Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (januar)

Bruxelles, den 24. januar 2019

Oversigt efter politikområde

Kommissionen er med sin månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gået videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. De afgørelser, som den har truffet, og som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Kommissionens vigtigste afgørelser gennemgås nedenfor grupperet efter de forskellige politikområder. Kommissionen har også henlagt 87 sager, hvori problemerne med de berørte medlemsstater er blevet løst, uden at Kommissionen behøvede at gå videre med sagen.

Yderligere oplysninger om EU's traktatbrudsprocedure findes i MEMO/12/12. Nærmere oplysninger om alle de afgørelser, der er truffet i dag, findes i registret over afgørelser i traktatbrudssager.

 

1. Landbrug og udvikling af landdistrikter

(Yderligere oplysninger: Daniel Rosario — tlf.: +32 229 56185, Clémence Robin — tlf.: +32 229 52509)

Begrundede udtalelser

Geografiske betegnelser: Kommissionen opfordrer BULGARIEN til at afskaffe sit nationale registreringssystem for geografiske betegnelser

Kommissionen har i dag besluttet at gå et skridt videre i traktatbrudssagen ved at sende en begrundet udtalelse til Bulgarien angående landets lov om varemærker og geografiske betegnelser af 1. september 1999. Bulgarien har siden 2008 på nationalt plan haft et registreringssystem for geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer. Kommissionen er af den opfattelse, at national beskyttelse af geografiske betegnelser er uforenelig med EU-reglerne om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) nr. 1151/2012). EU's lovgivning giver mulighed for et ensartet og udtømmende system til beskyttelse af geografiske betegnelser, der falder ind under dens anvendelsesområde, jf. EU-retspraksis — sag nr. C-478/07 (Budvar, 2009) og C-56/16/P (EUIPO v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017). Bulgarien burde have afskaffet dette nationale registreringssystem fra den dato, hvor landet tiltrådte EU i 2007. Det er kun muligt at beskytte eksisterende nationale geografiske betegnelser i 12 måneder efter tiltrædelsesdatoen, og kun hvis medlemsstaten indgiver en ansøgning på EU-plan i løbet af denne begrænsede periode. Kommissionen indledte traktatbrudssagen ved at sende en åbningsskrivelse til de bulgarske myndigheder i januar 2018. Bulgarien har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Geografiske betegnelser: Kommissionen opfordrer DANMARK til at håndhæve beskyttelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Feta"

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark angående de danske myndigheders manglende overholdelse af deres forpligtelser i henhold til EU's lovgivning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) nr. 1151/2012). Kommissionen er af den opfattelse, at Danmark har undladt at hindre eller standse overtrædelse af EU-forordningen, idet visse virksomheder med base i Danmark fremstiller (og/eller importerer) og eksporterer hvid ost til tredjelande med en misvisende mærkning som "Feta". Dette er ikke i overensstemmelse med EU's regler om varespecifikationen for beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og betragtes som vildledende mærkning. "Feta" er siden 2002 en registreret BOB. EU-forordningen beskytter registrerede betegnelser mod flere typer misbrug. Disse omfatter direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under den pågældende betegnelse, eller alternativt anvendelse med henblik på udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme. Produktbetegnelser, der er registreret som BOB, er dem, der har den stærkeste tilknytning til det geografiske område, hvor produktet fremstilles. Kommissionen indledte traktatbrudssagen mod Danmark i januar 2018. Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

 

2. Konkurrence

(Yderligere oplysninger: Ricardo Cardoso — tlf.: +32 229 80100, Maria Tsoni — tlf.: +32 229 90526)

Åbningsskrivelse

Statsstøtte: Kommissionen opfordrer GRÆKENLAND til at tilbagesøge ulovlig støtte ydet til mineselskabet LARCO

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Grækenland angående Grækenlands manglende efterlevelse af EU-Domstolens dom af 9. november 2017 (sag nr. C-481/16 Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik). Grækenland blev af EU-Domstolen dømt for ikke at gennemføre Kommissionens beslutning om tilbagesøgning af 27. marts 2014, i henhold til hvilken Grækenland skal tilbagesøge ulovlig og uforenelig støtte på 135,8 mio. EUR fra LARCO General Mining & Metallurgical Company S.A. Støtten blev ydet til LARCO i form af statsgarantier og kapitaltilførsler. Grækenland har nu to måneder til at svare og dokumentere, at tilbagesøgning af støtten har fundet sted, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne beslutte at indbringe Grækenland for EU-Domstolen og opfordre EU-Domstolen til at pålægge Grækenland en bøde og økonomiske sanktioner.

Henlæggelser

Karteller og monopoler: Kommissionen henlægger traktatbrudssager for tre medlemsstater angående gennemførelsen i national ret af direktivet om erstatningssøgsmål i kartel- og monopolsager

Kommissionen har besluttet at henlægge traktatbrudssagen mod Bulgarien, Grækenland og Portugal, eftersom de nu har gennemført direktivet om erstatningssøgsmål i kartel- og monopolsager (direktiv 2014/104/EU) i national ret. Dette direktiv gør det lettere for borgere og virksomheder at kræve erstatning, hvis de er ofre for overtrædelser af EU's kartel- og monopolregler såsom karteller eller misbrug af dominerende markedsstillinger. Direktivet giver også ofrene lettere adgang til bevismateriale, som de skal bruge til at bevise den skade, de har lidt, og mere tid til at fremsætte deres krav. Direktivet om erstatningssøgsmål i kartel- og monopolsager er derfor en vigtig del af EU's håndhævelse af konkurrencereglerne. Medlemsstaterne var pålagt at gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning inden den 27. december 2016. Syv medlemsstater gennemførte det inden fristens udløb. Efter at Kommissionen havde indledt traktatbrudssager for manglende meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger, gennemførte 18 medlemsstater direktivet i 2017. Bulgarien, Grækenland og Portugal gennemførte direktivet i løbet af første halvdel af 2018. Kommissionen er i øjeblikket ved at foretage overensstemmelseskontrol af de 28 medlemsstaters nationale gennemførelse.

 

3. Det digitale indre marked

(Yderligere oplysninger: Nathalie Vandystadt — tlf.: +32 229 67083, Marietta Grammenou — tlf.: +32 229 83583)

Henlæggelser

Cybersikkerhed: Kommissionen henlægger traktatbrudssager mod FRANKRIG, IRLAND, KROATIEN, NEDERLANDENE, PORTUGAL og SPANIEN

Kommissionen har i dag besluttet at henlægge traktatbrudssagerne mod Frankrig, Irland, Kroatien, Nederlandene, Portugal og Spanien angående disse medlemsstaters manglende gennemførelse i national ret af den første EU-dækkende lovgivning om cybersikkerhed (direktiv om sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer, direktiv (EU) 2016/1148)) senest den 9. maj 2018. Kommissionen har truffet denne beslutning, eftersom de pågældende medlemsstater har kunnet påvise, at gennemførelsen af de nye regler i national ret er i overensstemmelse med direktivet. Formålet med direktivet er at opnå et lige højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele EU gennem udvikling af national cybersikkerhedskapacitet. Det har også til formål at øge samarbejdet på EU-plan og indføre hændelsesindberetningsforpligtelser for operatører af væsentlige tjenester og udbydere af digitale tjenester. Kommissionen indledte i juli 2018 en traktatbrudssag og opfordrede de pågældende medlemsstater til at afslutte gennemførelsesproceduren.Kommissionen vil fortsat behandle de 11 åbne traktatbrudssager angående manglende fuld gennemførelse af direktivet i national ret og forventer at have et større overblik over gennemførelsen i hele EU inden for de kommende måneder. For yderligere oplysninger om, hvordan medlemsstaterne opbygger deres cybersikkerhedskapacitet, henvises til status for gennemførelsen af direktivet samt spørgsmål og svar herom. Se også faktabladet om alle EU-tiltag, der har til formål at øge cybersikkerheden.

 

4. Økonomiske og Finansielle Anliggender

(Yderligere oplysninger: Annika Breidthardt — tlf.: +32 229 56153, Enda McNamara — tlf.: +32 229 64976)

Indbringelse for Den Europæiske Unions Domstol

Kommissionen indbringer SLOVENIEN for EU-Domstolen for ikke at have respekteret ukrænkeligheden af ECB-dokumenter og for manglende loyalt samarbejde

Kommissionen har besluttet at indbringe Slovenien for EU-Domstolen for ikke at have respekteret ukrænkeligheden af Den Europæiske Centralbanks (ECB) arkiver og pligten til loyalt samarbejde i forbindelse med en beslaglæggelse af ECB-dokumenter, der fandt sted i den slovenske centralbank. Den 6. juli 2016 beslaglagde de slovenske myndigheder i forbindelse med en national efterforskning mod tjenestemænd fra centralbanken oplysninger i den slovenske centralbank, der omfattede ECB's dokumenter og IT-hardware. Det skal bemærkes, at sagen ikke vedrører centralbankens opgaver. ECB havde ikke givet forudgående tilladelse til beslaglæggelsen af disse dokumenter, og det er ikke efterfølgende lykkedes ECB at løse problemet i mindelighed. Det er heller ikke lykkedes Kommissionen at få belyst, hvad der rent faktisk skete og hvordan. Derfor blev der i december 2016 sendt en pilotskrivelse, i maj 2017 en åbningsskrivelse og i juli 2018 en begrundet udtalelse. Kommissionen holder fortsat tæt kontakt med ECB i denne sag. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

5. Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

(Yderligere oplysninger: Christian Wigand — tlf.: +32 229 62253, Sara Soumillion — tlf.: +32 229 67094)

Begrundede udtalelser

Arbejdskraftens frie bevægelighed: Kommissionen anmoder CYPERN, FRANKRIG, IRLAND OG RUMÆNIEN om at give meddelelse om fuld gennemførelse af reglerne om supplerende pensionsrettigheder for mobile arbejdstagere

Kommissionen har i dag besluttet at sende begrundede udtalelser til Cypern, Frankrig, Irland og Rumænien for manglende meddelelse om fuld gennemførelse i national ret af EU-reglerne om supplerende pensionsrettigheder (direktivet om portabilitet for pensioner", direktiv 2014/50/EU). I direktivet fastsættes der minimumskrav til optjening og bevarelse af supplerende pensionsrettigheder. Dette direktiv er vigtigt i forbindelse med fremme af arbejdskraftens bevægelighed, eftersom det sikrer mobile arbejdstageres supplerende pensionsrettigheder. Medlemsstaterne nåede i april 2014 til enighed om at gennemføre dette direktiv i national ret og give meddelelse til Kommissionen om sådanne foranstaltninger senest i maj 2018. Kommissionen sendte allerede i juli 2018 en åbningsskrivelse til ovennævnte medlemsstater. Alle fire medlemsstater svarede, at gennemførelsesproceduren er i gang. Eftersom Kommissionen stadig ikke har modtaget meddelelse om fuld gennemførelse, har den besluttet at sende en begrundet udtalelse. Hvis medlemsstaterne ikke handler inden for to måneder, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelse

Indeksering af familieydelser: Kommissionen indleder traktatbrudssag mod ØSTRIG

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Østrig. Den vedrører ny lovgivning, ifølge hvilken EU-borgere, der arbejder i Østrig, rammes af en indeksering af deres familieydelser og familieskattefradrag, når deres børn bor i udlandet. Fra den 1. januar 2019 gør Østrig familieydelser og familieskattefradrag, der gives for børn med bopæl i et andet EU-land, afhængige af leveomkostningerne i det pågældende land. Det betyder, at mange EU-borgere, der arbejder i Østrig og bidrager til landets socialsikrings- og skattesystem på samme måde som lokale arbejdstagere, modtage lavere ydelser, blot fordi deres børn lever i et andet EU-land. EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordning (EF) nr. 883/2004) tillader ikke, at et EU-land reducerer kontantydelser til personer, der er forsikret i henhold til landets lovgivning, blot fordi de eller deres familiemedlemmer har bopæl i et andet EU-land. Reglerne forbyder også forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Enhver reduktion af familieydelser, blot fordi børnene har bopæl i udlandet, er et brud på EU-reglerne om social sikring og på princippet om ligebehandling af arbejdstagere, som er statsborgere i et andet EU-land, i forhold til sociale og skattemæssige fordele (forordning (EU) nr. 492/2011). Ved at sende en åbningsskrivelse til Østrig indleder Kommissionen officielt en traktatbrudssag. Østrig har nu 2 måneder til at imødekomme Kommissionens betænkeligheder. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

 

6. Energi

(Yderligere oplysninger: Anna-Kaisa Itkonen — tlf.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — tlf.: +32 229 74959)

Indbringelser for Den Europæiske Unions Domstol og åbningsskrivelser

Energieffektivitet i bygninger: Kommissionen indbringer TJEKKIET og SLOVENIEN for EU-Domstolen for ikke at sikre opfyldelse af kravet om opslag af energiattester i bygninger

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Tjekkiet og Slovenien for EU-Domstolen for ikke at overholde direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (direktiv 2010/31/EU).I henhold til dette direktiv skal medlemsstaterne fastsætte mindstekrav til alle bygningers energimæssige ydeevne, sikre attestering af bygningers energimæssige ydeevne og kræve regelmæssigt eftersyn af varme- og klimaanlæg. Derudover pålægger direktivet medlemsstaterne at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest i 2021. I henhold til direktivet kræves det også, at medlemsstaterne skal sikre opslag af energiattester i alle bygninger, der ofte besøges af offentligheden. Denne regel har til formål at udbrede kendskabet til vigtigheden af et effektivt energiforbrug og skabe incitamenter til at gennemføre renoveringer. Kommissionen gjorde i 2015 de nationale myndigheder opmærksom på denne ukorrekte gennemførelse og fremsendte officielle skrivelser til begge medlemsstater i løbet af 2017 og 2018. Til dato er medlemsstaternes lovgivning imidlertid endnu ikke bragt i overensstemmelse med direktivet. Desuden har Kommissionen besluttet at indlede traktatbrudssager mod Kroatien og Rumænien, idet begge medlemsstater har undladt at sende situationsrapporter om omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til energimæssig ydeevne for bygninger og bygningselementer. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Begrundet udtalelse

Grudlæggende sikkerhedsnormer: Kommissionen opfordrer ITALIEN til at gennemføre EU's lovgivning i national ret

Kommissionen har i dag besluttet at en begrundet udtalelse til Italien og anmode om, hvori medlemsstaten anmodes om at gennemføre direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer (Rådets direktiv 2013/59/Euratom). Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet inden den 6. februar 2018. Med det nye direktiv moderniseres og kodificeres den europæiske strålebeskyttelseslovgivning. Heri fastlægges de grundlæggende sikkerhedsnormer, som skal beskytte arbejdstagere, enkeltpersoner i befolkningen og patienter mod farerne ved at blive udsat for ioniserende stråling. Det omfatter også bestemmelser om nødberedskabet og beredskabsindsatsen, som blev styrket efter atomulykken i Fukushima. Medlemsstaten har nu to måneder til at svare på den begrundede udtalelse og give meddelelse om sine gennemførelsesforanstaltninger. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Begrundede udtalelser og åbningsskrivelser

Bæredygtigt biobrændstof: Kommissionen opfordrer seks medlemsstater til at gennemføre EU-reglerne om indirekte ændringer i arealanvendelse knyttet til benzin og dieselolie

Kommissionen har i dag besluttet at sende begrundede udtalelser til Letland og Tyskland og åbningsskrivelser til Finland, Frankrig, Irland og Tjekkiet angående manglende gennemførelse i national ret af EU-reglerne om kvaliteten af benzin og dieselolie og om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (direktiv (EU) 2015/1513). Dette direktiv har til formål at reducere risikoen for indirekte ændringer i arealanvendelse knyttet til produktionen af biobrændstoffer. Indirekte ændringer i arealanvendelsen forekommer, når dyrkning af afgrøder til biobrændstoffer på landbrugsarealer fortrænger dyrkningen af afgrøder til fødevare- og foderbrug — og dermed øger presset for at inddrage andre (hidtil uudnyttede arealer) til dyrkning af afgrøder til fødevarer og andre formål, der skal imødegå efterspørgslen efter fødevarer og foderstoffer, hvilket igen har betydning for udledningen af drivhusgasser. For eksempel stiger koncentrationen af CO2 i atmosfæren, når landbrugsarealer udvides ind på arealer med et stort kulstoflager som f.eks. skove, vådområder og tørvebundsarealer. Direktivet forbereder også omstillingen til avancerede biobrændstoffer, der produceres fra materialer såsom affald og restprodukter. I henhold til direktivet skulle medlemsstaterne gennemføre EU-lovgivningen i national ret og give meddelelse til Kommissionen om sådanne foranstaltninger frem til den 10. december 2017. Medlemsstaterne har nu to måneder til at svare på Kommissionens betænkeligheder, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne gå videre til næste fase af traktatbrudsproceduren, herunder beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen, jf. de begrundede udtalelser, der er fremsendt i dag.

Åbningsskrivelser

Energieffektivitet: Kommissionen anmoder 15 medlemsstater om at overholde EU-lovgivningen

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal og Tjekkiet med en formel opfordring til at sikre korrekt gennemførelse i national ret af direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU). I direktivet fra 2012 opstilles en fælles ramme af foranstaltninger til fremme af energieffektivitet i EU med henblik på at nå målet på 20 % for energieffektivitet i 2020 og i de efterfølgende år at bane vejen for yderligere forbedringer af energieffektiviteten. I henhold til direktivet skal alle EU-medlemsstaterne anvende energi mere effektivt på alle trin i energikæden lige fra produktion til endeligt forbrug. Medlemsstaterne har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. Hvis de ikke træffer foranstaltninger inden for disse to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til deres myndigheder.

Nukleart affald: Kommissionen opfordrer LETLAND til at gennemføre EU-lovgivningen korrekt

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Letland angående manglende korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen om sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (Rådets direktiv 2011/70/Euratom). Ved direktivet opstilles der en EU-ramme, der skal sikre ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald — herunder affald i form af biproduktet af ikkeelproducerende anvendelse af nuklear teknologi og strålingsteknologi — med henblik på at undgå at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder. Denne ramme har til formål at beskytte arbejdstagerne og befolkningen mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling. Desuden sikres den nødvendige oplysning af offentligheden og offentlighedens deltagelse i forbindelse med spørgsmål om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald under passende hensyntagen til spørgsmål vedrørende sikkerhed og fortrolige oplysninger. Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet inden den 23. august 2013. I henhold til Kommissionens vurdering af det nationale program, finder Kommissionen, at de lettiske myndigheder ikke har gennemført en række bestemmelser i direktivet fuldt ud. Letland har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

7. Miljø

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio — tlf.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva — tlf.: +32 229 53664)

Indbringelser for Den Europæiske Unions Domstol

Kommissionen anlægger sag mod SPANIEN ved EU-Domstolen, fordi medlemsstaten ikke har truffet foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

Kommissionen indbringer Spanien for EU-domstolen på grund af manglende overholdelse af EU-reglerne om forebyggelse af oversvømmelser (oversvømmelsesdirektivet, direktiv 2007/60/EF). Direktivet har til formål at begrænse og styre de risici, som oversvømmelser udgør for menneskers sundhed, miljøet, den økonomiske aktivitet og kulturarven. Medlemsstaterne skulle i henhold til EU-lovgivningen udarbejde og offentliggøre risikostyringsplaner for oversvømmelser og underrette Kommissionen herom senest den 22. marts 2016. Efter at Spanien havde overskredet den oprindelige frist, indledte Kommissionen i marts 2018 en traktatbrudssag ved at sende en åbningsskrivelse til de spanske myndigheder. Kommissionen opfordrede de spanske myndigheder til at færdiggøre, offentliggøre og formidle oplysninger om risikostyringsplanerne for oversvømmelser for alle syv vandområdedistrikter på De Kanariske Øer (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote og Tenerife). Da Spanien fortsat tilsidesatte sine forpligtelser, sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til Spanien i juli 2018. Eftersom situation for de syv vandområdedistrikter på De Kanariske Øer er uændret, har Kommissionen besluttet at anlægge sag mod Spanien ved EU-Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Kommissionen anlægger sag mod Spanien ved EU-Domstolen, fordi medlemsstaten ikke har truffet foranstaltninger til at beskytte vådområderne i Doñana Nationalpark

Kommissionen indbringer Spanien for EU-Domstolen, fordi Spanien ikke som krævet i henhold til EU's vandlovgivning (vandrammedirektivet, direktiv 2000/60/EF) har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at beskytte de grundvandsforekomster, der forsyner vådområderne i Doñana Nationalpark med vand. Spanien har heller ikke taget skridt til at hindre en forringelse af beskyttede habitater i disse vådområder, hvilket er i strid med EU's naturlovgivning. Vådområderne i Doñana Nationalpark er blandt de største i Europa og omfatter en lang række forskellige økosystemer. I disse vådområder findes der et meget rigt dyre- og planteliv, bl.a. også truede arter, som f.eks. kejserørnen, den spanske los og den mauriske landskildpadde. Områdets strategiske placering betyder, at Doñana Nationalpark også udgør en del af migrationsruten for millioner af europæiske fugle hvert år. Denne enestående biologiske mangfoldighed er beskyttet i henhold til habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF) og fugledirektivet (direktiv 2009/147/EF), eftersom Doñana Nationalpark og det omgivende landskab omfatter adskillige områder, som Spanien har udpeget som Natura 2000-lokaliteter. Afgørelsen i dag er en opfølgning på den begrundede udtalelse, som Kommissionen sendte til de spanske myndigheder i april 2016. Kommissionen frygter, at vådområdernes tilstand sandsynligvis vil blive yderligere forværret, eftersom Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til både vandrammedirektivet og habitatdirektivet. De foranstaltninger, der er truffet for at sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcerne og bevarelse af naturtyperne i Doñana Nationalpark, er hverken tilstrækkelige eller gennemført korrekt. Kommissionen har derfor besluttet at indbringe mod Spanien for EU-domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse.

Begrundede udtalelser

Kommissionen opfordrer ITALIEN, LETLAND og ØSTRIG til at gennemføre EU-reglerne om adgang til genetiske ressourcer

Kommissionen opfordrer Italien, Letland og Østrig til at intensivere deres bestræbelser på at gennemføre de EU-bestemmelser, der har til formål at sikre, at genetiske ressourcer, der tilgås i andre lande og anvendes i EU, tilgås i overensstemmelse med kravene for adgang til og deling heraf, der er fastsat af de pågældende lande, jf. Nagoyaprotokollen. Genetiske ressourcer henviser til genetisk materiale hidrørende fra planter, dyr eller mikroorganismer, såsom lægeplanter, landbrugsafgrøder og dyreracer, som har en faktisk eller potentiel værdi. Hvis et land har fastsat krav for adgang og deling, skal brugere, der ønsker at tilgå dette genetiske materiale med henblik på forskning eller bevaring samt kommerciel eller industriel anvendelse, overholde disse krav, jf. EU-forordningen om adgang til og deling af fordelene ved udnyttelsen af genetiske ressourcer (forordning (EU) nr. 511/2014). Ved denne forordnings ikrafttrædelse i juni 2014 forpligtedes medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre en effektiv gennemførelse af forordningen. EU-medlemsstaterne skal bl.a. udpege kompetente myndigheder, der skal være ansvarlige for forordningens gennemførelse, og underrette Kommissionen herom. Eftersom Italien, Letland og Østrig ikke har meddelt Kommissionen nogen lovgivning om udpegelse af sådanne myndigheder eller om indførelse af sanktioner, har Kommissionen besluttet at sende en begrundet udtalelse til hver af disse medlemsstater. De har nu to måneder til at rette op situationen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe dem for EU-Domstolen.

Drikkevand: Kommissionen opfordrer ITALIEN til at sørge for sikkert drikkevand til sine statsborgere

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Italien, fordi medlemsstaten har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen om drikkevandskvalitet (drikkevandsdirektivet, Rådets direktiv 98/83/EF) og tilladt en overskridelse af grænseværdierne for arsen og fluorid i nogle områder. Formålet med direktivet er at beskytte folkesundheden mod skadelige virkninger af enhver form for forurening af drikkevandet ved at sikre sundt og rent drikkevand. Drikkevand skal ifølge EU-lovgivningen være frit for mikroorganismer og parasitter og må ikke indeholde stoffer, der udgør en potentiel sundhedsfare for mennesker. Drikkevandet i 16 vandforsyningsområder i Lazio-regionen (Viterbo-distriktet) overskred grænseværdierne for arsen og/eller fluorid i en lang periode. Dette kan indebære en risiko for menneskers sundhed, navnlig for børn under 3 år. Til trods for at Kommissionen sendte en åbningsskrivelse i 2014, har de italienske myndigheder endnu ikke truffet passende foranstaltninger og har ikke opfyldt deres forpligtelse til at informere og rådgive forbrugerne om de sundhedsmæssige konsekvenser. Italien har nu to måneder til at rette op på situationen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe Italien for EU-Domstolen.

Støj: Kommissionen opfordrer POLEN til at beskytte landets borgere mod støjforurening

Kommissionen opfordrer Polen til at overholde væsentlige bestemmelser i støjdirektivet (direktiv 2002/49/EF) for at reducere støjforureningen i EU. Ekstern støj forårsaget af vej-, jernbane- og flytrafik, industrien og byggesektoren samt visse andre udendørsaktiviteter er næstefter luftforurening den vigtigste årsag til for tidlig død i EU. Medlemsstaterne skal ifølge direktivet vedtage støjhandlingsplaner, som enten har til formål at holde støjen på de nuværende niveauer (hvis de er i overensstemmelse med de nationale grænseværdier), eller, hvis disse værdier er overskredet, bringe dem i overensstemmelse med de gældende værdier. Kommissionen sendte Polen en åbningsskrivelse i maj 2017. Selv om der er gjort visse fremskridt, har de polske myndigheder endnu ikke vedtaget reviderede strategiske støjkort og støjhandlingsplaner for flere byområder samt støjhandlingsplaner for større veje, større jernbaner og Warszawas Chopin Lufthavn. Kommissionen har derfor i dag besluttet at sende Polen en begrundet udtalelse, som giver landet to måneder til at rette op på situationen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe Polen for EU-Domstolen.

Naturbeskyttelse: Kommissionen opfordrer SLOVAKIET til at forbedre forvaltningen af skovene

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Slovakiet, fordi medlemsstaten ikke har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til beskyttelse af naturen, hvilket medfører et betydeligt fald i antallet af fugle. Ved EU's habitatdirektiv (Rådets direktiv 92/43/EØF) og fugledirektiv (Rådets direktiv 2009/147/EØF) oprettedes det EU-dækkende net af beskyttede områder, Natura 2000, til beskyttelse mod potentielt skadelig udvikling. Ifølge disse direktiver skal der foretages en vurdering af indvirkningen af skovforvaltningsplaner og andre aktiviteter, såsom fældning af træer på beskyttede områder, på Natura 2000-lokaliteter, inden de godkendes. Der bør foretages en vurdering af den virkning, som Slovakiets skovforvaltningsplaner og ændringerne hertil har, og det samme gælder fældning af træer med henblik på at hindre skadedyrsangreb. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat sådanne bestemmelser i den slovakiske lovgivning. Kommissionen mener derfor ikke, at Slovakiet har gennemført habitatdirektivets krav korrekt, idet der ifølge disse krav skal foretages en passende vurdering af, hvilken indvirkning projekter har på beskyttede Natura 2000-lokaliteter. Som følge heraf er der siden Slovakiet tiltrådte EU i 2004 sket en halvering af bestanden af tjur (Tetrao urogallus) — den største af sin art i verden — i de særligt beskyttede områder. Kommissionen mener heller ikke, at Slovakiet har truffet de nødvendige foranstaltninger til at undgå en forringelse af tjurens levesteder og en betydelig forstyrrelse af denne art. Slovakiet har følgelig ikke anvendt habitatdirektivet korrekt. Derudover har Slovakiet endnu ikke vedtaget særlige foranstaltninger til bevarelse af tjuren af tilfredsstillende kvalitet som krævet ifølge fugledirektivet, ligesom medlemsstaten heller ikke har vedtaget forvaltningsplanerne for de relevante særligt beskyttede områder. Slovakiet har nu to måneder til at rette op på situationen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

En begrundet udtalelse og henlæggelser

Byspildevand: Kommissionen opfordrer LETLAND og LITAUEN til at forbedre spildevandsbehandlingen og henlægger to sager

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Letland og Litauen, fordi de to medlemsstater ikke har sørget for, at alle byområder med over 2 000 indbyggere har passende indsamlings- og behandlingssystemer til byspildevand, således som det kræves i henhold til direktivet om Urban Waste Water Treatment (Rådets direktiv 91/271/EØF). Direktivet har til formål at beskytte miljøet i EU mod skadelige virkninger af byspildevand, som f.eks. berigelse af vandet med næringssalte. Næringssalte medfører øget algevækst, som forstyrrer vandorganismernes balance og vandkvaliteten. Disse bestemmelser indeholder også regler for indsamling, behandling og udledning af spildevand, der finder anvendelse i hele EU. Kommissionen mener, at der er 14 byområder i Letland og 54 byområder i Litauen, der ikke overholder flere af direktivets bestemmelser. Begge medlemsstater skal også specificere krav til kloaknet, udledninger fra rensningsanlæg, industrispildevand og referencemetoder til overvågning og evaluering af resultater. Letland og Litauen har nu to måneder til at rette op situationen. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe de to medlemsstater for EU-Domstolen. Kommissionen henlægger desuden traktatbrudssagerne mod Belgien og Luxembourg, eftersom disse to medlemsstater nu anvender direktivet korrekt. Hvad Belgien angår opfyldes EU's regler om byspildevand nu for alle de 48 byområder, der er omfattet af EU-Domstolens dom (Kommissionen mod Belgien, sag nr. C-395/13 af 2014). Luxembourg har efterkommet EU-Domstolens afgørelse i sagerne Kommissionen mod Luxembourg (sag nr. C-576/11) af 2013 og (sag nr. C-452/05) 2006.

Åbningsskrivelser

Naturbeskyttelse: Kommissionen opfordrer BULGARIEN, ITALIEN og TYSKLAND om at færdiggøre Natura 2000-nettet

Kommissionen opfordrer Bulgarien, Italien og Tyskland til at opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-reglerne om bevaring af naturtyper og beskyttede arter, også i Natura 2000-nettet (habitatdirektivet — Rådets direktiv 92/43/EØF). Medlemsstaterne skal udpege lokaliteterne på EU's liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder. De skal også træffe de nødvendige bevaringsforanstaltninger for at bevare eller genoprette beskyttede arter og levesteder til en gunstig bevaringsstatus. Disse foranstaltninger skal træffes senest seks år efter optagelsen af disse lokaliteter på EU-listen som lokaliteter af fællesskabsbetydning. Disse krav er afgørende for beskyttelsen af biodiversiteten i hele EU. Bulgarien har kun udpeget 9 ud af 230 lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder inden for den fastsatte frist og har generelt og konsekvent undladt at fastsætte lokalitetsbestemte detaljerede bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for nogen af dem. Tyskland har ikke udpeget 787 ud af 4 606 lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder inden for de fastsatte frister. Medlemsstaten har generelt og konsekvent undladt at fastsætte tilstrækkeligt detaljerede bevaringsmål for alle Natura 2000-lokaliteter. Kommissionen finder også, at Tyskland har undladt at sikre, at de offentlige myndigheder i seks regioner aktivt og systematisk formidler oplysninger om forvaltningsplaner til offentligheden. I Italien er 463 lokaliteter af fællesskabsbetydning, som fristen er udløbet for, endnu ikke blevet udpeget som særlige bevaringsområder. Italien har desuden generelt og konsekvent for alle 19 regioner og de to selvstyrende provinser undladt at fastsætte lokalitetsbestemte detaljerede bevaringsmål og træffe de nødvendige bevaringsforanstaltninger, som opfylder de økologiske behov for de pågældende naturtyper. Kommissionen sender derfor en supplerende åbningsskrivelse til Italien og Tyskland og en åbningsskrivelse til Bulgarien. Medlemsstaterne har nu to måneder til at svare på de argumenter, som Kommissionen fremfører. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Biodiversitet: Kommissionen opfordrer ni medlemsstater til at beskytte miljøet mod invasive fremmede arter

Kommissionen opfordrer Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien og Tjekkiet til at intensivere deres bestræbelser på at gennemføre EU-lovgivningen om invasive ikkehjemmehørende arter (forordning (EU) nr.1143/2014). Invasive ikkehjemmehørende arter er planter og dyr, der etableres i områder uden for deres naturlige udbredelsesområde, og som spreder sig hurtigt og udkonkurrerer hjemmehørende arter med alvorlige økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Efter lovgivningen trådte i kraft den 1. januar 2015, fik medlemsstaterne pålagt at indføre afskrækkende sanktioner, og de medlemsstater, der har regioner i den yderste periferi, skulle vedtage specifikke lister over invasive ikkehjemmehørende arter for disse områder og underrette Kommissionen herom. De nævnte medlemsstater har undladt at underrette Kommissionen om deres sanktioner eller deres lister over invasive ikkehjemmehørende arter for regionerne i den yderste periferi, eller begge dele. Kommissionen har derfor besluttet at sende hver medlemsstat en åbningsskrivelse, som de har to måneder til at besvare. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Luftkvalitet: Kommissionen anmoder GRÆKENLAND om at træffe foranstaltninger mod luftforurening

Kommissionen opfordrer Grækenland til at efterleve kravene i EU's lovgivning om ren luft og til at træffe foranstaltninger til at sikre en god luftkvalitet og beskytte folkesundheden (direktiv 2008/50/EF). I EU-lovgivningen fastsættes der grænseværdier for luftforurenende stoffer, bl.a. også for nitrogendioxyd (NO2). Hvis grænseværdierne overskrides, skal medlemsstaterne sikre, at der hurtigst muligt udarbejdes luftkvalitetsplaner med passende foranstaltninger, således at overskridelserne bringes til ophør hurtigst muligt. Nitrogendioxyd-niveauerne i Athen har ligget over direktivets grænseværdier siden 2010. Grækenland har imidlertid ikke sikret, at den årlige grænseværdi for NO2 i Athen blev overholdt i perioden 2010-2014, og har ikke udarbejdet en luftkvalitetsplan, hvori der identificeres de nødvendige foranstaltninger til at holde overskridelsesperioden så kort som muligt. Grækenland har heller ikke installeret de prøvetagningssteder i Thessaloniki, som skal sikre en korrekt overvågning af NO2-koncentrationerne. Endelig har Grækenland også undladt at fremlægge en fuldstændig luftkvalitetsrapport som krævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/850/EU. Eftersom Grækenland endnu ikke har opfyldt alle disse forpligtelser, sender Kommissionen nu en åbningsskrivelse. Grækenland har to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen rejser. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Luftkvalitet: Kommissionen opfordrer FRANKRIG og SVERIGE til at beskytte deres borgere mod luftforurening

Kommissionen opfordrer Frankrig og Sverige til at bringe deres lovgivning om luftkvalitet i overensstemmelse med EU-reglerne om luftkvalitet og renere luft i Europa (direktiv 2008/50/EF). Direktivet fastsætter luftkvalitetsmålsætninger og ambitiøse omkostningseffektive mål for forbedring af menneskers sundhed og miljøkvaliteten frem til 2020. Det fastsætter også, hvilke metoder der skal anvendes til at vurdere disse, og hvilke korrigerende foranstaltninger der skal træffes, hvis standarderne ikke er opfyldt. De nævnte medlemsstater mangler at gennemføre flere af direktivets bestemmelser fuldt ud i deres nationale lovgivning, bl.a. forpligtelsen til at træffe passende foranstaltninger til at holde perioder med overskridelser af de tilladte grænseværdier så korte som muligt. Kommissionen sender derfor nu åbningsskrivelser til Frankrig og Sverige, som har to måneder til at svare på de argumenter, som Kommissionen fremfører. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende dem en begrundet udtalelse.

E-affald: Kommissionen opfordrer ESTLAND og RUMÆNIEN til at forbedre forvaltningen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Kommissionen har besluttet at sende åbningsskrivelser til Estland og Rumænien som følge af mangler i disse medlemsstaters gennemførelse af EU-reglerne om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (direktiv 2012/19/EU). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som f.eks. computere, TV-apparater, køleskabe og mobiltelefoner er en af de hurtigst voksende affaldsstrømme i EU og forventes at vokse til over 12 mio. ton i 2020. Hvis dette affald ikke håndteres korrekt, kan det forårsage store miljø- og sundhedsproblemer på grund de farlige stoffer, der er indeholdt deri. Der sendes en åbningsskrivelse til Estland angående mangler, der omfatter ufuldstændige definitioner på nøglebegreber, manglende klarhed for så vidt angår de forpligtelser, der pålægges producenterne, og angående manglende krav om dokumentation, når affald af elektrisk og elektronisk udstyr eksporteres til lande uden for EU. Kommissionen sender en åbningsskrivelse til Rumænien angående bestemmelser, der er upræcise eller ufuldstændige i forhold til EU-lovgivningen. Bestemmelserne om indsamlingsfaciliteter er ikke i overensstemmelse med direktivet, og der er ikke fastsat et specifikt krav om, at alt særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles korrekt. Estland og Rumænien har to måneder til at svare. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Adgang til miljøoplysninger: Kommissionen opfordrer FRANKRIG til at give offentligheden adgang til miljøoplysninger

Kommissionen opfordrer Frankrig til at bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med EU's standarder om offentlig adgang til miljøoplysninger (direktiv 2003/4/EF). I henhold til direktivet har borgerne ret til at få adgang til miljøoplysninger, og offentlige myndigheder, der er i besiddelse af sådanne oplysninger, har pligt til at gøre dem tilgængelige. Kommissionen er af den opfattelse, at den franske lovgivning på dette område er for restriktiv og derfor ikke gør det muligt for borgerne at få adgang til oplysninger i foranstaltninger, som ifølge direktivet klassificeres som miljøoplysninger. Den franske lovgivning er desuden upræcis med hensyn til de betingelser, der skal være opfyldt, for at en anmodning om oplysninger kan afslås. Kommissionen sender derfor en åbningsskrivelse. Frankrig har to måneder til at svare på skrivelsen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Havmiljø: Kommissionen opfordrer FRANKRIG, IRLAND og ITALIEN til at beskytte deres havområder

Kommissionen opfordrer Frankrig, Irland og Italien til at overholde forpligtelserne vedrørende rapportering om havområdernes miljøtilstand som fastsat i havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF). Direktivet indeholder et sæt helhedsorienterede regler for beskyttelsen af EU's havområder og sikrer, at havets ressourcer forvaltes bæredygtigt. I henhold til direktivet skulle medlemsstaterne senest den 15. oktober 2018 foretage en gennemgang og ajourføring af deres vurdering af de relevante havområders miljøstatus, menneskelige aktiviteters indvirkning på miljøet, deres beskrivelse af god miljøtilstand og deres miljømål. De nævnte medlemsstater har ikke indsendt rapporter til Kommissionen inden fristens udløb. Kommissionen har derfor i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Frankrig, Irland og Italien. De har nu to måneder til at svare. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende dem en begrundet udtalelse.

Vand: Kommissionen opfordrer IRLAND til at forbedre forvaltningen af vandressourcerne

Kommissionen har i dag besluttet at sende en supplerende åbningsskrivelse til Irland, eftersom der stadig kan konstateres en række tilfælde af manglende overholdelse og mangler i Irlands gennemførelse af vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF). Irland vedtog ny lovgivning i 2009, 2010 og 2014 for at forbedre sin oprindelige gennemførelse af direktivet, men der er fortsat mangler. Irland har f.eks. ikke sikret, at der ved hjælp af en ordning med forhåndsgodkendelse og registrering føres kontrol med aktiviteter, der involverer indvinding og opmagasinering af vand og ændringer af hydromorfologiske karakteristika. Irland er nu i færd med at udarbejde ny lovgivning for at indføre kontrol med vandindvinding, men bestemmelserne er endnu ikke vedtaget og meddelt Kommissionen. Irland har nu to måneder til at opfylde sine forpligtelser. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Rensning af byspildevand: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til fuldt ud at efterkomme en dom afsagt af EU-Domstolen

Kommissionen opfordrer Det Forenede Kongerige til fuldt ud at efterkomme den dom, som EU-Domstolen afsagde i 2012 (sag nr. C-301/10). Domstolen slog fast, at Det Forenede Kongerige havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, som kræver, at der installeres passende systemer til indsamling og behandling af byspildevand (Urban Waste Water Treatment, Rådets direktiv 91/271/EØF), i og med at Det Forenede Kongerige ikke var i stand til at hindre omfattende overløb efter voldsomt uvejr fra rensningsanlæggene i Sunderland, som aftager spildevand fra London og Whitburn. Til trods for at der er gjort betydelige fremskridt i London med opgraderingen af tre rensningsanlæg og opførelsen af Lee-tunnellen, er det endnu ikke muligt at hindre overløb langs Themsen efter voldsomt uvejr. Opgraderingerne af pumpestationen ved Whitburn er afsluttet, men dette har ikke medført en tilstrækkelig reduktion af overløb. Da der er gået seks år siden dommen blev afsagt, sender Kommissionen nu en sidste påmindelse, inden sagen igen indbringes for EU-Domstolen med anmodning om, at der pålægges finansielle sanktioner. Det Forenede Kongerige har nu to måneder til at svare.

 

8. Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen

(Yderligere oplysninger: Johannes Bahrke — tlf.: +32 229 58615, Letizia Lupini — tlf.: +32 229 51958)

Begrundede udtalelser

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen opfordrer POLEN til at åbne sit marked fuldt ud for EU-kreditformidlere

Kommissionen opfordrer Polen til at overholde sin forpligtelse til at anvende alle bestemmelserne i EU-reglerne vedrørende realkreditdirektivet (direktiv 2014/17/ЕU). Kommissionen opfordrer navnlig Polen til at indføre bestemmelser, der gør det muligt for kreditformidlere, som er registreret i andre medlemsstater, at operere fuldt ud på det polske marked. Formålet med direktivet er at øge forbrugerbeskyttelsen inden for realkredit og at fremme konkurrencen ved at harmonisere og hæve standarden for førkontraktlig information og ved at åbne nationale markeder for kreditformidlere. Hindringer for udenlandske formidlere begrænser konkurrencen på realkreditområdet og begrænser derfor forbrugernes velfærd med hensyn til at opnå realkreditlån på de bedst mulige vilkår. Efter en første begrundet udtalelse, som Kommissionen sendte til de respektive myndigheder i december 2016, har Kommissionen i dag besluttet at sende en supplerende begrundet udtalelse. Hvis de nationale myndigheder ikke giver et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Solvens II: Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at anvende EU's bestemmelser på forsikringsområdet

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Slovenien til fuldt ud at gennemføre EU-lovgivningen om optagelse og udøvelse af virksomhed inden for forsikring og genforsikring (Solvens II, direktiv 2009/138/EF og Omnibus II, direktiv 2014/51/EU). Solvens II-direktivet fastsætter en omfattende regelramme vedrørende optagelse og udøvelse af virksomhed inden for forsikring og genforsikring. Omnibus II-direktivet ændrer dog visse dele af Solvens II-direktivet. Medlemsstaterne var forpligtet til at gennemføre begge direktiver i national ret og meddele Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser senest den 31. marts 2015. Slovenien har endnu ikke gennemført direktiverne fuldt ud, og visse bestemmelser mangler stadig. Disse bestemmelser vedrører hovedsagelig definitionerne af captiveforsikrings-/-genforsikringsselskaber, fritagelser for regelmæssig indberetning, adgang til oplysninger og visse transnationale bestemmelser vedrørende koncernniveauet. Kommissionen har derfor i dag besluttet at sende en supplerende begrundet udtalelse, idet en første begrundet udtalelse blev sendt til de slovenske myndigheder i november 2015. Hvis Slovenien ikke inden for to måneder meddeler Kommissionen sine foranstaltninger til fuldt ud at gennemføre disse direktiver, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Betalingskonti: Kommissionen opfordrer SVERIGE til at anvende EU-reglerne om betalingskonti

Kommissionen har i dag besluttet at sende en formel anmodning til Sverige om at meddele fuld gennemførelse af EU-reglerne vedrørende betalingskonti (Betalingskontidirektivet, direktiv 2014/92/EU ). Direktivet forbedrer gennemsigtigheden af gebyrer på betalingskonti og gør det lettere at sammenligne og skifte betalingskonti. Desuden giver EU-reglerne de forbrugere, der har lovligt ophold i EU, ret til en basal betalingskonto mod et rimeligt gebyr og uanset vedkommendes opholdssted. Sverige har endnu ikke gennemført direktivet fuldt ud i national ret, selv om landet skulle have gjort dette senest den 18. september 2016. Sverige har to måneder til at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre EU-retten fuldt ud. Hvis Sverige ikke inden for to måneder meddeler Kommissionen sådanne foranstaltninger, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Investorgarantier: Kommissionen opfordrer CYPERN til at gennemføre nationale regler korrekt for at overholde EU-retten

Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Cypern, fordi medlemsstaten ikke har gennemført EU's regler vedrørende investorgarantiordninger korrekt (direktiv 97/9/EF). Direktivet, der blev vedtaget i 1997, beskytter investorer ved at fastsætte bestemmelser om ydelse af kompensation i tilfælde, hvor et investeringsfirma ikke tilbagebetaler investorens aktiver. Krav i henhold til direktivet opstår typisk i forbindelse med svig eller anden administrativ forsømmelse, eller i tilfælde, hvor et investeringsfirma ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser som følge af driftsfejl. Kommissionen frygter, at de cypriotiske myndigheder ikke har fået klarlagt virksomhedernes manglende evne til uden urimelig forsinkelse at opfylde investorernes krav og udbetale godtgørelse til investorer efter etablering af krav. Hvis Cypern ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse i sagen.

Bilforsikring: Kommissionen anmoder GRÆKENLAND om at overholde EU-reglerne

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Grækenland vedrørende en bestemmelse i den græske lov om bilforsikring. Efter en undersøgelse er det Kommissionens holdning, at de nuværende nationale bestemmelser gør det muligt at nægte erstatning til personer, der er forsikringstagere, retlige repræsentanter for en juridisk person, som ejer et køretøj, eller ægtefæller til forsikringstagerne og deres slægtninge. Den relevante bestemmelse i den græske lovgivning, som i tilfælde af en ulykke også udelukker ejeren af et køretøj fra at modtage erstatning i tilfælde, hvor ejeren ikke er fører af køretøjet, er i strid med EU-lovgivningen om forsikring mod civilretligt ansvar i forbindelse med brug af motorkøretøjer (direktivet om motorkøretøjsforsikring, direktiv 2009/103/EF). Dette fortolkes af EU-Domstolen i dens afgørelser i sag nr. C-537/03, C-442/10 og C-503/16. Kommissionen anmoder derfor de græske myndigheder om at præcisere sine nationale foranstaltninger for anvendelse af direktivet om ansvarsforsikring for motorkøretøjer i Grækenland. Hvis Grækenland ikke handler inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse i sagen.

 

9. Sundhed og fødevaresikkerhed

(Yderligere oplysninger: Anca Paduraru — tlf.: +32 229 91269, Aikaterini Apostola — tlf.: +32 229 87624)

Begrundede udtalelser

Folkesundhed: Kommissionen opfordrer IRLAND til at give meddelelse om gennemførelsen af EU-reglerne om væv og celler beregnet til anvendelse på mennesker

Kommissionen har i dag besluttet at sende to begrundede udtalelser til Irland angående manglende anmeldelse af gennemførelsen i national ret af EU-reglerne om væv og celler beregnet til anvendelse på mennesker (direktiv (EU) 2015/565 og direktiv (EU) 2015/566). Ifølge Kommissionens direktiv (EU) 2015/565 skal væv og celler beregnet til anvendelse på mennesker i EU kunne spores fra donor til recipient og omvendt. En entydig identifikator kaldet den fælles europæiske kode og de dertil knyttede ledsagedokumenter gør denne sporbarhed mulig og sikrer oplysninger om de pågældende vævs og cellers vigtigste karakteristika og egenskaber. I Kommissionens direktiv (EU) 2015/566 fastlægges de procedurer, som importerende vævscentre skal følge i deres forbindelser med deres tredjelandsleverandører. I direktiverne er det fastsat, at bestemmelserne skulle være gennemført i national lovgivning senest den 29. oktober 2016, og at medlemsstaterne skulle underrette Kommissionen om de vedtagne foranstaltninger. Irland har til dags dato endnu anmeldt gennemførelsen. Irland har to måneder til at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre direktiverne. Hvis det ikke sker, vil Kommissionen kunne indbringe sagen for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Grænseoverskridende sundhedsydelser: Kommissionen opfordrer ØSTRIG til at overholde EU-reglerne om niveauet for godtgørelse

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Østrig. Kommissionen opfordrer de østrigske myndigheder til at sørge for, at udgifter til sundhedsydelser modtaget i en anden EU-medlemsstat under EU's direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser (direktiv 2011/24/EU) godtgøres op til niveauet for sundhedsydelser modtaget i Østrig. I direktivet fastsættes patienternes ret til at vælge at modtage sundhedsydelser i en anden medlemsstat og kræve godtgørelse i sin egen medlemsstat. Med hensyn til niveauet slår direktivet fast, at udgifter bør godtgøres op til et beløb, der svarer til de udgifter, der ville være blevet godtgjort, hvis de samme sundhedsydelser var blevet leveret i patientens egen medlemsstat, uden at beløbet dog kan overstige de faktiske udgifter. Østrig har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Fødevaresikkerhed: Kommissionen opfordrer TJEKKIET til at anvende EU-reglerne om gennemførelse af offentlig kontrol korrekt

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Tjekkiet angående manglende overholdelse af EU-reglerne om gennemførelse af offentlig kontrol med henblik på verifikation af overholdelse af foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne (forordning (EF) nr. 882/2004). De tjekkiske myndigheder skal udføre en systematisk risikovurdering og derefter eventuelle officielle kontroller af visse fødevarer fra andre medlemsstater, hver gang disse fødevarer indføres i Tjekkiet. De tjekkiske myndigheder har derfor i national lovgivning fastsat en forpligtelse for virksomheder til systematisk og mindst 24 timer i forvejen at meddele disse fødevarers ankomst til bestemmelsesstedet. Dette er uforeneligt med den harmoniserede ramme, som EU-reglerne udgør. Kommissionen mener, at forpligtelsen til at meddele ankomsten for varer fra andre medlemsstater ikke bør være systematisk. Meddelelsen af sådanne varers ankomst bør derimod foretages på den kompetente myndigheds specifikke anmodning og kun i det omfang, der er strengt nødvendigt for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol. Tjekkiet har nu to måneder til at besvare åbningsskrivelsen, I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Grænseoverskridende sundhedsydelser: Kommissionen opfordrer NEDERLANDENE til at overholde EU-reglerne om niveauet for godtgørelse

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Nederlandene. Kommissionen opfordrer de nederlandske myndigheder til at sørge for, at udgifter til sundhedsydelser modtaget i en anden EU-medlemsstat under direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (direktiv 2011/24/EU) godtgøres op til niveauet for sundhedsydelser modtaget i Nederlandene. I direktivet fastsættes patienternes ret til at vælge at modtage sundhedsydelser i en anden medlemsstat og kræve godtgørelse i sin egen medlemsstat. Med hensyn til niveauet slår direktivet fast, at udgifter bør godtgøres op til et beløb, der svarer til de udgifter, der ville være blevet godtgjort, hvis de samme sundhedsydelser var blevet leveret i patientens egen medlemsstat, uden at beløbet dog kan overstige de faktiske udgifter. Nederlandene har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Biocidholdige produkter: Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til fuldt ud at gennemføre EU-reglerne ved at fastsætte gebyrer for behandling af ansøgninger

Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Rumænien, hvor landet opfordres til at indføre gebyrer for behandling af ansøgninger i henhold til EU's regler om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012). I forordningen fastsættes det, at medlemsstaterne skal pålægge ansøgerne gebyrer for de tjenester, der leveres under forordningen, og at medlemsstaterne skal fastsætte og offentliggøre de gebyrer, der skal betales til de kompetente myndigheder. Rumænien har endnu ikke fastsat og offentliggjort de gebyrer, der skal betales til deres nationale myndigheder for behandlingen af flere forskellige typer ansøgninger under forordningen om biocidholdige produkter. Disse ansøgninger kan derfor ikke behandles. Som konsekvens er behandlingen af adskillige verserende ansøgninger om national godkendelse af biocidholdige produkter blevet forsinket. Rumænien har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

10. Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

(Yderligere oplysninger: Lucia Caudet — tlf.: +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold — tlf.: +32 229 55040)

Indbringelse for Den Europæiske Unions Domstol

Detailsalg af landbrugsprodukter og fødevarer: Kommissionen indbringer UNGARN for EU-Domstolen

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Ungarn for EU-Domstolen, idet landets regler om detailsalg af landbrugsprodukter og fødevarer er uforenelige med EU's regler. Kommissionen frygter, at Ungarns lovgivning om detailhandel ikke er i overensstemmelse med EU's regler og forhindrer kunder og virksomheder i at få fuldt udbytte af det indre marked. Det er Kommissionens holdning, at Ungarsk lovgivning er i modstrid med principperne om fri bevægelighed for varer (artikel 34 i TEUF) samt EU's forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (forordning (EU) nr.1308/2013). For det første skal detailhandlende i henhold til Ungarsk lovgivning anvende den samme fortjenstmargen på landbrugsprodukter og fødevarer uanset deres oprindelsesland. Denne regel er i modstrid med EU-lovgivningen om fri bevægelighed for varer (artikel 34 i TEUF), idet den gør det mindre attraktivt at sælge importerede produkter i forhold til indenlandske. For det andet har Ungarn tilsidesat sine forpligtelser til at sikre fair konkurrence i henhold til EU-forordningen ved at underminere den frie prisdannelse ved salg af landbrugsprodukter. Den ungarske lov, der pålægger alle varer den samme fortjenstmargen, forhindrer nogle importører og forhandlere af importerede varer i at tilbyde forbrugerne mere attraktive detailpriser. Kommissionen indledte i februar 2017 en traktatbrudssag mod Ungarn ved at sende en åbningsskrivelse. Skrivelsen blev i marts 2018 efterfulgt af en begrundet udtalelse, hvori Kommissionen opfordrede Ungarn til at ophæve sin handelsbegrænsende lov. Eftersom de ungarske myndigheder har fastholdt deres holdning, har Kommissionen nu besluttet at indbringe sagen for EU-Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Begrundet udtalelse

Offentlige indkøb af IT-kontrakter: Kommissionen opfordrer SLOVAKIET til at respektere fair konkurrence og gennemsigtighed

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Slovakiet angående direkte tildeling af en kontrakt for ydelse af softwaretjenester, som gør det muligt at gennemføre offentlige indkøb online via en "elektronisk markedsplads". Slovakiet har tildelt kontrakten direkte — dvs. uden en konkurrencepræget og gennemsigtig procedure med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse — til den samme operatør, som allerede yder andre softwaretjenester. Efter Slovakiets svar på en åbningsskrivelse, som Kommissionen sendte i juni 2018, er det fortsat Kommissionens holdning, at Slovakiet ikke har godtgjort, at de eksklusive intellektuelle ejendomsrettigheder, som den nuværende tjenesteudbyder er indehaver af, havde afgørende betydning for opfyldelsen af den nye kontrakt. Derudover er det Kommissionens holdning, at Slovakiet ved at binde sig til den samme udbyder og ikke give andre operatører mulighed for at fremlægge konkurrerende tilbud overtræder EU's regler for offentlige udbud (direktiv 2004/18/EF) og ikke sikrer mest mulig værdi for skatteydernes penge. Slovakiet har nu to måneder til at svare på Kommissionens åbningsskrivelse. Hvis Slovakiet ikke svarer inden fristens udløb, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Offentlige udbud: Kommissionen opfordrer 15 medlemsstater til at overholde reglerne om offentlige udbud og koncessioner

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til 15 medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Italien, Kroatien, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn) angående deres nationale lovgivnings overensstemmelse med EU-reglerne om offentlige udbud og koncessioner. Medlemsstaterne skulle have haft gennemført de nye regler (direktiv 2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU og direktiv 2014/23/EU) i national ret senest den 18. april 2016. De åbningsskrivelser, der sendes i dag, er resultatet af den overensstemmelseskontrol, som Kommissionen har foretaget med henblik på at undersøge, om de gennemførte nationale regler er i overensstemmelse med direktiverne. Der udarbejdes eller vil blive udarbejdet en lignende vurdering for de øvrige medlemsstater, hvor gennemførelsen blev afsluttet med væsentlige forsinkelser (jf. de sager, der er indbragt for EU-Domstolen). Medlemsstaterne har nu to måneder til at reagere på Kommissionens åbningsskrivelse. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at følge op ved at sende dem en begrundet udtalelse.

Kommissionen tager skridt til at sikre, at erhvervsudøvere og tjenesteydere kan få fuldt udbytte af EU's indre marked for tjenesteydelser

Kommissionen har i dag truffet afgørelser i traktatbrudssager mod 27 medlemsstater for at sikre korrekt gennemførelse af EU-reglerne om tjenester og erhvervskvalifikationer. Som fremhævet i meddelelsen om det indre marked i november 2018 kan borgerne og virksomhederne kun udnytte det indre markeds mange fordele, hvis de regler, der er blevet vedtaget i fællesskab, rent faktisk fungerer i praksis. Kommissionen tager i dag skridt til at sikre, at EU's regler på tjenesteydelsesområdet overholdes. Til trods for at tjenesteydelser repræsenterer to tredjedele af EU's økonomi, forhindrer en række barrierer stadig servicesektoren i at nå sit fulde potentiale til gavn for forbrugerne, jobsøgende og virksomhederne og skabe økonomisk vækst i hele Europa. Kommissionen sender i alt 31 åbningsskrivelser og en supplerende åbningsskrivelse samt to begrundede udtalelser, der tager fat på flere restriktioner i servicesektorerne:åbningsskrivelser til 27 EU-medlemsstater (alle på nær Danmark), da deres lovgivning og retspraksis ikke overholder EU-reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og den tilsvarende adgang til at udøve virksomhed (brud på direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer), en begrundet udtalelse til Cypern og en åbningsskrivelse til Portugal om deres særlige regler for adgang til at udøve virksomhed som ingeniør eller arkitekt (brud på direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer), en supplerende åbningsskrivelse til Kroatien om restriktioner i advokaters adgang til at tilbyde tjenesteydelser på flere områder, reklamerestriktioner og begrænsninger af retten til at udøve virksomhed (brud på EU's servicedirektiv og direktiv 98/5EF om advokaters og advokatfirmaers etablering), to åbningsskrivelser til Frankrig og Polen og en begrundet udtalelse til Irland om reklamerestriktioner i strid med EU's regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser (brud på artikel 56 i TEUF) samt en åbningsskrivelse til Belgien om godkendelsesproceduren og de generelle krav, som regionen Bruxelles stiller til udbydere af overnatning (brud på servicedirektivet). Medlemsstaterne har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne gå videre til næste fase af traktatbrudsproceduren. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Fri bevægelighed for varer: Kommissionen opfordrer TYSKLAND til at fjerne restriktionerne på import af kaffe

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Tyskland vedrørende restriktioner på import af kaffe. I henhold til den tyske lov om afgifter på kaffe (på tysk: Kaffeesteuergesetz) skal forhandlere, der er etableret i en anden medlemsstat, og som sælger kaffe til Tyskland, udpege en fiskal repræsentant med hjemsted i Tyskland. Denne repræsentant skal være godkendt af de tyske toldmyndigheder, registrere postordreleverancer og stille den afgiftsmæssige sikkerhed og betale den skyldige skat. Det er Kommissionens holdning, at dette krav forhindrer forhandlere fra andre medlemsstater i frit at importere kaffe til Tyskland, og at de ekstra omkostninger, der er forbundet med kravet, gør det svært, navnlig for små og mellemstore virksomheder, at komme ind på det tyske marked. Det er Kommissionens holdning, at denne form for krav er i modstrid med EU-reglerne om fri bevægelighed for varer (artikel 34 i TEUF). Derudover begrænses friheden til at udbyde tjenester (artikel 56 i TEUF) af det faktum, at en repræsentant skal have hjemsted i Tyskland, hvilket også skaber en barriere mod import af kaffe. Tyskland har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse til Tyskland.

Offentlige udbud: Kommissionen anmoder NEDERLANDENE om at overholde EU-reglerne for offentlige udbud

Kommissionen har i dag besluttet at sende en supplerende åbningsskrivelse til Nederlandene angående medlemsstatens nationale regler om sociale boligselskaber. I henhold til hollandsk lovgivning betragtes sociale boligselskaber ikke som udbydende myndigheder og følger derfor ikke EU-reglerne om offentlige udbud. De er imidlertid i høj grad afhængige af både de centrale og lokale offentlige myndigheder i Nederlandene. Kommissionen mener derfor, at Nederlandene kan have overtrådt EU-retten (direktiv 2014/23/EU og direktiv 2014/24/EU). Navnlig er der sket brud i forbindelse med forpligtelsen vedrørende gennemsigtighed, i henhold til hvilken sociale boligselskaber skal offentliggøre deres udbud med henblik på at sikre lige muligheder for virksomheder og mest mulig valuta for pengene. Kommissionen sendte den første åbningsskrivelse i december 2017 og søger nu med denne supplerende åbningsskrivelse at afklare de udestående retlige aspekter. Nederlandene har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende dem en begrundet udtalelse.

Fri bevægelighed for varer: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at fjerne supplerende krav til pyrotekniske artikler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Spanien angående landets regler om pyrotekniske artikler såsom fyrværkeri. Spansk ret pålægger økonomiske aktører at registrere disse produkter, inden de importeres og overføres til samt oplagres og distribueres i Spanien, og at erhverve en markedsføringstilladelse fra de spanske myndigheder. Disse nationale krav lægges oveni de, der allerede er fastsat i direktivet om pyrotekniske artikler, som sikrer et tilstrækkeligt niveau for så vidt angår beskyttelse af forbrugernes sundhed og den offentlige sikkerhed. Det er Kommissionens opfattelse, at det er i strid med direktivet om pyrotekniske artikler (direktiv 2013/29/EU) og det indre marked at indføre sådanne supplerende krav til pyrotekniske artikler, der er lovligt fremstillet og godkendt i en anden EU-medlemsstat, idet et produkt, der markedsføres på lovlig vis, skal kunne bevæge sig frit i EU. De nationale restriktioner i Spanien kopierer de kontroller, der allerede er foretaget i en anden medlemsstat. Spanien har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende dem en begrundet udtalelse.

 

11. Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

(Yderligere oplysninger: Christian Wigand — tlf.: +32 229 62253, Melanie Voin — tlf.: +32 229 58659)

Begrundede udtalelser

Databeskyttelse: Kommissionen opfordrer 7 medlemsstater til at gennemføre direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet og 2 medlemsstater til at afslutte gennemførelsen

Kommissionen har i dag besluttet at sende begrundede udtalelser til Bulgarien, Cypern, Grækenland, Letland, Nederlandene, Slovenien, og Spanien for manglende gennemførelse af direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet (direktiv (EU) 2016/680) og begrundede udtalelser til Tjekkiet og Portugal for at opfordre dem til at afslutte gennemførelsen. Medlemsstaterne skulle have gennemført direktivet i deres nationale lovgivning senest den 6. maj 2018. Direktivet beskytter borgernes grundlæggende ret til databeskyttelse, når strafferetshåndhævende myndigheder anvender personoplysninger med henblik på retshåndhævelse. EU's regler sikrer, at personoplysninger om ofre, vidner og personer, der mistænkes for forbrydelser, beskyttes behørigt. Indførelsen af lignende databeskyttelsesstandarder letter udvekslingen af personoplysninger i det grænseoverskridende samarbejde inden for bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme. Da de 7 berørte medlemsstater har undladt at gennemføre EU-reglerne i national lovgivning, har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til de respektive myndigheder i juli 2018. Tjekkiet og Portugal modtog også en åbningsskrivelse i juli 2018 vedrørende deres delvise gennemførelse af direktivet. Disse lande har nu to måneder til at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger, hvorefter Kommissionen i modsat kunne indbringe sagen for EU-Domstolen.

Begrundede udtalelser og åbningsskrivelse

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Kommissionen opfordrer 10 EU-lande til fuldt ud at gennemføre EU's lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Tyskland, begrundede udtalelser til Belgien, Finland, Frankrig, Litauen, Portugal og supplerende begrundede udtalelser til Bulgarien, Cypern, Polen og Slovakiet for manglende fuld gennemførelse af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (direktiv (EU) 2015/849) i national lovgivning. Skønt medlemsstaterne har meddelt deres fulde gennemførelse af direktivet, har Kommissionen efter at have undersøgt de meddelte foranstaltninger konkluderet, at nogle bestemmelser mangler at blive gennemført. Rettidig og korrekt gennemførelse af reglerne er afgørende for en effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvilket flere nylige hvidvaskningsskandaler i EU har vist. Mangler i én medlemsstat kan påvirke alle de andre. Alle medlemsstaterne skulle have gennemført dette direktiv senest den 26. juni 2017. Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrig, Tyskland, Litauen, Polen, Portugal og Slovakiet har nu to måneder til at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger. I modsat fald kan Kommissionen tage næste skridt i traktatbrudsproceduren

Åbningsskrivelser

Urimelige kontraktvilkår: Kommissionen opfordrer BULGARIEN til at overholde EU-lovgivningen om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

Kommissionen opfordrer Bulgarien til at gennemgå sine regler om, hvordan de erhvervsdrivende kan håndhæve deres krav mod forbrugerne for at gøre dem forenelige med EU-retten om urimelige kontraktvilkår (direktivet om urimelige kontraktvilkår, direktiv 93/13/EØF) for at sikre, at forbrugerne er tilstrækkeligt beskyttede i sådanne tilfælde. Direktivet beskytter forbrugerne mod urimelige vilkår i kontrakter med erhvervsdrivende, bl.a. udbydere af finansielle tjenester. EU-reglerne sikrer også, at sådanne urimelige vilkår ikke binder forbrugere, og at de råder over effektive retsmidler på rimelige betingelser. I overensstemmelse med retspraksis fra EU-Domstolen indebærer dette, at de nationale domstole er forpligtede til at vurdere rimeligheden af kontraktvilkårene ex officio, dvs. selv om forbrugeren ikke selv rejser dette spørgsmål. Indtil nu udstedes imidlertid betalingsordrer og ordrer til umiddelbar håndhævelse i Bulgarien uden nogen materiel prøvelse fra domstolene. Forbrugere kan kun gøre indsigelser over for dem under meget strenge betingelser. Især visse kreditorer så som banker kan opnå ordrer til umiddelbar håndhævelse næsten automatisk med meget begrænsede muligheder for forbrugerne for at forebygge og gøre indsigelser over for håndhævelsen, der er baseret på urimelige kontraktvilkår. Hvis Bulgarien ikke sender et tilfredsstillende svar inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse i sagen.

Strafferet: Kommissionen opfordrer BULGARIEN og IRLAND til at gennemføre rammeafgørelsen om frihedsberøvelse korrekt

Kommissionen opfordrer Bulgarien og Irland til at træffe foranstaltninger for at sikre, at EU-reglerne om frihedsberøvelse (Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA) gennemføres korrekt i national lovgivning. Medlemsstaterne skulle have gennemført deres nationale lovgivning senest den 5. december 2011. Disse regler sikrer den gensidige anerkendelse af domme i straffesager om idømmelse af fængselsstraffe. EU's regler tager sigte på at lette den sociale rehabilitering af domfældte. I Bulgarien er udkast til lovgivning på et tidligt stadium, og landet har endnu ikke meddelt Rådet og Kommissionen nogen gennemførelse. I marts 2016 forpligtede Irland sig til at vedtage lovgivningen inden udgangen af 2016. De irske myndigheder har endnu ikke gennemført rammeafgørelsen og meddelt Rådet og Kommissionen sine gennemførelsesforanstaltninger. Hvis Bulgarien og Irland ikke træffer de nødvendige foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse i sagen.

Strafferet: Kommissionen anmoder IRLAND om fuld ud at gennemføre tre rammeafgørelser om tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, om tilsynsforanstaltninger og om bødestraffe

Kommissionen har i dag besluttet at sende 3 åbningsskrivelser til Irland med anmodning om, at landet sikrer den fulde gennemførelse i sin nationale lovgivning af tre rammeafgørelser fra Rådet om tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner (afgørelse 2008/947/RIA), om tilsynsforanstaltninger (afgørelse 2009/829/RIA) og om bødestraffe (afgørelse 2005/214/RIA). Formålet med rammeafgørelsen om tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner er at lette den sociale rehabilitering af domfældte og forbedre beskyttelsen af ofre og offentligheden. Dette letter også anvendelsen af passende tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner i de tilfælde, hvor lovovertrædere ikke bor i domstaten. Medlemsstaterne skulle have tilpasset deres nationale lovgivning senest den 6. december 2011. Rammeafgørelsen om tilsynsforanstaltninger sikrer, at den berørte person vil kunne stilles for en domstol. Det fremmer også som led i en retssag, hvor det er relevant, anvendelsen af ikkefrihedsberøvende foranstaltninger for personer, der ikke har bopæl i den medlemsstat, hvor retssagen finder sted. Desuden forbedrer afgørelsen beskyttelsen af ofre og offentligheden. Medlemsstaterne skulle have gennemført deres nationale lovgivning senest den 1. december 2012. Med hensyn til rammeafgørelsen om bødestraffe muliggør denne den gensidige anerkendelse af bødestraffene og muliggør, at en retslig eller administrativ myndighed kan overføre en bødestraf direkte til en myndighed i et andet EU-land, og at denne straf kan anerkendes og udføres, uden at der kræves yderligere formaliteter. EU-landene skulle gennemføre denne afgørelse senest d. 21. marts 2007. Hvis Irland ikke træffer de nødvendige foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse i sagen.

 

12. Maritime anliggender og fiskeri

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio — tlf.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva — tlf.: +32 229 53664)

Åbningsskrivelse

Fiskerikontrol: Kommissionen følger op på en traktatbrudssag mod DANMARK vedrørende dets overholdelse af visse bestemmelser i EU-kontrolreglerne

Kommissionen har i dag besluttet at sende en supplerende åbningsskrivelse til Danmark om dets manglende håndhævelse af flere vigtige bestemmelser i EU's kontrolforordning (Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009). Med denne forordning oprettes en ordning for de nationale myndigheders kontrol, inspektion og håndhævelse af EU-reglerne i den fælles fiskeripolitik. Forordningen har været i kraft siden den 1. januar 2010. Efter Kommissionens opfattelse har Danmark indtil videre ikke formået at sikre, at alle fiskeriprodukter vejes ved landing, og at der i de krævede fangstregistreringsdokumenter registreres omfanget af hver art, der forekommer, bl.a. industribifangster. De vigtigste områder vedrører fiskeri til industriformål. Disse mangler underminerer betydeligt nøjagtigheden af de fangstregistreringsdokumenter, der er nødvendige for afskrivning af kvoterne og for at forebygge overfiskeri. Desuden sikrer Danmark ikke, at Kommissionen underrettes om de bestande, der faktisk er landet, hvilket udgør en konsekvent risiko for målene om bæredygtighed i den fælles fiskeripolitik. Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

13. Migration, indre anliggender og medborgerskab

(Yderligere oplysninger: Natasha Bertaud — tlf.: +32 229 67456, Markus Lammert — tlf.: +32 229 80423)

Begrundede udtalelser

Lovlig migration: Kommissionen opfordrer CYPERN og GRÆKENLAND til at gennemføre EU-reglerne vedrørende studerende og forskere fra tredjelande

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Cypern og Grækenland, fordi landene ikke har givet meddelelse om de bestemmelser i national lovgivning, der fuldt ud gennemfører direktivet om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (direktiv (EU) 2016/801). Medlemsstaternes frist for at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivet og underrette Kommissionen herom var den 23. maj 2018. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Grækenland og til Cypern i juli 2018 og følger nu op på de begrundede udtalelser, andet trin i en traktatbrudssag. De to medlemsstater har nu to måneder til fuldt ud at gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning. I modsat fald kan Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Schengengrænsekodeksen: ESTLAND opfordres til at fjerne supplerende betingelser for passage af de ydre grænser

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Estland, fordi landet har indført supplerende forpligtelser for rejsende, der passerer EU's ydre grænser, hvilket er i strid med Schengengrænsekodeksen (forordning (EU) 2016/399). På nuværende tidspunkt kræver Estland, at rejsende, der ønsker at udrejse af EU, skal reservere plads i en kø med henblik på grænsepassage og betale et gebyr for reservationen og for at bruge venteområdet. Schengengrænsekodeksen indeholder et omfattende sæt betingelser for grænsepassage og den ind- og udrejsekontrol, der skal finde sted, når rejsende udrejser og passerer EU's ydre grænser. Schengengrænsekodeksen tillader ikke, at medlemsstaterne indfører supplerende forpligtelser i lighed med dem, der er indført ved grænseovergangene i Estland. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Estland i maj 2016. Svaret herpå var ikke tilfredsstillende, og som følge heraf følger Kommissionen nu op med en begrundet udtalelse, andet trin i en traktatbrudssag. Estland har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om alle de foranstaltninger, landet har truffet for at sikre en korrekt gennemførelse af bestemmelserne om passage af EU's yde grænser som fastsat i Schengengrænsekodeksen. I modsat fald vil Kommissionen kunne indbringe sagen for EU-Domstolen.

Asyl: Kommissionen går et skridt videre i traktatbrudssagen mod UNGARN på grund af landets kriminalisering af aktiviteter til støtte for personer, der ansøger om asyl og opholdstilladelse

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Ungarn vedrørende landets lovgivning, som kriminaliserer aktiviteter til støtte for personer, der ansøger om asyl og opholdstilladelse, og som yderligere begrænser retten til at søge asyl. Den 19. juli 2018 besluttede Kommissionen at sende en åbningsskrivelse til Ungarn vedrørende landets nye lovgivning. Efter at have analyseret svaret fra de ungarske myndigheder finder Kommissionen, at de fleste af de betænkeligheder, den gav udtryk for, endnu ikke er blevet imødegået, navnlig for så vidt angår følgende punkter. For det første kriminaliseringen af at yde støtte til asylansøgere. Ungarsk lovgivning begrænser asylansøgeres ret til at kommunikere med og få bistand fra relevante nationale, internationale og ikkestatslige organisationer, fordi det er kriminelt at yde støtte til personer, der ansøger om asyl og opholdstilladelse. For det andet begrænsningen af de individuelle frihedsrettigheder. Lovgivningen forhindrer, at en person, der er omfattet af en straffesag, kan nærme sig transitzonerne ved Ungarns grænser, og begrænser derved uretmæssigt unionsborgernes udøvelse af retten til fri bevægelighed. Sanktionerne går fra midlertidig frihedsberøvelse til fængsling i op til et år og udvisning af landet. For det tredje ulovlig begrænsning af retten til asyl. Indførelsen af en supplerende grund til, at asylansøgninger ikke opfylder betingelserne for at blive behandlet, som ikke er fastsat i EU-retten, udgør en tilsidesættelse af EU's direktiv om asylprocedurer. EU-retten giver mulighed for at fastsætte bestemmelser om, hvornår ansøgninger ikke opfylder betingelserne for at blive behandlet (inden for rammerne af begreberne "sikkert tredjeland" og "første asylland"), men ungarsk lovgivning og landets ændring af forfatningen på asylområdet begrænser også retten til at søge asyl på en måde, der er uforenelig med kvalifikationsdirektivet (direktiv 2011/95/EU) og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Kommissionen har derfor besluttet at sende en begrundet udtalelse til Ungarn for tilsidesættelse af EU-retten. De ungarske myndigheder har nu to måneder til at reagere på de betænkeligheder, Kommissionen har givet udtryk for. I modsat fald vil Kommissionen kunne indbringe sagen for EU-Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Lovlig migration: Kommissionen opfordrer UNGARN til at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet om fastboende udlændinge

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Ungarn, fordi landet udelukker tredjelandsstatsborgere med status som fastboende udlændinge fra at udøve hvervet som dyrlæge, hvilket er en ukorrekt gennemførelse af direktivet om fastboende udlændinge (Rådets direktiv 2003/109/EF). I henhold til direktivet skal tredjelandsstatsborgere, som har haft lovligt ophold i en EU-medlemsstat i mindst fem år, på visse områder have samme rettigheder som landets egne statsborgere, herunder adgang til at arbejde og drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Ungarsk lov tillader ikke tredjelandsstatsborgere, som har en dyrlægeuddannelse, herunder de tredjelandsstatsborgere, som er uddannet i Ungarn, at udøve deres hverv i Ungarn. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Ungarn i juli 2018. Efter at Kommissionen har vurderet svaret fra de ungarske myndigheder, har den i dag fulgt op på sagen ved at sende en begrundet udtalelse. Ungarn har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald kan Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Asyl: Kommissionen opfordrer UNGARN, POLEN og SLOVENIEN til fuldt ud at gennemføre det nuværende kvalifikationsdirektiv.

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Ungarn, Polen og Slovenien, fordi disse lande ikke har givet meddelelse om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre de nugældende EU-standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere som personer med international beskyttelse (direktiv 2011/95/EU). I direktivet, der blev vedtaget i december 2011, fastsættes der fælles EU-standarder for at fastslå, hvilke tredjelandsstatsborgere eller statsløse der har behov for international beskyttelse. Det sikrer også disse personer et minimum af ydelser og rettigheder i alle EU-lande og er derved med til at forebygge sekundære bevægelser mellem EU-lande og asylshopping. Medlemsstaternes frist for at gennemføre de fælles standarder var den 21. december 2013. Ungarn, Polen og Slovenien gennemførte ikke alle direktivets bestemmelser fuldt ud, og Kommissionen sendte dem i januar 2014 en åbningsskrivelse. Kommissionen har i dag fuldt op på sagen med begrundede udtalelser. Ungarn, Polen og Slovenien har nu to måneder til at underrette Kommissionen om de relevante foranstaltninger, de har truffet for fuldt ud at sikre gennemførelsen af direktivet. I modsat fald vil Kommissionen kunne indbringe sagerne for EU-Domstolen.

Sikkerhedsunionen: Kommissionen opfordrer SPANIEN til fuldt ud at gennemføre EU's regler om passagerlisteoplysninger (PNR)

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Spanien, fordi landet ikke har underrettet Kommissionen om de nationale foranstaltninger, der hidtil er truffet for at gennemføre EU-reglerne om passagerlisteoplysninger (PNR) direktiv (EU) 2016/681). PNR-oplysninger er de oplysninger, som passagerer indgiver til luftfartsselskaber ved booking og check-in såsom navn, rejsedatoer, rejserute, sædenummer, bagage, kontaktoplysninger og oplysninger om betalingsmidler. Direktivet om PNR-oplysninger indeholder regler om luftfartsselskabernes videregivelse af sådanne oplysninger til medlemsstaterne, og hvordan oplysningerne behandles, hvilket skal ske under fuld overholdelse af databeskyttelsesreglerne. PNR-oplysninger udgør et vigtigt redskab for at bekæmpe terrorisme og grov kriminalitet og for at finde frem til potentielt kriminelle og terrorister. De er et centralt element i den europæiske dagsorden om sikkerhed og en væsentlig forudsætning for at skabe en effektiv og ægte sikkerhedsunion. For at reglerne om PNR-oplysninger kan være effektive, og deres fulde potentiale udnyttes, er det vigtigt, at alle medlemsstater snarest muligt har indført systemet, og at det fungerer. Medlemsstaternes frist for fuldt ud at gennemføre EU's regler om PNR-oplysninger var den 25. maj 2018. Den begrundede udtalelse i dag følger op på den åbningsskrivelse, der blev sendt til Spanien i juli 2018. Spanien har nu to måneder til at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre fuld gennemførelse af de nye regler. I modsat fald vil Kommissionen kunne indbringe sagen for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Lovlig migration: Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet om en kombineret tilladelse.

Kommissionen har i dag besluttet at indlede en traktatbrudssag mod Slovenienved at sende det en åbningsskrivelse, fordi landet ikke har sikret ligebehandling af arbejdstagere, der er tredjelandsstatsborgere, som fastsat i direktivet om en kombineret tilladelse (direktiv 2011/98/EU). Direktivet, der har til formål at lette lovlig migration, indfører forenklede procedurer og et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere, der er tredjelandsstatsborgere. Disse EU-regler sikrer, at arbejdstagere, der er tredjelandsstatsborgere, har ret til samme forhold som unionsborgere, hvad angår arbejdsforhold, pension, socialsikring og adgang til offentlige tjenester. I slovensk lovgivning er bestemmelserne om ret til ligebehandling for så vidt angår familieydelser gennemført ukorrekt, idet det kræves, at indehavere af en kombineret tilladelse skal have fast bopæl for at få adgang til disse ydelser. Dette krav finder ikke anvendelse på slovenske statsborgere. Når det drejer sig om overførsel af pensionsrettigheder, tillader Slovenien på samme måde, at de af dets egne statsborgere, der bor i udlandet, kan få udbetalt pension, mens denne ret er begrænset for arbejdstagere, der er tredjelandsstatsborgere. Slovenien har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Indre anliggender: Kommissionen opfordrer ITALIEN, PORTUGAL og SPANIEN til at gennemføre reglerne om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Italien, Portugal og Spanien, fordi disse lande ikke har gennemført EU-reglerne om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (direktiv 2011/93/EU). EU har strenge regler for kriminalisering af denne form for misbrug i Europa, som sikrer strenge straffe til gerningsmændene, beskytter børn, der er ofre herfor, og er med til at forhindre, at denne form for lovovertrædelser overhovedet sker. Direktivet indeholder også bestemmelser om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet. Medlemsstaternes frist for at gennemføre de nye regler var december 2013. Da direktivet er meget omfattende, oplevede næsten alle medlemsstater imidlertid forsinkelser i gennemførelsesperioden. Kommissionen er opmærksom på disse udfordringer, men for at sikre en effektiv beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug, skal medlemsstaterne fuldt ud overholde direktivets bestemmelser. Det er derfor Kommissionen har besluttet at indlede traktatbrudssager mod disse medlemsstater, som nu har to måneder til at svare Kommissionen. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

14. Mobilitet og transport

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio — tlf.: +32 229 56172, Stephan Meder — tlf.: +32 229 13917)

Begrundede udtalelser

Sejlads på indre vandveje: Kommissionen opfordrer BELGIEN til at overholde EU-reglerne om befragtning og prisdannelse

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Belgien, fordi landets nationale krav vedrørende befragtning og prisdannelse er uforenelige med EU-retten (Rådets direktiv 96/75/EF). Det fastsættes i direktivet, at aftaler inden for både international og national transport skal indgås frit mellem de berørte parter, og at priserne skal forhandles frit. Belgien har nu to måneder til at efterkomme den begrundede udtalelse. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe medlemsstaten for EU-Domstolen.

Vejtransport: Kommissionen opfordrer CYPERN til at opgradere sammenkoblingen af dets nationale elektroniske register med den nye udgave af TACHOnet.

Kommissionen har besluttet at sende en begrundet udtalelse til Cypern, fordi landet ikke har opgraderet sammenkoblingen af dets nationale elektroniske register med den nye udgave af TACHOnet (gennemførelsesforordning (EU) 2016/68). Sammenkoblingen af medlemsstaternes elektroniske registre over førerkort og informationsudvekslingen herom sker via meddelelsessystemet TACHOnet. TACHOnet består af en central hub, der forvaltes af Kommissionen, og et nationalt system, der omfatter nationale elektroniske registre, og som forvaltes af medlemsstaterne. EU-landene er derfor ansvarlige for opsætningen og forvaltningen af deres nationale elektroniske registre og for at sikre interoperabiliteten mellem det nationale system og den centrale hub. Gennemførelsen af den nye og forbedrede udgave af TACHOnet kræver, at medlemsstaterne tilpasser deres systemer på nationalt plan. Fristen for at sikre en opgraderet sammenkobling af de nationale elektroniske registre med TACHOnet udløb den 2. marts 2018. Hvis myndighederne i Cypern ikke inden to måneder giver Kommissionen et tilfredsstillende svar, vil den kunne beslutte at indbringe medlemsstaten for EU-domstolen.

Jernbanetransport: Kommissionen opfordrer FRANKRIG til at gennemføre EU-reglerne om adgang til jernbaneinfrastruktur i sin nationale lovgivning

Som en del af den generelle gennemgang af gennemførelsen i national ret af EU-reglerne om EU-medlemsstaternes oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (direktiv 2012/34/EU) har Kommissionen besluttet at sende en begrundet udtalelse til Frankrig. Den omfattende jernbanereform, der på nuværende tidspunkt er ved at blive gennemført i Frankrig, forventes at løse nogle af problemerne med manglende overensstemmelse med direktivet. Indtil nu har Kommissionen dog haft det synspunkt, at Frankrigs retlige ramme for jernbanetrafik, som stadig er ved at blive gennemført, fortsat vil være i strid med bestemte bestemmelser, bl.a. bestemmelserne om adgang til jernbanerelaterede tjenesteydelser og bestemmelserne om garantier for, at stationsforstandere er uafhængige. Frankrig har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe medlemsstaten for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Jernbanetransport: Kommissionen opfordrer UNGARN til at fremlægge sin plan for de tekniske krav, hvad angår tilgængelighed og drift og trafikstyring i jernbanesystemet

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Ungarn, fordi landet ikke har fremlagt sin nationale gennemførelsesplan for de tekniske krav i forbindelse med to forordninger, nemlig tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer (forordning (EU) nr. 1300/2014) og delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet, således som det kræves i EU-reglerne (forordning (EU) 2015/995). Fristen for medlemsstaternes meddelelse af deres plan var henholdsvis den 1. januar 2017 og den 1. juli 2017. Ungarn har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter. I modsat fald vil Kommissionen kunne vedtage en begrundet udtalelse.

Færdselssikkerhed: Kommissionen opfordrer IRLAND og POLEN til at foretage indberetning om udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Irland og Polen, fordi landene ikke har foretaget indberetning om deres udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser, således som det kræves i EU-reglerne om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (direktiv (EU) 2015/413). Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at finde frem til og retsforfølge førere, der ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, og som begår færdselslovsovertrædelser som f.eks. hastighedsovertrædelser og spirituskørsel på dens område. Medlemsstaterne skal foretage indberetning til Kommissionen af, hvor mange automatiserede søgninger vedrørende lovovertrædelser begået på deres område af førere i køretøjer, der er indregistreret i udlandet, der foretages via en onlineplatform. Antallet af resultatløse søgninger skal også fremgå af indberetningen, som skal indeholde en beskrivelse af, hvordan der er blevet fulgt op på overtrædelserne. Disse oplysninger er vigtige for at kunne vurdere, hvordan informationsudvekslingen fungerer, hvor effektive medlemsstaternes efterforskning af lovovertrædelser er, og hvilken virkning direktivet har for færdselssikkerheden. Fristen for at foretage indberetning var den 6. maj 2018. Begge lande har nu to måneder til at reagere på de betænkeligheder, Kommissionen har givet udtryk for. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Jernbanetransport: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at gennemføre EU-reglerne om jernbanesikkerhed korrekt

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Spanien, eftersom sikkerhedsprocesserne i Spanien ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen om jernbanesikkerhed (jernbanesikkerhedsdirektivet, direktiv 2004/49/EF). Direktivet omfatter sikkerhedskrav til jernbanesystemet som helhed. Kommissionen finder, at der i Spanien er konstateret mangler i den måde ulykker og hændelser analyseres på og undersøges af det nationale undersøgelsesorgan samt i forbindelse med den nationale sikkerhedsmyndigheds anvendelse af tilsynsteknikker. Spanien har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Transporttjenester: Kommissionen opfordrer POLEN til at overholde de fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Polen til fuldt ud at overholde EU-lovgivningen om adgang til det internationale marked for buskørsel (forordning (EF) nr. 1073/2009). I oktober 2009 blev denne forordning vedtaget som en del af en pakke af foranstaltninger med henblik på at modernisere reglerne for adgang til vejtransporterhvervet og om adgang til markedet for godskørsel. Hovedformålet med forordningen er at bidrage til gennemførelsen af det indre marked for buskørsel og at forbedre markedets effektivitet og konkurrenceevne med henblik på at opnå et skift fra brug af personbiler til brug af busser. En polsk myndighed inddrog den tilladelse, som en bustransportør, der var etableret i Tyskland, havde fået til at drive en international regelmæssig buslinje mellem Tyskland og Polen. Den polske myndighed havde ikke kompetence til at inddrage tilladelsen, og de retlige krav for at inddrage tilladelsen var heller ikke opfyldt. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Polen har tilsidesat denne EU-forordning. Polen har nu en svarfrist på to måneder. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at vedtage en begrundet udtalelse.

Transport af farligt gods: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til at gennemføre EU-reglerne om vejtransport af farligt gods

Kommissionen har i dag opfordret Det Forenede Kongerige til fuldt ud at overholde EU-retten om vejtransport af farligt gods (direktiv (EU) 2018/217). Det Forenede Kongerige har ikke fremlagt yderligere dokumentation vedrørende gennemførelsen af de foranstaltninger, der er vedtaget på nationalt plan for at gennemføre direktivet. Det Forenede Kongeriges myndigheder har nu to måneder til at svare. I modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

15. Beskatning og toldunion

(Yderligere oplysninger: Johannes Bahrke — tlf.: +32 229 58615, Patrick Mc Cullough — tlf.: +32 229 87183)

Indbringelser for Den Europæiske Unions Domstol

Beskatning: Kommissionen indbringer TYSKLAND for EU-Domstolen for ikke at have tilpasset sig EU-reglerne om momsrefusion

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Tyskland for EU-Domstolen for at have afvist visse ansøgninger om momsrefusion indgivet af virksomheder i andre medlemsstater.

Tyskland afviser i visse tilfælde at refundere moms uden at anmode ansøgeren om yderligere oplysninger, hvis det vurderes, at de fremlagte oplysninger om arten af varerne eller tjenesteydelserne ikke er tilstrækkelige til at træffe en afgørelse om ansøgningen. Denne praksis fører til situationer, hvor ansøgere, der opfylder de væsentlige krav, nægtes momsrefusion, hvilket er i strid med retten til momsrefusion som fastsat i EU-reglerne (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112/EF, og tilbagebetalingsdirektivet, Rådets direktiv 2008/9/EF). Med beslutningen i dag udøver Kommissionen sin rolle som traktaternes vogter ved at håndhæve EU-retten. Beslutningen om at indbringe sagen for EU-Domstolen skyldes, at Tyskland har undladt at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU-retten efter den begrundede udtalelse, som Kommissionen sendte. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Beskatning: Kommissionen indbringer DET FORENEDE KONGERIGE for EU-Domstolen for manglende overholdelse af momsreglerne for visse råvaremarkeder

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Det Forenede Kongerige for EU-Domstolen for at udvide anvendelsesområdet for en foranstaltning med momsfritagelse for visse råvaremarkeder. Det Forenede Kongerige anvender p.t. en momssats på nul på transaktioner foretaget på visse råvaremarkeder i Det Forenede Kongerige. Siden Kommissionen modtog underretningen om denne foranstaltning i 1977, har Det Forenede Kongerige udvidet dens anvendelsesområde betragteligt, således at fritagelsen ikke længere er begrænset til handelen med de råvarer, der oprindeligt var omfattet. I henhold til EU-regler, der er vedtaget af alle medlemsstaterne (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112/EF), kan anvendelsesområdet for denne form for "stilstandsundtagelse" ikke udvides. En udvidelse skaber også betydelig konkurrenceforvridning til skade for andre finansielle markeder i EU. Beslutningen i dag er en konsekvens af, at Det Forenede Kongerige ikke har bragt sin lovgivning i overensstemmelse med EU's momslovgivning, og kommer efter den begrundede udtalelse, som Kommissionen sendte i juli 2018. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Indbringelse for Den Europæiske Unions Domstol og åbningsskrivelse

Beskatning: Kommissionen indbringer ITALIEN for EU-Domstolen for præferencebehandling i forbindelse med tinglysningsafgift

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Italien for EU-Domstolen angående manglende ændring af den lovgivning, som giver italienere, der bor i udlandet, en reduceret afgiftssats, når de køber deres første bolig i Italien. Sådanne italienske emigranter har ret til en reduceret tinglysningsafgift uden at skulle opfylde bopælskravet. Borgere i andre medlemsstater har ikke ret til denne præferencebehandling, hvis de ikke opholder sig eller inden for 18 måneder bosætter sig i den kommune, hvor ejendommen befinder sig. Denne forskelsbehandling, der er direkte baseret på nationalitet, er ikke tilladt i henhold til funktionsmåde TEUF. Italienske pensionister, der bor i udlandet, er på visse betingelser ligeledes undtaget fra en kommunal ejendomsskat kendt som "IMU" eller får rabat på lokale afgifter på serviceydelser for deres faste ejendom i Italien. Kommissionen har derfor i dag også besluttet at sende en åbningsskrivelse til Italien, fordi italienske pensionister bosiddende i EU eller EØS-lande fortsat får mere favorable vilkår, når det drejer sig om visse kommunale afgifter på den første bolig i Italien. For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen.

Begrundede udtalelser

Beskatning: Kommissionen anmoder FRANKRIG om at bringe skattereglerne i forbindelse med personlige tjenesteydelser og hjemmehjælp i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har besluttet at sende en begrundet udtalelse til Frankrig angående de skattemæssige ulemper, som visse skatteydere med bopæl i og udenfor landet oplever i forbindelse med personlige tjenesteydelser og hjemmehjælp. Det skattefradrag på personlige tjenesteydelser ydet i hjemmet, som skatteydere – eller under visse omstændigheder deres efterkommere – nyder godt af, bevilliges kun, hvis disse tjenester ydes på en bopæl beliggende i Frankrig. Denne betingelse strider imod principperne i EU-retten, fordi den straffer skatteydere, der er hjemmehørende i Frankrig, men som har bopæl i et andet land i enten EU eller EØS. Den straffer også ikkehjemmehørende skatteydere, som befinder sig i en situation, der kan sammenlignes med de hjemmehørendes, fordi hovedparten af deres indkomst stammer fra deres aktiviteter i Frankrig. Hvis Frankrig ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen opfordrer TYSKLAND til at bringe sine regler i overensstemmelse med EU-retten for så vidt angår standardsatsordningen for landbrugere

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Tyskland angående anvendelsen af en særlig momsordning for landbrugere. EU-reglerne (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112/EF) gør det muligt for medlemsstaterne at anvende en standardsatsordning for landbrugere. Under denne ordning opkræver landbrugerne et standardbeløb — en "standardgodtgørelse" — ved salg af deres landbrugsprodukter og ­ydelser i stedet for at anvende de almindelige momsregler. Til gengæld kan de ikke få godtgørelse for moms, som de allerede har betalt. Ordningen er tiltænkt landbrugere, som sandsynligvis vil kunne opleve administrative vanskeligheder, hvis de skal følge de almindelige momsregler. Tyskland anvender imidlertid standardsatsordningen automatisk for alle landbrugere, herunder ejere af store landbrug, uden at skelne mellem dem, der vil have sådanne vanskeligheder, og dem, der ikke vil. Ved at tillade anvendelse af standardsatsen på denne måde, bliver landbrugerne ifølge tal fra det øverste tyske revisionsorgan (på tysk: Bundesrechnungshof) overkompenseret for den moms, de har betalt i tidligere led. Ifølge EU-reglerne er dette ikke tilladt, og det medfører væsentlig fordrejning af konkurrencen i det indre marked. Hvis Tyskland ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen anmoder TYSKLAND om at ændre restriktive exitbeskatningsregler vedrørende kapitalgevinster

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Tyskland, fordi landet pålægger en øjeblikkelig exitskat på overførsler af aktiver til et EU-/EØS-land. Overførsel af tyske aktiver fra tyske selskaber til en modtager etableret i en EFTA-stat, der deltager i EØS-samarbejdet (Norge, Island og Liechtenstein), behandles mindre favorabelt end rent indenlandske overførsler. Dette skyldes, at gældende tysk ret kræver, at urealiserede kapitalgevinster inkluderes i skattegrundlaget for det pågældende regnskabsår for så vidt angår sådanne overførsler. Desuden kan ikkehjemmehørende skatteydere ikke drage fordel af denne udskudte beskatning, men beskattes øjeblikkeligt. Denne begrænsning udgør en tilsidesættelse af etableringsretten. De pågældende tyske regler vil derfor kunne afskrække skatteydere fra at udøve deres etableringsret i henhold til artikel 49 i TEUF og den tilsvarende bestemmelse i EØS-aftalen. Hvis Tyskland ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen anmoder PORTUGAL om at bringe sine skatteregler om ikkehjemmehørende personers salg af fast ejendom i overensstemmelse med EU's regler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Portugal og bede medlemsstaten om at ændre sine restriktive exitbeskatningsregler vedrørende kapitalgevinster og bringe dem i overensstemmelse med de relevante domme afsagt af EU-Domstolen. Portugal beskattede ikkehjemmehørende skatteyderes kapitalgevinster med en fast sats på 28 %, hvorimod hjemmehørende skatteydere blev beskattet med en progressiv indkomstskattesats. I to sager (sag nr. C-443/06, Hollmann mod Pública, og C-184/18, Fazenda Pública mod Teixeira) slog EU-Domstolen fast, at denne forskelsbehandling er uforenelig med den frie bevægelighed for kapital som fastsat i artikel 63 i TEUF og i EØS-aftalen. Portugal har indført den mulighed, at personer, der ikke er hjemmehørende i landet, kan blive behandlet som personer, der er hjemmehørende, og få 50 % af sådanne kapitalgevinster fra portugisiske kilder beskattet til en gradvis indkomstskattesats. Ifølge EU's retspraksis afhjælper den blotte mulighed for at blive behandlet som hjemmehørende skatteyder ikke overtrædelsen, hvis standardbeskatningen fortsat udgør en større byrde for ikkehjemmehørende skatteydere. Hvis Portugal ikke giver Kommissionen et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den vælge at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen opfordrer indtrængende RUMÆNIEN til at overholde EU-reglerne om refusion af uretmæssigt opkrævede registreringsafgifter

Kommissionen har i dag besluttet at sende Rumænien en begrundet udtalelse for ikke at sikre fuldstændig og omgående tilbagebetaling af registreringsafgifter for brugte køretøjer købt i andre medlemsstater. EU-Domstolen har slået fast, at disse afgifter er i strid med EU-reglerne (artikel 110 i TEUF). De rumænske regler om tilbagebetaling af afgifter opfylder ikke principperne om loyalt samarbejde, ækvivalens og effektivitet. Hvis Rumænien ikke reagerer inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til at bringe indkomstskattereglerne i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Det Forenede Kongerige angående national lovgivning om indkomstskattelettelser for tab i forbindelse med afhændelse af aktier. På nuværende tidspunkt er det kun aktier i selskaber, som helt eller delvist udfører deres aktiviteter i Det Forenede Kongerige, som er omfattet af lettelsen. Denne regel stiller skatteydere, der investerer i kvalificerende aktier i selskaber, som udfører deres aktiviteter i andre EU-medlemsstater end Det Forenede Kongerige, dårligere. Den udgør ligeledes en begrænsning af den frie bevægelighed for kapital (artikel 63 i TEUF). Hvis Det Forenede Kongerige ikke giver Kommissionen et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Beskatning: Kommissionen anmoder DET FORENEDE KONGERIGE om at tilpasse sine regler om skattefradrag for lån til erhvervsdrivende

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Det Forenede Kongerige angående national lovgivning om skattefradrag for lån til erhvervsdrivende Der findes p.t. en bestemmelse i britisk lovgivning, som muliggør et særligt skattefradrag, hvis et "kvalificerende lån" bliver uinddriveligt. I dette tilfælde har långiver ret til at kræve, at lånebeløbets størrelse kan trækkes fra den skat på kapitalgevinster, som vedkommende skal betale, eller fra selskabsskatten på skattepligtige gevinster. Der er imidlertid forskel i skattebehandlingen af "uinddrivelige lån" ydet til britiske statsborgere og til låntagere, som ikke har fast bopæl i Det Forenede Kongerige. Dette udgør en ubegrundet begrænsning af den frie bevægelighed for kapital (artikel 63 i TEUF). Hvis Det Forenede Kongerige ikke giver Kommissionen et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den vælge at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Åbningsskrivelser

Beskatning: Kommissionen opfordrer atter UNGARN til at bringe sit trafikkontrolsystem i overensstemmelse med EU-reglerne

Kommissionen har i dag besluttet at sende en supplerende åbningsskrivelse til Ungarn for at bekræfte, at kravene i landets trafikkontrolsystem ikke er i overensstemmelse med EU's momsregler (Rådets direktiv 2006/112/EF) og anmode om, at de bliver ændret. I henhold til reglerne i det elektroniske handels- og trafikkontrolsystem (EKAER) er selskaberne forpligtet til at give de ungarske skattemyndigheder nærmere oplysninger med henblik på moms på visse virksomhedsejede transportmidler, der benytter offentlige veje. Kommissionen bekræfter, at EKAER-kravene er i strid med momsreglerne, fordi de primært er rettet mod grænseoverskridende EU-transaktioner og indfører administrative formaliteter i forbindelse med grænsepassage. Derudover mener Kommissionen, at den ungarske lovgivning er i strid med princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet såvel som med friheden til at oprette egen virksomhed som fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Hvis Ungarn ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de ungarske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen opfordrer UNGARN til at bringe afgiftssatserne på cigaretter på niveau med EU's minimumstærskel

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Ungarn, fordi landet ikke når minimumstærsklen for punktafgift på cigaretter som fastsat i EU's regler om forarbejdet tobak (Rådets direktiv 2011/64/EU). Ifølge de gældende regler skal medlemsstaterne pålægge cigaretter en punktafgift på mindst 60 % af den gældende vejede gennemsnitlige detailpris på cigaretter, der frigives til forbrug i landet. Ungarn fik sammen med andre medlemsstater en overgangsperiode frem til den 31. december 2017 til at opfylde kravet, men punktafgiften på cigaretter i Ungarn ligger fortsat under minimumstærsklen. Hvis Ungarn ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de nationale myndigheder.

Beskatning: Kommissionen opfordrer POLEN til at ændre sin momslovgivning for så vidt angår punktafgiftspligtige varer, der toldbehandles af modtagere

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Polen for at få landet til at ændre sin momslovgivning for så vidt angår de regler, der pålægger modtagere, som foretager toldbehandling af punktafgiftspligtige varer såsom brændstof for deres kunder, at betale moms — ikke kun af deres tjenester, men også af den punkt- og brændstofafgift, der er opkrævet. Det sker til trods for, at de ikke foretager køb af brændstof inden for EU i henhold til EU's gældende momsregler (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112/EF). Dette kan desuden føre til dobbeltbeskatning, eftersom de pågældende virksomheders kunder også er forpligtet til at betale moms, når de køber brændstof inden for EU. Hvis Polen ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de polske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder PORTUGAL om at ændre sin lovgivning om beskatning af personbiler

Kommissionen har i dag besluttet at indlede en traktatbrudssag mod Portugal, fordi landet ikke tager højde for miljøkomponenten i den registreringsafgift, som pålægges brugte biler, der importeres fra andre medlemsstater til afskrivningsformål. Kommissionen mener, at den portugisiske lovgivning er uforenelig med artikel 110 i TEUF, idet brugte biler importeret fra andre medlemsstater beskattes hårdere sammenlignet med brugte biler købt på det portugisiske marked, fordi der ikke fuldt ud bliver taget højde for afskrivningen. Hvis Portugal ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de portugisiske myndigheder.

Told: Kommissionen anmoder RUMÆNIEN om at ændre sin lovgivning om toldskyld

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Rumænien, hvor landet anmodes om at bringe sin lovgivning om toldskyld i overensstemmelse med EU's toldkodeks (forordning (EU) nr. 952/2013). I henhold til denne forordning skal toldmyndighederne meddele debitor toldskylden inden for en periode på tre år. Hvis toldskylden opstår pga. en strafbar handling, skal den meddeles inden for 10 år. Ifølge rumænsk toldlovgivning kan toldskylden ikke meddeles debitor efter fem år fra det tidspunkt, hvor toldskylden er opstået, uanset om toldskylden er opstået pga. en strafbar handling eller ej. Denne bestemmelse er også i strid med reglen om en periode på tre år til meddelelse af toldskyld som fastsat i EU's toldlovgivning. Hvis Rumænien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de rumænske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder SPANIEN om at afskaffe de unødigt restriktive betingelser under ordningen med udskydelse af beskatning i forbindelse med fuldstændig spaltning af selskaber

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse og anmode Spanien om afskaffe de unødigt restriktive betingelser i spansk lovgivning, der er i strid med fusionsdirektivet (Rådets direktiv 90/434/EØF). Formålet med direktivet er at sikre, at virksomhedsomstruktureringer, såsom fusioner og spaltninger, ikke bremses af beskatning på tidspunktet for omstruktureringen. Beskatning af kapitalgevinster, der resulterer af en sådan omstrukturering, skal derfor udskydes til tidspunktet for senere salg eller afhændelse af aktiverne og aktierne. Spansk lovgivning indeholder imidlertid unødigt restriktive betingelser for visse typer spaltning af virksomheder: skatteudsættelsen gives ikke, hvis aktionærerne i den spaltede virksomhed ikke modtager det samme antal aktier i alle de virksomheder, der resulterer af spaltningen, medmindre de overførte aktiver er aktivitetsområder. Hvis Spanien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de spanske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder SPANIEN om at ændre reglerne om multinationale virksomheders land for land-rapportering

Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Spanien med en opfordring til at gennemføre EU-reglerne om multinationale koncerners land for land-rapportering (det fjerde direktivet om administrativt samarbejde, Rådets direktiv 2016/881) i deres helhed. Der mangler en række elementer i de gældende spanske regler for så vidt angår multinationale virksomheders rapporteringsforpligtelser. Hvis Spanien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de spanske myndigheder.

Henlæggelser

Beskatning: Kommissionen lukker sag for TJEKKIET, GRÆKENLAND og POLEN

Kommissionen ser positivt på Tjekkiets, Grækenlands og Polens gennemførelse af foranstaltningerne om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på skatteområder for så vidt angår medlemsstaternes skattemyndigheders adgang til oplysninger vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge (det femte direktiv om administrativt samarbejde, Rådets direktiv (EU) 2016/2258). Kommissionen har i dag besluttet at henlægge disse tre sager. Kommissionen åbnede traktatbrudssager mod disse tre medlemsstater i januar 2018, og i juni 2016 blev der sendt en begrundet udtalelse til de græske myndigheder.

MEMO/19/462

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar