Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Lipanjski paket o povredama: ključne odluke

Bruxelles, 6. lipnja 2019.

Pregled prema područjima politika

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija („Komisija”) pokreće pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

U nastavku su prikazane ključne odluke Komisije razvrstane prema području politike. Komisija je usto zaključila 97 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Više pojedinosti o donesenim odlukama možete pronaći u registru odluka o povredama. 

1. Okoliš

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo – tel.: +32 229 81325)

Službene opomene:

Otpad: Komisija poziva 9 država članica da u potpunosti provode propise EU-a o recikliranju brodova

Komisija je danas odlučila pokrenuti postupak zbog povrede prava EU-a protiv Cipra, Grčke, Hrvatske, Italije, Njemačke, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Švedske zato što nisu u potpunosti proveli europsko zakonodavstvo o recikliranju brodova (Uredba o recikliranju brodova, Uredba (EU) br. 1257/2013), kojim se nastoji postići zelenije i sigurnije recikliranje brodova. Glavni je cilj tog zakonodavnog akta osigurati da se brodovi pod nadležnošću EU-a (oni koji plove pod zastavom države članice EU-a) recikliraju na siguran i održiv način. Stoga je nužno da države članice ispune ključne obveze koje se odnose na imenovanje nadležnih tijela, uprava i osoba za kontakt te na utvrđivanje odredbi nacionalnog prava o izvršenju tih propisa EU-a i primjenjivim sankcijama. Sve navedene obveze trebalo je ispuniti do 31. prosinca 2018., a države članice do tog su datuma bile dužne obavijestiti Komisiju o relevantnim imenovanjima i nacionalnim odredbama o izvršenju. Međutim, predmetne države članice do danas nisu ispunile relevantne obveze ili su to učinile tek djelomično. Komisija stoga upućuje službene opomene svim navedenim državama članicama. Te države članice sad imaju dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Morski okoliš: Komisija poziva PORTUGAL da zaštiti morske vode

Europska komisija poziva Portugal da ispuni obveze izvješćivanja o stanju okoliša morskih voda u skladu s propisima EU-a o uspostavi pomorske strategije (Direktiva 2008/56/EZ). Tim se zakonodavnim aktom EU-a osigurava sveobuhvatan okvir za zaštitu mora i oceana EU-a te održivo gospodarenje njihovim biološkim bogatstvom. Države članice morale su do 15. listopada 2018. preispitati i ažurirati svoju procjenu stanja okoliša tih voda i utjecaja ljudskih djelatnosti na njega, definiciju dobrog stanja okoliša i okolišne ciljeve. Portugal Komisiji nije predao izvješća do zadanog roka. Komisija je stoga danas odlučila uputiti službenu opomenu Portugalu. Portugalska tijela moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

2. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo i MSP-ovi

(Više informacija: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold – tel.: +32 229 55040)

Službene opomene:

Jedinstveno tržište: Komisija poziva 28 država članica da poštuju propise EU-a o uslugama

Europska komisija danas je odlučila službeno opomenuti svih 28 država članica tražeći od njih da dodatno razviju svoje jedinstvene kontaktne točke te da pružateljima usluga i stručnjacima omoguće da sve potrebne informacije lako pronađu na jednome mjestu. Jedinstvene kontaktne točke doprinose modernom jedinstvenom tržištu za poduzeća koja trebaju moći jednostavno pristupiti informacijama koje su im potrebne te dovršiti administrativne postupke na internetu. U skladu s Direktivom o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ) države članice moraju uspostaviti jedinstvene kontaktne točke koje će pružateljima usluga i stručnjacima pomoći da svladaju administrativne prepreke povezane s pristupom uslužnim djelatnostima. Te su kontaktne točke vrlo važne za slobodno kretanje usluga na jedinstvenom tržištu. U službenim opomenama Komisija ukazuje na nedostatke u 28 država članica povezane s provedbom zahtjeva za jedinstvene kontaktne točke koji su utvrđeni Direktivom o uslugama i Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2013/55/EU). Također se upozorava na nedovoljnu internetsku dostupnost i kvalitetu informacija o zahtjevima i postupcima relevantnima za pružatelje usluga i stručnjake koji žele iskoristiti svoja prava na jedinstvenom tržištu, kao i na poteškoće u pristupu postupcima i dovršenju postupaka na internetu preko jedinstvenih kontaktnih točaka, uključujući za prekogranične korisnike. Zbog toga je važna i usklađenost s Uredbom EU-a o elektroničkoj identifikaciji (910/2014). Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Izdavanje e-računa: Komisija poziva 12 država članica da prenesu nove propise

Komisija je 21. svibnja 2019. odučila službeno opomenuti 12 država članica (Cipar, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska) koje još nisu prenijele propise EU-a o elektroničkom izdavanju računa u području javne nabave (Direktiva 2014/55/EU) niti primijenile europsku normu o izdavanju e-računa. Do 17. travnja 2019. javna tijela koja sudjeluju u javnoj nabavi u EU-u trebala su primijeniti europsku normu o izdavanju e-računa kako bi mogla primati i obrađivati elektroničke račune. Ta norma EU-a poduzećima omogućuje pravodobnu i automatsku obradu e-računa i plaćanja te olakšava upravljanje ugovorima u svim državama članicama, što ujedno povećava interes poduzeća za sudjelovanje u javnoj nabavi. Kako bi državama članicama pomogla u primjeni te nove norme, Komisija je putem raznih instrumenata, primjerice Instrumenta za povezivanje Europe i njegove infrastrukture za izdavanje e-računa, uložila više od 33 milijuna eura bespovratnih sredstava u uvođenje inovativnih rješenja u tom području, primjerice u potpunu automatizaciju, robotiku i upotrebu umjetne inteligencije. Tih dvanaest država članica imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje. U međuvremenu, Komisija je i dalje spremna pomagati državama članicama u tom procesu.

Zaključenje

Javna nabava za potrebe obrane: Komisija zaključuje predmet protiv ITALIJE

Komisija je danas odlučila zaključiti postupak zbog povrede protiv Italije u vezi s primjenom propisa EU-a o nabavi u području obrane (Direktiva 2009/81/EZ). Komisija je pokrenula postupak zbog povrede slanjem službene opomene u siječnju 2018. U toj službenoj opomeni Komisija je izrazila zabrinutost zbog izravne dodjele brojnih ugovora u području obrane jer to smatra kršenjem propisa EU-a o nabavi u tom sektoru. Nakon konstruktivnog dijaloga Komisije i talijanskih tijela te nakon što je Italija poduzela određene mjere i dala objašnjenja, Komisija je odlučila zaključiti predmet.

3. Oporezivanje i carinska unija

(Više informacija: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Upućivanja predmetâ Sudu Europske unije:

Oporezivanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv AUSTRIJE zbog neusklađivanja s propisima EU-a o PDV-u za putničke agente

Komisija je danas odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Austrije jer nije pravilno primjenjivala posebne propise o PDV-u za putničke agente. Posebni sustav PDV-a za putničke agente znači da se PDV treba primjenjivati samo na marže od prodaje putničkih usluga klijentima. Putnički agenti pak nemaju pravo na odbitak PDV-a koji plate na kupnju usluga od drugih poduzeća. Međutim, Austrija ne primjenjuje pravilno taj propis jer u sustav trenutačno nisu uključene putničke usluge koje se prodaju drugim poduzećima. Takvo isključenje nije dopušteno prema važećim propisima EU-a jer može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. Osim toga, Austrija tu odredbu (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) krši i jer putničkim agentima obračunava PDV na ukupan promet u poreznom razdoblju. U sudskoj praksi EU-a (Komisija protiv Španjolske, predmet C-189/11) jasno je navedeno da se porezna osnovica ne izračunava na temelju skupine prodaja, nego se utvrđuje za svaku pojedinu prodaju. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

Oporezivanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv ŠPANJOLSKE zbog izricanja nerazmjernih sankcija za neprijavljivanje imovine u inozemstvu

Komisija je danas odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Španjolske zbog izricanja nerazmjernih sankcija španjolskim poreznim obveznicima koji nisu prijavili imovinu koju posjeduju u drugim zemljama EU-a i EGP-a („Modelo 720”). U skladu s važećim propisima rezidentni porezni obveznici španjolskim tijelima moraju dostaviti informacije o svojoj imovini u inozemstvu, koja među ostalim obuhvaća nekretnine, bankovne račune i financijsku imovinu. Poreznim obveznicima koji pravodobno ne dostave sve potrebne informacije izriču se sankcije veće od onih za slične povrede u isključivo nacionalnom kontekstu koje čak mogu premašivati vrijednost imovine u inozemstvu. Komisija smatra da su takve sankcije za nepravilno ili zakašnjelo ispunjavanje zakonske obveze o informiranju nerazmjerne i diskriminirajuće. Naime, to bi moglo odvratiti poduzeća i pojedince od ulaganja ili seljenja preko granica na jedinstvenom tržištu. Takvim se odredbama stoga krše temeljne slobode u EU-u, kao što su slobodno kretanje osoba, slobodno kretanje radnika, sloboda poslovnog nastana, sloboda pružanja usluga i slobodno kretanje kapitala. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

Obrazložena mišljenja:

Oporezivanje: Komisija traži da POLJSKA svoje nacionalne prakse povezane s izuzećima za uvezeni alkohol koji se koristi za proizvodnju lijekova uskladi s propisima EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Poljskoj zbog toga što uvoznicima alkohola koji se koristi za lijekove uskraćuje pravo na obvezno oslobođenje od trošarine ako ne odaberu sustav odgode plaćanja trošarine. Postojećim poljskim propisima ne predviđa se mogućnost povrata trošarine plaćene na uvoz etilnog alkohola koji se koristi za proizvodnju lijekova nakon što je takva trošarina plaćena. Tom se praksom krše odredbe prava EU-a o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića te načelo proporcionalnosti (Direktiva Vijeća 92/83/EEZ). Ne poduzme li Poljska odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu EU-a.

Oporezivanje: Komisija poziva MAĐARSKU da uskladi trošarine na cigarete s minimalnim pragom na razini EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Mađarskoj jer nije dosegnula minimalni prag za trošarine na cigarete u skladu s propisima EU-a o prerađenom duhanu (Direktiva Vijeća 2011/64/EU). Prema važećim propisima, kojima se nastoje osigurati pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina zaštite ljudskog zdravlja, države članice za cigarete moraju naplatiti trošarinu od najmanje 60 % primjenjive ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta. Mađarskoj je bilo dopušteno dugo prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. kako bi postupno povećavala trošarine na cigarete i dosegnula traženi minimalni prag. Međutim, trošarina koju primjenjuje Mađarska još uvijek je ispod tog praga, što je u suprotnosti s politikom EU-a o zaštiti zdravlja i uzrokuje narušavanje tržišnog natjecanja s drugim državama članicama. Ako Mađarska ne poduzme mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

Službene opomene:

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od CIPRA da izmijeni propise o uvezenim automobilima

Komisija je odlučila uputiti službenu opomenu Cipru zbog zaustavljanja motornih vozila. Ciparski zakon predviđa da se u slučaju kršenja propisa o privremenom uvozu i registraciji motorna vozila mogu zaustaviti na licu mjesta bez prethodnog upozorenja. U određenim se slučajevima mogu izreći i novčane kazne, koje mogu premašiti vrijednost samog vozila. Države članice dužne su poštovati pravo EU-a i njegova opća načela, uključujući načelo proporcionalnosti, a Sud EU-a u više je navrata presudio da administrativne mjere ili sankcije ne smiju prelaziti ono što je nužno te da moraju biti u skladu sa slobodama utvrđenima člankom 45. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU). Ako Cipar ne poduzme odgovarajuće mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može ciparskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje automobila: Komisija poziva MALTU da izmijeni svoje zakonodavstvo o godišnjem porezu na cestovna motorna vozila

Komisija je odlučila Malti uputiti službenu opomenu u kojoj od nje traži izmjenu propisa o oporezivanju automobila. Prema postojećem malteškom zakonodavstvu automobili registrirani u Malti nakon 1. siječnja 2009. i uvezeni iz drugih država članica oporezuju se višim stopama nego slični automobili registrirani u Malti prije tog datuma, čak i ako je uvezeni automobil već registriran u drugoj državi članici. Komisija smatra da malteško zakonodavstvo nije u skladu s pravom EU-a. Prema sudskoj praksi Suda Europske unije (članak 110. UFEU-a) izračunavanje poreza prema različitim kriterijima predstavlja povredu prava EU-a jer to dovodi do viših poreza za automobile uvezene iz drugih država članica u usporedbi s neuvezenim vozilima. Malteška tijela moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

MEMO/19/2772

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar