Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори относно Европейския орган по труда

Страсбург, 14 февруари 2019 r.

Днес Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по труда.

Вижте също изявлението по този повод.

 

Как се зароди инициативата за Европейски орган по труда?

Изграждането на по-социална Европа и укрепването на справедливостта на вътрешния пазар са основни приоритети на настоящата Комисия, както е посочено в политическите насоки от юли 2014 г. Вече бяха представени няколко инициативи за подобряване на правилата на ЕС за трудовата мобилност. За да се осигури правилното прилагане на тези правила по места, в своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент на 13 септември 2017 г. председателят Жан-Клод Юнкер предложи да се създаде Европейски орган по труда: Трябва да гарантираме, че нов европейски орган с контролни и правоприлагащи правомощия ще осигурява прилагането на всички правила на ЕС относно трудовата мобилност по справедлив, прост и ефективен начин. Изглежда абсурдно да имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, а да нямаме общ орган по въпросите на труда в рамките на нашия единен пазар.

След това изказване Комисията започна активни обсъждания с държавите членки, националните органи, съответните органи на ЕС, социалните партньори, гражданското общество и гражданите по повод на предизвикателствата, пред които са изправени те, и начините, по които Европейският орган по труда би могъл да спомогне за преодоляването им. Освен целенасочените консултации Комисията организира онлайн обществена консултация в периода между ноември 2017 г. и януари 2018 г.

Въз основа на получения принос Комисията внесе предложение за регламент за създаване на Европейски орган по труда като част от пакета за социална справедливост на 13 март 2018 г. Това предложение е също така част от разгръщането на европейския стълб на социалните права, чиято цел е постигането на по-голямо сближаване, което да доведе до по-добри условия на работа и живот.

Създаването на Европейски орган по труда е също така в съответствие с ангажимента на Комисията да насърчава по-ефективното прилагане на законодателството на ЕС, заявен в съобщението По-добро регулиране: да постигаме по-добри резултати за един по-силен Съюз. Европейският орган по труда ще помогне за по-добро прилагане на правилата на ЕС относно трудовата мобилност.

Защо се нуждаем от Европейски орган по труда?

Понастоящем 17 милиона европейски граждани пребивават или работят в държава членка, различна от тази, на която са граждани. Тази цифра е нараснала почти двойно в сравнение с преди десет години. Мобилността е факт от живота в ЕС и трябва да бъде управлявана добре, което е от полза за физическите лица, икономиките и обществата като цяло.

Свободното движение е една от най-ценените свободи на вътрешния пазар. Според проучване на Евробарометър през есента на 2017 г. над 80 % от европейците подкрепят „свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС“.

Нуждаем се от ясни, справедливи и приложими правила с цел насърчаване и запазване на свободното движение на работниците в рамките на Съюза. ЕС вече разработи обширно законодателство, уреждащо свободното движение на работници, и продължава да го подобрява и модернизира, например чрез преразглеждането на Директивата относно командироването на работници и правилата относно координирането на социалната сигурност.

Целта на създаването на Европейски орган по труда е справянето с две изпъкващи предизвикателства:

  • Първо, физическите лица и предприятията се нуждаят от надеждна информация и практически услуги за улесняване на трудовата мобилност, включително информация относно възможностите, правилата и техните права и задължения в трансгранични ситуации.
  • Второ, необходимостта от подобряване на сътрудничеството между националните органи е по-голяма от всякога. Националните органи се нуждаят също така от подходящи инструменти за споделяне на информация, разработване на ежедневни практики за сътрудничество, провеждане на съвместни и съгласувани проверки и уреждане на евентуални трансгранични спорове по бърз и ефективен начин.

Какви ще бъдат целите на Европейския орган по труда?

Европейският орган по труда ще допринася за насърчаване на справедливост и взаимно доверие в рамките на вътрешния пазар, като гарантира, че правилата на ЕС се прилагат по справедлив, прост и ефективен начин. За тази цел Органът ще подпомага държавите членки по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност, включително правилата за свободно движение на работници, командироването на работници и координирането на системите за социална сигурност. Той ще засили също така сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд. 

По-специално Органът ще има следните цели:

1) подпомагане на държавите членки при улесняването на достъпа до информация за физическите лица и работодателите относно техните права и задължения в областта на трудовата мобилност и координирането на социалната сигурност, както и достъпа до съответните услуги;

2) подпомагане на оперативното сътрудничество между националните органи при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително улесняване на съвместните инспекции;

3) извършване на медиация и улесняване на намирането на решения в случаи на спорове между национални органи.

По какъв начин Европейският орган по труда ще спомогне за постигането на резултати по линия на европейския стълб на социалните права?

Европейският стълб на социалните права бе обявен съвместно от Европейския парламент, Съвета и Комисията през ноември 2017 г. по време на Социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа в Гьотеборг. В рамките на стълба се определят 20 основни принципа и права с цел да се допринесе за справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи. Той е предназначен да служи като ориентир за подновения процес на сближаване с цел постигане на по-добри условия на живот и труд в целия Съюз, като гарантира, че лицата се ползват с равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, както и подходяща социална закрила и приобщаване.

Осигуряването на справедлива трудова мобилност в Европа е от основно значение за постигането на резултати във връзка с принципите и правата, залегнали в европейския стълб на социалните права. Европейският орган по труда ще постигне това, като гарантира, че правата на работниците и физическите лица да се ползват от равно третиране и възможности в сферата на заетостта и социалната сигурност са гарантирани в трансгранични ситуации.

 

ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ТРУДА

Какви ще бъдат задачите на Европейския орган по труда?

При изпълнението на ежедневните си задачи Органът:

  • ще улеснява достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, както и достъпа до услуги за трансгранична трудова мобилност;
  • ще улеснява сътрудничеството и обмена на информация между националните органи с цел осигуряване на ефективно прилагане на законодателството на ЕС;
  • ще координира и подкрепя съгласуваните и съвместни инспекции и контролни дейности по искане от страна на държавите членки с цел борба с измамите, злоупотребите и недекларирания труд;
  • ще действа като медиатор при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на правото на ЕС.
  • ще извършва анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност;
  • ще съдейства на държавите членки за изграждането на капацитет, чрез взаимно учене, обучение и насърчаване на добри практики;

В кои икономически сектори ще бъде активен Европейският орган по труда?

Тъй като трудовата мобилност засяга всички области на икономиката, дейността на Европейския орган по труда всъщност ще засяга всички икономически сектори. Това включва области със специфично за определени сектори законодателство на Съюза, като международния автомобилен превоз.

В сектора на международния автомобилен превоз над 2 милиона работници преминават ежедневно през вътрешните граници на ЕС, превозвайки стоки и пътници. Прилагането на правилата на ЕС за трудовата мобилност в този сектор се оказа предизвикателство. Оперативната подкрепа, предоставяна от Европейския орган по труда за националните органи, може да спомогне също за осигуряването на справедливо и ефективно прилагане на правилата на ЕС за мобилността в този сектор.

Само на работниците ли ще служи Европейският орган по труда или ще отвръща и на нуждите на търсещи работа лица, членове на семейството и граждани на трети държави?

Европейският орган по труда ще спомогне за прилагането на правилата на ЕС в сферата на свободното движение на работниците, командироването и координирането на социалната сигурност. Докато някои от тези законодателни актове на ЕС засягат само работниците, други (по-специално тези за координирането на социалната сигурност) обхващат всички лица, независимо от икономическия им статут. Ето защо Органът ще бъде също от полза и за тези лица до степента, до която посочените правила на ЕС се отнасят за тях.

Ще организира ли Европейският орган по труда инспекции по собствена инициатива?

Не. Правото на започване и провеждане на национална или трансгранична инспекция остава на национално равнище. Органът обаче може да предложи на държавите членки съвместна инспекция, ако открие евентуален случай на измама или злоупотреба. Националните социални партньори също могат да представят случаи на вниманието на Органа. В Регламента е предвидена система за диалог за разрешаване на подобни проблеми. Във всички случаи инспекциите ще се провеждат в съответствие с националното право и практиките на съответните държави членки.

Ще функционира ли Европейският орган по труда като форум за разрешаване на спорове между физически лица или работодатели и администрациите на държавите членки?

Физическите лица и работодателите ще продължат да използват съществуващите услуги за решаване на проблеми и предоставяне на съвети (например СОЛВИТ и „Вашата Европа — Съвети“) и могат да разчитат на националните съдилища в случай на спорове относно прилагането на правото на ЕС в областта на трудовата мобилност и координирането на социалната сигурност. В случай на спорове СОЛВИТ може да отнася случаи до Европейския орган по труда за медиация и изясняване.

Органът ще извършва медиация само в случаи на спорове между националните органи относно прилагането на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и координирането на социалната сигурност.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ТРУДА

Как ще бъде създаден и организиран Европейският орган по труда?

Европейският орган по труда ще бъде създаден под формата на нова агенция на ЕС и ще започне да функционира след окончателното приемане на учредителния регламент през 2019 г., а до 2023 г. ще стане напълно оперативен.

Очаква се годишният бюджет на Органа да бъде около 50 милиона евро. Той ще разполага с около 140 души персонал, включително национални служители за връзка, командировани от техните държави членки. Сега държавите членки трябва да решат къде да бъде седалището му.

В съответствие с общия подход за децентрализираните агенции на ЕС Органът ще бъде ръководен от управителен съвет, който се състои от високопоставен представител на всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички те имат право на глас. Управителният съвет ще включва също така независим експерт, назначен от Европейския парламент, и четирима представители, назначени от междуотрасловите социални партньори, без право на глас. Органът ще се управлява от изпълнителен директор. Социалните партньори на равнището на ЕС ще имат също съвещателна роля чрез специална група на заинтересованите страни.

През 2018 г. бе създадена европейска консултативна група, чиято роля е да съветва Комисията и да ѝ съдейства за бързото създаване и за бъдещото функциониране на Европейския орган по труда. Групата бе председателствана от Комисията и позволи на основните заинтересовани страни, като представителите на държавите членки и социалните партньори на равнището на ЕС, да обменят най-добри практики и опит по отношение на сътрудничеството в области като трансграничната трудова мобилност и координирането на социалната сигурност, които могат да бъдат доразвити от Органа. Препоръките на консултативната група ще бъдат от полза за създаването и работата на Европейския орган по труда.

 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ТРУДА

Как ще подобри Европейският орган по труда сътрудничеството между националните органи?

Европейският орган по труда ще подобри оперативното сътрудничество по въпроси, свързани с трудовата мобилност, като предостави постоянна структура на ЕС за обмен на информация и подпомага националните органи чрез няколко новосъздадени инструмента и процедури.

Органът ще улеснява сътрудничеството и обмена на информация, по-специално чрез националните служители за връзка, командировани от държавите членки в Европейския орган по труда. Те ще действат като лица за контакти и ще отговарят на специфични за държавата въпроси пряко или като се свържат с националните си администрации, включително в случаи на искания за обмен на данни или предложения за съвместни инспекции. Националните служители за връзка ще ускорят обмена и ще подобрят сътрудничеството между националните органи.

По искане на засегнатите държави членки Органът ще координира и ще предоставя подкрепа за съгласувани и съвместни инспекции по въпроси, свързани с трудовата мобилност. На практика Органът ще подкрепя националните органи, като предлага образец за споразумения за съвместни инспекции, като организира координационни срещи и предоставя логистична и техническа подкрепа, която може да включва услуги за писмен и устен превод. Със съгласието на засегнатите държави членки персоналът на Органа може да участва в такива инспекции и да съдейства при тях. Стойността на подкрепата на ЕС при трансгранични разследващи дейности вече бе доказана с примера на Евроюст.

Органът ще извършва медиация в случаи на спорове между националните органи относно прилагането на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и координирането на социалната сигурност, така че споровете да бъдат разрешавани бързо и ефикасно. За тази цел ще бъде създаден специален Съвет за медиация.

Органът ще подпомага националните органи при изграждането на капацитет. Изправени пред необходимостта да отговарят бързо на нарастващ брой искания от други държави, националните правоприлагащи органи, като например трудовите инспекторати или социалноосигурителните институти, невинаги разполагат с оперативен капацитет да осигурят ефикасно обработване на трансграничните случаи. Органът ще подпомага изграждането на капацитет на национално равнище чрез взаимно учене, обучение и насърчаване на добри практики.

Не на последно място Органът ще подпомага сътрудничеството между държавите членки в областта на недекларирания труд, като включи настоящата платформа за борба с това явление.

По какъв начин новият Европейски орган по труда ще бъде от полза на физическите лица и предприятията?

Физическите лица и предприятията ще могат безпроблемно да разполагат с достъп до информация на равнището на ЕС и на национално ниво по отношение на трудовата мобилност. Например работник или работодател в строителния сектор ще намери информация за възможностите за работа и за правата и задълженията, произтичащи от правото на ЕС, но също и за съответните национални колективни трудови договори в сектора, включително за работните условия, заплащането или конкретни изкисквания, свързани със здравето и безопасността. МСП ще се ползват в особено голяма степен от подобрения достъп до информация, тъй като 90 % от предприятията, регистрирани в настоящия портал за трудова мобилност EURES, са МСП.

Конкретно Органът ще отговаря за управлението на портала за трудова мобилност, който понастоящем предоставя информация за физическите лица и предприятията относно възможностите за заетост и наемане на работа и практическа информация за работа в чужбина, като служи и като инструмент за намиране на подходяща работа.

Като се основава на портала EURES и в полезно взаимодействие с единния цифров портал, предложен неотдавна от Европейската комисия, Органът ще осигурява достъп на обществеността до информацията, от която хората имат нужда, за да избират и да упражняват своите права, свързани с трансграничната трудова мобилност, включително в области като командироването на работници и социалната сигурност.

Органът също така ще насърчава предоставянето на информация относно съответното национално законодателство, както и специфични за сектора правила (напр. секторни колективни споразумения на национално равнище). В частност Органът ще предоставя помощ на държавите членки за подобряване на точността и удобството при ползване на информацията, предоставена на техните уебстраници, в съответствие със стандартите за качество, определени от единния цифров портал.

 

ПОЛЕЗНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ОРГАНИ И АГЕНЦИИ

Как ще си сътрудничи Европейският орган по труда със съществуващите агенции на ЕС?

Понастоящем в областта на политиката за заетост действат четири агенции на ЕС: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF). Европейският орган по труда ще си сътрудничи тясно с тези агенции с цел осигуряване на допълване на техните дейности и последователност с тях. Могат да бъдат разработени полезни взаимодействия, като се разчита на техния опит, например по отношение на прогнозирането на уменията, здравословните и безопасни условия на труд и преодоляването на проблема с нерегламентирания труд. Органът по труда ще използва този опит при собствените си анализи и оценки на риска по въпроси в областта на трансграничната трудова мобилност. Редица съществуващи административни комитети и мрежи също ще бъдат включени в Органа с цел опростяване на сътрудничеството между държавите членки и премахване на фрагментацията.

Органът ще си сътрудничи също с други агенции на ЕС, когато е уместно, например с Европол и Евроюст, по въпроси, свързани с престъпни дейности в областта на трудовата мобилност.

Как ще опрости създаването на Европейски орган по труда съществуващата структура от органи на ЕС в областта на трудовата мобилност?

С Европейския орган по труда ще се опрости съществуващата институционална структура в областта на трудовата мобилност и координирането на социалната сигурност, като бъдат обединени оперативните задачи, които понастоящем са разпръснати между различни органи на ЕС, в постоянна структура, служеща като по-солиден форум за сътрудничество и съвместни разследващи дейности.

По този начин Органът ще интегрира четири съществуващи органа на ЕС: Техническия комитет по въпросите на свободното движение на работници, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, европейската платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд и Бюрото за координация EURES.

Органът ще си сътрудничи тясно с органите на ЕС, които продължават да работят в рамките на сегашната си структура, като Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност и Консултативния комитет относно свободното движение на работници, с цел да се гарантира взаимно допълване на дейностите им. С това рационализиране на институционалната среда ще бъдат създадени ценни полезни взаимодействия и ще бъде отстранено дублирането, като по този начин ще бъдат подобрени качеството на обсъжданията и резултатите от политиката.

MEMO/19/852

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar