Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Производства от месец януари за установяване на нарушение: ключови решения

Брюксел, 24 януари 2019 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 87 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 

1. Земеделие и развитие на селските райони

(За повече информация: Daniel Rosario — тел.: +32 229 56185, Clémence Robin – тел.: +32 229 52509)

Мотивирани становища

Географски означения: Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ да отмени националната си правна уредба относно географските означения

Комисията реши днес да предприеме по-нататъшни действия по производство за установяване на нарушение като изпрати на България мотивирано становище във връзка с нейния Закон за марките и географските означения от 1 септември 1999 г. От 2008 г. насам България поддържа национален регистър на географските означения за селскостопански продукти и храни. Комисията смята, че националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012). В съответствие с последователната съдебна практика — C-478/07 (дело Budvar, 2009 г.) и C-56/16/P (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017 г.) — правната уредба на ЕС предвижда единна и изчерпателна система на закрила на географските означения, попадащи в нейното приложно поле. България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г. и е можела да защитава съществуващите национални географски означения само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС. Комисията започна производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо, което бе изпратено на българските органи през януари 2018 г. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Географски означения: Комисията приканва ДАНИЯ да прилага принудителни мерки за защита на защитеното наименование за произход „Feta“

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Дания поради липса на адекватно изпълнение от страна на датските органи на задълженията на страната съгласно правото на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012). Комисията смята, че Дания не е предотвратила, нито спряла нарушаването на регламента на ЕС от страна на дружества, намиращи се в Дания, които произвеждат (и/или внасят от други страни) и изнасят бяло саламурено сирене за трети държави след като му поставят етикети с означение „Feta“. Това представлява неспазване на правилата на ЕС относно спецификациите на продуктите, въведени по отношение на защитените наименования за произход (ЗНП), и се счита за подвеждащо етикетиране. „Feta“ е регистрирано ЗНП от 2002 г. насам. Регламентът на ЕС защитава регистрираните наименования срещу няколко вида злоупотреби. Сред тези злоупотреби е прякото или косвено използване за търговски цели на регистрирано наименование за обозначаване на продукти, които са сходни с продуктите, регистрирани под това наименование, или алтернативно използване с цел възползване от репутацията на наименованието. Наименования на продукти, регистрирани като ЗНП, са тези, които имат най-силни връзки с географското място, където са произведени продуктите. Комисията започна производството срещу Дания за установяване на нарушение през януари 2018 г. Дания разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

2. Конкуренция

(За повече информация: Ricardo Cardoso – тел.: +32 229 80100, Maria Tsoni – тел.: +32 229 90526)

Официално уведомително писмо

Държавна помощ: Комисията приканва ГЪРЦИЯ да събере неправомерна помощ, предоставена на минно дружество LARCO

Днес Европейската комисия реши да изпрати на Гърция официално уведомително писмо във връзка с неизпълнението от Гърция на решението на Съда от 9 ноември 2017 г. (дело C-481/16, Европейска комисия/Република Гърция). С това решение Съдът е осъдил Гърция, че не е изпълнила решението на Комисията от 27 март 2014 г. за събиране на помощта, с което на Гърция е било наредено да събере от LARCO General Mining and Metallurgical Company S.A. неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар помощ в размер на 135,8 милиона евро. Въпросната помощ е била предоставена на LARCO под формата на държавни гаранции и капиталови инжекции. Гърция ще разполага с два месеца да отговори и да докаже, че възстановяването на помощта е било извършено. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Гърция пред Съда на ЕС и да поиска от него да наложи на Гърция еднократна глоба и финансови санкции.

Прекратени производства

Антитръстови мерки: Комисията прекратява производствата за установяване на нарушение, образувани срещу 3 държави членки във връзка с транспонирането в националното законодателство на Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.

Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушение, образувани срещу България, Гърция и Португалия, тъй като тези държави вече са транспонирали в националното си законодателство Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила (Директива 2014/104/ЕС). С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си. Поради това Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила представлява важна част от системата за прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията. Държавите членки бяха задължени да я транспонират в националното си право до 27 декември 2016 г. Седем държави членки я транспонираха преди изтичането на крайния срок. След като поради липса на съобщаване на мерките за транспониране бяха образувани производства за установяване на нарушение, 18 държави членки транспонираха директивата през 2017 г. България, Гърция и Португалия направиха това през първата половина на 2018 г. Понастоящем Комисията проверява съответствието на националното транспониране на 28-те държави членки.

 

3. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Marietta Grammenou – тел.: +32 229 83583)

Прекратени производства

Киберсигурност: Комисията прекратява производства за установяване на нарушение, образувани срещу ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ и ХЪРВАТИЯ

Европейската комисия реши днес да прекрати производствата за установяване на нарушение, които бе образувала срещу Ирландия, Испания, Нидерландия, Португалия, Франция и Хърватия поради това, че до 9 май 2018 г. тези държави не бяха транспонирали в националното си законодателство първото общоевропейско законодателство, уреждащо правилата относно киберсигурността (Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи — Директива (ЕС) 2016/1148/ЕС). Комисията взе това решение, тъй като тези държави членки успяха да докажат, че транспонирането на новите правила в националните им закони е в съответствие с Директивата. Целта на директивата е да се постигне еднакво високо равнище на сигурност на мрежите и информационните системи в целия ЕС чрез развитие на националните способности в областта на киберсигурността. С нея се цели също увеличаване на сътрудничеството на равнище ЕС и въвеждане за операторите на основни услуги и доставчиците на цифрови услуги на задължения, свързани със сигурността, и задължения за докладване на инциденти. През юли 2018 г. Комисията образува производство за установяване на нарушение като прикани засегнатите държави членки да завършат процеса на транспониране.Тя ще продължи да работи по 11 висящи производства за нарушения, образувани поради липса на пълно транспониране на Директивата, и очаква да разполага с по-задълбочен общ преглед на транспонирането в целия ЕС през идните месеци. За повече информация относно това как държавите членки изграждат капацитета си в областта на киберсигурността вж. актуалното състояние на транспонирането на Директивата и документа с въпроси и отговори. Виж също информационния фиш за всички действия на ЕС, насочени към повишаване на киберсигурността.

 

4. Икономически и финансови въпроси

(За повече информация: Annika Breidthardt — тел.: +32 229 56153, Enda McNamara —тел.: +32 229 64976)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява пред Съда иск срещу СЛОВЕНИЯ за това, че същата не е зачела защитения статут на документите на ЕЦБ и не е оказала лоялно сътрудничество

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Словения за това, че същата е нарушила неприкосновеността на архивите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и не е изпълнила задължението за лоялно сътрудничество в контекста на изземването на документи на Европейската централна банка, извършено в Централната банка на Словения. На 6 юли 2016 г., в рамките на национално разследване срещу длъжностни лица от централната банка, което не е било свързано със задачите на ЕЦБ, словенските органи са иззели информационни носители от Банката на Словения, включващи документи и ИТ хардуер на ЕЦБ. ЕЦБ не е предоставила предварително разрешение за изземването на тези предмети и последвалите ѝ опити за уреждане на въпроса по взаимно съгласие са останали без резултат. Опитите на Комисията да изясни фактите и обстоятелствата не се увенчаха с успех. Тези опити включваха писмо в рамките на EU pilot, изпратено през декември 2016 г., официално уведомително писмо през май 2017 г. и мотивирано становище през юли 2018 г. Комисията продължава да поддържа тесни контакти с ЕЦБ по този въпрос. За повече информация, моля, вж. пълното съобщение за медиите.

 

5. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion – тел.: +32 229 67094)

Мотивирани становища

Свободно движение на работници: Комисията иска от ИРЛАНДИЯ, КИПЪР, РУМЪНИЯ и ФРАНЦИЯ да я уведомят за пълното транспониране на разпоредбите относно допълнителните пенсионни права на мобилните работници

Европейската комисия реши днес да изпрати мотивирани становища до Ирландия, Кипър, Румъния и Франция, поради това, че тези държави не са уведомили за пълното транспониране на разпоредбите на ЕС относно допълнителните пенсионни права (Директива за преносимостта на пенсионните права — Директива 2014/50/ЕС) в националните си законодателства. С Директивата се установяват минимални изисквания за придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права. Директивата има голямо значение за насърчаването на трудовата мобилност, тъй като запазва допълнителните пенсионни права на мобилните работници. През април 2014 г. държавите членки се споразумяха да транспонират тази директива и да съобщят на Комисията националните мерки за транспониране до май 2018 г. Комисията вече изпрати през юли 2018 г. официални уведомителни писма на горепосочените държави членки. И четирите държави отговориха, че са в процес на транспониране. Тъй като Комисията все още не е получила уведомление за пълното транспониране, тя реши да изпрати мотивирано становище. Ако държавите членки не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официално уведомително писмо

Индексация на семейните обезщетения: Комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу АВСТРИЯ

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Австрия. То се отнася до нова правна уредба, съгласно която по отношение на гражданите на ЕС, работещи в Австрия, се прилага индексиране на техните семейни обезщетения и семейни данъчни облекчения, когато децата им са с местоживеене в чужбина. От 1 януари 2019 г. в Австрия започва да се прилага правило, според което семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, плащани за деца с местопребиваване в друга държава членка, зависят от жизнения стандарт във въпросната друга държава членка. Това означава, че много граждани на ЕС, които работят в Австрия и правят вноски в нейната социалноосигурителна и данъчна система по същия начин като местните работници, ще получават по-малки обезщетения само защото децата им живеят в друга държава членка. Разпоредбите на ЕС за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004) не допускат държава членка да намалява паричните обезщетения, предоставяни на лицата, осигурени съгласно нейното законодателство, само поради това, че те или членове на техните семейства са с местоживеене в друга държава членка. Тези разпоредби забраняват също така дискриминацията, основана на гражданство. Всяко намаляване на семейните обезщетения единствено поради факта, че децата живеят в чужбина, представлява нарушение на разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност, както и на принципа на равно третиране на работниците, които са граждани на друга държава членка, що се отнася до социалните и данъчните предимства (Регламент (ЕС) № 492/2011). С изпращането на официално уведомително писмо до Австрия Европейската комисия стартира официално производство за установяване на неизпълнение на задължения. Сега Австрия разполага със срок от два месеца, за да вземе отношение към опасенията на Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище. За повече информация, моля, вж. пълното съобщение за медиите.

 

6. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf – тел.: +32 229 74959)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз и официални уведомителни писма

Енергийна ефективност на сградите: Комисията предявява пред Съда искове срещу СЛОВЕНИЯ и ЧЕХИЯ поради неизпълнение на задължението за осигуряване на надлежно излагане на сертификатите за енергийни характеристики на сградите

Европейската комисия реши днес да предяви пред Съда на ЕС искове срещу Словения и Чехия за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директивата относно енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС).Съгласно тази директива държавите членки трябва да въведат и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовна инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това директивата изисква от държавите членки да гарантират, че до 2021 г. всички нови сгради ще бъдат от типа на така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Наред с това директивата изисква от държавите членки да гарантират, че сертификатите за енергийни характеристики се излагат в определени сгради, посещавани често от граждани. Това правило следва да доведе до осведоменост на гражданите относно важността на ефикасното потребление на енергия и да създаде стимули за извършване на ремонти. През 2015 г. Комисията насочи вниманието на националните органи към неправилното транспониране на това изискване, а през 2017 и 2018 г. изпрати официални писма до двете държави членки. До настоящия момент обаче законодателството на държавите членки по този въпрос не е приведено в съответствие с директивата. В допълнение към това, Комисията реши да започне срещу Румъния и Хърватия производство за установяване на неизпълнение на задължения, тъй като тези държави членки не са представили доклади за напредъка в постигането на равнища на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти. За повече информация, моля, вж. пълното съобщение за медиите.

Мотивирано становище

Основни норми за безопасност: Комисията приканва ИТАЛИЯ да транспонира законодателството на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати до Италия мотивирано становище с настояване за транспониране на новата Директива за основните норми за безопасност (Директива 2013/59/Евратом на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират директивата до 6 февруари 2018 г. С новата директива се осъвременява и консолидира европейското законодателство за радиационна защита. Тя въвежда основни стандарти за безопасност, за да се защитят работниците, населението и пациентите срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. Директивата включва и разпоредби относно аварийната готовност и аварийното реагиране, които бяха засилени след ядрената катастрофа във Фукушима. Засегнатата държава членка ще разполага със срок от два месеца, за да отговори на мотивираното становище и да съобщи мерките си за транспониране. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Мотивирани становища и официални уведомителни писма

Устойчиви биогорива: Комисията призовава 6 държави членки да въведат правилата на ЕС относно непреките промени в земеползването, свързани с бензиновите и дизеловите горива

Комисията реши днес да изпрати мотивирани становища до Германия и Латвия и официални уведомителни писма до Ирландия, Финландия, Франция и Чехия за това, че не са транспонирали напълно разпоредбите на ЕС относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2015/1513). Посочената директива има за цел да се намали риска от непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива. Непреки промени в земеползването има, когато земеделска земя, използвана за отглеждането на култури за храна на хора или животни, започва вместо това да се използва за отглеждането на култури за производство на биогорива — това увеличава натиска за отглеждането на култури за храна на хора и животни да се използват други (неизползвани) земи, за да се отговори на търсенето на такива храни, което на свой ред оказва въздействие върху емисиите на парникови газове. Така например нивата на СО2 в атмосферата се увеличават, когато земеделската земя се разширява върху земи с високи въглеродни запаси, каквито са горите, мочурищата и торфищата. Наред с това директивата подготвя прехода към биогорива от ново поколение, произвеждани от суровини, като отпадъци и остатъци. Съгласно директивата държавите членки трябваше да транспонират законодателството на ЕС и да съобщят на Комисията за приетите мерки до 10 декември 2017 г. Засегнатите държави членки сега разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на опасенията на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да пристъпи към следващия етап от производството за установяване на нарушение, включително сезиране на Съда на ЕС във връзка с днешните мотивирани становища.

Официални уведомителни писма

Енергийна ефективност: Комисията иска от 15 държави членки да се съобразят със законодателството на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Франция, Хърватия и Чехия, с което отправя официално искане за правилно транспониране на Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС) в националните законодателства. С директивата от 2012 г. се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Съгласно директивата всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи.

Ядрени отпадъци: Комисията приканва настоятелно ЛАТВИЯ да транспонира правилно законодателството на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Латвия поради това, че същата не е транспонирала правилно законодателството на ЕС относно безопасното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (Директива 2011/70/Евратом на Съвета). С посочената директива се създава рамка на ЕС за осигуряване на отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци — включително такива, които са резултат от използването на ядрените и радиационните технологии за цели, различни от тези за производство на енергия — с цел да се избегне прехвърлянето на неоправдана тежест върху идните поколения. Тези разпоредби имат за цел да защитават работещите и населението от опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения. Освен това с директивата се изисква предоставяне на необходимата информация и участие на обществеността по въпроси, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, като същевременно в нея надлежно се вземат предвид въпросите, свързани със сигурността и правата на интелектуална собственост върху информацията. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата до 23 август 2013 г. След като извърши оценка на националната програма на Латвия, Комисията прецени, че част от изискванията на директивата не са взети предвид в достатъчна степен от латвийските органи. Сега Латвия разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да изпрати мотивирано становище.

 

7. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Даниела Стойчева — тел.: +32 229 53664)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява пред Съда иск срещу ИСПАНИЯ за установяване на неправомерно бездействие във връзка със защитата срещу наводнения

Европейската комисия предявява иск срещу Испания пред Съда на ЕС за неспазване на правилата на ЕС за предотвратяване на наводнения (Директива за наводненията — Директива 2007/60/ЕО).С Директивата се цели намаляване и управление на рисковете от наводненията за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябваше да изготвят планове за управлението на риска от наводнения, да публикуват тези планове и да уведомят Комисията за тях до 22 март 2016 г. След като Испания не спази първоначалния срок, през март 2018 г. Комисията откри процедура за установяване на нарушение като изпрати на испанските органи официално уведомително писмо. Комисията настойчиво ги прикани да завършат, публикуват и съобщят плановете за управление на риска от наводнения за седемте района на речни басейни на Канарските острови (Ел Хиеро, Фуертевентура, Гран Канария, Ла Гомера, Ла Палма, Лансароте и Тенерифе). Тъй като неизпълнението продължи, през юли 2018 г. Комисията изпрати на Испания мотивирано становище. Тъй като ситуацията остава непроменена в седемте района на речни басейни на Канарските острови, Комисията реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС. За повече информация, моля, вж. пълното съобщение за медиите.

Комисията предявява пред Съда иск срещу Испания поради това, че не е предприела действия за защита на влажните зони на парка Доняна (Doñana)

Европейската комисия предявява пред Съда на ЕС иск срещу Испания поради това, че същата не е предприела подходящи мерки за защита на подземните водни обекти, които захранват влажните зони на Доняна, както се изисква от законодателството на ЕС в областта на водите (Рамковата директива за водите — Директива 2000/60/ЕО). Освен това Испания не предприема подходящи действия за предотвратяване влошаването на състоянието на защитените местообитания в тези влажни зони, което представлява нарушение на законодателството на ЕС в областта на опазването на дивата природа. Влажните зони на Доняна са сред най-големите в Европа и включват голямо разнообразие от екосистеми. Те са дом на голям брой представители на флората и фауната, включително на силно застрашени видове, като царския орел, иберийския рис и шипобедрената костенурка. Поради стратегическото си местоположение, Доняна е също така част от миграционния маршрут на милиони европейски птици всяка година. Това уникално биоразнообразие е защитено съгласно Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) и Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО), като националният парк Доняна и околностите му включват няколко зони, които Испания е определила за защитени зони по „Натура 2000“. Взетото днес решение бе предшествано от мотивирано становище, изпратено на испанските органи през април 2016 г. Комисията е загрижена, че състоянието на влажните зони вероятно ще се влоши допълнително, тъй като Испания не изпълнява задълженията си съгласно Рамковата директива за водите и Директивата за местообитанията. Въведените мерки за осигуряване на устойчивото управление на водните ресурси и опазването на местообитанията в Доняна са недостатъчни и освен това не се прилагат както трябва. По тази причина Комисиятарешида предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС.За повече информация, моля, вж. пълното съобщение за медиите.

Мотивирани становища

Комисията приканва АВСТРИЯ, ИТАЛИЯ и ЛАТВИЯ да предприемат действия за прилагане на разпоредбите на ЕС относно достъпа до генетични ресурси

Европейската комисия приканва Австрия, Италия и Латвия да засилят усилията си за прилагане на правото на ЕС, което има за цел да гарантира, че полученият в други държави достъп до генетични ресурси, които се използват в ЕС, е бил осъществен в съответствие с изискванията за достъп и подялба на ползите, въведени от тези държави в съответствие с Протокола от Нагоя. Под генетични ресурси се разбира генетичен материал от растителен, животински или микроорганизмов произход, като медицински растения, земеделски култури и породи животни, който има реална или потенциална стойност. Ако една държава е въвела изисквания относно достъпа и подялбата на ползите, потребителите, желаещи да получат генетичния материал с цел изследвания, опазване, търговско или промишлено приложение, трябва да изпълнят тези изисквания, както е посочено в Регламента на ЕС относно достъпа до генетични ресурси и подялбата на ползите от тях (Регламент (ЕС) № 511/2014). След влизането в сила на посочения регламент на ЕС през юни 2014 г., държавите членки трябваше да предприемат мерки, за да гарантират ефикасното му прилагане. По-конкретно държавите от ЕС са задължени да определят компетентните органи, които ще отговарят за прилагането на регламента, и да информират Комисията. Тъй като Австрия, Италия и Латвия не са уведомили за законодателство за определяне на такива органи или за въвеждане на санкции, Комисията реши да им изпрати мотивирани становища. Сега тези държави разполагат с два месеца, за да коригират положението. Ако не направят това, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

Питейна вода: Комисията приканва ИТАЛИЯ да гарантира безопасна питейна вода за своите граждани

Европейската комисия реши днес да изпрати мотивирано становище до Италия поради това, че същата не е изпълнила задълженията, произтичащи от законодателството на ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива за питейната вода — Директива 98/83/ЕО на Съвета), и е допуснала превишаване на параметричните стойности за арсен и флуориди в някои области. Целта на Директивата е да опазва здравето на хората от вредните последици от заразяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота. Съгласно правилата на ЕС питейната вода трябва да не съдържа микроорганизми, паразити или всякакви други вещества, представляващи потенциална опасност за здравето на хората. В продължение на дълъг период от време питейната вода, предоставяна в 16 зони на водоснабдяване в регион Лацио, община Витербо, е съдържала арсен и/или флуориди, надхвърлящи допустимите параметри. Това може да доведе до риск за здравето на хората, особено за децата на възраст под 3 години. През 2014 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо, но италианските органи все още не са предприели подходящи действия и не са изпълнили задължението си за информиране, даване на съвети и уведомяване на потребителите за последиците за здравето. Италия разполага с два месеца, за да коригира положението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

Шум: Комисията приканва настоятелно ПОЛША да защити своите граждани от шумовото замърсяване

Комисията приканва Полша да спази ключовите разпоредби на Директивата за шума (Директива 2002/49/ЕО), с цел намаляване на шумовото замърсяване в ЕС. Шумът в околната среда — причиняван от автомобилния, железопътния и летищния трафик, промишлеността, строителството и някои други дейности на открито — е втората основна причина за преждевременна смърт в ЕС след замърсяването на въздуха. Директивата изисква от държавите членки да приемат планове за действие във връзка с шума, целящи или запазване на нивата на шума на актуалното им равнище (когато тези нива са в рамките на националните гранични стойности) или привеждането им в съответствие, ако граничните стойности са превишени. Комисията изпрати на Полша официално уведомително писмо през май 2017 г. Въпреки че е отбелязан известен напредък, полските органи все още не са приели своите преразгледани стратегически карти на шума и плановете за действие във връзка с шума за няколко агломерации, както и плановете за действие във връзка с шума за големите пътища, железопътни линии и за летище Chopin във Варшава. В резултат на това днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище, с което дава на Полша срок от два месеца, за да коригира ситуацията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС.

Опазване на природата: Комисията приканва СЛОВАКИЯ да подобри управлението на горите

Комисията реши днес да изпрати на Словакия мотивирано становище поради това, че страната не е предприела адекватни мерки за опазване на природата, в резултат на което е настъпил значителен спад в броя на птиците. С разпоредбите на ЕС относно местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) и птиците (Директива 2009/147/ЕО) се създава „Натура 2000“ — мрежа от защитени зони в целия ЕС, които осигуряват защита срещу възможни вредни промени. Съгласно това законодателство преди да се даде разрешение за плановете за управление на горите и за дейности в горите, като например сеч в защитени зони, те трябва да бъдат подложени на оценка относно тяхното въздействие върху зоните, включени в „Натура 2000“. Словашките планове за управление на горите и промените в тях, както и санитарната сеч за предотвратяване на нашествия на вредители, следва да бъдат подлагани на оценка на тяхното въздействие. До настоящия момент в словашкото законодателство липсват разпоредби в това отношение. Поради това Комисията счита, че Словакия не е транспонирала правилно предвиденото в Директивата за местообитанията задължение проектите в защитените зони, включени в „Натура 2000“, да се подлагат на подходяща оценка на въздействието им върху въпросните зони. Една от последиците от това е, че популацията на глухара (Tetrao urogallus), който е най-голямата яребица в света, е намаляла наполовина в специалните защитени зони (СЗЗ), откакто Словакия се присъедини към ЕС през 2004 г. Поради това Комисията смята също, че Словакия не е взела подходящи мерки за избягване влошаването на състоянието на местообитанията на глухара и обезпокояването на този вид, като по този начин не е приложила правилно Директивата за местообитанията. Освен това Словакия все още не е приела достатъчни специални мерки по опазване на глухара, както се изисква от Директивата за птиците, и не е приела плановете за управление за съответните специални защитени зони. Словакия разполага с два месеца, за да коригира положението. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Мотивирано становищe и прекратяване на производства

Градски отпадъчни води: Комисията призовава ЛАТВИЯ и ЛИТВА да подобрят пречистването на своите отпадъчни води и прекратява две производства

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Латвия и Литва за това, че не са осигурили за всички агломерации с повече от 2 000 жители подходящи системи за събиране и пречистване на градските отпадъчни води, както се изисква съгласно правилата на ЕС, съдържащи се в Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета). С Директивата се цели околната среда в ЕС да бъде защитена от вредните последици на градските отпадъчни води, като например обогатяването на водата с хранителни вещества. Хранителните вещества предизвикат ускорен растеж на водорасли, който нарушава равновесието между водните организми и влошава качеството на водите. В законодателството на равнище ЕС също така са установени правила за събирането, пречистването и заустването на отпадъчните води. Комисията счита, че 14 агломерации в Латвия и 54 агломерации в Литва нарушават няколко разпоредби от Директивата. Двете страни трябва също така да определят изисквания за канализационните системи, заустванията от пречиствателни станции, промишлените отпадни води и референтните методи за контрол и оценка на резултатите. Латвия и Литва разполагат с два месеца, за да отстранят нарушенията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу двете държави членки. Освен това Комисията прекратява производствата срещу Белгия и Люксембург за установяване на нарушение, тъй като те вече правилно прилагат Директивата. В случая на Белгия всички 48 агломерации, обхванати от решението на Съда на Европейския съюз (Комисия/Белгия, дело C-395/13 от 2014 г.) вече са постигнали съответствие с правилата на ЕС за пречистването на градските отпадъчни води. Люксембург се е съобразил с решенията на Съда на ЕС по дела Комисия/Люксембург от 2013 г.(C-576/11) и 2006 г.(C-452/05).

Официални уведомителни писма

Опазване на природата: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ и ГЕРМАНИЯ да завършат мрежата „Натура 2000“

Европейската комисия призовава България, Германия и Италия да спазват своите задължения съгласно правилата на ЕС относно опазването на естествените местообитания и защитените видове, включени в мрежата „Натура 2000“ (Директивата за местообитанията, Директива 92/43/ЕИО на Съвета). Държавите членки трябва да определят териториите, включени в списъка ЕС на териториите от значение за Общността, като специални защитени зони (СЗЗ). Те също така трябва да установят необходимите мерки за опазване с цел поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние. Тези действия трябва да бъдат осъществени в срок от шест години от включването на тези територии в списъка на ЕС като територии от значение за Общността (ТЗО). Това са основни изисквания за опазване на биологичното разнообразие в ЕС. България е определила само 9 от 230 територии от значение за Общността за специални защитени зони в рамките на изисквания срок и като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели и мерки за опазване за всяка от тях. Германия не е определила 787 от общо 4606 в рамките на изискваните срокове. Освен това тя като цяло и трайно не е определила достатъчно подробно целите за опазване за всички територии по „Натура 2000“. Комисията също счита, че Германия не е осигурила активно и редовно разпространение на плановете за управление сред обществеността от страна на публичните органи в шест региона. В Италия 463 територии от значение за Общността, за които крайният срок е изтекъл, все още не са определени за специални защитени зони. Освен това Италия като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели на опазването и не е установила необходимите мерки за опазване, които отговарят на екологичните изисквания за типовете естествени местообитания, във всичките 19 региона и 2 автономни провинции. Ето защо Комисията изпраща допълнително официално уведомително писмо на Италия и Германия, както и официално уведомително писмо на България. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Биологично разнообразие: Комисията призовава 9 държави членки да защитават околната среда срещу инвазивни чужди видове

Европейската комисия призовава Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Ирландия, Полша, Португалия, Словакия и Испания да засилят прилагането от тяхна страна на Регламента на ЕС за инвазивните чужди видове (Регламент № 1143/2014). Инвазивните чужди видове представляват растения и животни, които са се установили в зони извън своя естествен ареал, които бързо се разпространяват и изместват местните видове, което води до тежки последици за икономиката и околната среда. След влизането на този правен акт в сила на 1 януари 2015 г. държавите членки трябваше да въведат възпиращи санкции, а държавите членки с най-отдалечени региони трябваше да приемат специфични списъци на инвазивни чужди видове за тези територии и съответно да информират Комисията. Въпросните държави членки не са уведомили Комисията за своите санкции, за списъците на инвазивни чужди видове за най-отдалечените региони или и за двете. Ето защо Комисията реши да изпрати на всяка държава членка официално уведомително писмо, в което се предоставя срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Качество на въздуха: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да предприеме действия срещу замърсяването на въздуха

Комисията призовава Гърция да се съобрази с изискванията на правилата на ЕС за чист въздух, като вземе мерки за гарантиране на добро качество на въздуха и защита на общественото здраве (Директива 2008/50/ЕО). В законодателството на ЕС са определени пределно допустими стойности за замърсителите на въздуха, включително за азотния диоксид (NO2). В случай на превишаване на тези пределни стойности държавите членки са длъжни да гарантират изготвянето възможно най-скоро на планове за качество на въздуха, в които се определят подходящи мерки за преустановяване на превишаването. От 2010 г. насам нивата на азотен диоксид в агломерацията на Атина са над пределно допустимите стойности, определени в Директивата. Гърция обаче не е осигурила съответствие с годишната пределно допустима стойност за NO2 в Атина за периода 2010—2014 г. и не е изготвила план за качеството на въздуха, в който се определят необходимите мерки, които да съкратят максимално този период на превишаване. Освен това Гърция не е въвела подходящи пунктове за вземане на проби в зоната на Солун с цел гарантиране на надлежен мониторинг на концентрациите на NO2 . Накрая, Гърция също не е предоставила пълен доклад за качеството на въздуха, както се изисква съгласно Решение за изпълнение 2011/850/ЕС на Комисията. Тъй като Гърция все още не е изпълнила всички тези задължения, Комисията изпраща официално уведомително писмо. Гърция разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, повдигнати от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Качество на въздуха: Комисията призовава ФРАНЦИЯ и ШВЕЦИЯ да защитават своите граждани срещу замърсяването на въздуха

Комисията призовава Франция и Швеция да приведат своето законодателство в областта на качеството на въздуха в съответствие с европейските правила относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО). В Директивата се определят цели за качество на въздуха, включително амбициозни и икономически ефективни цели за подобряване на човешкото здраве и качеството на околната среда до 2020 г. В нея също се посочват начините за оценка на изпълнението на тези цели и за предприемане на коригиращи действия, ако стандартите не бъдат спазени. В транспонирането на няколко разпоредби на тази директива в законодателството на посочените държави членки има недостатъци, включително по отношение на задължението за предприемане на подходящи мерки за максимално съкращаване на периодите на превишаване на максимално допустимите стойности. Ето защо Комисията изпраща официални уведомителни писма, в които дава на Франция и Швеция срок от два месеца, за да отговорят на доводите, повдигнати от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване: Комисията призовава ЕСТОНИЯ и РУМЪНИЯ да подобрят управлението на своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Естония и Румъния във връзка с недостатъци в транспонирането от тяхна страна на правилата на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива 2012/19/ЕС). Отпадъците от електрическо и електронно оборудване, като например компютри, мобилни телефони, хладилници и телевизори, представляват един от най-бързо растящите потоци от отпадъци в ЕС и количеството им се очаква да нарасне до повече от 12 милиона тона до 2020 г. Неправилното им управление може да доведе до сериозни проблеми за околната среда и за здравето поради опасното им съдържание. На Естония се изпраща писмо във връзка с недостатъци, включващи непълни определения на основни термини, липса на яснота относно задълженията, които трябва да бъдат наложени на производителите, както и липса на изискване за предоставяне на доказателство дали отпадъците от електрическо и електронно оборудване се изнасят за държави извън ЕС. Комисията изпраща официално уведомително писмо на Румъния поради неточни национални разпоредби, в които непълно е отразено законодателството на ЕС, несъответствия по отношение на съоръженията за събиране и липсата на специфична разпоредба, изискваща всички разделно събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване да се подлагат на правилно третиране. Естония и Румъния разполагат със срок два месеца, за да представят отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Достъп до информация за околната среда: Комисията призовава ФРАНЦИЯ да осигури по-широк достъп на обществеността до информация за околната среда

Европейската комисия призовава Франция да приведе вътрешното си право в съответствие със стандартите на ЕС относно обществения достъп до информация за околната среда (Директива 2003/4/ЕО). Съгласно Директивата гражданите имат право на достъп до информация за околната среда, а публичните органи, които притежават такава информация, са длъжни да им предоставят достъп до нея. Комисията има опасения, че френското право в тази област може да е прекалено ограничаващо и да не дава достъп до информация, съдържаща се в мерки, която Директивата определя като информация за околната среда. Във френското право също не са определени ясно условията, при които може да бъде отказан достъп. Ето защо се изпраща официално уведомително писмо. Франция разполага със срок от два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Морска среда: Комисията призовава ФРАНЦИЯ, ИРЛАНДИЯ и ИТАЛИЯ да защитят своите морски води.

Европейската комисия призовава Франция, Ирландия и Италия да спазват задълженията за докладване относно състоянието на околната среда на морските води съгласно Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56). Директивата предвижда цялостна рамка за защита на моретата и океаните на ЕС и гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. Съгласно Директивата от държавите членки се изискваше до 15 октомври 2018 г. да преразгледат и актуализират своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда, своето определяне на добро състояние на околната среда и своите екологични цели. Въпросните държави не представиха доклади на Комисията в определения срок. В резултат на това днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Франция, Ирландия и Италия. Те разполагат със срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Води: Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да подобри управлението на водните си ресурси

Днес Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Ирландия, тъй като в транспонирането от страна на Ирландия на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) продължават да съществуват редица несъответствия и недостатъци. Ирландия прие ново законодателство през 2009 г., 2010 г. и 2014 г., с което бе подобрено първоначалното транспониране от нейна страна на Директивата, но все още продължават да съществуват недостатъци. Установените недостатъци включват липсата на осигуряване от страна на Ирландия на контрол върху дейностите, свързани с водочерпенето, събирането в резервоари и промените в хидроморфологията, чрез система за предварително разрешение и регистрация. Ирландия е в процес на изготвяне на ново законодателство за въвеждане на контрол върху водочерпенето, но то още не е прието и Комисията не е уведомена за него. Ирландия разполага със срок от два месеца, за да изпълни задълженията си. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Пречистване на градските отпадъчни води: Комисията призовава ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да се съобрази изцяло с решението на Съда на ЕС

Европейската комисия призовава Обединеното кралство да се съобрази изцяло с решение от 2012 г. на Съда на Европейския съюз (дело C-301/10). Съдът установи, че Обединеното кралство не е изпълнило задълженията си съгласно правото на Съюза относно подходящи системи за събиране и пречистване на градските отпадъчни води (Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, Директива 91/271/ЕИО на Съвета), като не е упражнило контрол върху прекомерното количество органични вещества от поройни дъждове от системата за събиране и пречиствателните станции, обслужващи Лондон и Уитбърн в Съндърланд. Въпреки значителния напредък в Лондон, постигнат с модернизирането на три пречиствателни станции и изграждането на Lee Tunnel, прекомерното количество органични вещества от поройни дъждове по течението на река Темза все още не е е под контрол. Модернизирането на системата за събиране на Уитбърн е завършено, но заустванията все още не са ограничени в достатъчна степен. Тъй като изминаха шест години от постановяването на решението, Комисията изпраща последно напомняне, преди да сезира отново Съда и да поиска от него налагане на финансови санкции. Обединеното кралство разполага със срок от два месеца за отговор.

 

8. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Johannes Bahrke — тел.: + 32 229 58615, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Мотивирани становища

Финансови услуги: Комисията иска от ПОЛША да отвори пазара си напълно за кредитните посредници от ЕС

Европейската комисия призовава Полша да се съобрази със задълженията си да прилага всички разпоредби на ЕС, съдържащи се в Директивата за ипотечните кредити (Директива 2014/17/ЕС). По-специално Комисията иска Полша да въведе разпоредби, които позволяват на кредитните посредници, регистрирани в друга държава членка, да упражняват пълноценно дейността си на полския пазар. С Директивата се цели да се подобри защитата на потребителите в областта на ипотечното кредитиране, да се насърчи конкуренцията чрез хармонизиране и повишаване на стандарта за преддоговорната информация, както и чрез отваряне на националните пазари за кредитните посредници. Пречките пред чуждестранните посредници ограничават конкуренцията по отношение на ипотеките и поради това намаляват благосъстоянието на потребителите от гледна точка на най-доброто съотношение между качество и цена във връзка с ипотеките. След като през декември 2016 г. Комисията изпрати на съответните органи първо мотивирано становище, Европейската комисия реши днес да изпрати допълнително мотивирано становище. Ако националните органи не отговорят по задоволителен начин в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Платежоспособност ІІ: Комисията призовава СЛОВЕНИЯ да осигури прилагането на правилата на ЕС в областта на застраховането

Днес Комисията реши да поиска от Словения да транспонира изцяло законодателството на ЕС относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II, Директива 2009/138/ЕО) и („Омнибус II “, Директива 2014/51/ЕС). Директивата „Платежоспособност II“ съдържа всеобхватна нормативна уредба относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. Директивата „Омнибус II“ обаче изменя някои части на Директивата „Платежоспособност II“. Държавите членки бяха задължени да транспонират двете директиви в националното си право и да съобщят на Комисията текстовете на мерките за транспониране до 31 март 2015 г. До момента Словения все още не е транспонирала изцяло тези директиви и все още липсва транспониране на някои разпоредби. Тези разпоредби се отнасят най-вече до определенията за каптивно застрахователно предприятие и каптивно презастрахователно предприятие, освобождаванията от редовно докладване, достъпа до информация и някои преходни разпоредби, отнасящи се до изисквания на ниво група. В резултат от това днес Комисията реши да изпрати допълнително мотивирано становище, като първоначално мотивирано становище беше изпратено на словенските органи през ноември 2015 г. Ако мерките за цялостното транспониране на тези директиви не бъдат съобщени в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу Словения пред Съда на ЕС.

Платежни сметки: Комисията призовава ШВЕЦИЯ да осигури прилагането на правилата на ЕС относно платежните сметки

Днес Комисията реши да изпрати официално искане до Швеция да съобщи за цялостното транспониране на правилата на ЕС относно платежните сметки (Директива за платежните сметки, Директива 2014/92/ЕС). Директивата повишава прозрачността по отношение на таксите по платежните сметки и улеснява сравняването и прехвърлянето на платежни сметки. Освен това правилата на ЕС дават на потребителите, пребиваващи законно в ЕС, правото на основна платежна сметка срещу разумна такса и независимо от мястото на пребиваване на лицето. Към днешна дата Швеция не е транспонирала изцяло Директивата в националното си право, въпреки че от нея се изискваше да направи това до 18 септември 2016 г. Швеция разполага със срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е предприела, за да транспонира изцяло съответните разпоредби от правото на ЕС. Ако такива мерки не бъдат съобщени в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу Швеция пред Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Обезщетение на инвеститорите: Комисията призовава КИПЪР да приеме съответни национални правила, за да се съобрази с правото на ЕС

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Кипър по повод неправилното транспониране от него на правилата на ЕС относно схемите за обезщетение на инвеститорите (Директива 97/9/ЕО). Приетата през 1997 г. директива защитава инвеститорите, като предвижда да им се предоставя обезщетение, ако дадено инвестиционно дружество не им върне активите. Вземания съгласно Директивата възникват обикновено, ако е налице измама или някаква друга форма на неправомерно административно поведение или когато инвестиционното дружество е неспособно да изпълни своите задължения в резултат на оперативни грешки. Комисията има опасения, че кипърските органи не са определили неспособността на инвестиционните дружества да удовлетворят вземанията на инвеститорите и да им изплатят обезщетения след установяването на вземанията без прекомерно забавяне. Ако Кипър не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Автомобилно застраховане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да се съобрази с правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Гърция във връзка с разпоредба на гръцкия Закон за автомобилното застраховане. След като извърши оценка, Комисията счита, че действащата национална разпоредба позволява да се откаже обезщетение на лица, които са титуляри на полици, законни представители на юридически лица, притежаващи превозните средства, или съпрузи на титулярите на полици и техните роднини. Съответната разпоредба от гръцкото законодателство, която изключва предоставянето на обезщетение на собственик на превозното средство в случай на произшествие и когато собственикът не е карал колата, е в противоречие с правото на ЕС относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (Директивата на ЕС за автомобилното застраховане, Директива 2009/103/ЕО). По този въпрос има тълкуване на Съда на ЕС в решенията му по дела C-537/03, C-442/10 и C-503/16. Поради това Комисията иска гръцките органи да изяснят своите национални мерки за прилагане на Директивата относно автомобилната застраховка за отговорност спрямо трети лица в Гърция. Ако Гърция не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

9. Здравеопазване и безопасност на храните

(За повече информация: Anca Paduraru — тел.: +32 229 91269, Aikaterini Apostola - тел.: +32 229 87624)

Мотивирани становища

Обществено здраве: Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да съобщи за транспонирането на законодателството на ЕС относно човешките тъкани и клетки, предназначени за употреба при човека

Днес Европейската комисия реши да изпрати две мотивирани становища на Ирландия поради несъобщаване от нейна страна за транспонирането на разпоредбите на ЕС относно човешките тъкани и клетки (Директива (ЕС) 2015/565 на Комисиятa и Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията). Директива 2015/565 на Комисията изисква тъканите и клетките, предназначени за употреба при човека, в ЕС да бъдат проследими от донора до реципиента и обратно. Уникален идентификатор, наречен единен европейски код (SEC), заедно с придружаващата го документация, позволява тази проследимост и предоставя информация за основните характеристики на тъканите и клетките, предназначени за употреба при човека. В Директива (ЕС) 2015/566 на Комисиятa се определят процедурите, които трябва да се следват от извършващите внос на тъкани лечебни заведения в отношенията им с техните доставчици от трети държави. Съгласно тези директиви до 29 октомври 2016 г. техните разпоредби трябваше да бъдат транспонирани в националното право, а мерките за тяхното транспониране трябваше да бъдат съобщени на Комисията. Към днешна дата Ирландия не е съобщила за транспонирането им. Ирландия разполага със срок от два месеца, за да съобщи на Комисията мерките, които е взела за транспониране на тези директиви. Ако тя не съобщи тези мерки, това може да доведе до сезиране на Съда на Европейския съюз от Комисията.

Официални уведомителни писма

Трансгранично здравно обслужване: Комисията призовава АВСТРИЯ да спази разпоредбите на ЕС за размера, в който се възстановяват разходите

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Австрия. Комисията иска от австрийските органи да гарантират, че разходите за здравно обслужване, получено в друга страна от ЕС съгласно Директивата на ЕС за трансграничното здравно обслужване (Директива 2011/24/ЕС), се възстановяват в размера, приложим когато здравно обслужване се получава в Австрия. В Директивата се определят правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да поискат възстановяване на разходите за него, когато се върнат в своята държава. Що се отнася до размера, в който се възстановяват разходите, в директивата ясно се посочва, че той трябва да съответства на размера на разходите, които биха били поети от собствената държава членка на пациента, ако здравното обслужване е било предоставено там, без да се превишават действителните разходи. Австрия разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Безопасност на храните: Комисията призовава ЧЕХИЯ да прилага правилно правилата на ЕС относно извършването на официален контрол

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Чехия във връзка с неизпълнението от нейна страна на разпоредбите на ЕС относно официалния контрол, провеждан за проверка на спазването на законодателството в областта на фуражите и храните, здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004). Чешките органи трябва да извършват системна оценка на риска и евентуално последващ официален контрол, насочен към определени хранителни продукти с произход от друга държава членка, всеки път, когато такива хранителни продукти влизат в Чехия. На тази основа чешките органи са установили в своето национално законодателство задължението за операторите да съобщават периодично, най-малко 24 часа предварително, за пристигането на такива хранителни продукти на местоназначението. Това е несъвместимо с хармонизираната уредба, установена от правилата на ЕС. Комисията счита, че задължението да се докладва за пристигането на стоки от друга държава членка не трябва да бъде системно. Тъкмо обратното, докладването за пристигането на такива стоки трябва да зависи от конкретно искане от компетентния орган и да се извършва само доколкото това е строго необходимо за организацията на официалния контрол. Чехия разполага със срок от два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Трансгранично здравно обслужване: Комисията призовава НИДЕРЛАНДИЯ да спази разпоредбите на ЕС за размера, в който се възстановяват разходите

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Нидерландия. Комисията призовава нидерландските органи да гарантират, че разходите за здравно обслужване, получено в друга държава от ЕС съгласно Директивата за трансграничното здравно обслужване (Директива 2011/24/ЕС), се възстановяват в размера, приложим когато здравно обслужване се получава в Австрия. В Директивата се определят правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да поискат възстановяване на разходите за него, когато се върнат в своята държава. Що се отнася до размера, в който се възстановяват разходите, в нея ясно се посочва, че той трябва да съответства на размера на разходите, които биха били поети от собствената държава членка на пациента, ако здравното обслужване е било предоставено там, без да се превишават действителните разходи. Нидерландия разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Биоциди: Комисията призовава РУМЪНИЯ да изпълни изцяло правилата на ЕС, като определи такси за обработването на заявленията

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния с искане тя да приеме такси за обработването на заявленията съгласно правилата на ЕС относно биоцидите (Регламент (ЕС) № 528/2012). В регламента се предвижда, че държавите членки изискват от заявителите да заплащат такси за услугите, които те им предоставят съгласно Регламента, както и че държавите членки трябва да определят и публикуват размера на таксите, дължими на техните компетентни органи. Румъния все още не е определила и публикувала размера на таксите, дължими на нейните национални органи за обработването на няколко вида заявления по Регламента за биоцидите. В резултат на това тя не е в състояние да обработва тези заявления. Това е довело до забавяне в обработването на няколко висящи заявления за национално разрешение за биоциди. Румъния разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

10. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: + 32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold — тел.: +32 229 55040)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Продажба на дребно на селскостопански и хранителни продукти: Комисията предявява иск срещу УНГАРИЯ пред Съда

Комисията реши днес да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС поради това, че националната ѝ правна уредба на продажбата на дребно на селскостопански и хранителни продукти е несъвместима с правната уредба на ЕС. Комисията е загрижена, че унгарското законодателство относно търговията на дребно не е в съответствие с правната уредба на ЕС и лишава потребителите и предприятията от пълните ползи от единния пазар. Тя счита, че унгарската правна уредба нарушава принципите на свободно движение на стоки (член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС), както и на Регламента на ЕС за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (Регламент № 1308/2013). На първо място, съгласно унгарската правна уредба търговците на дребно трябва да прилагат един и същ марж на печалба за селскостопански и хранителни продукти, независимо от тяхната страна на произход. Това правило нарушава правото на ЕС относно свободното движение на стоки (член 34 от ДФЕС), тъй като има демотивиращ ефект върху продажбите на вносни продукти в сравнение с местни такива. На второ място, Унгария също не изпълнява своите задължения съгласно Регламента на ЕС, като подкопава свободното формиране на продажните цени на селскостопанските продукти и като не гарантира лоялна конкуренция. Унгарската правна уредба, предвиждаща задължението за прилагане на един и същ марж на печалба за всички продукти, пречи на някои вносители и търговци на дребно на внесени стоки да предлагат по-атрактивни цени на дребно за потребителите. Комисията образува производство срещу Унгария за установяване на нарушение през февруари 2017 г., като изпрати официално уведомително писмо. Писмото бе последвано от мотивирано становище, издадено през март 2018 г., когато Комисията призова Унгария да премахне своите ограничения за продажбата на дребно. Тъй като унгарските органи поддържат становището си, Комисията сега реши да сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Мотивирано становище

Възлагане на обществени поръчки в ИТ сектора: Комисията призовава СЛОВАКИЯ да зачита лоялната конкуренция и прозрачността

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Словакия относно прякото възлагане на поръчка за предоставяне на софтуерни услуги, което дават възможност за провеждане на обществени поръчки онлайн чрез „електронен пазар“. Словакия е възложила пряко, т.е. без конкурентна и прозрачна процедура с предварително публикуване на обявление за обществена поръчка, поръчката на същия оператор, който вече предоставя други софтуерни услуги. След като получи отговора от Словакия на официално уведомително писмо, изпратено от Комисията през юни 2018 г., Комисията продължава да счита, че Словакия не е доказала, че изключителните права върху интелектуалната собственост, притежавани от настоящия доставчик, са от съществено значение за изпълнението на новата поръчка. Нещо повече, Комисията смята, че Словакия, като се обвързва с един и същи търговец и не позволява на други оператори да представят конкурентни оферти, нарушава правилата на ЕС за обществените поръчки (Директива 2004/18/ЕО) и не осигурява най-високото качество срещу парите на данъкоплатците. Словакия разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да предяви иск срещу държавата членка пред Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Обществени поръчки: Комисията призовава 15 държави членки да спазват правилата в областта на обществените поръчки и концесиите

Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма до 15 държави членки (България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство) относно съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите. Новите правила (Директива 2014/24/ЕС, Директива 2014/25/ЕС и Директива 2014/23/ЕС) трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки в националното право до 18 април 2016 г. Днешните писма са резултат от проверка за съответствие, проведена от Комисията с цел да се установи дали националните разпоредби за транспониране са в съответствие с директивите на ЕС. Същата преценка се извършва или ще бъде извършена по отношение на останалите държави членки, в които транспонирането е завършено със съществени закъснения (вж. делата, заведени пред Съда на ЕС). Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията В противен чай Комисията може да реши впоследствие да изпрати мотивирано становище.

Комисията предприема действия, за да гарантира, че специалистите и доставчиците на услуги могат да извлекат максимална полза от единния пазар на ЕС за услуги

Днес Европейската комисия прие решения по процедури за установяване на неизпълнение на задължения срещу 27 държави членки, за да гарантира правилното прилагане на правилата на ЕС относно услугите и професионалните квалификации. Както се подчертава в Съобщението за единния пазар от ноември 2018 г., гражданите и предприятията могат да се ползват от многобройните предимства на единния пазар само ако съвместно договорените правила действително се прилагат по места. Днес Комисията предприема действия, за да гарантира спазването на правилата на ЕС в областта на услугите. Въпреки че услугите представляват две трети от икономиката на ЕС, някои препятствия все още пречат на сектора на услугите да достигне своя пълен потенциал в полза на потребителите, търсещите работа и фирмите и да създава икономически растеж в цяла Европа. Комисията изпраща общо 31 официални уведомителни писма, едно допълнително официално уведомително писмо и две мотивирани становища във връзка с няколко ограничения в сектора на услугите: официални уведомителни писма до 27 държави членки (всички освен Дания) във връзка с несъответствието на тяхното законодателството и юридически практики с правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации и съответстващия на това достъп до упражняването на дейност (нарушение на Директивата относно признаването на професионалните квалификации); мотивирано становище до Кипър и официално уведомително писмо до Португалия във връзка с техните специални правила относно достъпа до упражняване на дейност като инженер и архитект (нарушение на Директивата относно признаването на професионалните квалификации); допълнително официално уведомително писмо до Хърватия по отношение на ограничението за адвокатите да предоставят мултидисциплинарни услуги, ограниченията по отношение на рекламата и ограниченията на правото на практикуване (нарушение на Директивата на ЕС за услугите и Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия); две официални уведомителни писма до Франция и Полша и мотивирано становище до Ирландия относно ограничения по отношение на рекламата на свободното движение на услуги, които са в нарушение на правилата на ЕС (нарушение на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Директивата за услугите); официално уведомително писмо до Белгия по отношение на разрешителната процедура и общите изисквания, които регион Брюксел прилага към доставчиците на услуги за туристическо настаняване (нарушение на Директивата за услугите). Всички държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да продължи със следващите етапи на процедурата за нарушение. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Свободно движение на стоки: Комисията призовава ГЕРМАНИЯ да премахне ограниченията върху вноса на кафе

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Германия във връзка с ограниченията върху вноса на кафе. Съгласно германския Закон за данъка върху кафето (на немски език: Kaffeesteuergesetz) търговците на дребно, установени в друга държава членка и продаващи кафе в Германия, трябва да определят данъчен представител, който се намира в Германия. Представителят трябва да бъде одобрен от германския митнически орган, да води записи на доставките по поръчки по пощата и да плати данъчната гаранция и дължимия данък. Комисията смята, че това изискване не позволява на търговците на дребно от другите държави членки свободно да внасят кафе в Германия и че допълнителните разходи затрудняват още повече, особено за малките или средни предприятия, влизането на германския пазар. Комисията счита, че подобно изискване е в разрез с правилата на ЕС относно свободното движение на стоки (член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС). Освен това изискването представителят да се намира в Германия затруднява свободното предоставяне на услуги (член 56 от ДФЕС) и създава пречка пред вноса на кафе. Германия разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на Германия мотивирано становище.

Обществени поръчки: Комисията иска от НИДЕРЛАНДИЯ да спазва правилата на ЕС за обществените поръчки

Днес Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Нидерландия относно националните ѝ правила за дружествата за жилищно настаняване. Съгласно нидерландското право дружествата за жилищно настаняване не се считат за възлагащи органи, в резултат на което не следват правилата на ЕС относно обществените поръчки. Те обаче са пряко зависими от нидерландските публични органи както на централно, така и на местно равнище. Поради това Комисията счита, че Нидерландия може да е нарушила правото на ЕС (Директива 2014/23/ЕС и Директива 2014/24/ЕС). По-конкретно, става дума за задължението за прозрачност, което изисква от дружествата за жилищно настаняване да публикуват своите покани за представяне на оферти, за да осигуряват равни възможности за предприятията и да гарантират най-изгодните оферти за техните покупки. Комисията изпрати първото официално уведомително писмо през декември 2017 г. и със сегашното допълнително писмо се стреми да изясни нерешените правни аспекти. Нидерландия сега разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Свободно движение на стоки: Комисията призовава ИСПАНИЯ да премахне допълнителните изисквания относно пиротехническите изделия

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Испания във връзка с нейните правила относно пиротехническите изделия, като например фойерверки. Испанският закон задължава икономическите оператори да регистрират тези продукти преди техния внос, прехвърляне, складиране и дистрибуция в Испания и да получат разрешение за пускане в обращение от испанските органи. Тези национални изисквания са в допълнение към тези, които вече са предвидени по Директивата за пиротехническите изделия, която гарантира високо ниво на защита на здравето на потребителите и обществената сигурност. Комисията счита, че налагането на тези допълнителни изисквания за пиротехническите изделия, които са законно произведени и сертифицирани в друга държава — членка на ЕС, е в противоречие с Директивата за пиротехническите изделия (Директива 2013/29/ЕС) и единния пазар, тъй като продукт, законно предлаган на пазара, следва да може да се движи свободно в ЕС. Наложените от Испания национални ограничения дублират проверките, които вече се провеждат в друга държава членка. Испания разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

11. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: + 32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Мотивирани становища

Защита на данните: Комисията приканва настоятелно 7 държави членки да изпълнят Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и 2 държави членки — да приключат изпълнението ѝ

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Гърция, Латвия, Нидерландия, Словения и Испания за това, че не са изпълнили Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните (Директива (ЕС) 2016/680) и мотивирани становища на Чехия и Португалия, за да ги прикани настоятелно да приключат изпълнението ѝ. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 6 май 2018 г. Директивата защитава основното право на гражданите на защита на данните в случаите, когато органите за наказателно правоприлагане използват лични данни за целите на правоприлагането. Правилата на ЕС гарантират, че личните данни на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените лица са надлежно защитени. Въвеждането на подобни стандарти за защита на данните улеснява обмена на лични данни за трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма. Тъй като 7-те държави членки не успяха да транспонират правилата на ЕС в националните законодателства, през юли 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до съответните органи. Чехия и Португалия също получиха официално уведомително писмо през юли 2018 г. заради частичното им транспониране на директивата. Сега тези държави разполагат със срок от два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Мотивирани становища и официално уведомително писмо

Борба с изпирането на пари: Комисията призовава 10 държави от ЕС изцяло да транспонират законодателството на ЕС в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Германия;мотивирани становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия;и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и Словакия поради това, че не са транспонирали напълно в националното си законодателство 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849). Въпреки че тези държави членки са декларирали, че транспонирането е завършило, Комисията, след като анализира мерките, за които е подадено уведомление, стигна до заключение, че някои разпоредби липсват. Навременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като показаха няколко неотдавнашни скандали за изпиране на пари в ЕС. Пропуските в една държава членка могат да се отразят върху всички останали. Всички държави членки трябваше да транспонират правилата на тази директива до 26 юни 2017 г. Белгия, България, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия сега разполагат с два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Европейската комисия може да предприеме следващи стъпки във връзка с нарушението.

Официални уведомителни писма

Неравноправни условия на договора: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Комисията настоятелно приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 93/13/ЕИО), за да се осигури подходяща защита на потребителите в подобни случаи. Директивата защитава потребителите срещу неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и те разполагат с ефективни средства за правна защита срещу тях при разумни условия. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз това означава, че националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на договорните условия ex officio, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса. До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение обаче се издават без съществени проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-конкретно, някои кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни условия. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

Наказателно правосъдие: Европейската комисия призовава БЪЛГАРИЯ и ИРЛАНДИЯ да изпълнят правилно рамковото решение за лишаването от свобода

Комисията призовава България и Ирландия да предприемат действия, за да гарантират, че правилата на ЕС за лишаване от свобода (Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета) се изпълняват правилно в националното законодателство. Държавите членки трябваше да приемат националните си закони до 5 декември 2011 г. С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Правилата на ЕС имат за цел да улеснят социалната реинтеграция на осъдените лица. В България законодателният процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила Съвета и Комисията за транспонирането. През март 2016 г. Ирландия се ангажира да приеме законодателството до края на 2016 г. До момента ирландските органи не са транспонирали рамковото решение и не са изпратили уведомление относно мерките за транспонирането на Съвета и на Комисията. Ако България и Ирландия не предприемат необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Наказателно правосъдие: Комисията иска от ИРЛАНДИЯ да изпълни изцяло три рамкови решения относно пробационните мерки и алтернативните санкции, относно налагането на мерки за процесуална принуда и относно финансовите санкции

Днес Комисията реши да изпрати 3 официални уведомителни писма на Ирландия с искане държавата да осигури пълното изпълнение в своето национално законодателство на 3 рамкови решения на Съвета относно пробационните мерки и алтернативните санкции (Решение 2008/947/ПВР) относно налагането на мерки за процесуална принуда (Решение 2009/829/ПВР) и относно финансовите санкции (Решение 2005/214/ПВР). Целта на рамковото решение относно пробационните мерки и алтернативните санкции е да улесни социалната рехабилитация на осъдените лица, да подобри защитата на жертвите и на обществото като цяло. С него също се улеснява прилагането на съответните пробационни мерки и алтернативни санкции по отношение на нарушителите, които не живеят в държавата, издала присъдата. Държавите членки трябваше да приемат националните си закони до 6 декември 2011 г. Рамковото решение относно налагането на мерки за процесуална принуда гарантира присъствието на съответното лице по време на съдебния процес. С него се насърчава, където е уместно, използването в хода на наказателно производство на мерки, невключващи лишаване от свобода, спрямо лицата, които не пребивават в държавата членка, в която се води производството. Освен това решението подобрява защитата на жертвите и на обществото като цяло. Държавите членки трябваше да приемат националния си закон до 1 декември 2012 г. Що се отнася до рамковото решение относно финансовите санкции, то позволява взаимното признаване на финансовите санкции, благодарение на което съдебните или административните органи в една държава — членка на ЕС, могат да изпращат непосредствено на орган в друга държава членка решението за налагане на дадена санкция и да постигат признаване и изпълнение на това решение без всякакви допълнителни формалности. Държавите от ЕС разполагаха със срок за изпълнение на това решение до 21 март 2007 г. Ако Ирландия не предприеме необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

12. Морско дело и рибарство

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Даниела Стойчева – тел.: +32 229 53664)

Официално уведомително писмо

Контрол на рибарството: Комисията предприема последващи действия по процедурата за нарушение срещу ДАНИЯ относно спазването ѝ на някои разпоредби на правилата за контрол на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо до Дания поради неизпълнение на задължението ѝ да приложи няколко важни разпоредби на Регламента на ЕС относно контрола (Регламент на Съвета (ЕО) №°1224/2009). С този регламент се създава система за контрол, инспекции и прилагане от страна на националните органи на правилата на ЕС за общата политика в областта на рибарството. Регламентът е в сила от 1 януари 2010 г. Към днешна дата Комисията счита, че Дания не успява да гарантира, че всички риболовни продукти се претеглят при разтоварването и че задължителните документи за регистрация на улова отбелязват количествата от всеки присъстващ вид, включително промишления прилов. Най-сериозните въпроси се отнасят до риболова за промишлени цели. Тези недостатъци значително нарушават достоверността на документите за регистрация на улова, които са необходими за целите на приспадането от квоти и на предотвратяването на прекомерния улов. Освен това Дания не гарантира, че Комисията е уведомена за реално разтоварените количества, като това поставя на риск целите за устойчивост на общата политика в областта на рибарството. Дания разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

13. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Natasha Bertaud — тел.: +32 229 67456, Markus Lammert - тел.: +32 229 80423)

Мотивирани становища

Законна миграция: Комисията призовава КИПЪР и ГЪРЦИЯ да изпълнят правилата на ЕС относно студентите и научните работници от държави извън ЕС

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до Кипър и Гърция за това, че двете държави не са изпратили уведомления за национално законодателство, което транспонира изцяло Директивата относно условията за влизане, пребиваване и мобилност в рамките на ЕС на граждание на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (Директива 2016/801). Държавите членки разполагаха със срок до 23 май 2018 г., за да приведат националното си законодателство в съответствие с тази директива и съответно да уведомят Комисията за това. Комисията изпрати официални уведомителни писма на Гърция и Кипър през юли 2018 г. и сега продължава с мотивирани становища, което е вторият етап в производството за установяване на нарушение. Двете държави членки разполагат с два месеца, за да транспонират изцяло директивата в националното си законодателство, в противен случай Комисията може да обмисли възможността да сезира Съда на ЕС.

Кодекс на шенгенските граници: От ЕСТОНИЯ е поискано да премахне допълнителните условия за преминаване на външните граници

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Естония за въвеждането на допълнителни задължения за пътници, преминаващи през външните граници на ЕС, които са в нарушение на Кодекса на шенгенските граници (Регламент (ЕС) 2016/399). Понастоящем Естония изисква от пътуващите, които желаят да напуснат ЕС, да запазят място на опашка от пресичащи границата и да заплатят такса за запазването на място и за използването на зоната за чакане. В Кодекса на шенгенските граници се предвижда цялостен набор от условия за преминаване и проверки, които трябва да се извършват, когато пътуващите напускат границите на ЕС. Кодексът не позволява на държавите членки да въвеждат каквито и да било допълнителни задължения като тези при граничните контролно-пропускателни пунктове в Естония. През юни 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Естония. Полученият отговор не бе задоволителен и поради това понастоящем Комисията издава мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата за устоновяване на нарушение. Естония разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за всички мерки, предприети за гарантиране на правилното прилагане на разпоредбите относно пресичането на външните граници на ЕС, както е посочено в Кодекса на шенгенските граници. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Убежище: Европейската комисия засилва процедурата за нарушение срещу УНГАРИЯ заради криминализирането на дейности в подкрепа на молбите за убежище и за пребиваване

Европейската комисия реши днес да изпрати на Унгария мотивирано становище във връзка с новото унгарско законодателство, с което се криминализират дейностите в помощ на молби за убежище и за пребиваване и допълнително се ограничава правото да се подава молба за убежище. На 19 юли 2018 г. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Унгария относно новото законодателство. След анализ на отговора, предоставен от унгарските органи, Комисията счита, че на повечето от повдигнатите въпроси все още не е предоставен отговор, по-специално по отношение на следните точки. На първо място, относно криминализирането на помощта за кандидатите за убежище. Унгарското законодателство ограничава правото на кандидатите за убежище да общуват и да бъдат подпомагани от съответни национални, международни и неправителствени организации чрез криминализиране на помощта за молбите за убежище и за пребиваване. На второ място, относно ограничаването на личните свободи. Чрез тези закони се забранява на всяко лице, което е обект на наказателно производство, да се доближава до транзитните зони в границите на Унгария, като това необосновано ограничава упражняването на правата на свободно движение на гражданите на ЕС. Санкциите варират от временно задържане до лишаване от свобода до една година и експулсиране от страната. Накрая, относно незаконно ограничаване на правото на убежище. Въвеждането на допълнително основание за недопустимост на молби за убежище, което не е посочено в правото на ЕС, представлява нарушение на Директивата на ЕС за процедурите за убежище. Освен това, въпреки че в законодателството на ЕС се предвижда възможността за въвеждане на основания за недопустимост съгласно понятията за „трета сигурна държава“ и „първа страна на убежище“ , унгарското право и конституционното изменение относно убежището ограничават правото на убежище по начин, който е несъвместим с Директивата относно определянето (Директива 2011/95/ЕС) и Хартата на основните права на ЕС. Затова Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Унгария за нарушаване на правото на ЕС. Унгарските органи разполагат с два месеца, за да отговорят на опасенията на Комисията. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Законна миграция: Комисията призовава УНГАРИЯ да гарантира правилното изпълнение на Директивата за дългосрочно пребиваващите лица

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на Унгария поради изключването на гражданите на държави извън ЕС със статут на дългосрочно пребиваващи от упражняването на професията ветеринар, което съставлява неправилно прилагане на Директивата за дългосрочно пребиваващите лица (Директива 2003/109/ЕО на Съвета). Директивата предвижда, че гражданите на държави извън ЕС, които пребивават законно в държава — членка на ЕС, най-малко пет години, следва да се ползват от равно третиране с гражданите на въпросната държава членка в определени области, сред които достъпът до работа по трудови правоотношения и работа на свободна практика. Унгарското законодателство не позволява на граждани на държави извън ЕС, които са квалифицирани като ветеринарни специалисти, включително онези, които са получили диплома в Унгария, да упражняват професията си в Унгария. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Унгария през юли 2018 г. След като направи оценка на отговора на унгарските органи, днес Комисията продължава процедурата, като изпраща мотивирано становище. Унгария разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Убежище: Комисията призовава УНГАРИЯ, ПОЛША и СЛОВЕНИЯ да изпълнят изцяло настоящата Директива относно определянето

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Унгария, Полша и Словения за това, че не са уведомили Комисията за мерките, предприети за изпълнение на текущите стандарти на ЕС за определяне на граждани на трети държави за лица, на които е предоставена международна закрила (Директива 2011/95/ЕС). С директивата, приета през декември 2011 г., се определят общи за ЕС стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство за лица, които се нуждаят от международна закрила. Директивата също така гарантира минимално равнище на обезщетения и права във всички държави от ЕС, като осигурява по този начин възпиращ фактор за вторични движения между държавите от ЕС и т.нар. „пазаруване на убежище“. Държавите членки трябваше да изпълнят общите си стандарти до 21 декември 2013 г. Унгария, Полша и Словения не са изпълнили изцяло всички разпоредби на директивата и Комисията им изпрати официални уведомителни писма през януари 2014 г. Днес Комисията продължава процедурата, като изпраща мотивирани становища. Унгария, Полша и Словения разполагат с два месеца, за да уведомят Комисията за съответните мерки, предприети за гарантиране на пълното изпълнение на директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Съюз на сигурност: Комисията призовава ИСПАНИЯ да изпълни изцяло правилата на ЕС относно резервационните данни на пътниците (PNR данни)

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Испания, за това, че не е уведомила Комисията за предприетите досега национални мерки за изпълнение на правилата на ЕС за резервационните данни на пътниците (PNR данни) (Директива 2016/681). PNR данните се отнасят до информацията, която пътниците предоставят на въздушните превозвачи при резервирането и регистрирането за полети, като името на пътника, датите на пътуване, маршрутите, номера на мястото, багажа, данните за контакт и платежните средства. Директивата за резервационните данни на пътниците предвижда разпоредби относно предаването на тези данни от въздушните превозвачи на държавите членки и начина на обработването ѝ, които следва да се осъществяват при пълно спазване на гаранциите за защита на данните. Използването на PNR данни е важен инструмент в борбата срещу тероризма и тежките престъпления, проследяването на подозрителни модели на пътуване и идентифицирането на потенциални престъпници и терористи. То е ключов елемент от Европейската програма за сигурност и основен градивен елемент за постигането на ефективен и истински Съюз на сигурност. За да може обаче рамката за PNR да бъде ефективна и да достигне пълния си потенциал, е от основно значение всички системи на държавите членки да започнат да действат възможно най-скоро. Държавите членки трябваше да приложат изцяло новите правила на ЕС относно резервационните данни на пътниците до 25 май 2018 г. Днешното мотивирано становище е вторият етап на процедурата след изпращането на официално уведомително писмо на Испания през юли 2018 г. Испания разполага със срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, предприети за гарантиране на пълното изпълнение на новите правила, след което Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Законна миграция: Комисията призовава СЛОВЕНИЯ да гарантира правилното изпълнение на Директивата за единното разрешение

Днес Комисията реши да открие процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на Словения заради липсата на осигуряване на равно третиране на работниците от държави извън ЕС, както е посочено в Директивата за единното разрешение (Директива 2011/98/ЕС). С цел да се улесни законната миграция, с тази директива се въвеждат опростени процедури и общ набор от права за работниците от държави извън ЕС. Тези правила на ЕС гарантират, че работниците от държави извън ЕС получава предимства, подобни на тези на гражданите на ЕС, по отношение на условията на труд, пенсиите, социалното осигуряване и достъпа до обществени услуги. В словенското законодателство неправилно са изпълнени разпоредбите относно правото на равно третиране по отношение на семейните обезщетения, като изисква от притежателите на единно разрешение да пребивават постоянно, за да получат достъп до тях. Това изискване не се прилага по отношение на словенските граждани. По същия начин, когато става въпрос за прехвърляне на пенсионни права, Словения дава възможност да се изплащат пенсиите на собствените ѝ граждани, живеещи в чужбина, като същевременно ограничава това право за работниците от държави извън ЕС. Словения разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Вътрешни работи: Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ и ИСПАНИЯ да изпълнят правилата за борба срещу сексуалното насилие над деца

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Италия, Португалия и Испания за това, че на са изпълнили правилата на ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (Директива 2011/93/ЕС). В ЕС са въведени строги правила за криминализиране на подобни злоупотреби в цяла Европа, като се гарантират строги наказания за извършителите на престъпления, защита за децата жертви и помощ за предотвратяване на самото извършване на тези престъпления. Директивата също така включва специални мерки за борба със сексуалното насилие на деца в интернет. Държавите членки трябваше да изпълнят новите правила до декември 2013 г. Тъй като обаче директивата е много всеобхватна, почти всички държави членки закъсняват по време на периода на изпълнение. Комисията е наясно с тези предизвикателства, но за да се осигури ефективна защита на децата от сексуално насилие, държавите членки трябва да се съобразяват изцяло с разпоредбите на директивата. Ето защо Комисията реши да започне процедури за нарушение срещу тези държави членки, които сега разполагат с два месеца, за да отговорят на Комисията. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

14. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Stephan Meder - тел.: +32 229 13917)

Мотивирани становища

Вътрешно корабоплаване: Комисията призовава БЕЛГИЯ да спази разпоредбите на ЕС за чартиране и ценообразуване

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Белгия поради несъвместимост на националното изискване във връзка с чартирането и ценообразуването във вътрешния воден транспорт с правото на ЕС (Директива 96/75/ЕО на Съвета). Директивата постановява, че договорите както в международния, така и в националния транспорт се сключват свободно между заинтересованите страни и цените се договарят свободно. Белгия разполага с два месеца, за да се съобрази с мотивираното становище. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Автомобилен транспорт: Комисията иска от КИПЪР да актуализира връзката на националните си електронни регистри с новата версия на TACHOnet

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Кипър за това, че държавата не е актуализирала връзката на съответните си национални регистри с новата версия на TACHOnet (Регламент за изпълнение № 2016/68 на Комисията). Взаимната свързаност и обменът на информация между държавите членки относно електронните регистри на картите на водачи се извършват чрез съобщителната система TACHOnet. Системата TACHOnet е съставена от централен възел, управляван от Европейската комисия, и една национална система, която включва национални електронни регистри, управлявани от държавите членки. Следователно държавите от ЕС са отговорни за изграждането и поддръжката на своите национални електронни регистри, както и за гарантиране на оперативната съвместимост на националната си система с централния възел. Прилагането на нова и подобрена версия на TACHOnet изисква държавите членки да адаптират своите системи на национално равнище. Крайният срок за създаване на актуализирана връзка на националните електронни регистри се TACHOnet изтече на 2 март 2018 г. Ако органите на Кипър не изпратят задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Железопътен транспорт: Комисията призовава ФРАНЦИЯ да транспонира правилата на ЕС относно достъпа до железопътната инфраструктура

Като част от общия преглед на транспонирането на правилата на ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС) от държавите — членки на ЕС, Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Франция. Широкообхватната железопътна реформа, която се осъществява във Франция, се очаква да реши някои проблеми със съответствието с директивата. Комисията счита обаче, че към днешна дата френската железопътна регулаторна рамка, която в момента е в процес на приключване, все още не е в съответствие с конкретни разпоредби, включително тези относно достъпа до свързани с железопътната инфраструктура услуги и относно гаранции за независимостта на управителя на гарата. Франция разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията, в противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Железопътен транспорт: Комисията призовава УНГАРИЯ да представи своите планове относно техническите изисквания за достъпността и експлоатацията и управлението на движението в системата на железопътния транспорт

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Унгария, която не е представила своите национални планове за прилагане относно техническите изисквания по два регламента, отнасящи се до достъпността за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (Регламент 1300/2014/ЕС на Комисията) и подсистемата за експлоатацията и управлението на движението в системата на железопътния транспорт, както се изисква от правилата на ЕС (Регламент 2015/995/ЕС на Комисията). Държавите членки трябваше да представят своите планове не по-късно от съответно 1 януари 2017 г. и 1 юли 2017 г. Унгария разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията, след което Комисията може да приеме мотивирано становище.

Безопасност по пътищата: Комисията призовава ИРЛАНДИЯ и ПОЛША да докладват относно обмена на информация за пътнотранспортни нарушения

Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма на Ирландия и Полша, които не са докладвали за своя обмен на информация относно пътнотранспортните нарушения, както се изисква от правилата на ЕС за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (Директива (ЕС) 2015/413). Директивата позволява на държавите членки да идентифицират и подлагат на наказателно преследване водачи с чуждестранна регистрация, извършили нарушения, като например движение с превишена скорост и шофиране в нетрезво състояние на тяхна територия. Държавите членки трябва да изпратят на Комисията доклад, в който се посочва броят на проведените чрез онлайн платформа автоматизирани търсения, направени във връзка с нарушения, извършени на тяхна територия от превозни средства, регистрирани в чужбина. Докладът също така трябва да посочва броя на безрезултатните търсения, както и да включва описание на последващите действия във връзка с нарушенията. Тази информация е от решаващо значение, за да се оцени функционирането на обмена на информация, ефективността на разследването на нарушения от държавите членки и въздействието на Директивата върху безопасността по пътищата. Докладът трябваше да бъде предаден до 6 май 2018 г. Двете държави разполагат с два месеца, за да отговорят на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Железопътен транспорт: Комисията призовава ИСПАНИЯ да приложи правилно правилата на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Испания предвид факта, че процесите във връзка с безопасността в Испания не отговарят на изискванията на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт (Директива относно безопасността на железопътния транспорт, Директива 2004/49/ЕО). Директивата обхваща изискванията за безопасност на системата на железопътния транспорт като цяло По отношение на Испания Комисията счита, че са открити недостатъци в начина, по който произшествията и инцидентите се анализират и разследват от националните разследващи органи, както и в техниките за надзор от националния орган по безопасността. Испания разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Транспортни услуги: Комисията призовава ПОЛША да се съобрази с общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

Комисията реши да поиска днес от Полша да се съобрази напълно със законодателството на ЕС за достъп до международния пазар на автобусни превози (Регламент (ЕО) № 1073/2009). През октомври 2009 г. регламентът бе приет като част от пакета с мерки за модернизиране на правилата за допускане до упражняване на професията на автомобилен превозвач и достъпа до пазара на автомобилни превози. Основната цел на регламента е да допринесе за завършването на вътрешния пазар на автобусни превози и за повишаването на ефективността и конкурентоспособността, което да доведе до промяна в използването на леки автомобили за автобусни превози. Полски орган е оттеглил разрешението на автобусен превозвач, установен в Германия, за обслужване на международна редовна автобусна линия между Германия и Полша. Полският орган не е бил компетентен за отнемане на разрешението. Освен това не са били спазени правните изисквания за отнемането. Поради това Комисията е на мнение, че Полша е нарушила посочения регламент на ЕС. Полша разполага със срок от два месеца, за да представи отговор. Ако не направи това, Комисията може да реши да приеме мотивирано становище.

Превоз на опасни товари: Комисията призовава ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да въведе в националното си право правилата на ЕС относно автомобилния превоз на опасни товари

Днес Комисията поиска от Обединеното кралство изцяло да спазва правото на ЕС в областта на автомобилния транспорт на опасни товари (Директива 2018/217 на Комисията). Обединеното кралство не предостави допълнителни доказателства относно изпълнителните мерки, приети на национално равнище с оглед транспонирането на директивата. Органите на Обединеното кралство разполагат с два месеца за отговор. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

15. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Johannes Bahrke – тел.: +32 229 58615, Patrick Mc Cullough – тел.: +32 229 87183)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Данъчно облагане: Комисията предявява иск срещу ГЕРМАНИЯ пред Съда, тъй като страната не е привела законодателството си в съответствие с правилата на ЕС относно възстановяването на ДДС

Днес Комисията реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Германия за отхвърляне на някои молби за възстановяване на ДДС за предприятия в други държави членки.

По-конкретно, в някои случаи Германия отказва да възстанови ДДС, без да иска допълнителна информация от подателя на заявление за възстановяване, когато счита, че предоставената информация относно естеството на предоставените стоки и услуги е недостатъчна, за да се вземе решение по заявлението. Тази практика води до ситуации, при които възстановяването на ДДС е отказано на заявители, които отговарят на основните изисквания, и тя нарушава правото на възстановяване на ДДС, установено в съответствие с правилата на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета и Директивата за възстановяването на ДДС, Директива 2008/9/ЕО на Съвета). С днешното решение Европейската комисия налага изпълнението на законодателството на ЕС в своята роля на пазител на Договорите. Решението да бъде сезиран Съдът е резултат от факта, че Германия не е привела своето законодателство в съответствие с правото на ЕС след мотивираното становище на Комисията. За повече информация, моля, вж. пълното съобщение за медиите.

Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО за неспазване на правилата за ДДС по отношение на някои стокови пазари

Днес Комисията реши да предяви иск срещу Обединеното кралство пред Съда на ЕС за разширяването на обхвата на мярката за ДДС, която позволява дерогации по ДДС за определени стокови пазари. Понастоящем в Обединеното кралство се прилага нулева данъчна ставка на ДДС за сделките, осъществявани на някои стокови пазари в Обединеното кралство. След уведомяването на Комисията за тази дерогация през 1977 г. Обединеното кралство разшири значително приложното поле на мярката, което означава, че тя вече не се ограничава до търговията със стоките, които бяха обхванати първоначално. В съответствие с правилата на ЕС, приети от всички държави членки (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета), обхватът на този вид „отлагателна“ дерогация не може да бъде разширен. Освен това тя води до сериозно нарушаване на конкуренцията в ущърб на други финансови пазари в ЕС. Днешното сезиране е резултат от факта, че Обединеното кралство не е привело своето законодателство в съответствие със законодателството на ЕС в областта на ДДС след мотивираното становище на Комисията от юли 2018 г. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Сезиране на Съда на Европейския съюз и официално уведомително писмо

Данъчно облагане: Комисията предявява иск срещу ИТАЛИЯ пред Съда на ЕС за преференциално третиране във връзка с прилагането на данъка при регистрацията на недвижимо имущество

Европейската комисия днес реши да предяви иск срещу Италия пред Съда на ЕС поради това, че страната не е изменила своето законодателство, което предвижда намалена данъчна ставка за италианците, които живеят в чужбина и закупуват своето първо жилище на италианска територия. Тези италиански емигранти имат право на преференциална ставка на данък при регистрация, без да е необходимо да изпълняват условието за пребиваване. Гражданите на други държави членки нямат право на такова преференциално третиране, ако не пребивават реално или не се установят в рамките на 18 месеца в общината, в която се намира имуществото. Това дискриминационно третиране, основаващо се пряко на гражданството, не е позволено по силата на разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Също така, при определени условия, италианските пенсионери, живеещи в чужбина, са освободени от общинския данък върху недвижимото имущество (познат като данък „IMU“) или могат да се възползват от отстъпки за данъци върху местните услуги, свързани с недвижимото им имущество в Италия. Поради това днес Комисията реши също така да изпрати официално уведомително писмо на Италия заради поддържането на по-благоприятни условия за определени общински данъци върху закупуването на първа къща в Италия от италиански пенсионери, живеещи в държави от ЕС или ЕИП. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Мотивирани становища

Данъчно облагане: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да приведе в съответствие с правото на ЕС данъчните правила, свързани с услугите за полагане на персонални грижи и предоставяне на помощ по домовете

Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Франция поради по-неблагоприятните данъчни условия, на които са подложени някои местни и чуждестранни данъкоплатци във връзка с услугите за полагане на персонални грижи и предоставяне на помощ по домовете. В момента данъчни кредити за предоставяне на помощ по домовете на данъкоплатци или, при определени условия, на техните родственици по възходяща линия се отпускат само когато тези услуги се предоставят по местопребиваване във Франция. Това условие противоречи на принципите на правото на ЕС, тъй като поставя в по-неблагоприятно положение данъкоплатците — местни лица за данъчни цели във Франция, които са с местоживеене в друга държава от ЕС или ЕИП. То поставя в неблагоприятно положение чуждестранните данъкоплатци, които се намират в положение, сравнимо с това на местните лица, тъй като получават голяма част от доходите си от своята дейност във Франция. Ако Франция не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията призовава ГЕРМАНИЯ да приведе в съответствие с правото на ЕС своите правила във връзка с режима на единна данъчна ставка за ДДС, прилаган по отношение на земеделските производители

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на Германия във връзка с прилагания от нея специален режим на ДДС за земеделските производители. Правилата на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) дават възможност на държавите членки да прилагат режима на единна данъчна ставка на ДДС за земеделските производители При този режим земеделските производители начисляват на клиентите си стандартна сума (компенсация по единна ставка) върху своите земеделски продукти и услуги, вместо да прилагат общите правила за ДДС. От своя страна тези земеделски производители не могат да претендират за компенсация за вече платения от тях ДДС. Идеята е този режим да се използва от земеделски производители, които вероятно ще срещнат административни затруднения, ако следват общите правила за ДДС. Германия обаче прилага режима на единна данъчна ставка по принцип за всички земеделски стопани, в това число и едрите земеделски стопани, без да прави разграничение между тези, които се сблъскват с такива трудности, и тези, които не срещат трудности. В допълнение, според данни от върховната одитна институция на Германия (Bundesrechnungshof), предоставената възможност за прилагане по този начин на единна данъчна ставка за земеделски стопани води до свръхкомпенсация за ДДС, който те са платили върху входящите ресурси. Според правилата на ЕС това не е разрешено и води до значителни нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар. Ако Германия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЕРМАНИЯ да промени ограничителните разпоредби относно данъка при напускане върху капиталовите печалби

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Германия във връзка с налагането на непосредствен данък при напускане при прехвърлянето на активи към държава от ЕС/ЕИП. Прехвърлянето от Германия на активи на германски дружества към получатели, установени в държава от ЕАСТ, участваща в ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), се третира по по-неблагоприятен начин в сравнение с чисто националните сделки. Това се дължи на факта, че германското право изисква нереализираната капиталова печалба да бъде включена в данъчната основа за съответната финансова година за такива прехвърляния. На второ място, чуждестранните данъкоплатци не могат да се ползват от отлагането, а трябва да платят непосредствен данък, като това ограничение е равнозначно на нарушение на свободата на установяване. Следователно разглежданите германски правила може да възпрат данъкоплатците да упражняват правото си на свободно установяване (член 49 от ДФЕС и съответната разпоредба в Споразумението за ЕИП). Ако Германия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията призовава ПОРТУГАЛИЯ да приведе в съответствие данъчните си правилата относно продажбата на недвижими имоти от чуждестранни лица

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Португалия с искане за промяна на рестриктивните разпоредби относно облагането на капиталовата печалба с данък при напускане с цел привеждането им в съответствие с релевантните решения на Съда на ЕС. Португалия облагаше капиталовите печалби на данъкоплатци, които са чуждестранни лица, с фиксирана ставка от 28 %, докато местните лица подлежаха на прогресивно данъчно облагане на доходите. По две дела (Hollmann/Pública C-443/06 и Fazenda Pública vs Teixeira C-184/18), Съдът на ЕС обяви това различно третиране за несъвместимо със свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС) и със Споразумението за ЕИП. Португалия въведе възможност чуждестранните лица да бъдат третирани като местни лица и 50 % от техните капиталови печалби от португалски източници да бъдат облагани с прогресивни ставки на данъка върху доходите. Съгласно съдебната практика на ЕС обаче самата възможност за третиране на данъкоплатец като местно лице не отстранява нарушението, ако данъчното облагане по принцип все още налага по-голяма тежест на данъкоплатците, които са чуждестранни лица. Ако Португалия не даде удовлетворителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията призовава настоятелно РУМЪНИЯ да се съобрази с правото на ЕС при възстановяването на неоснователно начислени такси за регистрация на автомобили

Kомисията днес взе решение да изпрати официално уведомително писмо до Румъния поради това, че тя не е успяла да осигури пълното и незабавно възстановяване на данъците при регистрацията на употребявани превозни средства, закупени в други държави членки. Всички тези такси са разгледани от Съда на ЕС като нарушаване на правилата на ЕС (член 110 от ДФЕС). Румънските разпоредби относно възстановяването на таксите не отговарят на принципите на лоялно сътрудничество, равностойност и ефективност. Ако Румъния не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията призовава ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да приведе правилата си за подоходно облагане в съответствие с правото на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Обединеното кралство във връзка с националното законодателство относно данъчни облекчения за данъка върху доходите за загуби при продажба на акции. Понастоящем само акции в дружества, които осъществяват своята стопанска дейност изцяло или главно в Обединеното кралство, могат да отговарят на условията на облекчението. Това правило поставя в неизгодно положение данъкоплатците, които инвестират в отговарящи на условията акции на дружества, които осъществяват своята дейност в различни от Обединеното кралство държави — членки на ЕС. То също налага ограничение върху свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако Обединеното кралство не даде удовлетворителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да приведе в съответствие своите правила относно данъчните облекчения за заеми за търговци

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Обединеното кралство във връзка с националното законодателство относно данъчните облекчения за заеми за търговци. Понастоящем законодателството на Обединеното кралство предвижда специфично облекчение, когато „допустим кредит“ е станал несъбираем. В този случай кредиторът има право да претендира, че сумата на кредита подлежи на приспадане от неговото задължение за данък върху капиталовите печалби или корпоративен данък върху облагаемите печалби. Правилата обаче съдържат различно данъчно третиране на „несъбираемите кредити“, предоставени на лица, пребиваващи в Обединеното кралство, и на заемополучатели, които не пребивават в Обединеното кралство. Това налага необосновано ограничение на свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако Обединеното кралство не даде удовлетворителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане: Комисията отново призовава УНГАРИЯ да приведе своята система за контрол на автомобилния транспорт в съответствие с правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Унгария, за да потвърди, че изискванията за системата за контрол на автомобилния транспорт не съответстват на законодателството на ЕС за ДДС (Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и да поиска те да бъдат променени. В рамките на системата за електронна търговия и контрол на транспорта (EKAER) дружествата са длъжни да предоставят на унгарските данъчни органи подробна информация за целите на ДДС относно определен служебен транспорт, използващ обществената пътна мрежа. Комисията потвърждава, че изискванията по EKAER нарушават правилата за ДДС, защото засягат главно трансграничните операции в ЕС и въвеждат административни формалности, свързани с преминаването на границите. Освен това Комисията смята, че унгарското законодателство нарушава принципите на неутралитет и пропорционалност, както и свободата на стопанска инициатива, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС. Ако Унгария не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на унгарските органи.

Данъчно облагане: Европейската комисия призовава УНГАРИЯ да приведе своите данъчни ставки върху цигарите в съответствие с минималния праг на ЕС.

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Унгария във връзка с нейния неуспех да достигне минималния праг на ЕС за акциз върху цигарите, както се изисква от правилата на ЕС за обработен тютюн (Директива 2011/64/ЕС на Съвета). Съгласно действащите правила държавите членки трябва да начисляват акциз върху цигарите от поне 60 % от приложимата среднопретеглена продажна цена на дребно на цигарите, освободени за потребление на тяхната територия. Заедно с останалите държави членки на Унгария бе предоставен преходен период до 31 декември 2017 г., с цел да изпълни това изискване, но акцизът, прилаган към цигарите от Унгария, продължава да е под минималния праг. Ако Унгария не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на националните органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ПОЛША да измени своето законодателство относно ДДС за акцизни стоки, улеснено от получателите

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Полша, да промени правилата си за ДДС, които задължават получателите, предоставящи услуги за освобождаване от митница за акцизни стоки (например гориво) за клиентите си да плащат ДДС не само за услугите, предоставяни от получателя, но и върху размера на акциза и таксата, събирани за горивото. Това е така независимо от факта, че те не извършват вътреобщностни придобивания на гориво по смисъла на действащите правила на ЕС по отношение на ДДС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112 на Съвета). Това може да доведе до двойно данъчно облагане, тъй като клиентите на тези дружества са задължени да плащат и ДДС за вътреобщностното придобиване на това гориво. Ако Полша не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на полските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да измени законодателството си относно данъчното облагане на автомобили

Днес Комисията реши да започне процедура за нарушение срещу Португалия за това, че тя не взема предвид за целите на амортизацията екологичния компонент на регистрационната такса, наложена върху употребяваните автомобили, внесени от други държави членки. Комисията счита, че португалското законодателство не е съвместимо с член 110 от ДФЕС, доколкото употребяваните автомобили, внесени от други държави членки, се облагат с по-висок данък в сравнение с автомобилите втора употреба, закупени на португалския пазар, тъй като тяхната амортизация не се взема изцяло под внимание. Ако Португалия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на португалските органи.

Митници: Комисията иска от РУМЪНИЯ да измени своето законодателство относно митническите задължения

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Румъния, за да поиска от нея да приведе в съответствие своето законодателство относно митническите задължения с Митническия кодекс на ЕС (Регламент (ЕС) № 952/2013). Съгласно тези правила, митническите органи разполагат с три години, за да уведомяват длъжника за задължението. Ако митническото задължение е възникнало вследствие на престъпно деяние, митническите органи разполагат с три години, за да уведомяват длъжника. Румънският национален митнически закон гласи, че митническото задължение не може да бъде съобщено на длъжника след изтичането на пет години от момента, в който е възникнало, независимо дали то е възникнало в резултат на извършено престъпление или не. Тази разпоредба не зачита тригодишния срок за съобщаване на митническите задължения, определен в законодателството на ЕС в областта на митниците. Ако Румъния не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на румънските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИСПАНИЯ да премахне необосновано рестриктивните условия за отлагане на данъци при разделяния на дружествата

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Испания, за да премахне условията в испанското законодателство, които противоречат на Директивата за сливанията (Директива 90/434/ЕИО на Съвета). Целта на тази директива е да се гарантира, че преобразувания на дружества като сливания и разделяния не са възпрепятствани от данъчно облагане в момента на преструктурирането. Данъчното облагане на капиталовата печалба в резултат на подобна реорганизация следователно се отлага за по-късна продажба или разпореждане с активи и дялове. Испанското законодателство обаче налага необосновано рестриктивни условия за някои видове разделения на дружества: отлагането на данъци не се предоставя, ако акционерите на разделеното дружеството не получават същото съотношение на акциите във всички дружества, създадени в резултат от разделянето, освен ако придобитите активи са клонове на дейност. Ако Испания не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на испанските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИСПАНИЯ да измени правилата за докладване по държави от страна на многонационалните дружества

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Испания с искане да прилага правилата на ЕС за докладване по държави от страна на многонационалните групи (4-та директива относно административното сътрудничество Директива 2016/881 на Съвета) в тяхната цялост. В действащите испански правила липсват редица елементи по отношение на задълженията за отчетност на многонационалните дружества. Ако Испания не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на испанските органи.

Прекратени производства

Данъчно облагане: Комисията прекратява производствата срещу ЧЕХИЯ, ГЪРЦИЯ и ПОЛША

Комисията приветства транспонирането от Чехия, Гърция и Полша на мерките относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане по отношение на достъпа на данъчните органи на държавите членки до информация за борбата с изпирането на пари (5-та директива относно административното сътрудничество Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета). Комисията реши днес да прекрати тези три производства за установяване на нарушение. Комисията откри производствата за установяване на нарушение срещу тези три държави членки през януари 2018 г., и изпрати мотивирано становище до гръцките власти през юни 2016 г..

MEMO/19/462

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar