Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Siječanjski paket o povredama: ključne odluke

Bruxelles, 24. siječnja 2019.

Pregled prema području politike

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija („Komisija”) pokreće pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

U nastavku su prikazane ključne odluke Komisije razvrstane prema području politike. Komisija je usto zaključila 87 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Više pojedinosti o donesenim odlukama dostupno je u registru odluka o povredama.

 

1. Poljoprivreda i ruralni razvoj

(Više informacija: Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

Obrazložena mišljenja

Oznake zemljopisnog podrijetla: Komisija poziva BUGARSKU da poništi nacionalni okvir o oznakama zemljopisnog podrijetla

Komisija je danas odlučila poduzeti sljedeći korak u postupku zbog povrede i Bugarskoj uputiti obrazloženo mišljenje u vezi s njezinim Zakonom o žigu i zemljopisnoj oznaci podrijetla od 1. rujna 1999. Od 2008. Bugarska vodi nacionalni registar oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Komisija smatra da nacionalna zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla nije u skladu s pravom EU-a o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Uredba (EU) br. 1151/2012). Uredbom EU-a, u skladu s dosljednom sudskom praksom u EU-u – C-478/07 (Budvar, 2009.) i C-56/16/P (EUIPO protiv Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017.) – predviđa se ujednačen i iscrpan sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla koje su unutar njezina područja primjene. Bugarska je trebala napustiti taj nacionalni sustav registracije od datuma pristupanja EU-u 2007. godine te je mogla zaštititi postojeće nacionalne oznake zemljopisnog podrijetla u roku od 12 mjeseci nakon datuma pristupanja ako je tijekom tog razdoblja podnesen zahtjev na razini EU-a. Komisija je u siječnju 2018. pokrenula postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene bugarskim tijelima. Bugarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Oznake zemljopisnog podrijetla: Komisija poziva DANSKU da provede zaštitu zaštićene oznake izvornosti „feta”

Komisija je danas Danskoj odlučila poslati obrazloženo mišljenje zbog propusta danskih tijela da na odgovarajući način ispune svoje obveze na temelju prava EU-a o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Uredba (EU) br. 1151/2012). Komisija smatra da Danska nije spriječila niti zaustavila kršenje Uredbe EU-a s obzirom na poduzeća sa sjedištem u Danskoj koja proizvode (i/ili uvoze iz drugih zemalja) i u zemlje izvan EU-a izvoze bijeli sir označen kao „feta”. To nije u skladu s propisima EU-a o specifikaciji proizvoda za zaštićene oznake izvornosti (ZOI) te se smatra zavaravajućim označivanjem. „Feta” je registriran ZOI od 2002. Uredbom EU-a registrirani nazivi zaštićeni su od nekoliko vrsta zlouporabe. To uključuje izravno ili neizravno komercijalno korištenje registriranim nazivom za proizvode koji su usporedivi s onima registriranima pod tim nazivom ili korištenje u svrhu iskorištavanja ugleda naziva. Nazivi proizvoda registrirani kao ZOI oni su koji imaju najsnažnije spone s geografskim mjestom nastanka tih proizvoda. Komisija je u siječnju 2018. protiv Danske pokrenula postupak zbog povrede. Danska ima rok od dva mjeseca da odgovori na problem na koji je upozorila Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

2. Tržišno natjecanje

(Više informacija: Ricardo Cardoso – tel.: +32 229 80100, Maria Tsoni – tel.: +32 229 90526)

Službena opomena

Državne potpore: Komisija poziva GRČKU da povrati nezakonitu potporu dodijeljenu rudarskom poduzeću LARCO

Europska komisija danas je odlučila Grčkoj uputiti službenu opomenu jer Grčka nije provela presudu Suda od 9. studenoga 2017. (predmet C-481/16, Europska komisija protiv Grčke Republike). Tom je presudom Sud osudio Grčku zbog neprovedbe odluke Komisije o povratu od 27. ožujka 2014., prema kojoj Grčka od poduzeća LARCO General Mining and Metallurgical Company S.A. mora povratiti nezakonitu i nespojivu potporu od 135,8 milijuna eura. Ta je potpora poduzeću LARCO dodijeljena u obliku državnih jamstava i dokapitalizacije. Grčka sad ima rok od dva mjeseca da odgovori i dokaže povrat potpore. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Grčke Sudu Europske unije te pozvati Sud da Grčkoj naloži plaćanje paušalnog iznosa i odredi druge novčane kazne.

Zaključenja

Suzbijanje monopola: Komisija zaključuje postupke zbog povrede protiv triju država članica u vezi s prenošenjem Direktive o postupcima za naknadu štete zbog kršenja odredaba prava tržišnog natjecanja u nacionalno zakonodavstvo

Europska komisija odlučila je zaključiti postupke zbog povrede protiv Bugarske, Grčke i Portugala jer su prenijeli Direktivu o postupcima za naknadu štete zbog kršenja odredaba prava tržišnog natjecanja (Direktiva 2014/104/EU) u nacionalno zakonodavstvo. Ta direktiva građanima i poduzećima pomaže da zatraže naknadu štete ako su žrtve kršenja protumonopolskih propisa EU-a, odnosno kartela ili zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu. Osim toga, ona žrtvama olakšava pristup dokazima koji su im potrebni za utvrđivanje pretrpljene štete te im osigurava više vremena za podnošenje odštetnog zahtjeva. Stoga je Direktiva o postupcima za naknadu štete zbog kršenja odredaba prava tržišnog natjecanja ključna sastavnica provedbe prava EU-a u području tržišnog natjecanja. Države članice bile su obvezne do 27. prosinca 2016. prenijeti tu direktivu u nacionalno pravo. Sedam država članica prenijelo ju je do isteka tog roka. Nakon otvaranja postupka zbog povrede uslijed nepriopćavanja mjera prenošenja, 18 država članica prenijelo je tu direktivu 2017. Bugarska, Grčka i Portugal to su učinili u prvoj polovini 2018. Komisija trenutačno provjerava sukladnost nacionalnog prenošenja u 28 država članica.

 

3. Jedinstveno digitalno tržište

(Više informacija: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Marietta Grammenou – tel.: +32 229 83583)

Zaključenja

Kibersigurnost: Komisija zaključuje postupke zbog povrede protiv HRVATSKE, FRANCUSKE, IRSKE, NIZOZEMSKE, PORTUGALA i ŠPANJOLSKE

Europska komisija danas je odlučila zaključiti postupke zbog povrede koje je pokrenula protiv Hrvatske, Francuske, Irske, Nizozemske, Portugala i Španjolske jer do 9. svibnja 2018. nisu bile prenijele prva pravila o kibersigurnosti na razini EU-a (Direktiva o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava, Direktiva (EU) 2016/1148/EU) u nacionalno zakonodavstvo. Komisija je tako odlučila jer su predmetne države članice dokazale da je prenošenje novih pravila u nacionalno pravo u skladu s Direktivom. Cilj je Direktive postići jednako visoku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u cijelom EU-u razvojem nacionalnih kibersigurnosnih sposobnosti. Usto se želi povećati razina suradnje na razini EU-a, a operatore ključnih usluga i pružatelje digitalnih usluga obvezati na izvješćivanje o sigurnosti i incidentima. U srpnju 2018. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede prava EU-a pozivanjem država članica koje to nisu učinile da dovrše postupak prenošenja. Komisija će nastaviti rad na 11 otvorenih predmeta zbog povreda pokrenutih zbog nepotpunog prenošenja Direktive te očekuje da će u narednim mjesecima imati detaljniji pregled prenošenja u cijelom EU-u. Više informacija o tome kako države članice unapređuju svoje kibersigurnosne sposobnosti dostupno je u trenutačnom stanju prenošenja Direktive te u Pitanjima i odgovorima. Vidjeti i informativni članak o svim mjerama EU-a za povećanje kibersigurnosti.

 

4. Ekonomski i financijski poslovi

(Više informacija: Annika Breidthardt – tel.: +32 229 56153, Enda McNamara – tel.: +32 229 64976)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Komisija upućuje Sudu predmet protiv SLOVENIJE zbog nepoštovanja zaštićenog statusa dokumenata ESB-a i izostanka lojalne suradnje

Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Slovenije Sudu Europske unije zbog povrede nepovredivosti arhiva Europske središnje banke (ESB) i obveze lojalne suradnje u kontekstu zapljene dokumenata ESB-a u Banci Slovenije. U kontekstu nacionalne istrage pokrenute protiv službenika središnje banke koja nije bila povezana s poslovanjem ESB-a slovenske su vlasti 6. srpnja 2016. u Banci Slovenije zaplijenile dokumente ESB-a i računalnu opremu. ESB nije dao prethodnu dozvolu za zapljenu tih predmeta, a naknadni pokušaji ESB-a da se to pitanje sporazumno riješi bili su neuspješni. I pokušaji Komisije da razjasni činjenice i okolnosti bili su neuspješni. Pokušaji Komisije uključivali su slanje dopisa u sustavu EU-Pilot u prosincu 2016., službene opomene u svibnju 2017. i obrazloženog mišljenja u srpnju 2018. Komisija u ovom pitanju i dalje blisko surađuje s ESB-om. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

5. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

(Više informacija: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Obrazložena mišljenja

Slobodno kretanje radnika: Komisija od CIPRA, FRANCUSKE, IRSKE i RUMUNJSKE zahtijeva da obavijeste o potpunom prenošenju propisa o pravima mobilnih radnika na dopunsku mirovinu

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Cipru, Francuskoj, Irskoj i Rumunjskoj zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju propisa EU-a o pravima na dopunsku mirovinu (Direktiva o prenosivosti mirovina, Direktiva 2014/50/EU) u nacionalno pravo. Direktivom se utvrđuju minimalni zahtjevi za stjecanje i očuvanje prava na dopunsku mirovinu. Ona je važna za promicanje mobilnosti radne snage jer štiti prava mobilnih radnika na dopunsku mirovinu. U travnju 2014. države članice dogovorile su se da će prenijeti Direktivu i Komisiju obavijestiti o nacionalnim mjerama prenošenja do svibnja 2018. Komisija je tim zemljama već uputila službene opomene u srpnju 2018. Sve četiri zemlje odgovorile su da je postupak prenošenja u tijeku. Budući da Komisija još nije primila nikakvu obavijest o potpunom prenošenju, odlučila je uputiti obrazložena mišljenja. Ako države članice u roku od dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, predmeti protiv tih država članica mogu se uputiti Sudu Europske unije.

Službena opomena

Indeksacija obiteljskih naknada: Komisija pokreće postupak zbog povrede protiv AUSTRIJE

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Austriji. Povod za to je novo zakonodavstvo u skladu s kojim će se za građane EU-a koji rade u Austriji primjenjivati indeksacija obiteljskih naknada i obiteljskih poreznih olakšica ako njihova djeca imaju boravište u inozemstvu. Od 1. siječnja 2019. obiteljske naknade i obiteljske porezne olakšice koje će Austrija isplaćivati za djecu koja imaju boravište u drugoj državi članici ovisit će o troškovima života u toj državi članici. To znači da će brojni građani EU-a koji rade u Austriji i plaćaju jednake iznose doprinosa za socijalnu sigurnost te poreze kao i lokalni radnici primati niže naknade samo zbog toga što im djeca žive u drugoj državi članici. Pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba (EZ) br. 883/2004) ne dopuštaju da država članica smanji novčane naknade osobama osiguranima u skladu s njezinim zakonodavstvom samo zato što te osobe ili članovi njihove obitelji imaju boravište u drugoj državi članici. Tim je pravilima zabranjena diskriminacija na osnovi državljanstva. Svako smanjenje obiteljskih naknada samo zbog toga što djeca imaju boravište u inozemstvu predstavlja povredu pravila EU-a o socijalnoj sigurnosti te načela jednakog postupanja prema radnicima koji su državljani druge države članice u pogledu socijalnih i poreznih povlastica (Uredba (EU) br. 492/2011). Slanjem službene opomene Austriji Europska komisija službeno je pokrenula postupak zbog povrede. Austrija ima rok od dva mjeseca da odgovori na zabrinutost Komisije. U protivnom joj Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

6. Energija

(Više informacija: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf – tel.: +32 229 74959)

Upućivanja predmetâ Sudu Europske unije i službene opomene:

Energetska učinkovitost u zgradama: Komisija upućuje Sudu predmete protiv ČEŠKE i SLOVENIJE jer nisu osigurale primjereno izlaganje energetskih certifikata za zgrade

Europska komisija danas je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmete protiv Češke i Slovenije jer nisu ispunile obveze iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU). Na temelju te direktive države članice moraju utvrditi i primijeniti minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za sve zgrade, osigurati certificiranje energetske učinkovitosti zgrada te zahtijevati redovite preglede sustava grijanja i klimatizacije. Osim toga, Direktivom se od država članica traži da od 2021. sve nove zgrade budu takozvane zgrade približno nulte energije. Na temelju Direktive države članice moraju osigurati da energetski certifikat bude izložen u određenim zgradama u kojima se često zadržava građanstvo. Taj bi propis trebao potaknuti obnovu i stvaranje javne svijesti o važnosti učinkovite potrošnje energije. Komisija je 2015. nacionalnim tijelima skrenula pozornost na nepravilno prenošenje tog zahtjeva te objema državama članicama poslala službene opomene 2017. i 2018. Međutim, zakonodavstvo tih država članica u predmetnom području još nije usklađeno s Direktivom. Nadalje, Komisija je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede prava EU-a protiv Hrvatske i Rumunjske jer te države članice nisu dostavile izvješća o napretku u postizanju troškovno optimalnih razina u skladu s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti za zgrade i građevinske elemente. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Obrazloženo mišljenje

Osnovni sigurnosni standardi: Komisija poziva ITALIJU da prenese zakonodavstvo EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Italiji u kojem zahtijeva prenošenje nove Direktive o osnovnim sigurnosnim standardima (Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom). Države članice bile su obvezne prenijeti tu direktivu do 6. veljače 2018. Novom se direktivom modernizira i konsolidira europsko zakonodavstvo u području zaštite od zračenja. U njoj se utvrđuju osnovni sigurnosni standardi za zaštitu radnika, javnosti i pacijenata od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, a uključuje i strože odredbe o pripravnosti i odgovoru na hitne situacije sastavljene nakon nuklearne nesreće u Fukushimi. Italija ima dva mjeseca da odgovori na obrazloženo mišljenje i obavijesti o nacionalnim mjerama prenošenja. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Obrazložena mišljenja i službene opomene

Održiva biogoriva: Komisija poziva šest država članica da provedu propise EU-a o neizravnoj promjeni uporabe zemljišta povezanoj s benzinskim i dizelskim gorivima

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Njemačkoj i Latviji te službene opomene Finskoj, Francuskoj, Irskoj i Češkoj zbog nepotpunog prenošenja propisa EU-a o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Direktiva (EU) 2015/1513). Direktivom se nastoji smanjiti rizik od neizravne promjene uporabe zemljišta povezan s proizvodnjom biogoriva. Neizravna promjena uporabe zemljišta nastaje kad se poljoprivredna površina koja se koristi za uzgoj kultura za hranu ili hranu za životinje umjesto toga počne upotrebljavati za uzgoj kultura za proizvodnju biogoriva, čime se povećava pritisak na upotrebu druge (nekorištene) površine za uzgoj kultura za hranu radi zadovoljavanja potražnje za hranom i hranom za životinje, što se pak odražava u emisijama stakleničkih plinova. Primjerice, razine CO2 u atmosferi povećavaju se kad se poljoprivredna površina proširi na površinu s visokim zalihama ugljika, kao što su šume te močvarna i tresetna područja. Nadalje, Direktivom se stvaraju uvjeti za prelazak na napredna biogoriva koja se proizvode iz materijala kao što su otpad i ostaci. Na temelju Direktive države članice trebale su prenijeti zakonodavstvo EU-a i Komisiju obavijestiti o takvim mjerama do 10. prosinca 2017. Predmetne države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na zabrinutost Komisije. U protivnom Komisija može odlučiti prijeći na iduću fazu postupka povreda, uključujući upućivanja predmeta Sudu Europske unije.

Službene opomene

Energetska učinkovitost: Komisija zahtijeva od 15 država članica da poštuju zakonodavstvo EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti službene opomene Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Poljskoj i Portugalu u kojoj službeno zahtijeva pravilno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) u nacionalno pravo. Direktivom iz 2012. uspostavlja se zajednički okvir mjera za promicanje energetske učinkovitosti u EU-u kako bi se ostvario cilj povećanja energetske učinkovitosti EU-a za 20 % do 2020., a nakon toga otvorio put daljnjim poboljšanjima. Na temelju te direktive od svih se zemalja EU-a zahtijeva učinkovitija upotreba energije u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do krajnje potrošnje. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. Ako u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Nuklearni otpad: Komisija poziva LATVIJU da pravilno provede pravo EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Latviji zbog nepravilnog prenošenja zakonodavstva EU-a o sigurnom gospodarenju istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom). Tom se direktivom uspostavlja okvir EU-a za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, uključujući gorivo i otpad iz upotrebe nuklearne tehnologije i tehnologije zračenja u svrhe koje nisu povezane s energetikom, kako bi se buduće generacije poštedjele nepotrebnog tereta. Tim se mjerama nastoji radnike i javnost zaštititi od opasnosti ionizirajućeg zračenja. Osim toga, tom se direktivom zahtijeva obavješćivanje javnosti te sudjelovanje javnosti u pitanjima gospodarenja istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom uzimajući pritom u obzir pitanja sigurnosti i nejavnih informacija. Države članice bile su obvezne prenijeti Direktivu do 23. kolovoza 2013. Nakon što je provela ocjenu nacionalnog programa, Komisija je utvrdila da latvijska tijela nisu u dovoljnoj mjeri ispunila skup zahtjeva iz Direktive. Latvija sada ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

7. Okoliš

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva – tel.: +32 229 53664)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Komisija upućuje Sudu predmet protiv ŠPANJOLSKE jer nije poduzela mjere zaštite od poplava

Europska komisija upućuje predmet protiv Španjolske Sudu Europske unije zbog neusklađenosti s propisima EU-a o sprečavanju poplava (Direktiva o poplavama, Direktiva 2007/60/EZ). Cilj je Direktive smanjiti rizike koje poplave predstavljaju za ljudsko zdravlje, okoliš, gospodarsku aktivnost i kulturnu baštinu te upravljati tim rizicima. U skladu s propisima EU-a države članice morale su dovršiti i objaviti planove upravljanja rizicima od poplava te o njima obavijestiti Komisiju do 22. ožujka 2016. Nakon što je Španjolska propustila početni rok, Komisija je u ožujku 2018. pokrenula postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene španjolskim tijelima. Komisija je od njih zatražila da dovrše, objave i priopće planove upravljanja rizicima od poplava za svih sedam vodnih područja na Kanarskim otocima (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote i Tenerife). Kako i dalje nisu bile poduzete nikakve mjere, Komisija je u srpnju 2018. Španjolskoj poslala obrazloženo mišljenje. Budući da se situacija u sedam vodnih područja na Kanarskim otocima još nije promijenila, Komisija je odlučila predmet protiv Španjolske uputiti Sudu Europske unije. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Komisija upućuje Sudu predmet protiv ŠPANJOLSKE jer nije zaštitila močvarno područje Doñana

Europska komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Španjolske jer nije poduzela odgovarajuće mjere za zaštitu podzemnih voda kojima se napaja močvarno područje Doñana, a koje su propisane zakonodavstvom EU-a o vodama (Okvirna direktiva o vodama, Direktiva 2000/60/EZ). Španjolska usto nije poduzela odgovarajuće mjere kojima bi spriječila pogoršanje zaštićenih staništa u tom močvarnom području, što predstavlja povredu zakonodavstva EU-a o prirodi. Močvarno područje Doñana jedno je od najvećih u Europi, s brojnim i raznolikim ekosustavima. Ti su ekosustavi dom raznovrsnoj flori i fauni, uključujući kritično ugrožene vrste, kao što su orao krstaš, iberski ris i grčka čančara. Zahvaljujući svojem strateškom položaju Doñana se nalazi na migracijskoj ruti kojom svake godine prolaze milijuni europskih ptica. Jedinstvena biološka raznolikost zaštićena je Direktivom o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) i Direktivom o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) jer Nacionalni park Doñana i okolno područje obuhvaćaju nekoliko područja koja je Španjolska odredila područjima mreže Natura 2000. Današnjoj odluci prethodilo je obrazloženo mišljenje koje je španjolskim tijelima upućeno u travnju 2016. Komisija je zabrinuta da će se stanje močvarnog područja vjerojatno dodatno pogoršati jer Španjolska ne ispunjava svoje obveze na temelju Okvirne direktive o vodama i Direktive o staništima. Postojeće mjere kojima se osigurava održivo upravljanje vodnim resursima i očuvanje staništa u području Doñana nisu dovoljne, a povrh toga se i loše provode. Komisija je stoga odlučila predmet protiv Španjolske uputiti Sudu EU-a. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Obrazložena mišljenja

Komisija poziva AUSTRIJU, ITALIJU i LATVIJU da provedu propise EU-a o pristupu genetskim resursima

Europska komisija poziva Austriju, Italiju i Latviju da pojačaju napore u cilju provedbe prava EU-a kojim se osigurava da se genetskim resursima koji se pribavljaju u drugim zemljama a koriste u EU-u pristupa u skladu sa zahtjevima o pristupu i podjeli dobiti koje su utvrdile predmetne zemlje, što je u skladu s Protokolom iz Nagoye. Genetski resursi odnose se na genetski materijal biljnog, životinjskog ili mikrobnog podrijetla koji ima stvarnu ili potencijalnu vrijednost, primjerice ljekovito bilje, poljoprivredne kulture i životinjske pasmine. Ako je neka zemlja utvrdila zahtjeve za pristup i podjelu dobiti, korisnici koji žele pribaviti genetski materijal za potrebe istraživanja, očuvanja te komercijalne ili industrijske primjene moraju ispuniti predmetne zahtjeve, kako je utvrđeno Direktivom EU-a o pristupu i podjeli dobiti (Uredba (EU) br. 511/2014). Nakon stupanja na snagu Uredbe EU-a u lipnju 2014., države članice morale su poduzeti mjere za osiguravanje učinkovite provedbe Uredbe. Zemlje EU-a moraju odrediti nadležna tijela odgovorna za primjenu Uredbe i o tome obavijestiti Komisiju. Budući da Austrija, Italija i Latvija nisu obavijestile o zakonodavstvu kojim se određuju takva tijela ili uvode kazne, Komisija je predmetnim državama članicama odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Imaju rok od dva mjeseca da riješe to pitanje. U protivnom Komisija može odlučiti predmete protiv njih uputiti Sudu Europske unije.

Voda za piće: Komisija poziva ITALIJU da svojim građanima osigura zdravstveno ispravnu vodu za piće

Europska komisija danas je odlučila Italiji uputiti obrazloženo mišljenje jer nije ispunila obveze na temelju zakonodavstva EU-a o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Direktiva o vodi za piće, Direktiva Vijeća 98/83/EZ) te je dopustila prekoračenje vrijednosti parametara za arsen i fluorid u pojedinim područjima. Cilj je Direktive zaštita ljudskog zdravlja od negativnih učinaka onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće. Prema propisima EU-a voda za piće ne smije sadržavati mikroorganizme, parazite ni bilo kakve tvari koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi. Već su dugo vremena u vodi za piće u 16 vodoopskrbnih područja u regiji Laciju, okrugu Viterbo, prekoračene vrijednosti parametara za arsen i/ili fluorid. To može ugroziti ljudsko zdravlje, osobito djece mlađe od tri godine. Komisija je 2014. uputila službenu opomenu, no talijanske vlasti nisu još poduzele potrebne mjere niti ispunile obvezu savjetovanja i obavješćivanja potrošača o zdravstvenim posljedicama. Italija ima rok od dva mjeseca da riješi to pitanje. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Italije Sudu Europske unije.

Buka: Komisija poziva POLJSKU da svoje građane zaštiti od onečišćenja bukom

Komisija poziva Poljsku da se uskladi s ključnim odredbama Direktive o buci (Direktiva 2002/49/EZ) radi smanjivanja onečišćenja bukom u EU-u. Buka iz okoliša, koja nastaje zbog cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, industrije, izgradnje i drugih aktivnosti na otvorenom, nakon onečišćenja zraka drugi je glavni razlog za preranu smrt u EU-u. Na temelju Direktive države članice moraju donijeti akcijske planove za upravljanje bukom kojima se buka nastoji zadržati na istim razinama (ako su planovi usklađeni s nacionalnim graničnim vrijednostima) ili svesti na propisane razine (ako su te vrijednosti prekoračene). Komisija je u svibnju 2017. Poljskoj poslala službenu opomenu. Iako je ostvaren određeni napredak, poljska tijela tek moraju donijeti revidirane karte buke i akcijske planove za buku za nekoliko aglomeracija te akcijske planove za buku za glavne ceste, željezničke pravce i zračnu luku Chopin u Varšavi. Komisija je stoga danas odlučila Poljskoj uputiti obrazloženo mišljenje, koja ima rok od dva mjeseca za rješavanje situacije. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Poljske Sudu Europske unije.

Zaštita prirode: Komisija poziva SLOVAČKU da poboljša gospodarenje šumama

Komisija je danas odlučila Slovačkoj uputiti obrazloženo mišljenje jer nije osigurala primjerenu zaštitu prirode, zbog čega broj ptica znatno opada. Propisima EU-a o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) i pticama (Direktiva 2009/147/EZ) uspostavljena je Natura 2000, europska mreža zaštićenih područja koja sprečava potencijalno štetne promjene. U skladu s tim propisima uvjet za odobravanje planova gospodarenja šumama i aktivnosti, primjerice sječe u zaštićenim područjima, provedba je procjene utjecaja na područja mreže Natura 2000. Stoga bi trebalo izvršiti procjenu utjecaja za slovačke planove gospodarenja šumama i njihove izmjene te za sječu kao sanitarnu mjeru za sprečavanje najezde nametnika. Postojeće slovačko zakonodavstvo ne sadržava takve odredbe. Komisija stoga smatra da Slovačka nije pravilno prenijela obvezu iz Direktive o staništima kojom se predviđa da za projekte u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 treba izvršiti odgovarajuću procjenu utjecaja. Jedna je od posljedica to da se u područjima posebne zaštite populacija tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus), najveće vrste tetrijeba, prepolovila otkad je Slovačka pristupila EU-u 2004. Komisija stoga smatra da Slovačka nije poduzela odgovarajuće mjere kojima bi spriječila pogoršanje staništa tetrijeba gluhana i ozbiljno uznemiravanje ove vrste te da stoga nije pravilno primijenila Direktivu o staništima. Nadalje, Slovačka nije donijela posebne mjere za očuvanje tetrijeba gluhana, kako je propisano Direktivom o pticama, niti je donijela planove upravljanja za relevantna područja posebne zaštite. Slovačka ima rok od dva mjeseca da riješi to pitanje. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Obrazložena mišljenja i zaključenja

Komunalne otpadne vode: Komisija zaključuje dva postupka te poziva LATVIJU i LITVU da poboljšaju pročišćavanje otpadnih voda

Europska komisija danas je odlučila Latviji i Litvi uputiti obrazložena mišljenja zbog toga što nisu osigurale odgovarajuće sustave za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u svim aglomeracijama s više od 2000 stanovnika kako je propisano pravilima EU-a iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ). Cilj je te direktive zaštititi okoliš u EU-a od negativnih učinaka komunalnih otpadnih voda kao što je povećanje količine hranjivih tvari u vodi. Hranjive tvari uzrokuju ubrzani rast algi koje narušavaju ravnotežu vodnih organizama i kvalitetu vode. Zakonodavstvom na razini EU-a uređena su i pravila o prikupljanju, pročišćavanju i ispuštanju otpadnih voda. Komisija smatra da 14 aglomeracija u Latviji i 54 aglomeracije u Litvi krše nekoliko odredbi Direktive. Obje zemlje moraju navesti uvjete za sustave prikupljanja, ispuste iz uređaja za pročišćavanje, industrijske otpadne vode te referentne metode za praćenje i evaluaciju rezultata. Latvija i Litva imaju rok od dva mjeseca da riješe to pitanje. U protivnom Komisija može uputiti predmete protiv te dvije države članice Sudu Europske unije. Osim toga, Komisija zaključuje postupke zbog povrede prava EU-a protiv Belgije i Luksemburga jer sada pravilno primjenjuju Direktivu. U Belgiji 48 aglomeracija na koje se odnosi presuda Suda EU-a (Komisija protiv Belgije, predmet br. C-395/13 iz 2014.) sad poštuje pravila EU-a o komunalnim otpadnim vodama. Luksemburg poštuje presude Suda u predmetima Komisija protiv Luksemburga (C-576/11) iz 2013. i (C-452/05) iz 2006.

Službene opomene

Zaštita prirode: Komisija poziva BUGARSKU, ITALIJU i NJEMAČKU da dovrše mrežu NATURA 2000

Europska komisija poziva Bugarsku, Njemačku i Italiju da poštuju obveze koje proizlaze iz pravila EU-a o očuvanju prirodnih staništa i zaštićenih vrsta koje su dio mreže Natura 2000 (Direktiva o staništima, Direktiva Vijeća 92/43/EEZ). Države članice moraju odrediti područja od značaja za Zajednicu uvrštena na popis EU-a kao posebna područja očuvanja. One moraju odrediti i potrebne mjere očuvanja kako bi održale ili obnovile zaštićene vrste i staništa u povoljnom stanju očuvanja. Te se mjere moraju poduzeti u roku od šest godina otkako su navedena područja uvrštena na popis EU-a kao područja od značaja za Zajednicu (SCI). To su glavni uvjeti zaštite biološke raznolikosti diljem EU-a. Bugarska je u zadanom roku imenovala samo devet od 230 područja od značaja za Zajednicu kao posebna područja očuvanja te općenito cijelo to vrijeme ni za jedno od njih nije odredila posebne detaljne ciljeve i mjere očuvanja. Njemačka u zadanim rokovima nije imenovala 787 od 4606 područja. Osim toga, općenito cijelo to vrijeme nije odredila dovoljno detaljne ciljeve očuvanja za sva područja u okviru mreže Natura 2000. Komisija smatra i da se Njemačka nije pobrinula da javna tijela u šest regija aktivno i sustavno informiraju javnost o planovima upravljanja. U Italiji 463 područja od značaja za Zajednicu za koja je istekao rok još nisu imenovana posebnim područjima očuvanja. Nadalje, Italija u svih 19 regija i dvije autonomne provincije općenito cijelo to vrijeme nije odredila posebne detaljne planove očuvanja za područja niti je uvela potrebne mjere očuvanja koje su usklađene s ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova. Komisija stoga šalje dodatne službene opomene Italiji i Njemačkoj te službenu opomenu Bugarskoj. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Biološka raznolikost: Komisija od devet država članica zahtijeva da zaštite okoliš od invazivnih stranih vrsta

Europska komisija poziva Cipar, Češku, Francusku, Grčku, Irsku, Poljsku, Portugal, Slovačku i Španjolsku da poboljšaju primjenu Uredbe EU-a o invazivnim stranim vrstama (Uredba br. 1143/2014). Invazivne strane vrste su biljke i životinje koje su nastanjene izvan svojeg područja rasprostranjenosti, brzo se šire i potiskuju zavičajne vrste, što ima ozbiljne ekonomske i ekološke posljedice. Nakon što je zakonodavstvo stupilo na snagu 1. siječnja 2015., države članice morale su uvesti odvraćajuće kazne, a države članice s najudaljenijim regijama morale su donijeti posebne popise invazivnih stranih vrsta za ta područja i o tome obavijestiti Komisiju. Prethodno navedene države članice nisu obavijestile Komisiju o kaznama ili popisima invazivnih stranih vrsta za najudaljenije regije ili oboje. Komisija je stoga odlučila svakoj državi članici uputiti službenu opomenu i dati im dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Kvaliteta zraka: Komisija zatražila od GRČKE da poduzme mjere protiv onečišćenja zraka

Komisija poziva Grčku da ispuni zahtjeve iz EU-ovih propisa o čistom zraku kako bi se osigurala zadovoljavajuća kvaliteta zraka i očuvalo javno zdravlje (Direktiva 2008/50/EZ). U zakonodavstvu EU-a određene su granične vrijednosti za onečišćujuće tvari, uključujući dušikov dioksid (NO2). Ako se te granične vrijednosti prekorače, države članice dužne su izraditi planove za poboljšanje kvalitete zraka u kojima su utvrđene primjerene mjere za što hitnije smanjenje tih prekoračenja. Razine dušikova oksida u širem području Atene od 2010. više su od graničnih vrijednosti iz Direktive. Međutim, Grčka nije poštovala godišnje granične vrijednosti za NO2 u Ateni za razdoblje 2010. – 2014. niti je izradila plan za poboljšanje kvalitete zraka s potrebnim mjerama kako bi se što prije smanjila prekoračenja dopuštenih vrijednosti. Osim toga, Grčka nije postavila primjerene točke uzorkovanja u području Soluna za pravilno praćenje koncentracija NO2 Naposljetku, Grčka nije ni stavila na raspolaganje potpuni izvještaj o kvaliteti zraka u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2011/850/EU. Budući da Grčka još nije ispunila sve te obveze, Komisija joj upućuje službenu opomenu. Grčka ima rok od dva mjeseca da odgovori na problem na koji je upozorila Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Kvaliteta zraka: Komisija poziva FRANCUSKU i ŠVEDSKU da svoje građane zaštite od onečišćenja zraka

Komisija poziva Francusku i Švedsku da usklade zakonodavstvo u području kvalitete zraka s europskim propisima o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (Direktiva 2008/50/EZ). U toj se direktivi utvrđuju ciljevi kvalitete zraka, među kojima su ambiciozni troškovno učinkoviti ciljevi za bolju zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša do 2020. Osim toga, u njoj se objašnjava i kako ih procijeniti te poduzeti korektivne mjere ako norme nisu ispunjene. Ove države članice imaju propuste u prenošenju nekoliko odredaba te direktive u nacionalno zakonodavstvo, uključujući obvezu poduzimanja primjerenih mjera kako bi se što prije smanjila prekoračenja dopuštenih vrijednosti. Stoga Komisija upućuje službene opomene, a Francuska i Švedska imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

E-otpad: Komisija poziva ESTONIJU i RUMUNJSKU da poboljšaju upravljanje električnim i elektroničkim otpadnom

Komisija je odlučila Estoniji i Rumunjskoj uputiti službene opomene zbog nedostataka u prenošenju propisa EU-a o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva 2012/19/EU). Otpadna električna i elektronička oprema kao što su računala, TV uređaji, hladnjaci i mobiteli jedna je od najbrže rastućih vrsti otpada u EU-u. Očekuje se da će do 2020. narasti na više od 12 milijuna tona. Nepropisno gospodarenje tim otpadom može uzrokovati velike ekološke i zdravstvene probleme zbog njegova opasnog sadržaja. Estoniji se upućuje opomena zbog nepotpunih definicija ključnih pojmova, nedovoljno jasnih obveza za proizvođače i zbog toga što ne zahtijeva dokaz o izvozu električnog i elektroničkog otpada u zemlje izvan EU-a. Komisija šalje službenu opomenu Rumunjskoj zbog netočnih odredbi i nepotpunog prenošenja zakonodavstva EU-a, nedosljednosti u pogledu prikupljališta te zbog toga što nema konkretne odredbe o obvezi da se sav prikupljeni električni i elektronički otpad propisno obrađuje. Estonija i Rumunjska moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Pristup informacijama o okolišu: Komisija poziva FRANCUSKU da omogući javni pristup informacijama o okolišu

Europska komisija poziva Francusku da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa standardima EU-a o javnom pristupu informacijama o okolišu (Direktiva 2003/4/EZ). Prema toj direktivi građani imaju pravo pristupa informacijama o okolišu, a javna tijela koja imaju te informacije dužna su ih staviti na raspolaganje. Komisija je zabrinuta da bi francusko zakonodavstvo u tom području moglo biti previše restriktivno te da ne omogućuje pristup informacijama o mjerama koje se prema Direktivi smatraju informacijama o okolišu. Francusko zakonodavstvo ujedno je neprecizno o uvjetima pod kojima se pristup može odbiti. Stoga je upućena službena opomena. Francuska ima dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Morski okoliš: Komisija poziva FRANCUSKU, IRSKU i ITALIJU da zaštite morske vode

Europska komisija poziva Francusku, Irsku i Italiju da ispune obveze izvješćivanja o stanju okoliša morskih voda u sklopu Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (Direktiva 2008/56). Direktivom se pruža sveobuhvatan okvir za zaštitu mora i oceana EU-a te osigurava održivo upravljanje biološkim bogatstvom u njima. U skladu s tom direktivom države članice morale su do 15. listopada 2018. preispitati i ažurirati svoju procjenu stanja okoliša tih voda te utjecaja ljudskih djelatnosti na njega, definiciju dobrog stanja okoliša i okolišne ciljeve. Predmetne zemlje Komisiji nisu predale izvješća do zadanog roka. Zbog toga je Komisija danas odlučila Francuskoj, Irskoj i Italiji poslati službene opomene. Te države članice sada imaju dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Voda: Komisija poziva IRSKU da poboljša upravljanje vodnim resursima

Komisija je danas odlučila Irskoj uputiti službenu opomenu jer još postoji niz neusklađenosti i propusta u irskom prenošenju Okvirne direktive o vodama (Direktiva 2000/60/EZ). Irska je 2009., 2010. i 2014. donijela novo zakonodavstvo kojim je poboljšala početno prenošenje te direktive, ali i dalje ima propusta. Primjerice, Irska nije osigurala da se aktivnosti koje obuhvaćaju zahvaćanje, akumuliranje i promjene hidromorfoloških značajki kontroliraju u okviru sustava prethodnog odobrenja i registracije. Irska priprema novo zakonodavstvo kojim bi obuhvatila kontrole zahvaćanja vode, ali ono još nije doneseno niti je o njemu obaviještena Komisija. Irska ima rok od dva mjeseca za ispunjenje svojih obveza. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU da se potpuno uskladi s presudom Suda EU-a

Europska komisija poziva Ujedinjenu Kraljevinu da u potpunosti provede odluku Suda Europske unije iz 2012. (predmet br. C-301/10). Sud je utvrdio da je Ujedinjena Kraljevina prekršila svoje obveze na temelju prava EU-a o prikladnim sustavima za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Direktiva Vijeća 91/271/EEZ) jer nije kontrolirala prekomjerno prelijevanje oborinskih voda iz sustava za prikupljanje i stanica za pročišćavanje koje pokrivaju London i Whitburn u Sunderlandu. Iako je London uvelike unaprijedio tri stanice za pročišćavanje i izgradio tunel Lee, prelijevanja oborinskih voda uz rijeku Temzu još nisu pod kontrolom. U Whitburnu je unaprijeđen sustav za prikupljanje, ali prelijevanja i dalje nisu dovoljno smanjena. Budući da je od presude proteklo šest godina, Komisija šalje posljednji podsjetnik prije nego što predmet ponovno uputi Sudu i zatraži izricanje financijskih sankcija. Ujedinjena Kraljevina ima dva mjeseca za odgovor.

 

8. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Više informacija: Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Obrazložena mišljenja

Financijske usluge: Komisija zahtijeva od POLJSKE da potpuno otvori svoje tržište kreditnim posrednicima iz EU-a

Europska komisija poziva Poljsku da ispuni svoje obveze i primijeni sve odredbe iz Direktive o hipotekarnim kreditima (Direktiva 2014/17/EU). Konkretno, Komisija traži od Poljske da uvede odredbe kojima se kreditnim posrednicima registriranim u drugim državama članicama u potpunosti dopušta poslovanje na poljskom tržištu. Cilj je Direktive povećati zaštitu potrošača u području davanja hipotekarnih kredita te poticati tržišno natjecanje usklađivanjem i podizanjem standarda informacija prije sklapanja ugovora te otvaranjem nacionalnih tržišta kreditnim posrednicima. Preprekama za strane posrednike ograničava se tržišno natjecanje u području hipoteka zbog čega se potrošačima smanjuje mogućnost da dobiju najbolju vrijednost za novac. Nakon prvoga obrazloženog mišljenja, koje je poslala odgovarajućim tijelima u prosincu 2016., Europska komisija danas je odlučila uputiti dodatno obrazloženo mišljenje. Ako nacionalna tijela u roku od dva mjeseca ne dostave zadovoljavajući odgovor, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Direktiva Solventnost II: Komisija poziva SLOVENIJU da primijeni pravila EU-a o osiguranju

Komisija je danas odlučila zatražiti od Slovenije potpunu provedbu prava EU-a o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II, Direktiva 2009/138/EZ) i (Omnibus II, Direktiva 2014/51/EU). Direktiva Solventnost II pruža sveobuhvatan regulatorni okvir u pogledu osnivanja i obavljanja djelatnosti osiguranja i reosiguranja. Međutim, Direktivom Omnibus II izmijenjeni su neki dijelovi Direktive Solventnost II. Države članice bile su obvezne prenijeti obje direktive u nacionalno zakonodavstvo i obavijestiti Komisiju o tekstu tih mjera do 31. ožujka 2015. Slovenija to do danas nije u potpunosti provela te određene odredbe i dalje nisu prenesene. Uglavnom je riječ o definicijama vlastitog društva za osiguranje i reosiguranje, redovitim obvezama izvješćivanja, pristupu informacijama i određenim prijelaznim odredbama koje se odnose na razinu skupine. Zbog toga je Komisija danas odlučila uputiti dodatno obrazloženo mišljenje, nakon što je slovenskim tijelima prvo takvo mišljenje poslala u studenome 2015. Ako Komisija u roku od dva mjeseca ne dobije obavijest o mjerama za potpuno prenošenje tih direktiva, može odlučiti uputiti predmet protiv Slovenije Sudu Europske unije.

Računi za plaćanje: Komisija od ŠVEDSKE zahtijeva da provede pravila EU-a o računima za plaćanje

Komisija je danas odlučila Švedskoj uputiti službeni zahtjev za podnošenje obavijesti o potpunoj provedbi pravila EU-a o računima za plaćanje (Direktiva o računima za plaćanje, Direktiva 2014/92/EU). Tom direktivom povećava se transparentnost naknada za račune za plaćanje te se olakšavaju usporedba i prebacivanje tih računa. Osim toga, na temelju propisa EU-a svi potrošači sa zakonitim boravkom u EU-u imaju pravo na osnovni račun za plaćanje uz razumnu naknadu neovisno o boravištu. Švedska još nije potpuno prenijela predmetnu direktivu u nacionalno zakonodavstvo iako je to trebala učiniti do 18. rujna 2016. Švedska ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela za prenošenje prava EU-a. Ako Komisija u roku od dva mjeseca ne dobije obavijest o takvim nacionalnim mjerama, može odlučiti uputiti predmet protiv Švedske Sudu Europske unije.

Službene opomene

Naknada štete za investitore: Komisija poziva CIPAR da pravilno primjenjuje nacionalne propise u skladu s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Cipru zbog nepravilne primjene pravila EU-a o sustavima naknada štete za investitore (Direktiva 97/9/EZ). Direktiva je donesena 1997. i njome se štite investitori tako što im se omogućuje naknada štete ako investicijsko društvo ne vrati imovinu investitora. Potraživanja na temelju te direktive obično nastaju u slučaju prijevare ili druge administrativne zlouporabe ili ako investicijsko društvo ne može ispuniti obveze zbog pogrešaka u radu. Komisija je zabrinuta da ciparska tijela nisu definirala nesposobnost društva da bez neopravdanih odgoda ispuni potraživanja investitora i isplati im naknadu štete nakon što se utvrdi postojanje potraživanja. Ako Cipar u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija mu može uputiti obrazloženo mišljenje.

Osiguranje motornih vozila: Komisija zahtijeva od GRČKE da se uskladi s pravilima EU-a

Komisija je danas odlučila Grčkoj uputiti službenu opomenu u pogledu odredbe grčkog zakona o motornim vozilima. Nakon procjene Komisija smatra da je zbog važećih nacionalnih odredbi moguće uskratiti naknadu štete osobama koje su ugovaratelji osiguranja, pravni zastupnici pravne osobe koja je vlasnik vozila ili supružnici ugovaratelja osiguranja i njihovi rođaci. Relevantna odredba grčkog zakonodavstva kojom se za vlasnika vozila isključuje naknada štete u slučaju nesreće čak i ako vlasnik nije vozač protivna je pravu EU-a o osiguranju od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila (EU-ova Direktiva o osiguranju motornih vozila, Direktiva 2009/103/EZ). To je tumačenje Suda EU-a u presudama u predmetima C-537/03, C-442/10 i C-503/16. Stoga Komisija od grčkih tijela traži da objasne nacionalne mjere za primjenu Direktive na osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama u Grčkoj. Ako Grčka u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

9. Zdravlje i sigurnost hrane

(Više informacija: Anca Paduraru – tel.: +32 229 91269, Aikaterini Apostola – tel.: +32 229 87624)

Obrazložena mišljenja

Javno zdravlje: Komisija poziva IRSKU da obavijesti o prenošenju zakonodavstva EU-a o tkivima i stanicama namijenjenima primjeni kod ljudi

Europska komisija danas je odlučila uputiti dva obrazložena mišljenja Irskoj zbog neobavješćivanja o prenošenju propisa EU-a o ljudskim tkivima i stanicama (Direktiva Komisije (EU) 2015/565 i Direktiva Komisije (EU) 2015/566). Prema Direktivi Komisije 2015/565 za tkiva i stanice namijenjene primjeni kod ljudi u EU-u mora se osigurati sljedivost od darivatelja do primatelja i obrnuto. Jedinstveni identifikator pod nazivom „Jedinstveni europski sustav označivanja” (SEC) sa svojom pratećom dokumentacijom omogućuje tu sljedivost i pruža informacije o glavnim obilježjima tkiva i stanica namijenjenih primjeni kod ljudi. Direktivom Komisije 2015/566 utvrđuju se postupci koje banke tkiva uvoznice trebaju slijediti u odnosima sa svojim dobavljačima iz trećih zemalja. U tim direktivama određeno je da države članice moraju prenijeti odredbe iz njih u nacionalno zakonodavstvo do 29. listopada 2016. te o donesenim mjerama obavijestiti Komisiju. Dosad Irska nije poslala obavijest o prenošenju. Irska ima dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama donesenima radi prenošenja tih direktiva. Ako to ne učini, Komisija može uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

Službene opomene

Prekogranična zdravstvena zaštita: Komisija poziva AUSTRIJU da poštuje propise o visini nadoknada troškova

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Austriji. Komisija od austrijskih tijela zahtijeva da osiguraju da se troškovi dobivene zdravstvene zaštite u drugoj državi EU-a u okviru Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (Direktiva 2011/24/EU) nadoknade do iznosa koji se primjenjuje kad je zdravstvena zaštita dobivena u Austriji. Tom direktivom se utvrđuju prava pacijenata na odabir i dobivanje zdravstvene zaštite u drugim državama članicama te na nadoknadu troškova u matičnoj državi. U pogledu visine nadoknade u Direktivi se jasno navodi da ona mora biti do visine troškova koje bi pokrila matična država članica pacijenta ako bi se u njoj pružila zaštita, s tim da nadoknada ne može biti veća od stvarnih troškova pružene zdravstvene zaštite. Austrija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Sigurnost hrane: Komisija poziva ČEŠKU da pravilno primijeni propise EU-a o provedbi službenih kontrola

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Češkoj zbog neusklađenosti s propisima EU-a o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (Uredba (EZ) br. 882/2004). Češka tijela moraju provoditi sustavnu procjenu rizika i eventualne naknadne službene kontrole određene hrane koja dolazi iz druge države članice svaki put kad ta hrana uđe u Češku. Zbog toga su češke vlasti u nacionalno zakonodavstvo uvele obvezu za gospodarske subjekte da sustavno, najmanje 24 sata unaprijed, prijavljuju dolazak takve hrane na odredište. To nije u skladu s ujednačenim okvirom uspostavljenim pravilima EU-a. Komisija smatra da obveza prijave dolaska robe iz druge države članice ne smije biti sustavna. Prijava dolaska takve robe mora ovisiti o posebnom zahtjevu nadležnog tijela i obuhvaćati samo ono što je nužno za organizaciju službenih kontrola. Češka ima rok od dva mjeseca da odgovori na službenu opomenu. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Prekogranična zdravstvena zaštita: Komisija poziva NIZOZEMSKU da poštuje propise o visini nadoknada troškova

Komisija je odlučila uputiti službenu opomenu Nizozemskoj. Komisija poziva nizozemska tijela da osiguraju da se troškovi dobivene zdravstvene zaštite u drugoj državi EU-a u okviru Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (Direktiva 2011/24/EU) nadoknade do iznosa koji se primjenjuje kad je zdravstvena zaštita dobivena u Nizozemskoj. Tom direktivom se utvrđuju prava pacijenata na odabir i dobivanje zdravstvene zaštite u drugim državama članicama te na nadoknadu troškova u matičnoj državi. U pogledu visine nadoknade u Direktivi se jasno navodi da ona mora biti do visine troškova koje bi pokrila matična država članica pacijenta ako bi se u njoj pružila zaštita, s tim da nadoknada ne može biti veća od stvarnih troškova pružene zdravstvene zaštite. Nizozemska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Biocidni proizvodi: Komisija poziva RUMUNJSKU da potpuno provede propise EU-a i odredi pristojbe za obradu zahtjeva

Komisija je odlučila uputiti službenu opomenu Rumunjskoj u kojoj od nje zahtijeva da odredi pristojbe za obradu zahtjeva u skladu s propisima EU-a o biocidnim proizvodima (Uredba (EU) br. 528/2012). Prema Uredbi države članice naplaćuju pristojbe za usluge koje pružaju na temelju te uredbe te moraju odrediti i objaviti iznose pristojbi koje se plaćaju njihovim nadležnim tijelima. Rumunjska još nije odredila ni objavila iznose pristojbi koje se plaćaju nacionalnim tijelima za obradu nekoliko vrsta zahtjeva na temelju Uredbe o biocidnim proizvodima. Budući da to nije učinila, ne može obrađivati te zahtjeve. Posljedica je kašnjenje u obradi nekoliko neriješenih zahtjeva za nacionalno odobrenje biocidnih proizvoda. Rumunjska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

10. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Više informacija: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold – tel.: +32 229 55040)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Maloprodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv MAĐARSKE

Komisija je danas odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Mađarske jer njezini nacionalni propisi o maloprodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nisu usklađeni s propisima EU-a. Komisija je zabrinuta da mađarsko zakonodavstvo o maloprodaji nije u skladu s propisima EU-a te da zbog toga potrošači i poduzeća ne mogu u potpunosti iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta. Izrazila je zabrinutost da mađarsko zakonodavstvo krši načela slobodnog kretanja robe (članak 34. Ugovora o funkcioniranju EU-a, UFEU) kao i Uredbu o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (Uredba (EU) br. 1308/2013). Kao prvo, prema mađarskom zakonodavstvu trgovci na malo moraju primjenjivati iste profitne marže na poljoprivredne i prehrambene proizvode neovisno o njihovoj zemlji podrijetla. To pravilo krši zakonodavstvo EU-a o slobodnom kretanju robe (članak 34. UFEU-a) jer trgovcima otežava prodaju uvezenih proizvoda u usporedbi s domaćima. Drugo, Mađarska ne ispunjava ni obveze iz Uredbe EU-a jer narušava slobodno formiranje prodajnih cijena poljoprivrednih proizvoda i ne osigurava pošteno tržišno natjecanje. Mađarsko zakonodavstvo propisuje istu profitnu maržu za sve proizvode, zbog čega neki uvoznici i trgovci na malo uvoznih proizvoda ne mogu ponuditi atraktivnije maloprodajne cijene potrošačima. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede protiv Mađarske u veljači 2017. slanjem službene opomene. Nakon te opomene Komisija je uputila obrazloženo mišljenje u ožujku 2018., u kojem je pozvala Mađarsku da ukine ograničenje u sektoru maloprodaje. Budući da su mađarska tijela ostala pri svojem stajalištu, Komisija je sad odlučila uputiti predmet Sudu EU-a. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Obrazloženo mišljenje

Javna nabava u području IT ugovora: Komisija poziva SLOVAČKU da poštuje pošteno tržišno natjecanje i transparentnost

Komisija je danas odlučila Slovačkoj uputiti obrazloženo mišljenje u vezi s izravnom dodjelom ugovora za pružanje softverskih usluga kojima se omogućuje provedba javne nabave na internetu putem „elektroničkog tržišta”. Slovačka je izravno, odnosno bez natjecateljskog i transparentnog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, dodijelila ugovor istom operatoru koji već pruža druge softverske usluge. Nakon slovačkog odgovora na službenu opomenu koju je Komisija uputila u lipnju 2018. Komisija i dalje smatra da Slovačka nije dokazala kako su isključiva prava intelektualnog vlasništva koja ima sadašnji pružatelj usluga neophodna za izvršenje novog ugovora. Nadalje, s obzirom na to da je Slovačka odabrala istoga dobavljača te da nije dopustila drugim operatorima predstavljanje konkurentnih ponuda, Komisija smatra da ne poštuje pravila EU-a o javnoj nabavi (Direktiva 2004/18/EZ) niti da na najbolji način iskorištava novac poreznih obveznika. Slovačka ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može protiv nje uputiti predmet Sudu Europske unije.

Službene opomene

Javna nabava: Komisija poziva 15 država članica da se usklade s pravilima o javnoj nabavi i koncesijama

Komisija je danas odlučila službeno opomenuti 15 država članica (Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Finska, Hrvatska, Italija, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina) u vezi s usklađenošću njihova nacionalnog zakonodavstva s pravilima EU-a o javnoj nabavi i koncesijama. Države članice morale su u nacionalno zakonodavstvo prenijeti nova pravila (Direktiva 2014/24/EU, Direktiva 2014/25/EU i Direktiva 2014/23/EU) do 18. travnja 2016. Današnje su opomene rezultat provjera usklađenosti koje je Komisija provela kako bi utvrdila jesu li prenesena nacionalna pravila u skladu s direktivama EU-a. Isto se ocjenjivanje provodi ili će se provesti u ostalim državama članicama u kojima je prenošenje dovršeno uz znatna kašnjenja (vidjeti predmete koji su upućeni Sudu EU-a). Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Komisija poduzima mjere kako bi stručnjacima i pružateljima usluga omogućila iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta usluga EU-a

Europska komisija danas je donijela odluke o povredi koje se odnose na 27 država članica kako bi osigurala pravilnu primjenu pravila EU-a o uslugama i priznavanju stručnih kvalifikacija. Kao što je istaknuto u Komunikaciji o jedinstvenom tržištu u studenome 2018., građani i poduzeća mogu uživati u brojnim pogodnostima jedinstvenog tržišta ako se zajednički dogovorena pravila zaista provode u praksi. Komisija danas poduzima mjere kako bi osigurala primjenu pravila EU-a u području usluga. Iako sektor usluga čini dvije trećine gospodarstva EU-a, zbog niza prepreka taj sektor i dalje ne može ostvariti puni potencijal u korist potrošača, osoba koje traže posao i poduzeća niti potaknuti gospodarski rast u Europi. Komisija ukupno šalje 31 službenu opomenu, jednu dodatnu službenu opomenu te dva obrazložena mišljenja u kojima se osvrće na niz ograničenja u uslužnom sektoru. Službene opomene upućene su 27 država članica (sve osim Danske) zbog neusklađenosti njihova zakonodavstva i pravne prakse s pravilima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija i odgovarajućem pristupu djelatnostima (povreda Direktive o stručnim kvalifikacijama). Šalje se obrazloženo mišljenje Cipru i službena opomena Portugalu u vezi s njihovim pravilima o priznavanju stručnih kvalifikacija za inženjere i arhitekte (povreda Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija). Dodatna službena opomena upućuje se Hrvatskoj u vezi s ograničenjima pružanja multidisciplinarnih usluga za odvjetnike, ograničenjima oglašavanja i ograničenjima prava na obavljanje djelatnosti (povreda EU-ove Direktive o uslugama i Direktive 98/5/EZ o poslovnom nastanu odvjetnika i odvjetničkih ureda). Dvije službene opomene upućuju se Francuskoj i Poljskoj te obrazloženo mišljenje Irskoj u vezi s ograničenjima oglašavanja o slobodnom kretanju usluga kojima se krše pravila EU-a (povreda članka 56. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) i Direktive o uslugama). Službena opomena šalje se Belgiji u vezi s postupkom odobravanja i općim uvjetima koji se primjenjuju u regiji Bruxellesa na pružatelje usluga turističkog smještaja (povreda Direktive o uslugama). Sve te države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti prijeći na iduću fazu postupka povreda. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Slobodno kretanje robe: Komisija traži od NJEMAČKE da ukine ograničenja uvoza kave

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Njemačkoj zbog ograničenja uvoza kave. Prema njemačkom Zakonu o oporezivanju kave (njem. Kaffeesteuergesetz) trgovci na malo s poslovnim nastanom u drugoj državi članice koji prodaju kavu u Njemačkoj moraju imenovati poreznog predstavnika u Njemačkoj. Tog predstavnika mora odobriti njemačka carinska uprava, a on mora bilježiti isporuke te jamčiti za plaćanje dospjelog poreza. Komisija smatra da taj zahtjev sprečava trgovce na malo iz drugih država članica da slobodno uvoze kavu u Njemačku, a malim i srednjim poduzećima posebice je teško ući na njemačko tržište zbog dodatnih troškova. Komisija smatra da je takav zahtjev u suprotnosti pravilima EU-a o slobodnom kretanju robe (članak 34. Ugovora o funkcioniranju EU-a, UFEU). Nadalje, zahtjev da predstavnik mora biti u Njemačkoj narušava slobodu pružanja usluga (članak 56. UFEU-a) čime nastaje prepreka uvozu kave. Njemačka ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Javna nabava: Komisija traži od NIZOZEMSKE da poštuje pravila EU-a o javnoj nabavi

Komisija je danas odlučila poslati dodatnu službenu opomenu Nizozemskoj u vezi s nacionalnim pravilima o društvima za stanovanje. Prema nizozemskom zakonodavstvu društva za stanovanje ne smatraju se javnim naručiteljima i stoga ne slijede EU-ova pravila o javnoj nabavi. Međutim, ta društva uvelike ovise o nizozemskim javnim tijelima na središnjoj i lokalnoj razini. Komisija zato smatra da je Nizozemska možda prekršila pravo EU-a (Direktiva 2014/23/EU i Direktiva 2014/24/EU). Konkretno, riječ je o obvezi transparentnosti prema kojoj društva za stanovanje moraju objaviti pozive na podnošenje ponuda kako bi se poduzećima omogućili jednaki uvjeti te osigurala najbolja vrijednost za novac. Komisija je poslala prvu službenu opomenu u prosincu 2017., a ovom dodatnom opomenom želi razjasniti neriješene pravne aspekte. Nizozemska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Slobodno kretanje robe: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da ukine dodatne zahtjeve za pirotehnička sredstva

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Španjolskoj u vezi s njezinim pravilima o pirotehničkim sredstvima kao što su ona za vatromet. Prema španjolskom zakonodavstvu gospodarski subjekti dužni su registrirati te proizvode prije njihova uvoza, transfera, skladištenja i distribucije u Španjolskoj te od španjolskih tijela ishoditi dopuštenje za puštanje u optjecaj. Ti nacionalni zahtjevi su dodatni zahtjevi uz one koji su već predviđeni direktivom o pirotehničkim sredstvima, kojom se osigurava visoka razina zaštite zdravlja potrošača i javne sigurnosti. Komisija smatra da su ti zahtjevi za pirotehnička sredstva koja su zakonito proizvedena i certificirana u drugoj državi članici EU-a u suprotnosti s Direktivom o pirotehničkim sredstvima (Direktiva 2013/29/EU) i načelima jedinstvenog tržišta prema kojima bi se proizvod koji je zakonito stavljen na tržište morao moći slobodno kretati po cijelom EU-u. Španjolska nacionalna ograničenja udvostručuju kontrole koje je već provela druga država članica. Španjolska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

11. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Više informacija: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Obrazložena mišljenja

Zaštita podataka: Komisija poziva sedam država članica da provedu Direktivu o zaštiti podataka za potrebe kaznenog progona te dvije države članice da dovrše njezinu provedbu

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Bugarskoj, Cipru, Grčkoj, Latviji, Nizozemskoj, Sloveniji i Španjolskoj jer nisu prenijeli Direktivu o zaštiti podataka za potrebe kaznenog progona (Direktiva (EU) 2016/680) te obrazloženo mišljenje Češkoj i Portugalu pozivajući ih da dovrše njezinu provedbu. Države članice morale su Direktivu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 6. svibnja 2018. Direktivom se štiti temeljno pravo građana na zaštitu podataka kada tijela kaznenog progona koriste osobne podatke u svrhu kaznenog progona. Propisima EU-a osigurava se zaštita osobnih podataka žrtava, svjedoka i osumnjičenika. Uvođenjem sličnih standarda za zaštitu podataka olakšava se razmjena osobnih podataka u okviru prekogranične suradnje u borbi protiv kriminala i terorizma. Budući da sedam predmetnih država članica nije prenijelo propise EU-a u nacionalna zakonodavstva, Komisija je nadležnim tijelima tih država u srpnju 2018. poslala službenu opomenu. Češka i Portugal također su u srpnju 2018. primili službenu opomenu zbog djelomičnog prenošenja te direktive. Navedene zemlje sada imaju rok od dva mjeseca da dostave odgovor i poduzmu odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmete Sudu Europske unije.

Obrazložena mišljenja i službene opomene

Borba protiv pranja novca: Komisija poziva 10 država članica EU-a da u potpunosti prenesu pravo EU-a o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Njemačkoj, obrazložena mišljenja Belgiji, Finskoj, Francuskoj, Litvi i Portugalute dodatna obrazložena mišljenja Bugarskoj, Cipru, Poljskoj i Slovačkoj zbog nepotpunog prenošenja Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849) u nacionalno zakonodavstvo. Iako su te države članice izjavile da su u potpunosti prenijele Direktivu, Komisija je ocijenila priopćene mjere i zaključila da neke odredbe i dalje nisu prenesene. Pravodobno i točno prenošenje propisa ključno je za djelotvornu borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, o čemu svjedoči niz nedavnih skandala u vezi s pranjem novca u EU-u. Nedostaci u jednoj državi članici mogu utjecati na sve ostale države članice. Sve su države članice Direktivu morale prenijeti do 26. lipnja 2017. Belgija, Bugarska, Cipar, Finska, Francuska, Njemačka, Litva, Poljska, Portugal i Slovačka imaju rok od dva mjeseca da dostave odgovor i poduzmu odgovarajuće mjere. U protivnom Europska komisija može poduzeti sljedeće korake u postupku zbog povrede.

Službene opomene

Nepošteni uvjeti ugovora: Komisija poziva BUGARSKU da se uskladi sa zakonodavstvom EU-a o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

Komisija poziva Bugarsku da preispita svoje propise o tome kako trgovci naplaćuju tražbine prema potrošačima kako bi ih uskladila s pravom EU-a o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (Direktiva o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, Direktiva 93/13/EEZ) i osigurala zaštitu potrošača u tim slučajevima. Direktivom se osigurava zaštita potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima s trgovcima, uključujući pružatelje financijskih usluga. Propisima EU-a također se jamči da se potrošači ne obvezuju takvim nepoštenim uvjetima te da su im dostupni učinkoviti pravni lijekovi pod razumnim uvjetima. U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a to znači da nacionalni sudovi po službenoj dužnosti moraju ocijeniti nepoštenost uvjeta ugovora, čak i ako potrošač to ne zahtijeva. Međutim, u Bugarskoj se nalozi za plaćanje i nalozi za trenutačno izvršenje izdaju bez ikakvih bitnih provjera na sudovima. Potrošači ih mogu osporiti samo pod vrlo strogim uvjetima. Konkretno, određeni vjerovnici kao što su banke mogu gotovo automatski pribaviti nalog za trenutačno izvršenje, pri čemu potrošači raspolažu vrlo ograničenim mogućnostima za sprečavanje ili osporavanje izvršenja koje se temelji na nepoštenim ugovornim uvjetima. Ako Bugarska u sljedeća dva mjeseca ne dostavi zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Kazneno pravosuđe: Komisija poziva BUGARSKU i IRSKU da ispravno provedu okvirnu odluku o oduzimanju slobode

Komisija poziva Bugarsku i Irsku da poduzmu korake kako bi osigurale ispravno prenošenje propisa EU-a o oduzimanju slobode (Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP) u nacionalno zakonodavstvo. Države članice morale su donijeti nacionalno zakonodavstvo do 5. prosinca 2011. Tim se propisima osigurava uzajamno priznavanje presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora. Propisima EU-a nastoji se olakšati društvena rehabilitacija osuđenih osoba. U Bugarskoj je zakonodavni postupak u ranoj fazi, a država još nije obavijestila Vijeće i Komisiju o bilo kakvom prenošenju. Irska se u ožujku 2016. obvezala donijeti zakonodavstvo do kraja te godine. Međutim, irska tijela još nisu prenijela Okvirnu odluku ni obavijestila Vijeće i Komisiju o mjerama za prenošenje. Ako Bugarska i Irska u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može poslati obrazloženo mišljenje.

Kazneno pravosuđe: Komisija zahtijeva od IRSKE da u potpunosti provede tri okvirne odluke (o probacijskim mjerama i alternativnim sankcijama, o mjerama nadzora i o novčanim kaznama)

Komisija je danas odlučila poslati tri službene opomene Irskoj zahtijevajući od nje da u nacionalnom zakonodavstvu osigura punu provedbu triju okvirnih odluka Vijeća: o probacijskim mjerama i alternativnim sankcijama (Odluka 2008/947/PUP), o mjerama nadzora (Odluka 2009/829/PUP) te o financijskim kaznama (Odluka 2005/214/PUP). Svrha je okvirne odluke o probacijskim mjerama i alternativnim sankcijama olakšati društvenu rehabilitaciju osuđenih osoba te poboljšati zaštitu žrtava i građana. Ujedno se olakšava primjena odgovarajućih probacijskih mjera i alternativnih sankcija u slučaju prijestupnika koji ne žive u državi u kojoj je izrečena presuda. Države članice morale su donijeti nacionalno zakonodavstvo do 6. prosinca 2011. Okvirnom odlukom o mjerama nadzora osigurava se da dotična osoba bude na raspolaganju za sudski postupak. Prema potrebi, tijekom kaznenog postupka promiče se upotreba mjera koje ne uključuju oduzimanje slobode za osobe koje nemaju boravište u državi članici u kojoj se vodi postupak. Osim toga, odlukom se poboljšava zaštita žrtava i građana. Države članice morale su donijeti nacionalno zakonodavstvo do 1. prosinca 2012. Kad je riječ o okvirnoj odluci o financijskim kaznama, omogućuje se uzajamno priznavanje financijskih kazni, što sudska i upravna tijela ovlašćuje da izravno dostavljaju financijsku kaznu tijelu u drugoj državi članici EU-a te da se ona prizna i izvrši bez dodatnih formalnosti. Države članice EU-a morale su provesti ovu odluku do 21. ožujka 2007. Ako Irska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

12. Pomorstvo i ribarstvo

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva – tel.: +32 229 53664)

Službena opomena

Kontrola ribarstva: Komisija nastavlja postupak zbog povrede protiv DANSKE u vezi s usklađenošću s nekim odredbama propisa EU-a o kontroli

Komisija je danas odlučila poslati dodatnu službenu opomenu Danskoj jer nije provela nekoliko važnih odredbi Uredbe EU-a o kontroli (Uredba Vijeća (EZ)° br. 1224/2009). Uredbom se uspostavlja sustav koji nacionalnim tijelima omogućuje kontrolu, inspekciju i izvršenje propisa EU-a u okviru zajedničke ribarstvene politike. Uredba je na snazi od 1. siječnja 2010. Komisija smatra da Danska nije osigurala vaganje proizvoda ribarstva nakon iskrcaja te da se u obveznim dokumentima o registraciji ulova upisuju količine svake ulovljene vrste, uključujući industrijski usputni ulov. Najozbiljniji problemi odnose se na ribolov u industrijske svrhe. Ti nedostaci uvelike dovode u pitanje točnost dokumenata o registraciji ulova koji su potrebni radi smanjenja kvota te za sprečavanje prekomjernog izlova. Osim toga, Danska nije osigurala da se Komisija obavješćuje o količinama stvarno iskrcanih stokova što posljedično ugrožava održivost ciljeva zajedničke ribarstvene politike. Danska ima rok od dva mjeseca da odgovori na problem na koji je upozorila Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

13. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Više informacija: Natasha Bertaud – tel.: +32 229 67456, Markus Lammert – tel.: +32 229 80423)

Obrazložena mišljenja

Zakonite migracije: Komisija poziva CIPAR I GRČKU da provedu propise EU-a o studentima i istraživačima iz trećih zemalja

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Cipru i Grčkoj jer nisu izvijestili o nacionalnom zakonodavstvu kojim se u potpunosti prenosi Direktiva o uvjetima ulaska, boravka i mobilnosti unutar EU-a državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair (Direktiva 2016/801). Države članice morale su do 23. svibnja 2018. uskladiti nacionalno zakonodavstvo s Direktivom te o tome izvijestiti Komisiju. Komisija je u srpnju 2018. uputila službene opomene Grčkoj i Cipru, a sad im šalje obrazložena mišljenja, što je sljedeći korak u postupku zbog povrede. Dvije države članice imaju rok od dva mjeseca da u potpunosti prenesu tu direktivu u svoje nacionalno pravo. U protivnom Komisija može razmotriti upućivanje predmeta Sudu EU-a.

Zakonik o schengenskim granicama: od ESTONIJE se zahtijeva uklanjanje dodatnih uvjeta za prelazak vanjskih granica

Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje Estoniji zbog uvođenja dodatnih obveza za putnike koji prelaze vanjsku granicu EU-a kojima se krši Zakonik o schengenskim granicama (Uredba (EU) 2016/399). Trenutačno, Estonija od putnika koji žele napustiti EU zahtijeva da rezerviraju mjesto u redu na graničnom prijelazu te da plate naknadu za rezervaciju i za korištenje čekaonice. Zakonikom o schengenskim granicama propisuje se sveobuhvatan niz uvjeta za granične prijelaze i provjere koje treba provesti pri izlasku putnika iz EU-a. Zakonikom se državama članicama ne dopušta da uvedu dodatne obveze, kao što su one na graničnim prijelazima u Estoniji. Komisija je poslala službenu opomenu Estoniji u svibnju 2016. Budući da primljeni odgovor nije bio zadovoljavajući, Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje, što je sljedeći korak u postupku zbog povrede. Estonija ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o svim poduzetim mjerama za pravilnu provedbu odredbi o prelasku vanjskih granica EU-a, kako je utvrđeno u Zakoniku o schengenskim granicama. U protivnom Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

Azil: Komisija poduzima sljedeći korak u postupku zbog povrede protiv MAĐARSKE zbog kriminalizacije aktivnosti potpore zahtjevima za azil i boravak

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Mađarskoj u vezi sa zakonodavstvom kojim se kriminaliziraju aktivnosti potpore zahtjevima za azil i boravak te dodatno ograničava pravo na zahtjev za azil. Komisija je 19. srpnja 2018. odlučila uputiti službenu opomenu Mađarskoj u vezi s novim zakonodavstvom. Nakon analize odgovora mađarskih nadležnih tijela Komisija smatra da još uvijek nije odgovoreno na većinu problema koji su navedeni, posebno u pogledu točaka u nastavku. Prvo, u vezi s kriminalizacijom potpore podnositeljima zahtjeva za azil. Mađarsko zakonodavstvo kriminalizacijom potpore zahtjevima za azil i boravak ograničava pravo podnositelja zahtjeva za azil na komunikaciju s nadležnim nacionalnim tijelima te međunarodnim i nevladinim organizacijama i na primanje pomoći od njih. Drugo, u vezi s ograničavanjem individualnih sloboda. Onemogućavanjem da osobe, koje u skladu s tim propisima podliježu kaznenom postupku, pristupaju tranzitnim zonama na mađarskim granicama zakonodavstvom se neopravdano ograničava uživanje prava građana EU-a na slobodu kretanja. Kazne su u rasponu od privremenog zadržavanja do zatvorske kazne u trajanju do jedne godine i protjerivanja iz zemlje. Konačno, u vezi s nezakonitim ograničenjem prava na azil. Uvođenje dodatne osnove za nedopuštenost zahtjeva za azil, koja nije predviđena pravom EU-a, kršenje je Direktive o postupcima azila. Osim toga, iako se pravom EU-a predviđa mogućnost uvođenja osnove za nedopuštenost u skladu s konceptima „sigurne treće zemlje” i „prve zemlje azila”, mađarskim pravom i izmjenom ustava ograničava se pravo na azil na način koji nije u skladu s Direktivom o kvalifikacijama (Direktiva 2011/95/EU) i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Komisija je stoga odlučila Mađarskoj uputiti obrazloženo mišljenje zbog povrede prava EU-a. Mađarske vlasti imaju rok od dva mjeseca da odgovore na problem na koji je upozorila Komisija. U protivnom Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Zakonite migracije: Komisija poziva MAĐARSKU da osigura ispravnu provedbu Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Mađarskoj zbog neodobravanja državljanima trećih zemalja sa statusom osobe s dugotrajnim boravištem da obavljaju profesiju veterinara, čime se nepravilno provodi Direktiva o osobama s dugotrajnim boravištem (Direktiva Vijeća 2003/109/EZ). U skladu s Direktivom državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici EU-a najmanje pet godina uživaju jednaki tretman u određenim područjima, među kojima je i pristup zaposlenju i samozaposlenju. Mađarski zakon državljanima trećih zemalja koji su kvalificirani veterinari, uključujući i one koji su diplomu stekli u Mađarskoj, ne dopušta obavljanje te profesije u Mađarskoj. Komisija je u srpnju 2018. poslala službenu opomenu Mađarskoj. Nakon ocjene odgovora mađarskih tijela Komisija je danas uputila obrazloženo mišljenje. Mađarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

Azil: Komisija poziva MAĐARSKU, POLJSKU i SLOVENIJU da u potpunosti provedu postojeću Direktivu o kvalifikacijama

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Mađarskoj, Poljskoj i Sloveniji jer nisu obavijestile o mjerama koje su poduzele za provedbu postojećih standarda EU-a za kvalifikaciju državljana trećih zemalja za međunarodnu zaštitu (Direktiva 2011/95/EU). Direktivom, koja je donesena u prosincu 2011., utvrđuju se zajednički standardi EU-a za utvrđivanje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita. Osigurava se i minimalna razina povlastica i prava u svim državama članicama EU-a kako bi se odvraćalo od sekundarnih kretanja među državama članicama i podnošenja višestrukih zahtjeva za azil. Države članice morale su provesti zajedničke standarde do 21. prosinca 2013. Budući da Mađarska, Poljska i Slovenija nisu u potpunosti provele sve odredbe Direktive, Komisija im je u siječnju 2014. poslala službene opomene. Komisija je tim zemljama danas poslala obrazložena mišljenja. Mađarska, Poljska i Slovenija imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o relevantnim mjerama koje su poduzele kako bi se osigurala potpuna provedba Direktive. U protivnom Komisija može uputiti predmete protiv njih Sudu Europske unije.

Sigurnosna unija: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da u potpunosti provede pravila EU-a o podacima iz evidencije podataka o putnicima (PNR)

Europska komisija danas je odlučila poslati obrazloženo mišljenje Španjolskoj jer nije obavijestila Komisiju o nacionalnim mjerama koje su dosad poduzete radi provedbe propisa EU-a o podacima iz evidencije podataka o putnicima (Direktiva 2016/681). Podaci iz evidencije podataka o putnicima odnose se na podatke koje putnici dostave zračnim prijevoznicima prilikom rezervacije letova i prijave na letove, kao što su ime, datum putovanja, plan putovanja, broj sjedala, prtljaga, podaci za kontakt i način plaćanja. Direktivom o podacima iz evidencije podataka o putnicima uvode se pravila o prijenosu takvih podataka od zračnih prijevoznika državama članicama te o njihovoj obradi, koja bi se trebala provoditi uz puno poštovanje mjera zaštite podataka. Upotreba podataka iz evidencija podataka o putnicima važan je instrument za borbu protiv terorizma i teških kaznenih djela, praćenje sumnjivih obrazaca putovanja i identifikaciju potencijalnih počinitelja kaznenih djela i terorista. Ona je ključan element Europskog programa sigurnosti i važan korak prema djelotvornoj i istinskoj sigurnosnoj uniji. Međutim, kako bi se osigurala učinkovitost i ostvario puni potencijal okvira za evidentiranje podataka o putnicima, od najveće je važnosti da sve države članice što prije uspostave nacionalne sustave. Države članice morale su u potpunosti provesti nova pravila EU-a o evidenciji podataka o putnicima do 25. svibnja 2018. Današnje obrazloženo mišljenje slijedi nakon službene opomene koja je Španjolskoj poslana u srpnju 2018. Španjolska ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela radi pune provedbe novih propisa. U protivnom Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

Službene opomene

Zakonite migracije: Komisija poziva SLOVENIJU da osigura ispravnu provedbu Direktive o jedinstvenoj dozvoli za boravak

Komisija je danas odlučila pokrenuti postupak zbog povrede prava slanjem službene opomene Sloveniji jer nije osigurala jednako postupanje prema radnicima iz trećih zemalja u skladu s Direktivom o jedinstvenoj dozvoli za boravak (Direktiva 2011/98/EU). Tom se Direktivom, osmišljenom kako bi se olakšale zakonite migracije, uvode pojednostavnjeni postupci i zajednički skup prava za radnike iz trećih zemalja. Ti propisi EU-a osiguravaju da radnici iz trećih zemalja imaju pogodnosti slične onima državljana EU-a u pogledu radnih uvjeta, mirovina, socijalne sigurnosti i pristupa javnim uslugama. U slovenskom zakonodavstvu nepravilno se primjenjuju odredbe o pravu na jednako postupanje u pogledu obiteljskih naknada jer se od nositelja jedinstvene dozvole zahtijeva da imaju stalno boravište kako bi ih primali. Takav se zahtjev ne primjenjuje na slovenske državljane. Slično tome, kada je riječ o prenošenju mirovinskih prava, Slovenija dopušta isplatu mirovina vlastitim državljanima koji žive u inozemstvu, pri čemu se to pravo ograničava za radnike iz trećih zemalja. Slovenija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Unutarnji poslovi: Komisija poziva ITALIJU, PORTUGAL i ŠPANJOLSKU da provedu propise o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Italiji, Portugalu i Španjolskoj jer nisu proveli propise EU-a o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i dječje pornografije (Direktiva 2011/93/EU). EU ima stroge propise kojima se kriminalizira takvo zlostavljanje u cijeloj Europi, uz stroge kazne za počinitelje, zaštitu djece žrtava i pomoć pri sprečavanju takvih kaznenih djela. Direktiva uključuje i posebne mjere za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Države članice morale su provesti nove propise do prosinca 2013. Međutim, budući da je Direktiva izuzetno opsežna, gotovo sve države članice suočile su se s kašnjenjima tijekom razdoblja provedbe. Komisija je svjesna tih problema, no države članice moraju se u potpunosti pridržavati odredbi Direktive kako bi se zajamčila učinkovita zaštita djece od seksualnog zlostavljanja. Stoga je Komisija odlučila pokrenuti postupke zbog povrede protiv navedenih država članica, koje sada imaju rok od dva mjeseca da odgovore Komisiji. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

14. Mobilnost i promet

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Stephan Meder – tel.: +32 229 13917)

Obrazložena mišljenja

Unutarnja plovidba: Komisija poziva BELGIJU da se uskladi s propisima EU-a o iznajmljivanju plovila i određivanju cijena

Komisija je danas odlučila Belgiji poslati obrazloženo mišljenje zbog neusklađenosti nacionalnih zahtjeva u pogledu iznajmljivanja plovila i određivanja cijena u prijevozu unutarnjim plovnim putovima s pravom EU-a (Direktiva Vijeća 96/75/EZ). Tom se direktivom utvrđuje da u međunarodnom i domaćem prijevozu stranke slobodno zaključuju ugovore i pregovaraju o cijenama. Belgija mora postupiti prema obrazloženom mišljenju u roku od dva mjeseca. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv te države članice Sudu Europske unije.

Cestovni promet: Komisija traži od CIPRA da poboljša povezivanje nacionalne elektroničke evidencije s novom verzijom sustava TACHOnet

Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Cipru jer nije poboljšao povezivanje nacionalne evidencije s novom verzijom sustava TACHOnet (Provedbena uredba Komisije 2016/68). Međupovezanost i razmjena informacija među državama članicama o elektroničkim evidencijama kartica vozača provodi se putem sustava za razmjenu poruka TACHOnet. Sustav TACHOnet čine centralno čvorište kojim upravlja Europska komisija i nacionalni sustav s nacionalnim elektroničkim evidencijama kojima upravljaju države članice. Države članice stoga su odgovorne za uvođenje i održavanje svojih nacionalnih elektroničkih evidencija te za interoperabilnost nacionalnog sustava s centralnim čvorištem. Radi provedbe nove i poboljšane verzije sustava TACHOnet države članice moraju prilagoditi svoje sustave na nacionalnoj razini. Rok za uspostavu poboljšane povezanosti nacionalnih elektroničkih evidencija sa sustavom TACHOnet istekao je 2. ožujka 2018. Ako nadležna tijela Cipra ne dostave zadovoljavajući odgovor u roku od dva mjeseca, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

Željeznički promet: Komisija poziva FRANCUSKU da prenese propise EU-a o pristupu željezničkoj infrastrukturi

U okviru općeg pregleda prenošenja propisa EU-a o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (Direktiva 2012/34/EU) u državama članicama Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Francuskoj Opsežnom reformom željezničkog prometa koja je u tijeku u Francuskoj vjerojatno će se riješiti neka pitanja usklađenosti s tom direktivom. Međutim, Komisija smatra da francuski regulatorni okvir za željeznice, koji još nije u potpunosti uspostavljen, nije potpuno u skladu s određenim odredbama, uključujući one o pristupu uslugama povezanima sa željeznicom te o jamstvu neovisnosti upravitelja kolodvora. Francuska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente Komisije, u protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv te države članice Sudu EU-a.

Službene opomene

Željeznički promet: Komisija poziva MAĐARSKU da dostavi planove o tehničkim zahtjevima za pristupačnost te za odvijanje i upravljanje prometom željezničkog sustava

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Mađarskoj jer nije dostavila nacionalne planove provedbe o tehničkim zahtjevima u vezi s dvije uredbe, koji se odnose na pristupačnost za osobe s invaliditetom i osobe s ograničenom pokretljivošću (Uredba Komisije 1300/2014/EU) te na podsustav „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava (Uredba Komisije 2015/995), u skladu s pravilima EU-a. Države članice morale su dostaviti svoje planove najkasnije do 1. siječnja 2017. odnosno 1. srpnja 2017. Mađarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija, nakon čega Komisija može donijeti obrazloženo mišljenje.

Sigurnost na cestama: Komisija poziva IRSKU i POLJSKU da izvijeste o razmjeni informacija o prometnim prekršajima na cestama

Komisija je danas odlučila poslati službene opomene Irskoj i Poljskoj jer nisu izvijestile o razmjeni informacija o prometnim prekršajima na cestama u skladu s propisima EU-a o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama (Direktiva 2015/413/EU). Direktiva omogućuje da države članice utvrde i kazneno gone nerezidentne vozače koji na njihovu državnom području počine prekršaje kao što su prekoračenje ograničenja brzine i vožnja pod utjecajem alkohola. Države članice moraju Komisiji podnijeti izvješće u kojem se navodi broj automatiziranih pretraživanja kaznenih djela počinjenih na njihovu državnom području vozilima registriranima u inozemstvu koja se provode putem internetske platforme. U izvješću treba navesti i broj neuspjelih pretraživanja te opis daljnjih koraka poduzetih u vezi s kaznenim djelima. Te su informacije ključne za procjenu učinkovitosti razmjene informacija i istraga kaznenih djela u državama članicama te utjecaja Direktive na cestovnu sigurnost. Izvješće je trebalo biti dostavljeno do 6. svibnja 2018. Obje zemlje imaju rok od dva mjeseca da odgovore na problem na koji je upozorila Komisija. U protivnom im Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Željeznički promet: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da pravilno provede propise EU-a o sigurnosti željeznica

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Španjolskoj jer smatra da sigurnosni postupci u Španjolskoj ne ispunjavaju zahtjeve zakonodavstva EU-a o sigurnosti željeznica (Direktiva o sigurnosti željeznica, Direktiva 2004/49/EZ). Direktivom su obuhvaćeni sigurnosni zahtjevi u vezi sa željezničkim sustavom u cjelini. Komisija smatra da su u Španjolskoj utvrđeni nedostaci u vezi s načinom na koji nacionalna tijela analiziraju i istražuju nesreće i incidente te tehnikama nadzora nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost. Španjolska ima rok od dva mjeseca da odgovori na problem na koji je upozorila Komisija. U protivnom joj Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Usluge prijevoza: Komisija poziva POLJSKU na poštovanje zajedničkih propisa o pristupu međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Komisija je danas odlučila zatražiti od Poljske da se u potpunosti uskladi sa zakonodavstvom EU-a o pristupu međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima (Uredba (EZ) br. 1073/2009). Uredba je donesena u listopadu 2009. kao dio paketa mjera za modernizaciju propisa o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika i pristupu tržištu cestovnog prijevoza. Glavni je cilj Uredbe pridonijeti dovršetku unutarnjeg tržišta za usluge prijevoza običnim i turističkim autobusima te povećati učinkovitost i konkurentnost tržišta kako bi se potaknuo prelazak s korištenja osobnih vozila na usluge prijevoza običnim i turističkim autobusima. Poljsko tijelo je autobusnom prijevozniku s poslovnim nastanom u Njemačkoj povuklo odobrenje za upravljanje međunarodnim linijskim autobusnim prijevozom između Njemačke i Poljske. Poljsko tijelo nije bilo nadležno za povlačenje odobrenja, a nisu ispunjeni ni pravni zahtjevi za takvu odluku. Komisija stoga smatra da je Poljska prekršila Uredbu. Poljska sada ima dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Prijevoz opasnog tereta: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU da provede propise EU-a o cestovnom prijevozu opasnih tvari

Komisija je danas zatražila od Ujedinjene Kraljevine da se u potpunosti uskladi s pravom EU-a o cestovnom prijevozu opasnih tvari (Direktiva Komisije 2018/217). Ujedinjena Kraljevina nije dostavila dodatne dokaze u vezi s provedbenim mjerama koje su donesene na nacionalnoj razini radi prenošenja Direktive. Ujedinjena Kraljevina mora odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom joj Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 

15. Oporezivanje i carinska unija

(Više informacija: Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Oporezivanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv NJEMAČKE zbog neusklađivanja s pravilima EU-a o povratu PDV-a

Komisija je danas odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Njemačke zbog odbijanja određenih zahtjeva za povrat PDV-a poduzećima u drugim državama članicama.

Konkretno, Njemačka u nekim slučajevima odbija vratiti PDV bez traženja dodatnih informacija od podnositelja zahtjeva za povrat ako smatra da informacije koje su dostavljene o vrsti robe i pruženim uslugama nisu dovoljne za donošenje odluke o zahtjevu. Ta praksa dovodi do situacija u kojima se povrat PDV-a odbija podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju materijalne uvjete, čime se krši pravo na povrat PDV-a utvrđeno na temelju pravila EU-a (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ i Direktiva o povratu PDV-a (Direktiva Vijeća 2008/9/EZ). Današnjom odlukom Europska komisija u svojoj ulozi čuvarice Ugovora osigurava provedbu zakonodavstva EU-a. Odluka o upućivanju predmeta Sudu uslijedila je nakon što Njemačka nije uskladila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU-a nakon obrazloženog mišljenja Komisije. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Oporezivanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv UJEDINJENE KRALJEVINE zbog nepridržavanja pravila EU-a o PDV-u u odnosu na određene burze robe

Komisija je danas odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Ujedinjene Kraljevine zbog proširenja područja primjene mjere o PDV-u koja omogućuje odstupanja od pravila PDV-a za određene burze robe. Ujedinjena Kraljevina trenutačno primjenjuje nultu stopu PDV-a na transakcije izvršene na određenim burzama robe u toj zemlji. Od 1977., kad je Komisija obaviještena o tom odstupanju, Ujedinjena Kraljevina znatno je proširila područje primjene te mjere, što znači da više nije ograničeno na trgovanje robom koja je njome bila izvorno obuhvaćena. U skladu s pravilima EU-a koje su dogovorile sve države članice (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) područje primjene te vrste odstupanja „u mirovanju” ne može se proširiti. Ono usto uvelike narušava i tržišno natjecanje na štetu drugih financijskih tržišta u EU-u. Današnje upućivanje uslijedilo je nakon što je Ujedinjena Kraljevina propustila uskladiti svoje zakonodavstvo s pravom EU-a o PDV-u nakon obrazloženog mišljenja Komisije u srpnju 2018.. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije i službena opomena

Oporezivanje: Komisija upućuje Sudu EU-a predmet protiv ITALIJE zbog odobravanja poreznih povlastica na registraciju nekretnine

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Italije jer nije izmijenila svoje zakonodavstvo u kojem se predviđa snižena porezna stopa za Talijane koji žive u inozemstvu pri kupnji prvog stambenog objekta na talijanskom tlu. Takvi talijanski iseljenici imaju pravo na povlaštenu stopu poreza na registraciju a da ne moraju imati obvezno boravište. Državljani drugih država članica nemaju pravo na takve povlastice ako nemaju stvarno boravište ili u roku od 18 mjeseci ne počnu boraviti u općini u kojoj se nekretnina nalazi. Prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) takvo diskriminatorno postupanje, utemeljeno neposredno na državljanstvu, nije dopušteno. Slično tome, pod određenim uvjetima talijanski umirovljenici koji žive u inozemstvu izuzeti su od općinskog poreza na imovinu poznatog kao „IMU” ili mogu plaćati niže komunalne naknade za svoje nekretnine u Italiji. Komisija je danas istodobno odlučila uputiti i službenu opomenu Italiji zbog toga što talijanskim umirovljenicima koji žive u EU-u ili u zemljama članicama EGP-a i dalje omogućuje povoljnije uvjete u pogledu određenih općinskih poreza na prvu kuću u Italiji. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Obrazložena mišljenja

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od FRANCUSKE da porezne povlastice povezane s uslugama osobne njege i pomoći kod kuće uskladi s pravom EU-a

Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Francuskoj zbog poreznih nepogodnosti povezanih s uslugama osobne skrbi i „pomoći kod kuće” koje se odnose na određene rezidentne i nerezidentne porezne obveznike. Trenutačno se porezni odbitak za usluge skrbi pružene poreznim obveznicima ili, pod određenim uvjetima, njihovim precima odobrava samo ako se te usluge pružaju u mjestu prebivališta koje se nalazi u Francuskoj. Takav je uvjet suprotan načelima prava EU-a jer oštećuje porezne obveznike koji borave u Francuskoj, ali imaju domicil u drugoj državi članici EU-a ili EGP-a. Time se oštećuje i porezne obveznike nerezidente koji se nalaze u situaciji koja je usporediva sa situacijom rezidenata jer većinu svojih prihoda ostvaruju u Francuskoj. Ako Francuska ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija poziva NJEMAČKU da svoja pravila o paušalnom plaćanju PDV-a za poljoprivrednike uskladi s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Njemačkoj zbog primjene posebne odredbe o PDV-u za poljoprivrednike. Pravila EU-a (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) državama članicama omogućuje da primjenjuju odredbu o paušalnom plaćanju PDV-a za poljoprivrednike. Na temelju te odredbe poljoprivrednici svojim kupcima naplaćuju standardni iznos, odnosno „paušalnu naknadu”, na svoje poljoprivredne proizvode i usluge, umjesto da primijene uobičajena pravila o PDV-u. S druge strane, ti poljoprivrednici ne mogu zatražiti povrat PDV-a koji su već platili. Odredba bi se trebala primjenjivati na poljoprivrednike za koje je vjerojatno da bi imali administrativne poteškoće ako bi se pridržavali uobičajenih pravila o PDV-u. Međutim, Njemačka automatski primjenjuje paušalnu odredbu na sve poljoprivrednike, uključujući i vlasnike velikih poljoprivrednih gospodarstava, bez obzira tko bi od njih imao poteškoće. Osim toga, prema podacima njemačkog vrhovnog revizorskog suda (Bundesrechnungshof), omogućivanje takve primjene paušalnog plaćanja omogućuje poljoprivrednicima prekomjernu naknadu za pretporez koji su platili. To nije dopušteno prema pravilima EU-a i uvelike narušava tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Ne poduzme li Njemačka odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od NJEMAČKE da izmijeni ograničavajuće odredbe o izlaznom oporezivanju u odnosu na porez na kapitalne dobitke

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Njemačkoj zbog nametanja izravnog izlaznog poreza na prijenos imovine u državu EU-a ili EGP-a. Prijenos njemačke imovine iz njemačkih poduzeća primatelju koji se nalazi u državi EFTA-e koja sudjeluje u EGP-u (Norveška, Island i Lihtenštajn) tretira se nepovoljnije od isključivo domaćih transakcija. To se događa jer se u njemačkom pravu za takve prijenose zahtijeva uključivanje nerealiziranih kapitalnih dobitaka u poreznu osnovicu za tu financijsku godinu. Drugo, porezni obveznici nerezidenti ne mogu iskoristiti tu pogodnost odgode već se oporezuju odmah, čime se krši sloboda poslovnog nastana. Stoga je vjerojatno da će predmetna njemačka pravila odvratiti porezne obveznike od ostvarivanja prava na slobodu poslovnog nastana (članak 49. UFEU-a) i prava iz odgovarajuće odredbe o tome u Sporazumu o EGP-u. Ne poduzme li Njemačka odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija poziva PORTUGAL da uskladi svoje porezne propise koji se primjenjuju na nerezidente pri prodaji nekretnine

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu tražeći izmjenu restriktivnih odredbi o izlaznom porezu na kapitalne dobitke radi njihova usklađivanja s mjerodavnim presudama Suda EU-a. Portugal oporezuje kapitalne dobitke koje ostvare nerezidentni porezni obveznici fiksnom stopom od 28 %, dok se na rezidente primjenjuje progresivni porez na dohodak. U dva predmeta (predmet C-443/06, Hollmann protiv Pública i C-184/18, Fazeda Pública protiv Teixeira) Sud je zaključio da to različito postupanje nije u skladu sa slobodnim kretanjem kapitala zajamčenim člankom 63. UFEU-a i Sporazumom o EGP-u. Portugal je uveo mogućnost da se prema nerezidentima postupa kao s rezidentima te da se 50 % takvih kapitalnih dobitaka iz portugalskih izvora oporezuje primjenom progresivnih stopa poreza na dohodak. Međutim, prema sudskoj praksi EU-a smatra se da puko otvaranje mogućnosti jednakog postupanja kao prema rezidentnom poreznom obvezniku nije ispravljanje povrede jer se nerezidentnim poreznim obveznicima i dalje nameće veće opterećenje. Ako Portugal ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv njega Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija poziva RUMUNJSKU da se uskladi s pravom EU-a u pogledu povrata nepropisno naplaćenih poreza na registraciju automobila

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Rumunjskoj jer nije osigurala potpun i pravodoban povrat poreza na registraciju rabljenih vozila kupljenih u drugim državama članicama EU-a. Sud EU-a smatra da su takvi porezi kršenje pravila EU-a (članak 110. UFEU-a). Rumunjska pravila o povratu poreza ne ispunjuju načela lojalne suradnje, jednakosti i djelotvornosti. Ne poduzme li Rumunjska odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU da uskladi pravila o porezu na dohodak s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Ujedinjenoj Kraljevini o poreznim olakšicama u području poreza na dobit u slučaju gubitka od prodaje dionicama. Trenutačno uvjete za tu olakšicu ispunjavaju samo dionice društava koja svoju poslovnu djelatnost u cijelosti ili uglavnom obavljaju u Ujedinjenoj Kraljevini. Tim se pravilom u nepovoljan položaj dovode porezni obveznici koji ulažu u kvalificirane dionice društava koja posluju u drugim državama članicama izvan Ujedinjene Kraljevine. Njime se ograničava i slobodno kretanje kapitala (članak 63. UFEU-a). Ako Ujedinjena Kraljevina ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od UJEDINJENE KRALJEVINE da uskladi pravila o poreznim olakšicama za zajmove trgovcima

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Ujedinjenoj Kraljevini zbog njezina zakona o poreznim olakšicama za zajmove trgovcima. Zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine trenutačno propisuje posebnu olakšicu kad „kvalificirani zajam” postane nenaplativ. U tom slučaju vjerovnik ima pravo podnijeti zahtjev za odbitak iznosa zajma od njegove obveze plaćanja poreza na kapitalne dobitke ili poreza na dobit. Međutim, pravila su različita za porezni tretman „nenaplativih zajmova” dodijeljenih rezidentima Ujedinjene Kraljevine i zajmoprimcima koji nisu rezidenti Ujedinjene Kraljevine. Time se neopravdano ograničava slobodno kretanje kapitala (članak 63. UFEU-a). Ako Ujedinjena Kraljevina ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Službene opomene

Oporezivanje: Komisija ponovno poziva MAĐARSKU da svoj sustav kontrole cestovnog prijevoza uskladi s propisima EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti dodatnu službenu opomenu Mađarskoj kako bi potvrdila da mađarski zahtjevi u okviru sustava kontrole cestovnog prijevoza nisu u skladu s pravom EU-a o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) i zatražila njihovu izmjenu. U okviru mađarskog Elektroničkog nadzornog sustava cestovnog robnog prijevoza (EKAER) poduzeća su za potrebe prijave PDV-a dužna dostaviti mađarskim poreznim tijelima detaljne informacije o određenim prijevoznim sredstvima gospodarskih subjekata koja prometuju javnim cestama. Komisija potvrđuje da se tim zahtjevima u okviru EKAER-a krše propisi o PDV-u jer se uglavnom odnose na prekogranične transakcije u EU-u i jer se njima uvode administrativne formalnosti povezane s prelaskom granica. Nadalje, Komisija smatra da mađarsko zakonodavstvo krši načela neutralnosti i proporcionalnosti, kao i slobodu poduzetništva zajamčenu Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Ako Mađarska ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može mađarskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija poziva MAĐARSKU da uskladi trošarine na cigarete s minimalnim pragom na razini EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Mađarskoj jer nije dosegnula minimalni prag za trošarine na cigarete u skladu s pravilima EU-a o prerađenom duhanu (Direktiva Vijeća 2011/64/EU). Trenutačnim se pravilima od država članica zahtijeva da za cigarete naplaćuju trošarinu u iznosu od barem 60 % primjenjive ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta puštenih u prodaju na njihovu državnom području. Kao i drugim državama članicama, Mađarskoj je odobreno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. kako bi ispunila taj zahtjev, ali je trošarina koju Mađarska primjenjuje na cigarete i dalje niža od minimalnog praga. Ako Mađarska ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može mađarskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od POLJSKE da izmijeni zakonodavstvo o pomoći primatelja pri primjeni PDV-a na trošarinsku robu

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Poljskoj u kojoj traži da Poljska izmijeni pravila o PDV-u prema kojima primatelji koji svojim klijentima pružaju usluge carinjenja trošarinske robe, npr. goriva, moraju platiti PDV ne samo na naknadu za svoje usluge, nego i na iznos trošarine i naknade za gorivo koja se naplaćuje na to gorivo. To se događa iako ti primatelji ne stječu gorivo unutar EU-a u smislu pravila EU-a o PDV-u koja su na snazi (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112). Tako može doći i do dvostrukog oporezivanja s obzirom na to da su klijenti tih trgovačkih društava također obvezni plaćati PDV za stjecanje tog goriva unutar EU-a. Ako Poljska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može poljskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od PORTUGALA da izmijeni zakonodavstvo o oporezivanju automobila

Komisija je danas odlučila pokrenuti postupak zbog povrede protiv Portugala jer nije uzeo u obzir okolišnu komponentu poreza na registraciju rabljenih automobila uvezenih iz drugih država članica u svrhu amortizacije. Europska komisija smatra da portugalsko zakonodavstvo nije usklađeno s člankom 110. UFEU-a jer se rabljeni automobili uvezeni iz drugih država članica oporezuju višim stopama od rabljenih automobila kupljenih na portugalskom tržištu zbog toga što njihova amortizacija nije u potpunosti uzeta u obzir. Ako Portugal ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može portugalskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Carina: Komisija zahtijeva od RUMUNJSKE da izmijeni zakonodavstvo o carinskom dugu

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu kako bi od Rumunjske zatražila da uskladi zakonodavstvo o carinskom dugu s Carinskim zakonikom Unije (Uredba (EU) br. 952/2013). Prema tim pravilima carinska tijela moraju obavijestiti dužnika o dugu u roku od tri godine. Ako je carinski dug nastao kao posljedica kaznenog djela, carinska tijela moraju uputiti tu obavijest u roku od deset godina. U rumunjskom carinskom zakonu navodi se da se dužnika više ne može obavijestiti o carinskom dugu nakon što je prošlo pet godina od trenutka nastanka carinskog duga, neovisno o tome je li taj dug nastao kao rezultat kaznenog djela. Ta odredba nije u skladu s trogodišnjim rokom za obavijest o carinskom dugu, definiranim u carinskom zakonodavstvu Unije. Ako Rumunjska ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može rumunjskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija traži od ŠPANJOLSKE da ukine neopravdano ograničavajuće uvjete za odgodu plaćanja poreza u slučaju podjele društava

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu u kojoj od Španjolske traži da ukine uvjete u španjolskom zakonodavstvu koji su u suprotnosti s Direktivom o spajanjima (Direktiva Vijeća 90/434/EEZ). Svrha je te direktive osigurati da u trenutku restrukturiranja oporezivanje ne ometa reorganizaciju poslovanja poput spajanja i podjela. Oporezivanje kapitalnih dobitaka koji proizlaze iz takve reorganizacije stoga se odgađa do kasnije prodaje te imovine i dionica ili raspolaganja njima. Međutim, u španjolskom zakonodavstvu predviđeni su neopravdano ograničavajući uvjeti za određene vrste podjele društava: odgoda oporezivanja ne odobrava se ako dioničari podijeljenog društva ne prime isti udio dionica u svim društvima koja proizlaze iz podjele, osim ako stečena imovina čini dio poslovanja. Ako Španjolska ne poduzme mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može španjolskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od ŠPANJOLSKE da izmijeni pravila za multinacionalna poduzeća o izvješćivanju po zemljama

Komisija je odlučila Španjolskoj uputiti službenu opomenu u kojoj od nje traži da u cijelosti provede pravila EU-a o izvješćivanju po zemljama za multinacionalne skupine (četvrta Direktiva o administrativnoj suradnji, Direktiva Vijeća 2016/881). U trenutačnim španjolskim pravilima nedostaje određen broj elemenata u pogledu obveza koje multinacionalna poduzeća imaju kad je riječ o izvješćivanju. Ako Španjolska ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može španjolskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Zaključenja

Oporezivanje: Komisija zaključuje predmete protiv ČEŠKE, GRČKE i POLJSKE

Komisija je zadovoljna koracima koje su Češka, Grčka i Poljska poduzele u prenošenju mjera koje se odnose na obveznu automatsku razmjenu informacija u području oporezivanja u pogledu pristupa poreznih tijela država članica informacijama o sprečavanju pranja novca (peta Direktiva o administrativnoj suradnji, Direktiva Vijeća (EU) 2016/2258). Komisija je danas odlučila zaključiti ta tri postupka zbog povrede. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede protiv tih triju država članica u siječnju 2018., a grčkim je tijelima još u lipnju 2016 uputila obrazloženo mišljenje.

MEMO/19/462

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar