Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Tammikuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Bryssel 24. tammikuuta 2019

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja, ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset ryhmiteltyinä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 87 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu ilman, että komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

1. Maatalous ja maaseudun kehittäminen

(Lisätietoja: Daniel Rosario – Puhelin: (+ 32-2) 295 61 85, Clémence Robin – Puhelin: (+32-2) 295 25 09)

Perustellut lausunnot

Maantieteelliset merkinnät: Komissio kehottaa BULGARIAA kumoamaan maantieteellisiä merkintöjä koskevan kansallisen lainsäädäntönsä

Komissio on tänään päättänyt siirtyä Bulgariaa koskevassa rikkomusmenettelyssä seuraavaan vaiheeseen lähettämällä sille perustellun lausunnon, joka koskee tavaramerkeistä ja maantieteellisistä merkinnöistä 1. syyskuuta 1999 annettua kansallista lakia. Bulgaria on vuodesta 2008 lähtien pitänyt yllä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä koskevaa kansallista rekisteriä. Komissio katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojaaminen kansallisin säännöksin on vastoin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annettuja EU:n sääntöjä (asetus (EU) N:o 1151/2012) EU:n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (vuonna 2009 annettu tuomio asiassa C-478/07, Budvar, ja vuonna 2017 annettu tuomio asiassa C-56/16/P, EUIPO v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) EU:n asetus tarjoaa yhdenmukaisen ja täysin kattavan suojan sen soveltamisalaan kuuluville maatieteellisille merkinnöille. Bulgarian olisi pitänyt poistaa kansallinen rekisteröintijärjestelmänsä käytöstä vuonna 2007 heti kun se liittyi EU:hun. Sillä olisi tuolloin ollut mahdollisuus suojata silloisia kansallisia maantieteellisiä merkintöjään vain 12 kuukauden ajan liittymispäivästä, jos kyseisellä ajanjaksolla olisi tehty hakemus EU:n tasolla. Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn tammikuussa 2018 lähettämällä Bulgarian viranomaisille virallisen ilmoituksen. Bulgarialla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Maantieteelliset merkinnät: Komissio kehottaa TANSKAA panemaan täytäntöön suojatun alkuperänimityksen ”feta” suojan

Komissio on tänään päättänyt lähettää Tanskalle perustellun lausunnon, koska Tanskan viranomaiset eivät ole täyttäneet maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (asetus (EU) N:o 1151/2012) mukaisia velvoitteitaan asianmukaisella tavalla. Komissio katsoo, että Tanska ei ole estänyt tai lopettanut EU:n asetuksen rikkomista, johon ovat syyllistyneet sellaiset Tanskaan sijoittautuneet yritykset, jotka tuottavat (ja/tai tuovat muista maista) ja vievät EU:n ulkopuolisiin maihin valkeaa juustoa käyttäen siitä nimitystä ”feta”. Tämä on vastoin suojattujen alkuperänimitysten (SAN) tuote-eritelmiä koskevia EU:n sääntöjä ja sitä pidetään harhaanjohtavana merkintänä. ”Feta” on ollut rekisteröity suojattu alkuperänimitys vuodesta 2002. EU:n asetuksessa suojataan rekisteröityjä nimiä useilta väärinkäytön muodoilta. Tällaisia ovat muun muassa rekisteröidyn nimen suora tai välillinen kaupallinen käyttö tuotteissa, jotka ovat verrattavissa kyseisellä nimellä rekisteröityihin tuotteisiin, tai sellainen rekisteröidyn nimen käyttö, jonka tarkoituksena on nimeen liittyvän maineen hyödyntäminen. SAN-tuotteiksi rekisteröidyillä tuotenimillä on kaikkein läheisin yhteys siihen maantieteelliseen alueeseen, jolla ne valmistetaan. Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Tanskaa vastaan tammikuussa 2018. Tanskalla on kaksi kuukautta aikaa puuttua komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

2. Kilpailuasiat

(Lisätietoja: Ricardo Cardoso – Puhelin: (+32-2) 298 01 00, Maria Tsoni – Puhelin: (+32-2) 299 05 26)

Virallinen ilmoitus

Valtiontuki: Komissio kehottaa KREIKKAA perimään takaisin kaivosyhtiö LARCOlle myönnetyn sääntöjenvastaisen tuen

Komissio on tänään päättänyt lähettää Kreikalle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole pannut täytäntöön unionin tuomioistuimen 9. marraskuuta 2017 antamaa tuomiota (asia C-481/16, Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta). Siinä tuomioistuin antoi Kreikalle tuomion, koska se ei ollut pannut täytäntöön komission 27. maaliskuuta 2014 antamaa perintämääräystä, jonka mukaan Kreikan olisi pitänyt periä kaivosyhtiöltä LARCO General Mining and Metallurgical Company S.A.135,8 miljoonan euron sääntöjenvastaisesti maksettu ja sisämarkkinoille soveltumaton tuki. Tuki oli myönnetty LARCOlle valtiontakausten ja pääomanlisäysten muodossa. Kreikalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja osoittaa, että tuki on peritty takaisin. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa Kreikkaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa ja pyytää, että tuomioistuin määrää Kreikan maksamaan kiinteämääräisen hyvityksen ja uhkasakkoja.

Lopetetut menettelyt

Kilpailunrajoitukset: Komissio lopettaa kolmea jäsenvaltiota vastaan aloitetut rikkomusmenettelyt, jotka koskevat kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskevan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa

Komissio on päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt Bulgariaa, Kreikkaa ja Portugalia vastaan, koska maat ovat nyt saattaneet kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskevan direktiivin (direktiivi 2014/104/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kyseisellä direktiivillä autetaan kansalaisia ja yrityksiä vaatimaan korvausta silloin, kun nämä ovat joutuneet kärsimään EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta esimerkiksi kartellien tai määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi. Sillä myös varmistetaan, että rikkomisen kohteeksi joutuneet saavat kärsimänsä vahingon osoittamiseksi tarvittavat todisteet käyttöönsä entistä helpommin ja aiempaa enemmän aikaa korvausvaatimusten esittämistä varten. Direktiivi on sen vuoksi olennainen osa EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 27. joulukuuta 2016. Seitsemän jäsenvaltiota täytti velvoitteen määräaikaan mennessä. Täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönnin vuoksi aloitettujen rikkomusmenettelyjen käynnistämisen jälkeen 18 jäsenvaltiota saattoi direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään vuoden 2017 aikana. Bulgaria, Kreikka ja Portugali tekivät tämän vuoden 2018 alkupuoliskolla. Komissio tutkii nyt, täyttävätkö 28 jäsenvaltion kansalliset täytäntöönpanotoimet direktiivissä asetetut vaatimukset.

 

3. Digitaaliset sisämarkkinat

(Lisätietoja: Nathalie Vandystadt – Puhelin: (+32-2) 296 70 83, Marietta Grammenou – Puhelin: (+32-2) 298 35 83)

Lopetetut menettelyt

Kyberturvallisuus: Komissio lopettaa rikkomusmenettelyt ALANKOMAITA, ESPANJAA, IRLANTIA, KROATIAA, PORTUGALIA JA RANSKAA vastaan

Komissio on tänään päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt, jotka aloitettiin Alankomaita, Espanjaa, Irlantia, Kroatiaa, Portugalia ja Ranskaa vastaan siksi, että ne eivät saattaneet ensimmäistä kyberturvallisuussääntöjä koskevaa EU:n laajuista lainsäädäntöä (verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta annettu direktiivi (EU) 2016/1148/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään 9. toukokuuta 2018 mennessä. Komissio päätti lopettaa rikkomusmenettelyt, koska kyseiset jäsenvaltiot ovat kyenneet osoittamaan, että osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä saatetut uudet säännöt ovat direktiivin mukaisia. Direktiivin tavoitteena on saavuttaa verkko- ja tietojärjestelmien yhtäläisen korkea turvallisuuden taso koko EU:ssa kehittämällä kansallisia kyberturvallisuusvalmiuksia, lisäämällä EU-tason yhteistyötä ja asettamalla turvapoikkeamia koskevia raportointivelvoitteita keskeisiä palveluja tarjoaville operaattoreille ja digitaalisten palvelujen tarjoajille. Komissio aloitti EU:n rikkomusmenettelyn heinäkuussa 2018 kehottamalla asianomaisia jäsenvaltioita saattamaan kansalliset täytäntöönpanotoimet päätökseen.Komissio seuraa edelleen 11:tä avoinna olevaa rikkomusmenettelyä, jotka on aloitettu direktiivin puutteellisen täytäntöönpanon vuoksi, ja odottaa saavansa perusteellisemman käsityksen täytäntöönpanotilanteesta eri puolilla EU:ta lähikuukausina. Lisätietoja siitä, miten jäsenvaltiot kehittävät kyberturvallisuusvalmiuksiaan, on saatavilla direktiivin täytäntöönpanon etenemistä koskevassa katsauksessa sekä kysymyksissä ja vastauksissa. Ks. myös tietokooste kaikista kyberturvallisuuden parantamiseen tähtäävistä EU:n toimista.

 

4. Talous- ja rahoitusasiat

(Lisätietoja: Annika Breidthardt - Puhelin: (+32-2) 295 61 53, Enda McNamara – Puhelin: (+32-2) 296 49 76)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne

Komissio haastaa SLOVENIAN EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut EKP:n asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä ja vilpitöntä yhteistyötä koskevaa periaatetta

Komissio on päättänyt haastaa Slovenian EU:n tuomioistuimeen, koska se on loukannut Euroopan keskuspankin (EKP) arkistojen loukkaamattomuutta ja vilpittömän yhteistyön periaatetta Slovenian keskuspankissa tapahtuneen EKP:n asiakirjojen takavarikoinnin yhteydessä. Kansallisen keskuspankin virkamiehiä koskevien kansallisten tutkimusten yhteydessä Slovenian viranomaiset takavarikoivat 6. heinäkuuta 2016 Slovenian keskuspankista tietoja, joihin sisältyi EKP:n asiakirjoja ja atk-laitteita, vaikka tutkimukset eivät liittyneet EKP:n tehtäviin. EKP ei ollut antanut ennakkolupaa kyseisten asiakirjojen ja laitteiden takavarikointiin, ja EKP:n yritykset päästä asiassa sopuratkaisuun eivät ole tuottaneet tulosta. Myös komission toimet tosiseikkojen ja olosuhteiden selvittämiseksi ovat jääneet tuloksettomiksi. Toimiin sisältyivät muun muassa EU Pilot -kirje joulukuussa 2016, virallinen ilmoitus toukokuussa 2017 ja perusteltu lausunto heinäkuussa 2018. Komissio pitää edelleen tiiviisti yhteyttä EKP:hen tästä asiasta. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

5. Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin: (+32-2) 296 22 53, Sara Soumillion – Puhelin: (+32-2) 296 70 94)

Perustellut lausunnot

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa IRLANTIA, KYPROSTA, RANSKAA ja ROMANIAA ilmoittamaan liikkuvien työntekijöiden lisäeläkeoikeuksia koskevien sääntöjen täysimääräisestä kansallisesta täytäntöönpanosta

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellut lausunnot Irlannille, Kyprokselle, Ranskalle ja Romanialle, koska ne eivät ole ilmoittaneet lisäeläkeoikeuksia koskevien EU:n sääntöjen (eläkkeiden siirtomahdollisuuksia koskeva direktiivi, direktiivi 2014/50/EU) täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä vahvistetaan lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. Direktiivi on tärkeä, koska se edistää työvoiman liikkuvuutta turvaamalla liikkuvien työntekijöiden lisäeläkeoikeudet. Jäsenvaltiot sopivat huhtikuussa 2014, että direktiivi pitäisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että kansallisista täytäntöönpanotoimista pitäisi ilmoittaa komissiolle viimeistään toukokuussa 2018. Komissio on jo lähettänyt kyseisille jäsenvaltioille viralliset ilmoitukset heinäkuussa 2018. Kaikki neljä jäsenvaltiota vastasivat, että täytäntöönpanoprosessi oli käynnissä. Koska komissio ei ole edelleenkään saanut ilmoitusta täysimääräisestä täytäntöönpanosta, se on nyt päättänyt lähettää näille jäsenvaltioille perustellut lausunnot. Jos jäsenvaltiot eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Virallinen ilmoitus

Perhe-etuuksien indeksointi: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn ITÄVALTAA vastaan

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Itävallalle. Asia koskee uutta lainsäädäntöä, jonka nojalla Itävallassa työskentelevien EU:n kansalaisten perhe-etuuksiin ja perheille myönnettäviin verovähennyksiin aletaan soveltaa indeksointia siinä tapauksessa, että heidän lapsensa asuvat ulkomailla. Toisessa jäsenvaltiossa asuvien lasten osalta maksettavat perhe-etuudet ja verovähennykset määräytyvät Itävallassa 1. tammikuuta 2019 alkaen lasten asuinjäsenvaltion elinkustannusten perusteella. Tämä tarkoittaa, että monet Itävallassa työskentelevät EU:n kansalaiset, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja ja veroja samalla tavoin kuin paikalliset työntekijät, saisivat vähemmän etuuksia vain siksi, että heidän lapsensa asuvat toisessa jäsenvaltiossa. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien EU:n sääntöjen (asetus (EY) N:o 883/2004) mukaan jäsenvaltio ei saa pienentää lainsäädäntönsä mukaisesti vakuutetuille henkilöille maksettavia etuuksia pelkästään sillä perusteella, että he itse tai heidän perheenjäsenensä asuvat toisessa jäsenvaltiossa. Säännöissä kielletään myös kansalaisuuteen perustuva syrjintä. Perhe-etuuksien pienentäminen pelkästään sillä perusteella, että lapset asuvat ulkomailla, rikkoo sosiaaliturvaa koskevia EU:n sääntöjä sekä periaatetta, jonka mukaan työntekijöillä, jotka ovat toisen jäsenvaltion kansalaisia, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun sosiaaliturva- ja veroetuuksien osalta (asetus (EU) N:o 492/2011). Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn lähettämällä Itävallalle virallisen ilmoituksen. Itävallalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ratkaista komission esiin tuomat ongelmat. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

6. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Lynn Rietdorf – Puhelin: (+32-2) 297 49 59)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet sekä viralliset ilmoitukset

Rakennusten energiatehokkuus: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen SLOVENIAA ja TŠEKKIÄ vastaan, koska ne eivät ole varmistaneet, että rakennusten energiatehokkuustodistukset ovat asianmukaisesti esillä

Komissio on tänään päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Sloveniaa ja Tšekkiä vastaan, koska ne eivät noudata rakennusten energiatehokkuudesta annettua direktiiviä (direktiivi 2010/31/EU).Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön kaikkia rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi ja vaadittava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Niiden on myös varmistettava, että kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että energiatehokkuustodistukset ovat esillä näkyvällä paikalla kaikissa rakennuksissa, joissa yleisö käy toistuvasti. Tämän säännön tarkoituksena on kiinnittää yleisön huomio tehokkaan energiankulutuksen merkitykseen ja kannustaa toteuttamaan kunnostustöitä. Komissio kiinnitti kansallisten viranomaisten huomion tämän vaatimuksen puutteelliseen täytäntöönpanoon jo vuonna 2015 ja lähetti kummallekin jäsenvaltiolle viralliset ilmoitukset vuosina 2017 ja 2018. Tästä huolimatta näiden jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ei ole edelleenkään saatettu direktiivin mukaiseksi. Lisäksi komissio on päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn Kroatiaa ja Romaniaa vastaan, koska ne eivät ole toimittaneet edistymiskertomuksia rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen saavuttamisesta. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Perusteltu lausunto

Turvallisuutta koskevat perusnormit: Komissio kehottaa ITALIAA saattamaan EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on tänään päättänyt lähettää Italialle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan saattamaan uusi säteilyturvallisuutta koskeva perusnormidirektiivi (neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom) kaikilta osin osaksi lainsäädäntöään. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 6. helmikuuta 2018. Tällä uudella direktiivillä uudistetaan ja konsolidoidaan EU:n säteilysuojelulainsäädäntö. Siinä vahvistetaan turvallisuutta koskevat perusnormit, joiden tarkoituksena on suojella työntekijöitä, suurta yleisöä ja potilaita ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Direktiivi sisältää myös säteilyvaaratilanteeseen varautumista ja toimintaa koskevat säännökset, joita lujitettiin Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen. Asianomaisella jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata perusteltuun lausuntoon ja ilmoittaa kansallisista täytäntöönpanotoimistaan. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Perustellut lausunnot ja viralliset ilmoitukset

Kestävät biopolttoaineet: Komissio kehottaa kuutta jäsenvaltiota panemaan täytäntöön bensiiniin ja dieselpolttoaineeseen liittyvää epäsuoraa maankäytön muutosta koskevat EU:n säännöt

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellut lausunnot Latvialle ja Saksalle ja viralliset ilmoitukset Irlannille, Ranskalle, Suomelle ja Tšekille, koska ne eivät ole saattaneet bensiinin ja dieselpolttoaineen laatua ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä koskevia EU:n sääntöjä (direktiivi (EU) 2015/1513) täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivin tarkoituksena on vähentää biopolttoaineiden tuotantoon liittyvän epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä. Epäsuora maankäytön muutos tapahtuu, kun maatalousmaalla aletaan viljellä elintarvike- tai rehukäyttöön tarkoitettujen kasvien sijasta biopolttoaineen tuotannossa käytettäviä kasveja. Tämä lisää painetta käyttää muita (aiemmin käyttämättömiä) maa-alueita elintarviketuotannon tarkoituksiin, mikä puolestaan vaikuttaa kasvihuonekaasujen päästöihin. Esimerkiksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa, kun maatalouskäyttöön otetaan alueita, joihin on sitoutunut paljon hiiltä, kuten metsiä, kosteikkoja ja turvemaita. Direktiivissä valmistaudutaan myös siirtymiseen kohti kehittyneitä biopolttoaineita, jotka tuotetaan esimerkiksi jäte- ja tähderaaka-aineista. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden oli määrä saattaa tämä EU:n lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittaa tätä koskevista toimenpiteistä komissiolle viimeistään 10. joulukuuta 2017. Mainituilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää edetä rikkomusmenettelyn seuraavaan vaiheeseen, joka on tänään esitettyjen perusteltujen lausuntojen osalta asian vieminen EU:n tuomioistuimeen.

Viralliset ilmoitukset

Energiatehokkuus: Komissio kehottaa 15:tä jäsenvaltiota noudattamaan EU:n lainsäädäntöä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Belgialle, Bulgarialle, Italialle, Kreikalle, Kroatialle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Portugalille, Puolalle, Ranskalle, Tanskalle, Tšekille ja Virolle viralliset ilmoitukset, joissa niitä vaaditaan saattamaan energiatehokkuusdirektiivi (direktiivi 2012/27/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään asianmukaisella tavalla. Tässä vuonna 2012 annetussa direktiivissä vahvistetaan yhteinen kehys energiatehokkuuden edistämistä koskeville toimenpiteille EU:ssa. Tavoitteena on varmistaa, että EU:n vuodeksi 2020 asettama tavoite lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla saavutetaan, ja valmistella energiatehokkuuden lisäparannuksia tuon määräajan jälkeen. Direktiivin nojalla kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on tehostettava energiankäyttöä kaikissa energiaketjun vaiheissa tuotannosta loppukulutukseen. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Jos ne eivät toteuta tarvittavia toimia noiden kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää niiden viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Ydinjäte: Komissio kehottaa LATVIAA noudattamaan unionin lainsäädäntöä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Latvialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaa unionin lainsäädäntöä (neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom). Direktiivillä luodaan EU:n säännöt käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten, jotta vältetään kohtuuttomien rasitteiden jättäminen tuleville sukupolville. Säännöt koskevat myös muussa kuin sähköntuotannossa käytettävää ydin- ja säteilyteknologiaa. Järjestelyillä pyritään suojaamaan työntekijöitä ja väestöä ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. Lisäksi direktiivillä varmistetaan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvä tarvittava yleisötiedotus ja yleisön osallistuminen ja otetaan samalla asianmukaisesti huomioon turvallisuutta koskevat ja luottamuksellisiin tietoihin liittyvät kysymykset. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 23. elokuuta 2013. Kansallista ohjelmaa koskevan arvionsa perusteella komissio katsoo, että Latvian viranomaiset eivät ole noudattaneet eräitä direktiivin vaatimuksia riittävällä tavalla. Latvialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

7. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Daniela Stoycheva – Puhelin: (+32-2) 295 36 64)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Komissio haastaa ESPANJAN unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole toteuttanut toimenpiteitä tulvilta suojautumiseksi

Komissio haastaa Espanjan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut tulvilta suojautumista koskevia unionin sääntöjä (tulvadirektiivi, direktiivi 2007/60/EY).Direktiivillä pyritään vähentämään ja hallitsemaan riskejä, joita tulvista aiheutuu ihmisten terveydelle, ympäristölle, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle. EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden piti laatia ja julkaista tulvariskien hallintasuunnitelmat sekä ilmoittaa niistä komissiolle viimeistään 22. maaliskuuta 2016. Koska Espanja ei noudattanut alkuperäistä määräaikaa, komissio aloitti maaliskuussa 2018 rikkomusmenettelyn lähettämällä Espanjan viranomaisille virallisen ilmoituksen. Komissio kehotti viranomaisia täydentämään tulvariskien hallintasuunnitelmaa, joka koskee kaikkia seitsemää Kanariansaarilla (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote ja Teneriffa) sijaitsevaa vesipiiriä, ja julkaisemaan sen ja tiedottamaan siitä yleisölle. Koska rikkominen jatkui, komissio lähetti Espanjalle perustellun lausunnon heinäkuussa 2018. Koska tilanne Kanariansaarten seitsemän vesipiirin alueella ei ole muuttunut, komissio on päättänyt nostaa Espanjaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Komissio haastaa ESPANJAN unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole suojellut Doñanan kosteikkoa

Komissio haastaa Espanjan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä Doñanan kosteikkoa ylläpitävien pohjavesimuodostumien suojelemiseksi, kuten unionin vesilainsäädännössä (vesipuitedirektiivi direktiivi 2000/60/EY) edellytetään. Espanja ei ole myöskään toteuttanut toimenpiteitä estääkseen kosteikkoalueella olevien suojeltavien luontotyyppien pilaantumisen, mikä on vastoin unionin luonnonsuojelulainsäädäntöä. Euroopan suurimpiin kuuluva Doñanan kosteikko käsittää hyvin monimuotoisia ekosysteemejä. Ne tarjoavat elinympäristön huomattavan monipuoliselle eläimistölle ja kasvistolle, joihin kuuluu myös erittäin uhanalaisia lajeja, kuten keisarikotka, iberianilves ja espanjankilpikonna. Strategisen sijaintinsa vuoksi Doñanan kosteikko on vuosittain myös osa miljoonien eurooppalaisten lintujen muuttoreittiä. Tätä ainutlaatuista biologista monimuotoisuutta suojellaan luontotyyppidirektiivin (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) ja lintudirektiivin (direktiivi 2009/147/EY) nojalla, koska Doñanan kansallispuisto ja sitä ympäröivä alue käsittää useita alueita, jotka Espanja on nimennyt Natura 2000 -alueiksi. Ennen tämänpäiväistä päätöstä komissio oli jo lähettänyt Espanjan viranomaisille perustellun lausunnon huhtikuussa 2016. Komissio on huolissaan siitä, että kosteikon tila heikkenee todennäköisesti entisestään, sillä Espanja ei ole noudattanut sen enempää vesipuitedirektiiviin kuin luontotyyppidirektiiviinkään perustuvia velvoitteitaan. Toimenpiteet, joiden avulla vesivarojen kestävä hoito ja Doñanan luontotyyppien säilyttäminen pitäisi turvata, eivät ole riittäviä, minkä lisäksi ne on toteutettu puutteellisesti. Siksi komissio on päättänyt haastaa Espanjan unionin tuomioistuimeen.Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Perustellut lausunnot

Komissio kehottaa ITALIAA, ITÄVALTAA ja LATVIAA panemaan täytäntöön geenivarojen saatavuutta koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa Italiaa, Itävaltaa ja Latviaa tehostamaan toimiaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi, jotta voidaan varmistaa, että muissa maissa hankitut ja EU:ssa käytettävät geenivarat on hankittu noudattaen näissä maissa vahvistettuja, saatavuutta ja hyödyn jakamista koskevia vaatimuksia Nagoyan pöytäkirjan mukaisesti. Geenivaroilla tarkoitetaan kasveista, eläimistä tai mikrobeista, kuten lääke- ja viljelykasveista ja eläinroduista, saatavaa geneettistä materiaalia, jolla on todellista tai potentiaalista arvoa. Jos jossakin maassa on vahvistettu saatavuutta ja hyödyn jakamista koskevat vaatimukset (ABS), käyttäjien on noudatettava näitä vaatimuksia sellaisina kuin ne on vahvistettu EU:n ABS-asetuksessa (asetus (EU) N:o 511/2014), jos tätä geneettistä materiaalia halutaan käyttää tutkimus- tai suojelutarkoituksiin tai kaupallisia tai teollisia sovelluksia varten. Asetuksen tultua voimaan kesäkuussa 2014 EU:n jäsenvaltioiden edellytettiin toteuttavan toimenpiteitä asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on erityisesti nimettävä asetuksen soveltamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava asiasta komissiolle. Koska Italia, Itävalta ja Latvia eivät ole antaneet tiedoksi tällaisten viranomaisten nimeämistä tai seuraamusten määräämistä koskevaa lainsäädäntöä, komissio on päättänyt lähettää niille perustellun lausunnon. Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen.

Juomavesi: Komissio kehottaa ITALIAA varmistamaan kansalaistensa juomaveden saannin

Komissio on tänään päättänyt lähettää Italialle perustellun lausunnon, koska se ei ole noudattanut ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua koskevaan unionin lainsäädäntöön (juomavesidirektiivi, neuvoston direktiivi 98/83/EY) perustuvia velvoitteitaan, vaan antanut siinä vahvistettujen arseenin ja fluoridin enimmäisarvojen ylittyä joillakin alueilla. Direktiivin tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta. EU:n sääntöjen mukaan ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi ei saa sisältää pieneliöitä tai loisia eikä mitään aineita, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle. Lazion alueella Viterbon maakunnassa 16 vedenjakelualueen juomavesi ylitti pitkään sallitut arseenin ja/tai fluoridin pitoisuudet. Tästä voi aiheutua riskejä ihmisten, etenkin alle 3-vuotiaiden lasten, terveydelle. Komissio lähetti Italian viranomaisille virallisen ilmoituksen jo vuonna 2014, mutta nämä eivät ole vielä täyttäneet velvollisuuttaan ilmoittaa kuluttajille terveydelle mahdollisesti aiheutuvista seurauksista ja antaa heille tähän liittyvää neuvontaa. Italialla on nyt kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Melu: Komissio kehottaa PUOLAA suojelemaan kansalaisiaan melusaasteelta

Komissio kehottaa Puolaa noudattamaan meludirektiivin (direktiivi 2002/49/EY) tärkeimpiä säännöksiä, joiden tarkoituksena on vähentää melusaastetta EU:ssa. Tie-, raide- ja lentoliikenteen, teollisuuden, rakentamisen ja eräiden muiden ulkoaktiviteettien aiheuttama ympäristömelu on EU:ssa ilmansaasteiden jälkeen toiseksi tärkein syy ennenaikaisiin kuolemiin. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot hyväksyvät meluntorjunnan toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on joko säilyttää melutaso ennallaan (jos se on kansallisten raja-arvojen mukainen) tai alentaa sitä, jos raja-arvot ylittyvät. Komissio lähetti Puolalle virallisen ilmoituksen asiasta toukokuussa 2017. Vaikka edistystä on tapahtunut jonkin verran, Puolan viranomaisten on vielä hyväksyttävä useita asutuskeskuksia koskevat tarkistetut strategiset melukartat ja meluntorjuntasuunnitelmat sekä tärkeimpiä maanteitä ja rautateitä ja Varsovan Chopin-lentoasemaa koskevat meluntorjuntasuunnitelmat. Siksi komissio päätti tänään lähettää Puolalle perustellun lausunnon. Puolalla on nyt kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa Puolan EU:n tuomioistuimeen.

Luonnonsuojelu: Komissio kehottaa SLOVAKIAA parantamaan metsänhoitoa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Slovakialle perustellun lausunnon, sillä puutteellisen luonnonsuojelun vuoksi lintujen määrä on vähentynyt huomattavasti. Luontotyyppejä (direktiivi 92/43/EY) ja lintuja (direktiivi 2009/147/ETY) koskevassa EU:n lainsäädännössä perustetaan Natura 2000 -verkosto eli EU:n laajuinen suojelualueiden verkosto, jonka avulla torjutaan mahdollisesti haitallista kehitystä. Näiden sääntöjen mukaan metsänhoitosuunnitelmien ja -toimintojen (esimerkiksi puunkorjuu suojelluilla alueilla) vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin on arvioitava ennen luvan myöntämistä. Slovakian metsänhoitosuunnitelmat ja niiden muutokset sekä tuholaisvahinkojen ehkäisemiseksi tehtävät hakkuut olisi arvioitava, jotta voidaan selvittää niiden vaikutukset. Nämä säännökset puuttuvat edelleen Slovakian lainsäädännöstä. Siksi komissio katsoo, että Slovakia ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön luontotyyppidirektiivin velvoitetta, jonka mukaan Natura 2000 -suojelualueilla toteutettavista hankkeista on tehtävä arviointi, jossa selvitetään niiden vaikutukset kyseisiin alueisiin. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita, että maailman suurimman metson (Tetrao urogallus) kanta on puolittunut näillä erityisillä suojelualueilla sen jälkeen kun Slovakia liittyi EU:hun vuonna 2004. Siksi komissio katsoo myös, että Slovakia ei ole toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä, jotta vältettäisiin metson elinympäristöjen heikentyminen ja tämän lajin merkittävä häiriintyminen, niin että maa on laiminlyönyt luontotyyppidirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon. Slovakia ei ole myöskään hyväksynyt lintudirektiivin mukaisia riittäviä erityisiä suojelutoimenpiteitä metson suojelemiseksi eikä kyseisiä erityisiä suojelualueita koskevia metsänhoitosuunnitelmia. Slovakialla on nyt kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Perustellut lausunnot ja menettelyn lopettaminen

Yhdyskuntajätevedet: Komissio kehottaa LATVIAA ja LIETTUAA parantamaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja lopettaa menettelyn kahdessa asiassa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Latvialle ja Liettualle perustellun lausunnon, koska ne eivät ole varmistaneet, että kaikilla yli 2 000 asukkaan taajamilla on yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevassa direktiivissä (neuvoston direktiivi 91/271/ETY) edellytetty asianmukainen yhdyskuntajätevesien keräys- ja käsittelyjärjestelmä. Direktiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä EU:ssa yhdyskuntajätevesien haitallisilta vaikutuksilta, kuten ravinteiden aiheuttamalta veden rikastumiselta. Ravinteet kiihdyttävät levien kasvua, mikä häiritsee vesieliöiden tasapainoa ja heikentää veden laatua. EU:n lainsäädännössä vahvistetaan myös jätevesien keräämistä ja käsittelyä ja jätevesipäästöjä koskevat säännöt. Komissio katsoo, että direktiivin eri säännöksiä rikkoo Latviassa 14 taajamaa ja Liettuassa 54 taajamaa. Kummankin maan on myös täsmennettävä jätevesien keräysjärjestelmiä, vedenpuhdistamojen päästöjä ja teollisuuden jätevesiä koskevat vaatimukset sekä tulosten seurannassa ja arvioinnissa käytettävät vertailumenetelmät. Latvialla ja Liettualla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Lisäksi komissio lopettaa rikkomusmenettelyt Belgiaa ja Luxemburgia vastaan, koska ne soveltavat nyt direktiiviä oikein. Belgiassa kaikki 48 taajamaa, jotka mainitaan unionin tuomioistuimen tuomiossa (komissio v. Belgia, asia C-395/13, 2014), noudattavat nyt EU:n jätevesidirektiivin sääntöjä. Myös Luxemburg noudattaa tuomioistuimen tuomioita asioissa komissio v. Luxemburg C-576/11 (2013) ja C-452/05 (2006).

Viralliset ilmoitukset

Luonnonsuojelu: Komissio kehottaa BULGARIAA, ITALIAA ja SAKSAA saattamaan Natura 2000 -verkoston valmiiksi

Komissio kehottaa Bulgariaa, Italiaa ja Saksaa noudattamaan niille kuuluvia velvoitteita, jotka perustuvat luontotyyppien ja lajien suojelua koskeviin EU:n sääntöihin, kuten Natura 2000 -verkostoa koskeviin sääntöihin (luontotyyppidirektiivi, neuvoston direktiivi 92/43/ETY). Jäsenvaltioiden on nimettävä EU:n luetteloimat yhteisön tärkeinä pitämät alueet erityisten suojelutoimien alueiksi. Niiden on myös vahvistettava tarvittavat suojelutoimenpiteet, joiden avulla suojeltavat lajit ja elinympäristöt säilytetään tai palautetaan suotuisiksi. Nämä toimet on toteutettava kuuden vuoden kuluessa siitä, kun kyseiset alueet on sisällytetty EU:n luetteloon yhteisön tärkeinä pitämistä alueista (SCI-alue). Nämä ovat keskeisiä vaatimuksia biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi kaikkialla EU:ssa. Bulgaria on nimennyt vaaditussa määräajassa vain 9 kaikkiaan 230:stä yhteisön tärkeinä pitämistä alueista erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC), minkä lisäksi se on yleisesti ja jatkuvasti jättänyt määrittelemättä niitä koskevat aluekohtaiset suojelutavoitteet ja toimenpiteet. Saksa on jättänyt nimeämättä 787 aluetta 4606:sta vaaditussa määräajassa. Lisäksi se on yleisesti ja jatkuvasti jättänyt määrittämättä riittävän yksityiskohtaiset tavoitteet kaikille Natura 2000 -alueille. Komissio katsoo myös, että Saksa on kuudella alueella laiminlyönyt sen varmistamisen, että viranomaiset tiedottavat hallintosuunnitelmista suurelle yleisölle aktiivisesti ja järjestelmällisesti. Italiassa 463 yhteisön tärkeinä pitämää aluetta on jätetty nimeämättä erityisten suojelutoimien alueeksi asetetussa määräajassa. Lisäksi Italia on yleisesti ja jatkuvasti jättänyt määrittämättä aluekohtaiset tarkat suojelutavoitteet ja tarvittavat luontotyyppien ekologisia vaatimuksia vastaavat suojelutoimenpiteet maan kaikilla 19 hallintoalueella ja 2 autonomisessa provinssissa. Tämän vuoksi komissio lähettää Italialle ja Saksalle täydentävän virallisen ilmoituksen ja Bulgarialle virallisen ilmoituksen. Mainituilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Biologinen monimuotoisuus: Komissio kehottaa yhdeksää jäsenvaltiota suojelemaan ympäristöä haitallisilta vieraslajeilta

Komissio kehottaa Espanjaa, Irlantia, Kreikkaa, Kyprosta, Portugalia, Puolaa, Ranskaa Slovakiaa ja Tšekkiä tehostamaan haitallisia vieraslajeja koskevan EU:n asetuksen (asetus N:o 1143/2014) täytäntöönpanoa. Haitalliset vieraslajit ovat kasveja ja eläimiä, jotka ovat kulkeutuneet oman luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle ja jotka leviävät siellä nopeasti vallaten alaa kotoperäisiltä lajeilta. Tällä on vakavia taloudellisia ja ympäristöön liittyviä seurauksia. Sen jälkeen kun asiaa koskeva asetus tuli voimaan 1. tammikuuta 2015, jäsenvaltioiden on täytynyt ottaa käyttöön varoittavia seuraamuksia, minkä lisäksi niiden jäsenvaltioiden, joilla on syrjäisimpiä alueita, on täytynyt hyväksyä näitä alueita varten erityisiä luetteloita haitallisista vieraslajeista ja tiedottaa niistä komissiolle. Nämä jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet komissiolle tällaisista seuraamuksista tai syrjäisiä alueita varten laadituista haitallisia vieraslajeja koskevista luetteloista tai molemmista. Tästä syystä komissio on päättänyt lähettää kullekin jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen, johon niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Ilmanlaatu: Komissio kehottaa KREIKKAA toimimaan ilman pilaantumisen torjumiseksi

Komissio kehottaa Kreikkaa noudattamaan ilmanlaatua koskevaa unionin lainsäädäntöä (direktiivi 2008/50/EY) toteuttamalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan hyvä ilmanlaatu ja turvataan kansanterveys. Unionin lainsäädännössä asetetaan raja-arvot ilman epäpuhtauksille, muun muassa typpidioksidille (NO2). Jos nämä raja-arvot ylittyvät, jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön ilmanlaatusuunnitelmat, joissa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet ylitysten lopettamiseksi mahdollisimman pian. Typpidioksidin pitoisuus on Ateenan seudulla ylittänyt direktiivissä asetetut raja-arvot vuodesta 2010 lähtien. Kreikka ei kuitenkaan ole varmistanut typpidioksidin vuotuisten raja-arvojen noudattamista Ateenan seudulla vuosina 2010–2014 eikä laatinut ilmanlaatusuunnitelmaa, jossa vahvistettaisiin asianmukaiset toimenpiteet ylitysten lopettamiseksi mahdollisimman pian. Kreikka ei ole myöskään toteuttanut asianmukaisia näytteenottopaikkoja Thessalonikin alueella, jotta typpidioksidin pitoisuuksia voitaisiin valvoa asianmukaisella tavalla. Kreikka ei ole myöskään toimittanut komission täytäntöönpanopäätöksessä 2011/850/EU tarkoitettua kattavaa ilmanlaaturaporttia. Koska Kreikka ei ole vieläkään noudattanut kaikkia näitä velvoitteita, komissio lähettää sille virallisen ilmoituksen. Kreikalla on kaksi kuukautta aikaa puuttua komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Ilmanlaatu: Komissio kehottaa RANSKAA ja RUOTSIA suojelemaan kansalaisiaan ilmansaasteilta

Komissio kehottaa Ranskaa ja Ruotsia yhdenmukaistamaan ilmanlaatua koskevan kansallisen lainsäädäntönsä ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun unionin lainsäädännön (direktiivi 2008/50/EY) kanssa. Direktiivissä vahvistetaan ilmanlaatua koskevat tavoitteet, mukaan lukien kunnianhimoiset ja kustannustehokkaat tavoitteet ihmisten terveyden ja ympäristön laadun parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Direktiivissä määritetään myös keinot näiden tavoitteiden toteutumisen arviointia varten sekä korjaavien toimenpiteiden toteuttamista varten siinä tapauksessa, että tavoitteet eivät täyty. Näissä jäsenvaltioissa esiintyy puutteita useiden tämän direktiivin säännösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Puutteet koskevat muun muassa velvollisuutta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sallittujen arvojen ylityksen keston pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä. Siksi komissio lähettää Ranskalle ja Ruotsille viralliset ilmoitukset, joihin niiden on vastattava kahden kuukauden kuluessa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu: Komissio kehottaa ROMANIAA ja VIROA parantamaan sähkö- ja elektroniikkajätteiden käsittelyä

Komissio on päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset Romanialle ja Virolle, koska ne ovat saattaneet sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2012/19/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään puutteellisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, kuten tietokoneet, televisiot, jääkaapit ja matkapuhelimet, on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista EU:ssa, ja sen odotetaan kasvavan yli 12 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Ilman asianmukaista käsittelyä se voi aiheuttaa huomattavia ympäristö- ja terveysongelmia vaarallisen sisältönsä vuoksi. Virolle lähetetään virallinen ilmoitus, koska sen lainsäädännössä keskeiset termit on määritelty puutteellisesti ja tuottajille asetetut vaatimukset ovat epäselviä eikä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun viennistä EU:n ulkopuolisiin maihin vaadita todistusta. Komissio lähettää virallisen ilmoituksen Romanialle, koska sen lainsäädäntöön sisältyvät säännökset ovat epätarkkoja eivätkä vastaa täysin EU:n lainsäädännön sisältöä, keräyspaikkoihin liittyy epäjohdonmukaisuuksia eikä lainsäädännössä ole säännöstä, jossa nimenomaisesti edellytettäisiin, että kaikki erilliskerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on käsiteltävä asianmukaisesti. Romanialla ja Virolla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Ympäristötiedon saatavuus: Komissio kehottaa RANSKAA saattamaan ympäristötiedot julkisesti saataville

Euroopan komissio kehottaa Ranskaa saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä ympäristötiedon julkista saatavuutta koskevien EU:n normien (direktiivi 2003/4/EY) mukaiseksi. Direktiivin mukaan kansalaisilla on oikeus saada ympäristötietoa, ja tietoa hallussaan pitävillä viranomaisilla on velvollisuus antaa nämä tiedot saataville. Komissio on huolissaan siitä, että Ranskan alaa koskeva lainsäädäntö saattaa olla liian rajoittavaa eikä salli pääsyä tietoihin, jotka luokitellaan direktiivin mukaan ympäristötiedoksi. Lisäksi Ranskan lainsäädännössä määritellään epätarkasti ehdot, joiden perusteella tietoihin pääsy voidaan evätä. Tämän vuoksi Ranskalle lähetetään virallinen ilmoitus. Ranskalla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Meriympäristö: Komissio kehottaa IRLANTIA, ITALIAA ja RANSKAA suojelemaan merivesiään

Euroopan komissio kehottaa Irlantia, Italiaa ja Ranskaa noudattamaan meristrategiapuitedirektiivin (direktiivi 2008/56) mukaisia merivesien ympäristön tilaan liittyviä raportointivelvoitteitaan. Direktiivillä vahvistetaan kokonaisvaltaiset puitteet EU:n merten ja valtamerten suojelemiseksi sekä varmistetaan, että niiden luonnonvaroja hallinnoidaan kestävästi. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden olisi pitänyt 15. lokakuuta 2018 mennessä tarkistaa ja saattaa ajan tasalle arvionsa kyseisten vesien ympäristön tilasta ja ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksista sekä määrittää ympäristön hyvä tila ja ympäristötavoitteet. Kyseiset maat eivät toimittaneet komissiolle kertomuksia vaaditussa määräajassa. Tämän vuoksi komissio on tänään päättänyt lähettää Irlannille, Italialle ja Ranskalle viralliset ilmoitukset. Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Vesi: Komissio kehottaa IRLANTIA parantamaan vesivarojensa hoitoa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Irlannille täydentävän virallisen ilmoituksen, koska Irlanti on saattanut vesipuitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) osaksi kansallista lainsäädäntöään siten, että useat kansalliset säännökset poikkeavat edelleen direktiivin säännöksistä tai ovat puutteellisia. Irlanti antoi vuosina 2009, 2010 ja 2014 uutta lainsäädäntöä, jolla parannettiin direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta puutteita on edelleen. Havaitut puutteet koskevat muun muassa sitä, että Irlanti ei ole varmistanut vedenottoon, patoamiseen ja hydromorfologian muutoksiin liittyvien toimien valvontaa ennakkolupa- ja rekisteröintijärjestelmällä. Irlanti valmistelee parhaillaan uutta lainsäädäntöä vedenoton valvonnasta, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty eikä siitä ole ilmoitettu komissiolle. Irlannilla on kaksi kuukautta aikaa täyttää direktiivin mukaiset velvoitteensa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Yhdyskuntajätevesien käsittely: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA noudattamaan täysimääräisesti EU:n tuomioistuimen tuomiota

Euroopan komissio kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa noudattamaan täysimääräisesti EU:n tuomioistuimen vuonna 2012 antamaa tuomiota (asia C-301/10). Tuomioistuin totesi, että Yhdistynyt kuningaskunta oli rikkonut EU:n lainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan asianmukaisten yhdyskuntajätevesien keräys- ja käsittelyjärjestelmien osalta (yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi, neuvoston direktiivi 91/271/ETY), koska se ei pystynyt hallitsemaan hulevesien ylivuotoja Lontoon ja Sunderlandin Whitburnin keräysjärjestelmästä ja vedenpuhdistamoista. Vaikka Lontoossa on tapahtunut merkittävää edistystä kolmen puhdistamon parannuksen ja Lee Tunnelin rakentamisen myötä, Thamesin hulevesien ylivuoto ei ole vielä hallinnassa. Whitburnin keräysjärjestelmään tehdyt parannukset on saatu valmiiksi, mutta vuodot eivät ole vielä vähentyneet riittävästi. Tuomion antamisesta on nyt kuusi vuotta. Komissio lähettää viimeisen muistutuksen ennen kuin vie asian takaisin unionin tuomioistuimeen ja pyytää taloudellisten seuraamusten asettamista. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on kaksi kuukautta aikaa vastata.

 

8. Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

(Lisätietoja: Johannes Bahrke – Puhelin: (+32-2) 295 86 15, Letizia Lupini – Puhelin: (+32-2) 295 19 58)

Perustellut lausunnot

Rahoituspalvelut: Komissio kehottaa PUOLAA avaamaan markkinansa kokonaan EU:n luotonvälittäjille

Euroopan komissio kehottaa Puolaa noudattamaan velvoitteitaan soveltaa kiinnitysluottodirektiiviä (direktiivi 2014/17/EU) koskevia EU:n sääntöjä. Komissio vaatii erityisesti, että Puola ottaa käyttöön säännöksiä, joiden nojalla toisissa jäsenvaltioissa rekisteröidyt luotonvälittäjät voivat toimia Puolan markkinoilla ilman rajoituksia. Direktiivin tavoitteena on lisätä kuluttajien suojaa kiinnitysluottojen alalla, edistää kilpailua yhdenmukaistamalla ennen sopimuksentekoa annettavia tietoja ja nostamalla niiden tasoa sekä avaamalla kansalliset markkinat luotonvälittäjille. Ulkomaisille välittäjille asetetut esteet rajoittavat kilpailua kiinnitysluottojen markkinoilla ja näin ollen heikentävät kuluttajien hyvinvointia edullisimpien kiinnelainojen saamisen suhteen. Komissio lähetti Puolan viranomaisille ensimmäisen perustellun lausunnon joulukuussa 2016 ja on tänään päättänyt lähettää täydentävän perustellun lausunnon. Jos Puolan viranomaisilta ei saada tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Solvenssi II: Komissio kehottaa SLOVENIAA soveltamaan EU:n vakuutussääntöjä

Komissio on tänään päättänyt kehottaa Sloveniaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevan EU:n lainsäädännön (Solvenssi II, direktiivi 2009/138/EY, ja Omnibus II, direktiivi 2014/51/EU). Solvenssi II -direktiivi sisältää kattavan sääntelykehyksen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamista ja harjoittamista varten. Omnibus II -direktiivillä kuitenkin muutetaan joitakin Solvenssi II -direktiivin osia. Jäsenvaltioiden velvollisuutena oli saattaa kumpikin direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja toimittaa kyseiset säädökset kirjallisina komissiolle 31. maaliskuuta 2015 mennessä. Slovenia ei ole vielä pannut niitä täysimääräisesti täytäntöön, ja joitakin säännöksiä puuttuu edelleen. Kyse on lähinnä vakuutus- ja jälleenvakuutusalan kytkösyrityksen määritelmistä, säännöllistä raportointia koskevista vapautuksista, tietojen saannista ja tietyistä ryhmätason siirtymäsäännöksistä. Tämän vuoksi komissio on tänään päättänyt lähettää täydentävän perustellun lausunnon, koska Slovenian viranomaisille lähetettiin alustava perusteltu lausunto marraskuussa 2015. Jos Slovenia ei ilmoita direktiivien täysimääräistä täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää haastaa Slovenian EU:n tuomioistuimeen.

Maksutilit: Komissio kehottaa RUOTSIA noudattamaan maksutilejä koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Ruotsille virallisen kehotuksen ilmoittaa maksutilejä koskevien EU:n sääntöjen (maksutilidirektiivi, direktiivi 2014/92/EU) saattamisesta täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä parannetaan maksutileihin liittyvien maksujen läpinäkyvyyttä ja helpotetaan maksutilien vertailua ja siirtämistä. Lisäksi EU:n säännöissä annetaan EU:ssa laillisesti oleskeleville henkilöille oikeus avata tavanomainen maksutili kohtuullista maksua vastaan asuinpaikasta riippumatta. Ruotsi ei ole toistaiseksi saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka määräaika umpeutui 18. syyskuuta 2016. Ruotsilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut EU:n lainsäädännön panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön. Jos kansallisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta ei ilmoiteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää haastaa Ruotsin EU:n tuomioistuimeen.

Viralliset ilmoitukset

Sijoittajien korvausjärjestelmä: Komissio kehottaa KYPROSTA panemaan asianmukaisesti täytäntöön EU:n lainsäädännön mukaiset kansalliset säännöt

Komissio on päättänyt lähettää Kyprokselle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole pannut sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevia EU:n sääntöjä (direktiivi 97/9/EY) asianmukaisesti täytäntöön. Vuonna 1997 annetulla direktiivillä suojellaan sijoittajia myöntämällä korvaus, jos sijoituspalveluyritys ei palauta sijoittajan varoja. Direktiivin mukaisia vaatimuksia syntyy yleensä, jos ilmenee petoksia tai muita hallinnollisia väärinkäytöksiä tai kun sijoituspalveluyritys ei pysty täyttämään velvoitteitaan toiminnallisten virheiden vuoksi. Komissio on huolissaan siitä, että Kyproksen viranomaiset eivät ole selvittäneet yritysten kyvyttömyyttä vastata sijoittajien vaateisiin ja maksaa sijoittajille korvausta saatavien määräämisen jälkeen ilman kohtuuttomia viivästyksiä. Jos Kypros ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sille asiasta perustellun lausunnon.

Liikennevakuutus: Komissio kehottaa KREIKKAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Kreikalle virallisen ilmoituksen Kreikan liikennevakuutuslain säännöksestä. Arvioinnin perusteella komissio katsoo, että nykyiset kansalliset säännökset mahdollistavat sen, että vakuutuksenottajilta, ajoneuvon omistavan oikeushenkilön laillisilta edustajilta tai vakuutuksenottajien puolisoilta ja muilta sukulaisilta voidaan evätä korvaus. Kreikan lainsäädännön säännös, jossa ajoneuvon omistaja jätetään onnettomuuden sattuessa ilman korvausta myös silloin, kun omistaja ei ole kuljettaja, on vastoin moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevaa EU:n lainsäädäntöä (EU:n liikennevakuutusdirektiivi, direktiivi 2009/103/EY). Unionin tuomioistuin on tulkinnut tätä asioissa C-537/03, C-442/10 ja C-503/16 antamissaan tuomioissa. Tämän vuoksi komissio kehottaa Kreikan viranomaisia selventämään kansallisia toimenpiteitä, jotka koskevat moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksesta annetun direktiivin soveltamista Kreikassa. Jos Kreikka ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sille asiasta perustellun lausunnon.

 

9. Terveys ja elintarviketurvallisuus

(Lisätietoja: Anca Paduraru – Puhelin: (+32 2) 299 12 69, Aikaterini Apostola – Puhelin: (+32 2) 298 76 24)

Perustellut lausunnot

Kansanterveys: Komissio kehottaa IRLANTIA ilmoittamaan ihmisissä käytettäväksi tarkoitettuja kudoksia ja soluja koskevan EU:n lainsäädännön kansallisista täytäntöönpanotoimista

Komissio on tänään päättänyt lähettää Irlannille kaksi perusteltua lausuntoa, koska se ei ole ilmoittanut toimenpiteistä, joilla ihmiskudoksia ja -soluja koskevat EU:n säännöt (komission direktiivi (EU) 2015/565 ja komission direktiivi (EU) 2015/566) olisi saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komission direktiivissä 2015/565 edellytetään, että EU:n alueella ihmisissä käytettäväksi tarkoitetut kudokset ja solut on voitava jäljittää luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin. Jäljitettävyys varmistetaan yksilöllisen tunnisteen eli yhteisen eurooppalaisen koodin (SEC) ja siihen liittyvien tietojen avulla. Näin saadaan tietoa kyseisten kudosten ja solujen tärkeimmistä ominaisuuksista. Komission direktiivissä 2015/566 säädetään menettelyistä, joita tuovien kudoslaitosten on noudatettava suhteissaan kolmannessa maassa sijaitseviin toimittajiin. Direktiivin mukaan sen säännökset olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanotoimista ilmoittaa komissiolle viimeistään 29. lokakuuta 2016. Irlanti ei ole edelleenkään ilmoittanut kansallisista täytäntöönpanotoimista. Irlannilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla direktiivi saatetaan osaksi sen kansallista lainsäädäntöä. Jos ilmoitusta ei saada, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Viralliset ilmoitukset

Rajatylittävä terveydenhuolto: Komissio kehottaa ITÄVALTAA noudattamaan korvaustasoa koskevia sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Itävallalle. Komissio kehottaa Itävallan viranomaisia varmistamaan, että rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin (direktiivi 2011/24/EU) nojalla toisessa EU-maassa saadun hoidon kustannukset korvataan samantasoisesti kuin Itävallassa saadun hoidon kustannukset. Direktiivissä säädetään potilaiden oikeudesta hakeutua hoitoon toisessa jäsenvaltiossa ja hakea korvauksia omassa kotivaltiossa. Siinä todetaan selkeästi, että kustannukset on korvattava enintään siihen määrään saakka, jonka potilaan oma jäsenvaltio olisi korvannut, jos kyseinen terveydenhuolto olisi tarjottu sen alueella, ylittämättä kuitenkaan tosiasiallisia kustannuksia. Itävallalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Elintarviketurvallisuus: Komissio kehottaa TŠEKKIÄ soveltamaan virallisen valvonnan suorittamista koskevia EU:n sääntöjä asianmukaisella tavalla

Komissio on tänään päättänyt lähettää Tšekille virallisen ilmoituksen, koska se ei ole noudattanut rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annettuja EU:n sääntöjä (asetus (EY) N:o 882/2004). Tšekin viranomaisten on toteutettava järjestelmällinen riskinarviointi ja sen jälkeen mahdolliset viralliset valvontatoimet tietyille muista jäsenvaltioista tuleville elintarvikkeille aina kun tällaisia elintarvikkeita tuodaan Tšekin alueelle. Tšekin viranomaiset ovat tältä pohjalta sisällyttäneet kansalliseen lainsäädäntöön velvoitteen, jonka mukaan toimijoiden on järjestelmällisesti ilmoitettava tällaisten elintarvikkeiden maahantulosta vähintään 24 tuntia ennen niiden saapumista määränpäähän. Tämä on ristiriidassa EU:n sääntöihin perustuvan yhdenmukaisen kehyksen kanssa. Komissio katsoo, että muista jäsenvaltioista tulevien tavaroiden saapumisesta ei pitäisi joutua ilmoittamaan järjestelmällisesti. Sen sijaan tällaisten tavaroiden saapumisesta olisi ilmoitettava toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä, joka olisi esitettävä ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen virallisen valvonnan toteuttamiseksi. Tšekillä on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Rajatylittävä terveydenhuolto: Komissio kehottaa ALANKOMAITA noudattamaan korvaustasoa koskevia sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Alankomaille virallisen ilmoituksen. Komissio kehottaa Alankomaiden viranomaisia varmistamaan, että rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin (direktiivi 2011/24/EU) nojalla toisessa EU-maassa saadun hoidon kustannukset korvataan samantasoisesti kuin Alankomaissa saadun hoidon kustannukset. Direktiivissä säädetään potilaiden oikeudesta hakeutua hoitoon toisessa jäsenvaltiossa ja hakea korvauksia omassa kotivaltiossa. Siinä todetaan selkeästi, että kustannukset on korvattava enintään siihen määrään saakka, jonka potilaan oma jäsenvaltio olisi korvannut, jos kyseinen terveydenhuolto olisi tarjottu sen alueella, ylittämättä kuitenkaan tosiasiallisia kustannuksia. Alankomailla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Biosidivalmisteet: Komissio kehottaa ROMANIAA panemaan hakemusten käsittelymaksuja koskevat EU:n säännöt täysimääräisesti täytäntöön

Komissio on päättänyt lähettää Romanialle virallisen ilmoituksen, jossa sitä vaaditaan vahvistamaan biosidivalmisteita koskevien EU:n sääntöjen (asetus (EU) N:o 528/2012) mukaiset hakemusten käsittelymaksut. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on perittävä hakijoilta maksu asetuksen nojalla tarjottavista palveluista ja vahvistettava ja julkaistava toimivaltaisille viranomaisille suoritettavien maksujen määrä. Romania ei ole vahvistanut eikä julkaissut maksuja, jotka kansallisille viranomaisille on suoritettava erilaisten biosidivalmisteita koskevan asetuksen nojalla esitettävien hakemusten käsittelystä. Tämän vuoksi se ei voi käsitellä tällaisia hakemuksia. Tämä taas on viivästyttänyt useiden biosidivalmisteiden kansallista hyväksyntää koskevien hakemusten käsittelyä. Romanialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

 

10. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin: (+32-2) 295 61 82, Victoria von Hammerstein-Gesmold – Puhelin: (+32-2) 295 50 40)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vähittäismyynti: Komissio nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen UNKARIA vastaan

Komissio on tänään päättänyt haastaa Unkarin EU:n tuomioistuimeen, koska maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vähittäismyyntiä koskevat Unkarin säännöt ovat ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa. Komissio on huolissaan siitä, että Unkarin vähittäismyyntilainsäädäntö ei ole EU:n sääntöjen mukainen ja rajoittaa kuluttajien ja yrityksien mahdollisuuksia hyötyä sisämarkkinoista. Se katsoo, että Unkarin lainsäädäntö on ristiriidassa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteiden (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 34 artikla) ja maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun EU:n asetuksen (asetus 1308/2013) kanssa. Ensinnäkin vähittäiskauppiaiden on Unkarin lainsäädännön mukaan sovellettava maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin samaa voittomarginaalia niiden alkuperämaasta riippumatta. Tämä sääntö rikkoo tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä (SEUT-sopimuksen 34 artikla), koska se heikentää tuontituotteiden myyntiä verrattuna kotimaisiin tuotteisiin. Toiseksi Unkari ei täytä EU:n asetuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se vaikeuttaa maataloustuotteiden myyntihintojen vapaata muodostumista ja terveen kilpailun varmistamista. Unkarin lainsäädäntö, joka velvoittaa soveltamaan kaikkiin tuotteisiin samaa voittomarginaalia, estää joitakin maahantuojia ja maahantuotujen tuotteiden vähittäismyyjiä tarjoamasta kuluttajille houkuttelevampia vähittäishintoja. Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan helmikuussa 2017 lähettämällä virallisen ilmoituksen. Ilmoituksen jälkeen annettiin maaliskuussa 2018 perusteltu lausunto, jossa komissio kehotti Unkaria poistamaan vähittäiskaupan rajoituksensa. Koska Unkarin viranomaiset pitävät kiinni kannastaan, komissio on päättänyt viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Perusteltu lausunto

IT-sopimusten julkinen hankinta: Komissio kehottaa SLOVAKIAA noudattamaan tasapuolisen kilpailun ja avoimuuden periaatetta

Komissio on tänään päättänyt lähettää Slovakialle perustellun lausunnon, joka koskee verkossa toimivan julkisten hankintojen markkinapaikan ohjelmistopalvelun suorahankintaa. Slovakia on tehnyt sopimuksen suoraan, eli ilman kilpailuun perustuvaa ja avointa menettelyä ja julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta, saman toimijan kanssa, joka tuottaa sille jo muita ohjelmistopalveluja. Saatuaan Slovakialta vastauksen kesäkuussa 2018 lähetettyyn viralliseen ilmoitukseen komissio katsoo edelleen, että Slovakia ei ole pystynyt osoittamaan, että nykyisen palveluntarjoajan yksinoikeudelliset teollis- ja tekijänoikeudet olisivat olleet välttämättömiä uuden sopimuksen täytäntöönpanon kannalta. Lisäksi komissio katsoo, että sitoutumalla samaan palveluntarjoajaan ja pyytämättä kilpailevia tarjouksia muilta toimijoilta Slovakia rikkoo EU:n julkisia hankintoja koskevia sääntöjä (direktiivi 2004/18/EY) eikä varmista parhaan mahdollisen vastineen saamista veronmaksajien rahoille. Slovakialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission väitteisiin. Muussa tapauksessa se voidaan haastaa EU:n tuomioistuimeen.

Viralliset ilmoitukset

Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa 15:tä jäsenvaltiota noudattamaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevia sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset 15 jäsenvaltiolle (Alankomaat, Bulgaria, Italia, Kroatia, Kypros, Malta, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta) niiden kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaisuudesta julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevien EU:n sääntöjen kanssa. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa uudet säännöt (direktiivi 2014/24/EU, direktiivi 2014/25/EU ja direktiivi 2014/23/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 18. huhtikuuta 2016. Viralliset ilmoitukset perustuvat vaatimustenmukaisuuden tarkistukseen, jonka komissio teki selvittääkseen, ovatko kansalliset säännökset yhdenmukaiset EU:n direktiivien kanssa. Sama arviointi on parhaillaan työn alla tai tehdään myöhemmin myös muille jäsenvaltioille, joissa täytäntöönpano on viivästynyt huomattavasti (ks. EU:n tuomioistuimeen viedyt asiat). Jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Komissio toteuttaa toimia, jotta EU:n ammatinharjoittajat ja palveluntarjoajat pystyisivät hyödyntämään palvelujen sisämarkkinoita täysimääräisesti

Euroopan komissio teki tänään 27:ää jäsenvaltiota koskevia rikkomusmenettelypäätöksiä varmistaakseen palveluja ja ammattipätevyyksiä koskevien EU:n sääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon. Kuten marraskuussa 2018 annetussa sisämarkkinatiedonannossa todetaan, kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia monia etuja vain, jos yhteisesti sovitut säännöt ovat tosiasiallisesti käytössä. Komissio on tänään päättänyt toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että palveluja koskevia EU:n sääntöjä noudatetaan. Palvelujen osuus EU:n taloudesta on kaksi kolmasosaa, mutta edelleen on useita tekijöitä, jotka estävät palvelusektoria saavuttamasta täyttä potentiaaliaan kuluttajien, työnhakijoiden ja yritysten eduksi ja luomasta talouskasvua koko Euroopassa. Komissio lähettää kaikkiaan 31 virallista ilmoitusta ja yhden täydentävän virallisen ilmoituksen sekä kaksi perusteltua lausuntoa, joissa puututaan useisiin palvelusektorin rajoituksiin:viralliset ilmoitukset 27 jäsenvaltiolle (kaikki Tanskaa lukuun ottamatta) sen vuoksi, että niiden lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat vastoin EU:n sääntöjä, jotka koskevat ammattipätevyyksien tunnustamista ja vastaavia mahdollisuuksia toiminnan aloittamiseksi (ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin rikkominen); perusteltu lausunto Kyprokselle ja virallinen ilmoitus Portugalille niiden säännöistä, jotka koskevat insinöörien ja arkkitehtien toiminnan aloittamista (ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin rikkominen); täydentävä virallinen ilmoitus Kroatialle käytännöistä, joilla rajoitetaan lakimiesten oikeutta tarjota monialaisia palveluja, mainontaa koskevista rajoituksista sekä ammatinharjoittamista koskevista rajoituksista (EU:n palveludirektiivin ja asianajajien ja lakiasiaintoimistojen sijoittautumista koskevan direktiivin 98/5/EY rikkominen); viralliset ilmoitukset Puolalle ja Ranskalle sekä perusteltu lausunto Irlannille palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevaan mainontaan liittyvistä rajoituksista, jotka ovat vastoin EU:n sääntöjä (SEUT-sopimuksen 56 artiklan ja palveludirektiivin rikkominen); virallinen ilmoitus Belgialle hyväksymismenettelystä ja yleisistä vaatimuksista, joita Brysselin alue soveltaa majoitusliikkeen palveluntarjoajiin (palveludirektiivin rikkominen). Kaikilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää edetä rikkomusmenettelyssä seuraaviin vaiheisiin. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa SAKSAA poistamaan kahvin tuontia koskevat rajoitukset

Komissio on tänään päättänyt lähettää Saksalle virallisen ilmoituksen kahvin tuontia koskevista rajoituksista. Saksan kahviverolain mukaan (saksaksi Kaffeesteuergesetz) Saksaan kahvia myyvien, toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden jälleenmyyjien on nimettävä Saksassa oleva veroedustaja. Edustajan on oltava Saksan tulliviranomaisen hyväksymä, pidettävä kirjaa postimyyntitoimituksista sekä maksettava verovakuus ja asianmukaiset verot. Komissio katsoo, että tämä vaatimus estää muiden jäsenvaltioiden vähittäismyyjiä tuomasta vapaasti kahvia Saksaan, minkä vuoksi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on vaikeampaa päästä Saksan markkinoille. Komissio katsoo, että tällainen vaatimus on tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen vastainen (SEUT-sopimuksen) 34 artikla). Lisäksi edustajan on oltava sijoittautunut Saksaan, mikä haittaa palvelujen tarjoamisen vapautta (SEUT-sopimuksen 56 artikla) ja aiheuttaa esteen kahvin tuonnille. Saksalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa ALANKOMAITA noudattamaan julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Alankomaille täydentävän virallisen ilmoituksen, joka koskee asunto-osakeyhtiöitä koskevia kansallisia sääntöjä. Alankomaiden lain mukaan asunto-osakeyhtiöitä ei katsota hankintaviranomaisiksi, eivätkä ne tämän vuoksi noudata julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä. Ne ovat kuitenkin läheisesti riippuvaisia Alankomaiden viranomaisista sekä keskus- että paikallistasolla. Komissio katsoo tästä syystä, että Alankomaat on saattanut rikkoa EU:n lainsäädäntöä (direktiivi 2014/23/EU ja direktiivi 2014/24/EU), etenkin avoimuuden vaatimusta, jonka mukaan asunto-osakeyhtiöiden olisi julkaistava tarjouspyyntönsä, jotta yrityksillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja jotta asunto-osakeyhtiöt saisivat hankinnoissaan mahdollisimman hyvä vastineen rahoilleen. Komissio lähetti ensimmäisen virallisen ilmoituksen joulukuussa 2017, ja tämän täydentävän ilmoituksen tarkoituksena on selventää jäljellä olevia oikeudellisia näkökohtia. Alankomailla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa ESPANJAA poistamaan pyroteknisiä tuotteita koskevat lisävaatimukset

Komissio on tänään päättänyt lähettää Espanjalle virallisen ilmoituksen, joka koskee pyroteknisiä tuotteita, kuten ilotulitteita. Espanjan lainsäädäntö velvoittaa talouden toimijat rekisteröimään nämä tuotteet ennen niiden tuontia, siirtoa, varastointia ja jakelua Espanjassa ja hankkimaan Espanjan viranomaisilta luvan niiden liikkeeseen laskemiseen. Nämä kansalliset vaatimukset ovat ylimääräisiä vaatimuksia pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin lisäksi, vaikka direktiivillä on varmistettu kuluttajien terveyden ja yleisen turvallisuuden suojelun korkea taso. Komissio katsoo, että näiden lisävaatimusten asettaminen toisessa EU:n jäsenvaltiossa laillisesti valmistetuille ja sertifioiduille pyroteknisille tuotteille on pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin (direktiivi 2013/29/EU) ja sisämarkkinoiden vastaista, koska laillisesti kaupan pidettyjen tuotteiden olisi voitava liikkua vapaasti EU:n alueella. Espanjan kansalliset rajoitukset johtavat kaksinkertaiseen tarkastukseen, vaikka tarkastus on jo tehty toisessa jäsenvaltiossa. Espanjalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

 

11. Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin: (+32-2) 296 22 53, Melanie Voin – Puhelin: (+32-2) 295 86 59)

Perustellut lausunnot

Tietosuoja: Komissio kehottaa seitsemää jäsenvaltiota panemaan tietosuojadirektiivin täytäntöön ja kahta jäsenvaltiota saattamaan sen täytäntöönpanon päätökseen

Komissio on tänään päättänyt lähettää Alankomaille, Bulgarialle, Espanjalle, Kreikalle, Kyprokselle, Latvialle ja Slovenialle perustellut lausunnot, koska ne eivät ole panneet lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annettua direktiiviä (direktiivi (EU) 2016/680) täytäntöön, ja Portugalille ja Tšekille perustellut lausunnot, joissa se kehottaa niitä saattamaan direktiivin täytäntöönpanon päätökseen. Jäsenvaltioille asetettu määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 6. toukokuuta 2018. Direktiivillä suojataan kansalaisten perusoikeus tietosuojaan aina kun rikosoikeuden täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset käyttävät henkilötietoja lainvalvontatarkoituksessa. EU:n säännöillä varmistetaan, että rikoksen uhrien, todistajien ja rikoksista epäiltyjen henkilötietoja suojellaan asianmukaisesti. Samanlaisten tietosuojanormien käyttöönotto helpottaa henkilötietojen vaihtoa rajat ylittävässä yhteistyössä rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Koska kyseiset seitsemän jäsenvaltiota eivät olleet saattaneet EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään, komissio lähetti niiden viranomaisille viralliset ilmoitukset heinäkuussa 2018. Myös Portugali ja Tšekki saivat heinäkuussa 2018 viralliset ilmoitukset, sillä ne olivat ottaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään vain osittain. Näillä mailla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimet. Muussa tapauksessa ne voidaan haastaa EU:n tuomioistuimeen.

Perustellut lausunnot ja virallinen ilmoitus

Rahanpesun torjunta: Komissio kehottaa kymmentä EU-maata saattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Saksalle,perustellut lausunnot Belgialle, Liettualle, Portugalille, Ranskalle ja Suomelle sekä täydentävät perustellut lausunnot Bulgarialle, Kyprokselle, Puolalle ja Slovakialle, koska ne eivät ole saattaneet neljättä rahanpesun vastaista direktiiviä (direktiivi (EU) 2015/849) täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Vaikka nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet saattaneensa täytäntöönpanotoimet päätökseen, komissio totesi ilmoitettuja toimenpiteitä arvioituaan, että joitakin säännöksiä puuttuu. Sääntöjen oikea-aikainen ja asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on ratkaisevan tärkeää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tehokkaan torjunnan kannalta, kuten EU:ssa äskettäin paljastuneet rahanpesuskandaalit ovat osoittaneet. Puutteet yhdessä jäsenvaltiossa voivat vaikuttaa kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Kaikkien jäsenvaltioiden oli määrä saattaa tämän direktiivin säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään 26. kesäkuuta 2017 mennessä. Belgialla, Bulgarialla, Kyproksella, Liettualla, Portugalilla, Puolalla, Ranskalla, Saksalla, Slovakialla ja Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimet. Muussa tapauksessa komissio voi siirtyä rikkomusmenettelyn seuraaviin vaiheisiin.

Viralliset ilmoitukset

Kohtuuttomat sopimusehdot: Komissio kehottaa BULGARIAA noudattamaan kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Komissio kehottaa Bulgariaa tarkistamaan sääntöjään siitä, miten elinkeinonharjoittajat voivat panna täytäntöön kuluttajiin kohdistuvia vaateita, jotta ne olisivat kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun EU:n lainsäädännön (kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva direktiivi, direktiivi 93/13/ETY) mukaisia kuluttajien asianmukaisen suojan varmistamiseksi tällaisissa tapauksissa. Direktiivillä suojellaan kuluttajia kohtuuttomilta ehdoilta elinkeinonharjoittajien, myös rahoituspalvelujen tarjoajien, kanssa tehdyissä sopimuksissa. EU:n säännöillä varmistetaan myös, että tällaiset kohtuuttomat ehdot eivät sido kuluttajia ja että heillä on käytettävissään tehokkaita oikeussuojakeinoja kohtuullisin ehdoin. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tämä merkitsee sitä, että kansallisten tuomioistuinten on arvioitava sopimusehtojen kohtuuttomuutta viran puolesta, eli myös silloin, kun kuluttaja ei itse pyydä asian käsittelyä. Bulgariassa annetaan kuitenkin edelleen maksumääräyksiä ja välittömiä täytäntöönpanomääräyksiä ilman tuomioistuinten suorittamia sisällöllisiä tarkastuksia. Kuluttajat voivat riitauttaa ne vain erittäin tiukoin edellytyksin. Erityisesti tietyt velkojat, kuten pankit, voivat hankkia välittömiä täytäntöönpanomääräyksiä lähes automaattisesti, ja kuluttajilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet estää tai riitauttaa kohtuuttomien sopimusehtojen täytäntöönpano. Jos Bulgaria ei lähetä tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi antaa sille asiasta perustellun lausunnon.

Rikosoikeus: Komissio kehottaa BULGARIAA ja IRLANTIA panemaan vapauden menetystä koskevan puitepäätöksen asianmukaisesti täytäntöön

Komissio kehottaa Bulgariaa ja Irlantia ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että vapauden menetystä koskevat EU:n säännöt (neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS) saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden piti antaa asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö viimeistään 5. joulukuuta 2011. Kyseisillä säännöillä varmistetaan rikoksista määrättyjen vankeustuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. EU:n säännöillä pyritään helpottamaan tuomittujen sopeutumista yhteiskuntaan. Bulgariassa lainsäädäntöprosessi on vasta alkuvaiheessa, eikä maa ole vielä ilmoittanut neuvostolle ja komissiolle mistään toimista puitepäätöksen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Irlanti sitoutui maaliskuussa 2016 antamaan tarvittavan lainsäädännön vuoden 2016 loppuun mennessä. Irlannin viranomaiset eivät kuitenkaan ole tähän mennessä saattaneet puitepäätöstä osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittaneet siihen tarvittavista toimista neuvostolle ja komissiolle. Jos Bulgaria ja Irlanti eivät toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää niille asiasta perustellun lausunnon.

Rikosoikeus: Komissio kehottaa IRLANTIA panemaan kaikilta osin täytäntöön puitepäätökset valvontatoimenpiteistä ja vaihtoehtoisista seuraamuksista, valvontatoimista ja taloudellisista seuraamuksista

Komissio on tänään päättänyt lähettää Irlannille kolme virallista ilmoitusta, joissa sitä kehotetaan varmistamaan, että se on pannut kansallisesti täytäntöön neuvoston puitepäätökset valvontatoimenpiteistä ja vaihtoehtoisista seuraamuksista (päätös 2008/947/YOS), valvontatoimista (päätös 2009/829/YOS) ja taloudellisista seuraamuksista (päätös 2005/214/YOS). Valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan puitepäätöksen tarkoituksena on helpottaa tuomittujen yhteiskuntaan sopeutumista uhrien ja muun yhteiskunnan suojelun parantamiseksi. Se helpottaa myös soveltuvien valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten soveltamista tapauksissa, joissa rikoksentekijät eivät asu tuomion antaneessa valtiossa. Jäsenvaltioiden piti antaa asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö viimeistään 6. joulukuuta 2011. Valvontatoimia koskevalla puitepäätöksellä varmistetaan, että asianomainen henkilö on tavoitettavissa vastatakseen oikeudenkäynnissä. Se edistää myös ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöä rikosoikeudellisten menettelyjen aikana niiden henkilöiden osalta, jotka eivät asu oikeudenkäyntijäsenvaltiossa, jos tämä on tarkoituksenmukaista. Lisäksi päätös parantaa uhrien ja muun yhteiskunnan suojelua. Jäsenvaltioiden piti antaa asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö viimeistään 1. joulukuuta 2012. Taloudellisia seuraamuksia koskeva puitepäätös mahdollistaa taloudellisten seuraamusten vastavuoroisen tunnustamisen siten, että oikeus- tai hallintoviranomainen voi toimittaa taloudellista seuraamusta koskevan päätöksen suoraan toisen jäsenvaltion viranomaiselle, minkä jälkeen kyseinen päätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön kyseisessä maassa ilman muita muodollisuuksia. Jäsenvaltioiden piti panna tämä päätös täytäntöön 21. maaliskuuta 2007 mennessä. Jos Irlanti ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sille asiasta perustellun lausunnon.

 

12. Meri- ja kalastusasiat

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Daniela Stoycheva – Puhelin: (+32-2) 295 36 64)

Virallinen ilmoitus

Kalastuksen valvonta: Komissio jatkaa TANSKAA vastaan aloittamaansa rikkomusmenettelyä, joka koskee EU:n valvontasääntöjen eräiden säännösten noudattamista

Komissio on tänään päättänyt lähettää Tanskalle täydentävän virallisen ilmoituksen, koska se ei ole pannut täytäntöön useita EU:n valvonta-asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o° 1224/2009) tärkeitä säännöksiä. Asetuksella perustetaan järjestelmä, jonka avulla kansalliset viranomaiset voivat valvoa, tarkastaa ja panna täytäntöön EU:n yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Asetus on ollut voimassa 1. tammikuuta 2010 alkaen. Komissio katsoo, että Tanska ei ole tähän mennessä varmistanut, että kaikki kalastustuotteet punnitaan purkamisen yhteydessä ja että pakollisiin saalisilmoitusasiakirjoihin kirjataan kunkin lajin määrät, mukaan lukien teolliseen käyttöön tarkoitetut sivusaaliit. Vakavimmat ongelmat koskevat teollisuuskalastusta. Nämä puutteet heikentävät huomattavasti kiintiöstä vähentämiseen ja liikakalastuksen estämiseen tarvittavien saalisilmoitusasiakirjojen tarkkuutta. Tanska ei myöskään ole varmistanut, että komissiolle ilmoitetaan aluksesta tosiasiallisesti puretut määrät, mikä vaarantaa yhteisen kalastuspolitiikan kestävyystavoitteiden saavuttamisen. Tanskalla on kaksi kuukautta aikaa puuttua komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

 

13. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

(Lisätietoja: Natasha Bertaud – Puhelin: (+32-2) 296 74 56, Markus Lammert – Puhelin: (+32-2) 298 04 23)

Perustellut lausunnot

Laillinen muuttoliike: Komissio kehottaa KREIKKAA ja KYPROSTA panemaan täytäntöön EU:n ulkopuolisista maista tulevia opiskelijoita ja tutkijoita koskevan direktiivin

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellut lausunnot Kreikalle ja Kyprokselle, koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä annettu direktiivi (direktiivi 2016/801) saatetaan täysimääräisesti osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi ja ilmoittaa asiasta komissiolle 23. toukokuuta 2018 mennessä. Komissio lähetti Kreikalle ja Kyprokselle viralliset ilmoitukset heinäkuussa 2018, ja niitä seuraa nyt rikkomusmenettelyn toinen vaihe, perustellut lausunnot. Näillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Muussa tapauksessa komissio voi harkita asian viemistä EU:n tuomioistuimeen.

Schengenin rajasäännöstö: VIROA vaaditaan poistamaan ulkorajojen ylittämiseen liittyvät lisäehdot

Komissio on tänään päättänyt lähettää Virolle perustellun lausunnon sen käyttöön ottamista lisäehdoista EU:n ulkorajan ylittäville matkustajille, koska ne rikkovat Schengenin rajasäännöstöä (asetus (EU) 2016/399). Viro vaatii tällä hetkellä EU:n alueelta poistuvia matkustajia varaamaan paikan rajanylitysjonossa ja maksamaan varauksesta ja odotusalueen käytöstä. Schengenin rajasäännöstössä säädetään kattavasti rajanylitysten ehdoista ja tarkastuksista, jotka on tehtävä matkustajan poistuessa EU:n alueelta. Säännöstössä ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta ottaa käyttöön senkaltaisia lisäehtoja kuin Viron rajanylityspaikoissa käytetään. Komissio lähetti Virolle virallisen ilmoituksen toukokuussa 2016. Saatu vastaus ei ollut tyydyttävä, minkä vuoksi komissio etenee rikkomusmenettelyn toiseen vaiheeseen, joka on perusteltu lausunto. Virolla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle kaikista toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut varmistaakseen EU:n ulkorajojen ylittämistä koskevien Schengenin rajasäännöstön säännösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Turvapaikka-asiat: Komissio etenee UNKARIA vastaan aloitetussa rikkomusmenettelyssä, joka johtuu turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksia tukevien toimien kriminalisoimisesta.

Komissio on tänään päättänyt lähettää Unkarille perustellun lausunnon lainsäädännöstä, jolla kriminalisoidaan turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksia tukevia toimia ja rajoitetaan entisestään oikeutta hakea turvapaikkaa. Komissio päätti 19. heinäkuuta 2018 lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen, joka koski tätä uutta lainsäädäntöä. Analysoituaan Unkarin viranomaisten vastauksen komissio katsoo, että suurinta osaa esiin tulleista ongelmista ei vielä ole käsitelty. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja. Ensimmäinen on turvapaikanhakijoille annettavan tuen kriminalisointi: Unkarin lainsäädäntö rajoittaa turvapaikanhakijoiden oikeutta kommunikoida alan kansallisten, kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa ja saada niiltä apua, sillä turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten tukeminen on kriminalisoitu. Toinen on yksilön vapauksien rajoittaminen: Lainsäädännöllä rajoitetaan aiheettomasti EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksia estämällä henkilöitä, joista on aloitettu kyseisiin lakeihin perustuva rikosoikeudenkäynti, lähestymästä Unkarin rajoilla sijaitsevia kauttakulkualueita. Seuraamukset vaihtelevat tilapäisestä vangitsemisesta enintään yhden vuoden vankeuteen ja maastakarkotukseen. Kolmas on turvapaikkaoikeuden laiton rajoittaminen: Käyttöön on otettu ylimääräinen peruste jättää turvapaikkahakemuksia käsittelemättä. Tästä perusteesta ei säädetä EU:n lainsäädännössä, ja se rikkoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiiviä. Lisäksi Unkarin lainsäädäntö ja perustuslain muutos rajoittavat turvapaikkaoikeutta aseman määrittelyä koskevan direktiivin (direktiivi 2011/95/EU) ja EU:n perusoikeuskirjan vastaisella tavalla, vaikka EU:n lainsäädännössä annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön perusteet jättää hakemus käsittelemättä ”turvallisen kolmannen maan” ja ”ensimmäisen turvapaikkamaan” perusteella. Tämän vuoksi komissio on päättänyt lähettää Unkarille perustellun lausunnon EU:n lainsäädännön rikkomisesta. Unkarin viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Laillinen muuttoliike: Komissio kehottaa UNKARIA panemaan asianmukaisesti täytäntöön pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin

Komissio päätti tänään lähettää Unkarille perustellun lausunnon, koska se ei ole antanut kolmansien maiden kansalaisille, joilla on pitkään oleskelleen henkilön asema, lupaa harjoittaa eläinlääkärin ammattia eikä näin ollen ole pannut asianmukaisesti täytäntöön pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettua direktiiviä (neuvoston direktiivi 2003/109/EY) Direktiivin mukaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla, jotka ovat oleskelleet EU:n jäsenvaltion alueella laillisesti vähintään viiden vuoden ajan, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun jäsenvaltion kansalaisten kanssa tietyillä aloilla, kuten palkkatyössä ja itsenäisessä ammatin harjoittamisessa. Unkarin lainsäädännössä ei sallita kolmansista maista olevien eläinlääketieteen ammattilaisten harjoittavan ammattiaan Unkarissa, vaikka he olisivat suorittaneet tutkinnon Unkarissa. Komissio lähetti Unkarille virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2018. Tarkasteltuaan Unkarin viranomaisten vastausta komissio etenee tänään menettelyssä lähettämällä perustellun lausunnon. Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio saattaa harkita asian viemistä EU:n tuomioistuimeen.

Turvapaikka-asiat: Komissio kehottaa PUOLAA, SLOVENIAA ja UNKARIA panemaan aseman määrittelyä koskevan direktiivin täysimääräisesti täytäntöön.

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellut lausunnot Puolalle, Slovenialle ja Unkarille, koska ne eivät ole ilmoittaneet toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön voimassa olevat EU:n säännöt kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemisestä kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi (direktiivi 2011/95/EU). Joulukuussa 2011 annetussa direktiivissä vahvistetaan EU:n yhteiset vaatimukset, joiden perusteella kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden katsotaan olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Sillä myös vahvistetaan etuuksien ja oikeuksien vähimmäistaso kaikissa EU-maissa, jotta edelleen liikkuminen EU-maiden välillä ja turvapaikkashoppailu eivät houkuttelisi. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna yhteiset vaatimukset täytäntöön viimeistään 21. joulukuuta 2013. Puola, Slovenia ja Unkari eivät ole panneet täytäntöön kaikkia direktiivin säännöksiä, ja komissio lähetti niille viralliset ilmoitukset tammikuussa 2014. Tänään komissio on lähettänyt asiasta perustellut lausunnot. Puolalla, Slovenialla ja Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla ne ovat varmistaneet direktiivin täysimääräisen täytäntöönpanon. Muussa tapauksessa komissio voi viedä nämä asiat Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Turvallisuusunioni: Komissio kehottaa ESPANJAA panemaan kaikilta osin täytäntöön matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Espanjalle perustellun lausunnon, koska se ei tähän mennessä ole ilmoittanut komissiolle mistään kansallisista toimenpiteistä matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevien EU:n sääntöjen (direktiivi (EU) 2016/681) täytäntöönpanemiseksi. PNR-tiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita matkustajat antavat lentoyhtiöille tehdessään lippuvarauksen ja rekisteröityessään lennolle, kuten matkustajan nimi, matkapäivät, matkareitit, istumapaikan numero, matkatavarat, yhteystiedot ja maksuvälineet. PNR-direktiivissä säädetään tällaisten tietojen siirtämisestä lentoyhtiöiltä jäsenvaltioille ja siitä, miten niitä käsitellään. Käsittelyssä olisi noudatettava kaikkia tietosuojatakeita. PNR-tietojen käsittely on tärkeä väline terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Sen avulla voidaan jäljittää epäilyttäviä matkustusmalleja ja tunnistaa potentiaalisia rikollisia ja terroristeja. Tämä on keskeinen osa Euroopan turvallisuusagendaa ja edistymistä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia. Jotta PNR-kehys toimisi tuloksellisesti ja saavuttaisi täyden potentiaalinsa, on olennaisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot saavat omat järjestelmänsä käyttöön mahdollisimman pian. Jäsenvaltioille asetettu määräaika EU:n uusien PNR-sääntöjen täytäntöönpanemiseksi kaikilta osin oli 25. toukokuuta 2018. Tämänpäiväinen perusteltu lausunto on jatkoa Espanjalle heinäkuussa 2018 lähetetylle viralliselle ilmoitukselle. Espanjalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut uusien sääntöjen panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa sitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Viralliset ilmoitukset

Laillinen muuttoliike: Komissio kehottaa SLOVENIAA panemaan yhdistelmälupadirektiivin asianmukaisesti täytäntöön

Komissio on tänään päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn lähettämällä Slovenialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole varmistanut EU:n ulkopuolisista maista tulleiden työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua yhdistelmälupadirektiivin mukaisesti (direktiivi 2011/98/EU). Direktiivin tarkoituksena on helpottaa laillista maahanmuuttoa ottamalla käyttöön sekä yksinkertaistettuja menettelyjä että EU:n ulkopuolelta tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet. Näillä EU:n säännöillä varmistetaan, että EU:n ulkopuolisista maista tulleilla työntekijöillä on samat edut kuin EU:n kansalaisilla työolojen, eläkkeiden, sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen saannin suhteen. Slovenian lainsäädännössä on pantu virheellisesti täytäntöön säännökset oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun perhe-etuuksien osalta vaatimalla, että yhdistelmäluvan haltijoilla on oltava pysyvä oleskeluoikeus ennen kuin he voivat saada perhe-etuuksia. Tällaista vaatimusta ei sovelleta Slovenian kansalaisiin. Slovenia myöskin sallii eläkkeiden maksamisen ulkomailla asuville kansalaisilleen mutta rajoittaa EU:n ulkopuolisista maista tulleiden työntekijöiden eläkeoikeuksien maksatusta ulkomaille. Slovenialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Sisäasiat: Komissio kehottaa ESPANJAA, ITALIAA ja PORTUGALIA panemaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa koskevat säännöt

Komissio on tänään päättänyt lähettää Espanjalle, Italialle ja Portugalille viralliset ilmoitukset, koska ne eivät ole panneet täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annettuja EU:n sääntöjä (direktiivi 2011/93/EU). EU:lla on tiukat säännöt, joilla kriminalisoidaan tällainen hyväksikäyttö kaikkialla Euroopassa, varmistetaan rikoksentekijöille ankarat rangaistukset, suojellaan lapsiuhreja ja autetaan ehkäisemään näitä rikoksia. Direktiivi sisältää myös erityistoimenpiteitä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna nämä säännöt täytäntöön viimeistään joulukuussa 2013. Direktiivin soveltamisala on kuitenkin erittäin laaja, joten täytäntöönpano viivästyi lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio on tietoinen täytäntöönpanon haasteista, mutta jäsenvaltioiden on noudatettava direktiivin säännöksiä täysimääräisesti, jotta lapsia voitaisiin suojella tehokkaasti seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Tämän vuoksi komissio on päättänyt aloittaa rikkomismenettelyt näitä jäsenvaltioita vastaan, ja niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

 

14. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Stephan Meder – Puhelin: (+32-2) 291 39 17)

Perustellut lausunnot

Sisävesiliikenne: Komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan rahtausta ja hinnanmuodostusta koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Belgialle perustellun lausunnon, koska rahtausta ja hinnanmuodostusta koskeva kansallinen vaatimus sisävesikuljetusten alalla on EU:n lainsäädännön (neuvoston direktiivi 96/75/EY) vastainen. Direktiivissä säädetään, että osapuolet tekevät sekä kansainvälisessä että kansallisessa liikenteessä sopimukset vapaasti ja neuvottelevat hinnoista vapaasti. Belgialla on nyt kaksi kuukautta aikaa noudattaa perusteltua lausuntoa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa sitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Tieliikenne: Komissio kehottaa KYPROSTA päivittämään kansallisen sähköisen rekisterinsä yhteyden TACHOnet-järjestelmän uuteen versioon

Komissio on päättänyt lähettää Kyprokselle perustellun lausunnon, koska se ei ole päivittänyt kansallisen rekisterinsä yhteyttä TACHOnet-järjestelmän uuteen versioon (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68). Sähköisten kuljettajakorttirekisterien yhteenliittäminen ja tietojenvaihto suoritetaan jäsenvaltioiden välillä TACHOnet-viestijärjestelmän välityksellä. TACHOnet-viestijärjestelmä koostuu Euroopan komission hallinnoimasta solmupisteestä ja kansallisesta järjestelmästä, johon sisältyvät jäsenvaltioiden hallinnoimat kansalliset sähköiset rekisterit. Jäsenvaltiot ovat sen vuoksi vastuussa kansallisten sähköisten järjestelmiensä perustamisesta ja ylläpidosta sekä siitä, että kansalliset järjestelmät ja solmupiste ovat keskenään yhteentoimivia. TACHOnet-järjestelmän uuden ja parannetun version käyttöönotto edellyttää, että jäsenvaltiot mukauttavat järjestelmiään kansallisella tasolla. Kansallisten sähköisten rekisterien yhteys TACHOnet-järjestelmään piti päivittää 2. maaliskuuta 2018 mennessä. Jos Kyproksen viranomaiset eivät anna tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää haastaa jäsenvaltion EU:n tuomioistuimeen.

Rautatieliikenne: Komissio kehottaa RANSKAA saattamaan rautatieinfrastruktuurin käyttömahdollisuuksia koskevat EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on päättänyt lähettää Ranskalle perustellun lausunnon yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen perustamista koskevien EU:n sääntöjen (direktiivi 2012/34/EU) täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevan tarkastelun yhteydessä. On odotettavissa, että direktiivin noudattamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään Ranskassa käynnissä olevassa laajassa rautatieuudistuksessa. Toistaiseksi komissio on kuitenkin sitä mieltä, että Ranskan – keskeneräinen – rautateiden sääntelykehys ei ole tiettyjen, muun muassa rautateihin liittyvien palvelujen saatavuutta ja rataverkon haltijan riippumattomuudesta edellytettäviä takeita koskevien säännösten mukainen. Ranskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata, minkä jälkeen komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Viralliset ilmoitukset

Rautatieliikenne: Komissio kehottaa UNKARIA esittämään suunnitelmansa esteetöntä pääsyä sekä rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevista teknisistä vaatimuksista

Komissio on tänään päättänyt lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen, koska se ei ole toimittanut EU:n sääntöjen mukaisesti kahteen asetukseen liittyviä kansallisia täytäntöönpanosuunnitelmia. Kyseiset asetukset koskevat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä (komission asetus 1300/2014/EU) ja rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” (komission asetus (EU) 2015/995). Jäsenvaltioiden piti esittää ensimmäiseen liittyvä suunnitelmansa viimeistään 1. tammikuuta 2017 ja toiseen liittyvä suunnitelmansa viimeistään 1. heinäkuuta 2017. Unkarilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin, minkä jälkeen komissio voi antaa perustellun lausunnon.

Liikenneturvallisuus: Komissio kehottaa IRLANTIA ja PUOLAA raportoimaan liikennerikkomuksia koskevasta tietojenvaihdosta

Komissio on tänään päättänyt lähettää Irlannille ja Puolalle viralliset ilmoitukset, koska ne eivät ole raportoineet liikennerikkomuksia koskevasta tietojenvaihdostaan, kuten edellytetään liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetuissa EU:n säännöissä (direktiivi (EU) 2015/413). Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat tunnistaa kyseisen jäsenvaltion ulkopuolella asuvat kuljettajat, jotka ovat syyllistyneet niiden alueella rikkomuksiin, esimerkiksi ylinopeuteen tai rattijuopumukseen, ja nostaa niistä syytteet. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus, jossa mainitaan muun muassa ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen niiden alueella tekemistä rikkomuksista verkkoalustan kautta tehtyjen automaattisten hakujen lukumäärä. Kertomuksessa on myös ilmoitettava epäonnistuneiden hakujen määrä, ja siinä on kuvattava rikkomusten johdosta toteutettuja jatkotoimia. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan arvioida tietojenvaihdon toimivuutta, jäsenvaltioiden suorittaman rikkomusten tutkinnan tehokkuutta ja direktiivin vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Kertomus olisi pitänyt toimittaa 6. toukokuuta 2018 mennessä. Kummallakin maalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esille ottamiin seikkoihin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Rautatieliikenne: Komissio kehottaa ESPANJAA panemaan rautateiden turvallisuutta koskevat EU:n säännöt täytäntöön asianmukaisesti

Komissio on tänään päättänyt lähettää Espanjalle virallisen ilmoituksen, koska Espanja ei täytä rautateiden turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön (rautatieturvallisuusdirektiivi, direktiivi 2004/49/EY) vaatimuksia. Direktiivi kattaa koko rautatiejärjestelmää koskevat turvallisuusvaatimukset. Komissio on havainnut Espanjassa puutteita tavassa, jolla kansallinen tutkintaelin analysoi ja tutkii onnettomuuksia ja vaaratilanteita, sekä kansallisen turvallisuusviranomaisen valvontatekniikoissa. Espanjalla on kaksi kuukautta aikaa puuttua komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Liikennepalvelut: Komissio kehottaa PUOLAA noudattamaan kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevia yhteisiä sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt kehottaa Puolaa noudattamaan kaikilta osin kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevaa EU:n lainsäädäntöä (asetus (EY) N:o 1073/2009). Asetus annettiin lokakuussa 2009 osana toimenpidepakettia, jolla pyritään nykyaikaistamaan maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä ja maantieliikenteen markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä. Asetuksen päätavoitteena on edistää linja-autoliikenteen sisämarkkinoiden toteuttamista ja lisätä markkinoiden tehokkuutta ja kilpailukykyä, jotta edistettäisiin siirtymää yksityisautoilusta linja-autoliikennepalvelujen käyttöön. Puolalainen viranomainen peruutti luvan, jonka nojalla Saksaan sijoittautunut linja-autoliikenneyhtiö harjoitti säännöllistä kansainvälistä linja-autoliikennettä Saksan ja Puolan välillä. Kyseisellä viranomaisella ei ollut toimivaltaa luvan peruuttamiseen eivätkä luvan peruuttamisen oikeudelliset edellytykset täyttyneet. Tämän vuoksi komissio katsoo, että Puola on rikkonut kyseistä EU:n asetusta. Puolan on vastattava kahden kuukauden kuluessa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Vaarallisten aineiden kuljettaminen Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA panemaan täytäntöön vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevat EU:n säännöt

Komissio on kehottanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa noudattamaan täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista (komission direktiivi 2018/217). Yhdistynyt kuningaskunta ei ole toimittanut lisänäyttöä täytäntöönpanotoimista direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

 

15. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Johannes Bahrke – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin: (+32-2) 298 71 83)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Verotus: Komissio nostaa SAKSAA vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole noudattanut alv-palautuksia koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Saksaa vastaan, koska se on hylännyt tiettyjä muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten alv-palautuksia koskevia hakemuksia.

Saksa on joissakin tapauksissa kieltäytynyt palauttamasta arvonlisäveroa pyytämättä palautuspyynnön esittäjältä lisätietoja, jos se on katsonut, että toimitettujen tavaroiden tai palvelujen luonnetta koskevat tiedot eivät riitä, jotta hakemuksesta voitaisiin tehdä päätös. Tämä käytäntö johtaa tilanteisiin, joissa aineelliset vaatimukset täyttäviltä hakijoilta evätään alv-palautus, ja loukkaa EU:n säännöissä (alv-direktiivi, neuvoston direktiivi 2006/112/EY, ja alv:n palauttamista koskeva direktiivi, neuvoston direktiivi 2008/9/EY) vahvistettua oikeutta palautukseen. Tämänpäiväisellä päätöksellä komissio toimii perussopimusten vartijan tehtävänsä mukaisesti valvomalla EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa. Päätös saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi johtuu siitä, että Saksa ei ole saattanut lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön mukaiseksi komission perustellun lausunnon jälkeen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Verotus: Komissio nostaa kanteen YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA vastaan, koska se ei ole noudattanut tiettyjä hyödykemarkkinoita koskevia alv-sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska se on laajentanut tiettyihin hyödykemarkkinoihin sovellettavan poikkeavan alv-toimenpiteen soveltamisalaa. Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tällä hetkellä nollaverokantaa tietyillä Yhdistyneen kuningaskunnan hyödykemarkkinoilla toteutettujen liiketoimien arvonlisäveroon. Sen jälkeen, kun poikkeuksesta ilmoitettiin komissiolle vuonna 1977, Yhdistynyt kuningaskunta on laajentanut sen soveltamisalaa huomattavasti, minkä johdosta se ei rajoitu enää poikkeuksen alun perin kattamien hyödykkeiden kauppaan. Kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymien EU:n sääntöjen (alv-direktiivi, neuvoston direktiivi 2006/112/EY ) mukaan tällaisen standstill-poikkeuksen soveltamisalaa ei voi laajentaa. Se myös vääristää merkittävästi kilpailua, mistä on haittaa muille rahoitusmarkkinoille EU:ssa. Tämänpäiväinen kanne on seurausta siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole saattanut lainsäädäntöään EU:n arvonlisäverolainsäädännön mukaiseksi sen jälkeen, kun komissio oli antanut asiasta perustellun lausunnon heinäkuussa 2018. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne ja virallinen ilmoitus

Verotus: Komissio haastaa ITALIAN unionin tuomioistuimeen kiinteistöjen rekisteriveroon liittyvän suosivan kohtelun vuoksi

Komissio on tänään päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan, koska se ei ole muuttanut lainsäädäntöään, jossa säädetään alennetun verokannan soveltamisesta ulkomailla asuviin italialaisiin, kun nämä ostavat ensimmäisen Italiassa sijaitsevan asuntonsa. Italialaisilla maastamuuttajilla on oikeus suosivaan rekisteriverokantaan ilman, että heidän tarvitsee täyttää asuinpaikkavaatimusta. Muiden jäsenvaltioiden kansalaisilla ei ole oikeutta tällaiseen suosivaan kohteluun, jos he eivät tosiasiallisesti asu siinä kunnassa, jossa kyseinen asunto sijaitsee, tai muuta sinne asumaan 18 kuukauden kuluessa. Tällainen suoraan kansalaisuuteen perustuva syrjivä kohtelu ei ole sallittua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) nojalla. Myös ulkomailla asuvat italialaiset eläkeläiset on vapautettu tietyin edellytyksin kunnallisesta kiinteistöverosta (”IMU”), tai he voivat saada alennuksia kiinteästä omaisuudesta Italiassa kannettavista kunnallispalveluveroista. Komissio on sen vuoksi päättänyt tänään myös lähettää Italialle virallisen ilmoituksen, koska se on pitänyt voimassa tiettyjä kunnallisveroja koskevat suotuisammat ehdot, joita sovelletaan EU:n alueella tai ETA-maissa asuvien italialaisten eläkeläisten ensimmäiseen Italiassa sijaitsevaan asuntoon. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Perustellut lausunnot

Verotus: Komissio kehottaa RANSKAA saattamaan henkilökohtaisiin hoitopalveluihin ja kotiapuun liittyvät verotussäännöt EU:n lainsäädännön mukaisiksi

Komissio on päättänyt lähettää Ranskalle perustellun lausunnon, koska tietyt Ranskassa ja sen ulkopuolella asuvat verovelvolliset ovat epäedullisemmassa asemassa henkilökohtaisiin hoitopalveluihin ja kotiapupalveluihin liittyvien veroetujen suhteen. Tällä hetkellä verovelvolliset voivat saada verohyvityksen heille (tai tietyin edellytyksin heidän ylenevän polven sukulaisilleen) kotona tarjotuista hoitopalveluista ainoastaan, jos näitä palveluja tarjotaan Ranskassa sijaitsevassa asunnossa. Tämä ehto on vastoin EU:n oikeuden periaatteita, sillä se asettaa epäedullisempaan asemaan Ranskassa oleskelevat verovelvolliset, joiden vakituinen kotipaikka on toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Samaan epäedulliseen asemaan joutuvat myös ulkomailla asuvat verovelvolliset, jotka ovat vastaavassa tilanteessa siksi, että he saavat suurimman osan tuloistaan toiminnastaan Ranskassa. Jos Ranska ei toteuta toimenpiteitä seuraavien kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: Komissio kehottaa SAKSAA yhdenmukaistamaan maataloustuottajiin sovellettavaa alv-vakiokantajärjestelmää koskevat sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Saksalle perustellun lausunnon, joka koskee sen maataloustuottajiin soveltamaa erityistä alv-järjestelmää. EU:n säännöt (alv-direktiivi, neuvoston direktiivi 2006/112/EY) antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa maataloustuottajiin alv-vakiokantajärjestelmää. Järjestelmässä maataloustuottajat veloittavat asiakkailtaan maataloustuotteistaan ja -palveluistaan vakiosumman – tai ”vakiokantahyvityksen” – tavanomaisten alv-sääntöjen soveltamisen sijasta. Kyseiset maataloustuottajat puolestaan eivät voi vaatia korvausta jo maksamastaan alv:stä. Tarkoitus on, että järjestelmää käyttävät sellaiset maataloustuottajat, joille tavanomaisten alv-sääntöjen noudattaminen aiheuttaa todennäköisesti hallinnollisia vaikeuksia. Saksa kuitenkin soveltaa vakiokantajärjestelmää oletusarvoisesti kaikkiin maataloustuottajiin, myös suurten tilojen omistajiin, erottelematta, aiheutuisiko niille vaikeuksia tavanomaisten alv-järjestelyjen puitteissa vai ei. Lisäksi Saksan ylimmän kansallisen tarkastuselimen (Bundesrechnungshof) toimittamien lukujen mukaan tällainen vakiokantajärjestelmän soveltaminen maataloustuottajiin johtaa liian suuriin korvauksiin heidän maksamastaan tuotantopanoksiin sisältyvästä arvonlisäverosta. Tämä on EU:n sääntöjen nojalla kiellettyä ja vääristää merkittävällä tavalla kilpailua sisämarkkinoilla. Jos Saksa ei toteuta toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: Komissio kehottaa SAKSAA muuttamaan myyntivoittoveroa koskevia rajoittavia maastapoistumisverosäännöksiä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Saksalle perustellun lausunnon maastapoistumisverosta, jota sovelletaan välittömästi siirrettäessä varallisuuseriä toiseen EU:n jäsenvaltioon tai ETA-valtioon. Siirtoja, joissa saksalaiset yritykset siirtävät saksalaisia omaisuuseriä vastaanottajalle, joka on sijoittautunut ETA-alueella sijaitsevaan EFTA-valtioon (Islanti, Liechtenstein ja Norja), kohdellaan epäsuotuisammin kuin puhtaasti kotimaisia liiketoimia. Tämä johtuu siitä, että Saksan laki edellyttää, että realisoitumattomat pääomavoitot sisällytetään tällaisissa siirroissa kyseisen tilivuoden veropohjaan. Toiseksi ulkomaiset verovelvolliset eivät voi hyötyä lykkäyksestä, vaan niitä verotetaan välittömästi, mikä loukkaa sijoittautumisvapautta. Tämän vuoksi on todennäköistä, että kyseiset Saksan säännöt estävät veronmaksajia käyttämästä sijoittautumisvapauttaan (SEUT-sopimuksen 49 artikla ja ETA-sopimuksen vastaava määräys). Jos Saksa ei toteuta toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: Komissio kehottaa PORTUGALIA mukauttamaan ulkomailla asuviin kiinteistöjen myynnin yhteydessä sovellettavia verotussääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Portugalille perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan muuttamaan myyntivoiton maastapoistumisveroa koskevia rajoittavia säännöksiä EU:n tuomioistuimen asiaa koskevien tuomioiden mukaisesti. Portugali kantaa ulkomailla asuvilta verovelvollisilta kiinteän 28 prosentin myyntivoittoveron, kun taas maassa asuviin sovelletaan progressiivista tuloveroa. EU:n tuomioistuin on todennut tämän erilaisen kohtelun SEUT-sopimuksen 63 artiklassa ja ETA-sopimuksessa taatun pääoman vapaan liikkuvuuden vastaiseksi kahdessa oikeustapauksessa (asiat C-443/06, Hollmann vs. Pública, ja C-184/18, Fazenda Pública vs. Teixeira). Portugali on ottanut käyttöön vaihtoehdon, jossa ulkomailla asuvia henkilöitä kohdellaan asukkaiden tapaan, jolloin portugalilaisista lähteistä saatavasta myyntivoitosta 50 prosenttia kuuluu progressiivisen tuloverotuksen piiriin. EU:n oikeuskäytännön mukaan pelkkä vaihtoehto saada samanlaista verokohtelua kuin asukkaat ei poista ristiriitaa, jos oletusarvoinen verotus aiheuttaa edelleen suuremman rasitteen ulkomailla asuville verovelvollisille. Jos Portugali ei tarjoa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: Komissio kehottaa ROMANIAA noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja palauttamaan perusteettomasti kannetut autojen rekisteröintiverot

Komissio on tänään päättänyt lähettää Romanialle perustellun lausunnon, koska se ei ole varmistanut toisesta jäsenvaltiosta ostetun käytetyn ajoneuvon rekisteröintiveron täyttä ja välitöntä palauttamista. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut nämä verot EU:n sääntöjen (SEUT-sopimuksen 110 artikla) vastaisiksi. Romanian veronpalautuksia koskevat säännöt eivät täytä vilpittömän yhteistyön, samanarvoisuuden ja tuloksellisuuden periaatteita. Jos Romania ei toteuta toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA yhdenmukaistamaan tuloverosäännöksensä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Yhdistyneelle kuningaskunnalle perustellun lausunnon, joka koskee sen kansallista lainsäädäntöä osakkeiden luovutustappioihin sovellettavasta tuloverohelpotuksesta. Tällä hetkellä verohelpotusta voidaan myöntää vain sellaisten yritysten osakkeiden osalta, jotka harjoittavat liiketoimintaansa kokonaan tai pääosin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä sääntö vaikuttaa epäsuotuisasti niihin veronmaksajiin, jotka sijoittavat sellaisten yritysten vaatimukset täyttäviin osakkeisiin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa muissa EU:n jäsenvaltioissa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sillä myös rajoitetaan pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 63 artikla). Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei tarjoa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Verotus: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA yhdenmukaistamaan kaupanvälittäjille myönnettäviin lainoihin sovellettavaa verohelpotusta koskevat sääntönsä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Yhdistyneelle kuningaskunnalle perustellun lausunnon, joka koskee sen kansallista lakia kaupanvälittäjille myönnettäviin lainoihin sovellettavasta verohelpotuksesta. Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä säädetään nykyisin erityisestä helpotuksesta, kun vaatimukset täyttävää lainaa ei voida periä takaisin. Tällaisessa tapauksessa lainanantajalla on oikeus vaatia, että lainan määrä vähennetään hänen verotettavasta voitosta maksamastaan myyntivoittoverosta tai yhtiöverosta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville myönnettyihin perintäkelvottomiin lainoihin sovellettavaa verokohtelua koskevat eri säännöt kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella asuville myönnettyihin lainoihin sovellettavaa verokohtelua. Tällä rajoitetaan perusteettomasti pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 63 artikla). Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei tarjoa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Viralliset ilmoitukset

Verotus: Komissio kehottaa jälleen UNKARIA saattamaan maantieliikenteen valvontajärjestelmänsä EU:n sääntöjen mukaiseksi

Komissio on tänään päättänyt lähettää Unkarille täydentävän virallisen ilmoituksen, jossa vahvistetaan, että sen maantieliikenteen valvontajärjestelmän vaatimukset eivät ole EU:n arvonlisäverolainsäädännön (neuvoston direktiivi 2006/112/EY) mukaisia vaan niitä on muutettava. Yritysten on toimitettava kauppaa ja kuljetuksia koskevan sähköisen valvontajärjestelmän (EKAER) mukaisesti Unkarin veroviranomaisille arvonlisäverotusta varten yksityiskohtaiset tiedot tietyistä yritysten omistamista kulkuneuvoista, joita käytetään yleisillä teillä. Komissio vahvistaa, että vaatimus on alv-sääntöjen vastainen, koska se vaikuttaa ensisijaisesti EU:n sisäisiin rajatylittäviin liiketoimiin ja koska sillä otetaan käyttöön rajojen ylittämiseen liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia. Komissio myös katsoo, että Unkarin lainsäädäntö rikkoo neutraalisuus- ja suhteellisuusperiaatteita sekä EU:n perusoikeuskirjassa taattua elinkeinovapautta. Jos Unkari ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Unkarin viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: Komissio kehottaa UNKARIA yhdenmukaistamaan savukkeiden verokannat EU:n vähimmäisverotason mukaisiksi

Komissio on tänään päättänyt lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen, koska se ei ole saavuttanut savukkeisiin sovellettavaa valmisteveron vähimmäistasoa, kuten valmistettua tupakkaa koskevissa EU:n säännöissä (neuvoston direktiivi 2011/64/EU) edellytetään. Säännöissä edellytetään, että jäsenvaltiot kantavat savukkeista valmisteveron, joka on vähintään 60 prosenttia niiden alueella kulutukseen luovutettaviin savukkeisiin sovellettavan vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta. Muiden jäsenvaltioiden tapaan Unkarilla oli siirtymäkausi 31. joulukuuta 2017 saakka tämän vaatimuksen täyttämiseksi, mutta Unkarin savukkeisiin soveltama valmistevero on edelleen vähimmäistasoa alempi. Jos Unkari ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sen viranomaisille perustellun lausunnon.

Verotus: Komissio kehottaa PUOLAA muuttamaan arvonlisäverolainsäädäntöään, jota sovelletaan rekisteröityjen vastaanottajien käsittelemiin valmisteveron alaisiin tavaroihin

Komissio on tänään päättänyt lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, jotta se muuttaisi alv-sääntöjään, jotka velvoittavat valmisteveron alaisten tavaroiden, kuten polttoaineen, tulliselvityspalveluja tarjoavat rekisteröidyt vastaanottajat maksamaan arvonlisäveroa paitsi tarjoamiensa palvelujen perusteella myös polttoaineesta kannettavien valmisteveron ja polttoainemaksun määrältä. Näin on siitä huolimatta, että ne eivät suorita voimassa olevissa EU:n alv-säännöissä (alv-direktiivi, neuvoston direktiivi 2006/112/EY) tarkoitettuja EU:n sisäisiä polttoaineostoja. Tämä voi johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, koska näiden yritysten asiakkaat ovat myös velvollisia maksamaan arvonlisäveroa kyseisen polttoaineen EU:n sisäisistä ostoista. Jos Puola ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Puolan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: Komissio kehottaa PORTUGALIA muuttamaan autoverotusta koskevaa lainsäädäntöään

Komissio on tänään päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn Portugalia vastaan, koska se ei ole ottanut muista jäsenvaltioista tuotujen käytettyjen autojen rekisteröintiveron ympäristöosaa huomioon arvonaleneman laskennassa. Komissio katsoo, että Portugalin lainsäädäntö on ristiriidassa SEUT-sopimuksen 110 artiklan kanssa, koska muista jäsenvaltioista tuoduista käytetyistä autoista kannetaan korkeampi vero kuin Portugalin markkinoilta ostetuista käytetyistä autoista, sillä niiden arvonalenemaa ei oteta täysimääräisesti huomioon. Jos Portugali ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sen viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Tulli: Komissio kehottaa ROMANIAA muuttamaan tullivelkaa koskevaa lainsäädäntöään

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen, jossa Romaniaa kehotetaan yhdenmukaistamaan tullivelkaa koskeva lainsäädäntönsä EU:n tullikoodeksin (asetus (EU) N:o 952/2013) kanssa. Sääntöjen mukaan tulliviranomaisten on ilmoitettava tullivelasta velalliselle kolmen vuoden kuluessa. Jos tullivelka on syntynyt rikoksen seurauksena, ilmoittamisaikaa on kymmenen vuotta. Romanian tullilainsäädännön mukaan tullivelkaa ei voida ilmoittaa velalliselle yli viiden vuoden kuluttua tullivelan syntymisestä riippumatta siitä, onko tullivelka syntynyt rikoksen seurauksena. Tämä säännös ei ole myöskään EU:n tullilainsäädännössä määritellyn kolmen vuoden ilmoittamisajan mukainen. Jos Romania ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Romanian viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: Komissio kehottaa ESPANJAA poistamaan veronlykkäystä koskevat aiheettomat rajoitukset yritysten diffuusion yhteydessä

Komissio on tänään päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen, jossa Espanjaa kehotetaan poistamaan lainsäädännöstään ehdot, jotka ovat ristiriidassa sulautumadirektiivin (neuvoston direktiivi 90/434/ETY) kanssa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että yritysten uudelleenjärjestelyjä, kuten sulautumia ja diffuusioita, ei hankaloiteta verotuksella uudelleenjärjestelyn aikana. Tällaisesta uudelleenjärjestelystä syntyvien myyntivoittojen verotusta on sen vuoksi lykättävä omaisuuserien ja osakkeiden myöhemmän myynnin tai luovuttamisen yhteyteen. Espanjan lainsäädäntö asettaa kuitenkin aiheettomia rajoituksia tietynlaisten diffuusioiden osalta. Veronlykkäystä ei myönnetä, jos jakautuneen yhtiön osakkaat eivät saa samaa osakeosuutta kaikissa diffuusion tuloksena syntyvissä yhtiöissä, paitsi jos hankitut omaisuuserät ovat toimialoja. Jos Espanja ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sen viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Verotus: Komissio kehottaa ESPANJAA muuttamaan monikansallisten yritysten maakohtaista raportointia koskevia sääntöjä

Komissio on päättänyt lähettää Espanjalle virallisen ilmoituksen, jossa sitä kehotetaan panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön EU:n säännöt, jotka koskevat monikansallisten yritysryhmien maakohtaista raportointia (neljäs hallinnollista yhteistyötä koskeva direktiivi, neuvoston direktiivi (EU) 2016/881). Espanjan nykyisistä säännöistä puuttuu useita tekijöitä, jotka liittyvät monikansallisten yritysten raportointivelvoitteisiin. Jos Espanja ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sen viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

Lopetetut menettelyt

Verotus: Komissio lopettaa KREIKKAA, PUOLAA ja TŠEKKIÄ vastaan aloitetut menettelyt

Komissio on tyytyväinen siihen, että Kreikka, Puola ja Tšekki ovat saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään toimenpiteet, jotka koskevat pakollista automaattista tietojenvaihtoa verotuksen alalla siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (viides hallinnollista yhteistyötä koskeva direktiivi, neuvoston direktiivi (EU) 2016/2258). Komissio on päättänyt tänään lopettaa kyseiset kolme rikkomusmenettelyä. Komissio aloitti rikkomusmenettelyn näitä kolmea jäsenvaltiota vastaan tammikuussa 2018, ja Kreikan viranomaisille lähetettiin perusteltu lausunto kesäkuussa 2016.

MEMO/19/462

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar