Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: пределни цени за международни телефонни повиквания и SMS в рамките на ЕС

Брюксел, 13 май 2019 r.

В каква степен новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията ще доведат до намаляване на цените на телефонни повиквания и SMS от една държава от ЕС до друга?

Считано от 15 май 2019 г. цената на телефонните повиквания чрез стационарна и мобилна връзка от една държава от ЕС до друга е ограничена до 19 цента на минута (+ ДДС), а тази на SMS съответно на 6 цента (+ ДДС). Тази цена не включва ДДС, който зависи от държавата — членка на ЕС, в която се намира повикващият оператор (ставките на ДДС в държавите членки варират между 17 % и 27 %). Вж. ставките на ДДС във всички държави от ЕС.

Пример: Мария живее в Италия, а дъщеря ѝ работи в Белгия. Обичайно Мария се обажда на дъщеря си и телефонира с нея по около два часа на месец. Телефонното повикване по стационарна линия при национален италиански тарифен план струва 0,89 EUR на минута, което означава, че Мария ще похарчи около 105 EUR на месец за телефонни разговори с дъщеря си. С новите правила тя ще плаща най-много 0,23 EUR (с ДДС) за минута, т.е. най-много 27 EUR за същия период от време. Това е четири пъти по-малко от преди и носи общи икономии от 78 EUR на месец.

 

Каква е разликата между международни телефонни повиквания и роуминг?

Роумингът възниква, когато използвате мобилния си телефон по време на пътуване в друга държава. От 15 юни 2017 г. гражданите на ЕС могат да ползват роуминг на национални цени, когато пътуват в ЕС. Те могат да ползват мобилните си телефони в ЕС без допълнителни разходи. Принципът роуминг като у дома е валиден за всички телефонни повиквания, SMS и ползване на данни. Прилаганите тарифи остават същите, както и в националната мобилна мрежа. Когато обаче се прекрачат границите на справедливото ползване на роуминг услугите на национални цени, могат да се начисляват допълнителни такси за роуминг, за да се предотврати злоупотребата с роуминг услуги. Повече информация за точните условия може да намерите тук.

Международни телефонни повиквания и SMS (т. нар. съобщителни услуги в рамките на ЕС) означава телефонни повиквания до телефонен номер в друга държава от ЕС по мобилен или стационарен телефон, при което повикващият е в националната си мобилна мрежа. Следва да се отбележи, че когато потребителите са в чужбина, техните телефонни повиквания са повиквания в роуминг и подлежат на правилата на ЕС за роуминга, което означава, че се отчитат като национални повиквания, дори ако са до телефонен номер в друга държава членка.

Пример: Марчин живее в Полша и има мобилен телефон при полски оператор. Когато пътува до Белгия, неговият телефон се обслужва в роуминг: Благодарение на принципа роуминг като у дома тарифата за всички негови телефонни повиквания до Полша или до която и да било друга държава членка е същата като тази за телефонно повикване от Полша до друг полски номер. Когато Марчин е в своята държава и се обажда на телефонен номер в друга държава от ЕС, той ще трябва да плаща най-много 19 цента на минута (+ ДДС).

 

В кои държави се прилагат новите правила?

Във всички 28 държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

За телефонни повиквания и SMS от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, правилата ще станат приложими веднага след като бъдат включени в Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

За всички ли е приложимо правилото?

Ограничението на максималната цена важи само за лична употреба, т.е. за частни клиенти. Бизнес клиентите са изключени от това регулиране на цените, като се има предвид, че редица доставчици имат специални предложения, които са особено привлекателни за бизнес клиенти.

 

Има ли ограничения за използването на минути или SMS на по-ниските цени?

Не, няма ограничения.

Пример: Мария ще може да се обажда от Италия на дъщеря си в Белгия толкова пъти, колкото пожелае, като ще плаща максимално 19 цента на минута (+ ДДС).

 

Гражданите на ЕС ще получат ли уведомление на 15 май за новите цени? Ако да, по какъв начин?

Да. Операторите, които предлагат услугите си в ЕС, са задължени да уведомяват за новите тарифни цени. Операторите избират как да се свържат с клиентите си (например чрез SMS или по електронна поща).

 

Автоматично ли се прилагат пределните цени или гражданите трябва да предприемат нещо, за да се възползват от по-ниските цени?

Операторите трябва да предлагат пределните цени за международни телефонни повиквания и SMS по подразбиране. Следователно потребителите трябва да могат да ползват новата тарифа след влизането ѝ в сила автоматично, без да са необходими допълнителни действия от тяхна страна.

 

Какво ще се случи с пакетните услуги? Как новите пределни цени ще се отразят на тези оферти?

Ако потребителите имат пакет, който включва определен обем международни повиквания и/или SMS в ЕС за определена цена, тогава пределната цена не е приложима.

Ако обаче потребителите решат, че техният пакет след влизането в сила на тази пределна цена вече не предлага най-доброто съотношение качество-цена, те винаги могат да преминат към тарифа на минута за телефонни повиквания и SMS в рамките на ЕС.

Пример: Марио има абонамент за 30 EUR, който включва 50 минути телефонни повиквания до която и да е държава в ЕС, както и неограничени телефонни повиквания и неограничен обем данни в националната мрежа. Има месеци, в които той не изразходва всичките 50 минути, но като цяло е изчислил, че абонаментът е по-изгоден за него, тъй като включва други услуги, които той използва интензивно. По тази причина той може да продължи да ползва същата тарифа както преди. В този случай не се прилага пределна цена.

 

Има ли изключения от тези пределни цени?

При изключителни обстоятелства националните регулаторни органи за електронни съобщения могат да предоставят на даден оператор дерогация от регулирането на цените. Тази дерогация се предоставя по изключение и засяга оператори, специализирани в международни телефонни повиквания или имащи много нисък марж на печалба върху националните цени.

Националният регулатор, отговарящ за далекосъобщенията, следва да има списък с доставчици, на които може да бъде предоставено изключението.

 

Какви са ползите за европейците от цялостната реформа на далекосъобщенията в ЕС?

Пределните цени за телефонни повиквания в рамките на ЕС са част от преработените правила в областта на далекосъобщенията в ЕС, чиято цел е засилването на координацията на електронните съобщения и укрепването на ролята на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Новите правила за далекосъобщенията:

- засилват внедряването на 5G мрежи, като гарантират наличност на радиочестотен спектър за 5G в ЕС до края на 2020 г. и осигуряват за операторите предвидимост за най-малко 20 години чрез лицензиране на радиочестотния спектър; включително на базата на по-добра координация на планираното разпределение на радиочестотния спектър;

- улесняват разгръщането на нови стационарни мрежи с много голям капацитет:

 • с ясни правила за съвместни инвестиции и насърчаване на споделянето на риска;
 • чрез насърчаване на устойчивата конкуренция, особено по отношение на кабелните системи, кабелните канали и кабелите в сгради;
 • чрез създаване на специфичен регулаторен режим за оператори, работещи само на едро (оператори, които продават услугите си единствено на пазара на едро и нямат оферти за услуги на дребно);

- носят ползи на потребителите и защитават интересите им, независимо от това дали крайните ползватели комуникират чрез традиционни (телефонни повиквания, SMS) или уеб базирани услуги (Skype, WhatsApp и др.), като:

 • гарантират, че всички граждани имат достъп до съобщителни услуги на приемливи цени, включително повсеместен достъп до интернет, за услуги като електронно управление, онлайн банкиране или видео разговори;
 • гарантират, че международните телефонни повиквания в рамките на ЕС няма да струват повече от 19 цента за минута а новите правила няма да попречат на конкуренцията, иновациите и инвестициите;
 • предоставят равностоен достъп до съобщения за крайни ползватели с увреждания;
 • способстват за по-голяма прозрачност на тарифите и сравнимост на договорните оферти;
 • гарантират по-добра сигурност срещу хакерски атаки, зловреден софтуер и др.;
 • защитават по-добре интересите на потребителите, абониращи се за пакетни услуги;
 • улесняват смяната на доставчика на услуги и запазването на телефонния номер, включително чрез правила за обезщетение, ако процедурата не приключи успешно или отнеме твърде дълго време;
 • увеличават защитата на гражданите в извънредни ситуации, включително чрез извличане на по-точна информация за местоположението на обаждащото се лице при извънредни ситуации, разширяване на възможностите за спешна комуникация с текстови съобщения и видео разговори и създаване на система за предаване на публични предупреждения по мобилните телефонни. 

За повече информация

Съобщение за медиите

Регламент за ОЕРЕС

MEMO/19/2430

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar