предлаганият формат за обмен е разработен така, че да осигурява гъвкавост както по отношение на технологичните решения, така и във връзка с готовността за участие на отделните държави членки. Тази гъвкавост е необходима също така поради динамичния характер на техническите спецификации и бързия темп на развитие в областта на цифровите технологии.

Какво представляват спецификациите на формата на обмен на електронни здравни досиета?

Препоръката съдържа първоначален набор от две категории:

  1. Обмен на здравна информация в следните области — обобщена здравна информация за пациента, електронни рецепти, резултати от лабораторни изследвания и разчитане на резултатите, резултати от образна диагностика и разчитане на резултатите, епикризи.
  2. Спецификации за обмен на здравни данни в рамките на тези области.

Как ще се управлява въвеждането на Европейския формат на обмен на електронни здравни досиета?

Форматът за обмен представлява базов формат, който следва да се преразглежда периодично в рамките на съвместен процес за координация с държавите членки и други съответни заинтересовани страни. Целта е да се гарантира, че този процес продължава да бъде актуален, устойчив и постоянно да се развива по начин, който отговаря на нуждите на гражданите, здравните системи и обществото в по-широк план.

По-нататъшното развитие на Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета следва да се направлява в рамките на съвместен процес за координация. Това следва да се основава на обща пътна карта, в която са определени договорените приоритети и задачи във връзка с евентуалното въвеждане на допълнителни спецификации през следващите години. 

В допълнение към по-нататъшното усъвършенстване на оперативната съвместимост на системите за ЕЗД, в рамките на Съвместния процес за координация следва също така да се наблюдава и оценява напредъкът, както и да се даде възможност за проследяване на тенденциите и перспективите във връзка с технологичните и методологичните иновации с оглед внедряването им в системите за ЕЗД.

Мрежата за електронно здравеопазване, която обхваща агенциите за електронно здравеопазване в държавите членки и координира обмена на обобщената информация за пациентите и електронните рецепти чрез инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване, ще изиграе съществена роля за доразвиването на формата чрез изготвянето на конкретни насоки и проследяване на тяхното изпълнение.

За повече информация:

Съобщение за медиите: Комисията опростява сигурния трансграничен достъп на гражданите до здравни данни

Commission Recommendation on a European electronic Health Record exchange format

Infographic Impact of European Exchange format of Electronic Health Records

Обобщаващ доклад за обществената консултация относно изграждането на европейска икономика, основана на данни

Обществена консултация относно здравното обслужване в контекста на цифровия единен пазар

Общ регламент относно защитата на данните

Правила за неприкосновеност на личния живот

Електронни трансгранични здравни услуги

Цифров обмен на електронни рецепти и обобщени здравни данни на пациента

[1] 22 държави членки: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

MEMO/19/853

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar